Povezani zakoni

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

pročišćeni tekst zakona

NN 140/05, 154/11, 12/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

GLAVA I.   OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuje:

– pravni položaj Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija),

– njeno unutarnje ustrojstvo,

– uvjeti za imenovanje, trajanje mandata i razrješenje predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije,

– donošenje odluka,

– dužnost čuvanja službene tajne i odgovornost za štetu,

– uvjeti za imenovanje, trajanje mandata i funkcija Savjeta Agencije,

– ciljevi, načela, djelokrug i nadležnost Agencije i

– njeno financiranje i izvješćivanje.

Članak 2.

Pojedini izrazi u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

1) Agencija – znači Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2) Subjekti nadzora – su sve pravne ili fizičke osobe koje se bave pružanjem financijskih usluga, savjetovanjem na financijskom tržištu, prodajom, posredovanjem ili upravljanjem imovinom korisnika financijskih usluga,

3) Nadzorno tijelo – jest Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskog tržišta, subjekata nadzora i financijskih usluga koje pružaju,

4) Savjet – jest savjetodavno tijelo Agencije,

5) Financijske usluge – su sve usluge koje pružaju subjekti nadzora,

6) Financijsko tržište – su uređena mjesta ili računalne mreže namijenjene za trgovanje financijskim instrumentima,

7) Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske – jest pravna osoba koja obavlja poslove nadzora nad poslovanjem burzi i uređenih javnih tržišta, ovlaštenih društava i izdavatelja vrijednosnih papira, društava za upravljanje investicijskim i privatizacijskim investicijskim fondovima, investicijskim i privatizacijskim investicijskim fondovima, Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Umirovljeničkim fondom, brokerskih društava, brokera i investicijskih savjetnika, institucionalnih ulagatelja i Središnje depozitarne agencije,

8) Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja – jest pravna osoba koja obavlja nadzor nad poslovanjem mirovinskih društava, mirovinskih fondova, mirovinskih osiguravajućih društava i Središnjim registrom osiguranika,

9) Direkcija za nadzor društava za osiguranje – jest pravna osoba koja obavlja nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje i zastupnika i posrednika u osiguranju.

 

GLAVA II.   HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

 Pravni položaj

 Članak 3.

(1) Agencija je samostalna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru svog djelokruga i nadležnosti propisanih ovim i drugim zakonima, odgovorna Hrvatskom saboru.

(2) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(3) Unutarnje ustrojstvo i poslovanje Agencije uređuje se Statutom kao temeljnim ustrojbenim aktom Agencije. Statut donosi Agencija a potvrđuje ga Hrvatski sabor.

(4) Opće akte kojima se utvrđuje unutarnji organizacijski oblik, uvjeti zapošljavanja i rada zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu, donosi Agencija. 

Unutarnje ustrojstvo Agencije

Članak 4.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od pet članova od kojih je jedan predsjednik.

(2) Predsjednika i članove Upravnog vijeća Agencije imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

(3) Agenciju zastupa i njome rukovodi glavni tajnik Agencije koji organizira te vodi rad i poslovanje Agencije sukladno ovom Zakonu i Statutu Agencije.

(4) Upravno vijeće Agencije imenuje i razrješava glavnog tajnika Agencije. Imenovanje glavnog tajnika provodi se po provedenom javnom natječaju, na mandat od šest godina, a na koji se može biti ponovno imenovan.

(5) Upravno vijeće zastupa Agenciju prema glavnom tajniku Agencije. Razrada poslova, uvjeti za imenovanje koje mora ispunjavati glavni tajnik te ostali odnosi Upravnog vijeća i glavnog tajnika propisat će se Statutom Agencije.

Uvjeti za imenovanje, trajanje mandata i razrješenje predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije 

Članak 5.

(1) Za predsjednika i člana Upravnog vijeća Agencije može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske koji ima visoku stručnu spremu, odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo iz područja financija, računovodstva, poslovnog upravljanja, aktuarske znanosti ili prava, što ga čini sposobnim i dostojnim biti njenim članom.

(2) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije se imenuju na razdoblje od šest godina od dana imenovanja i mogu biti imenovani ponovno na istu funkciju.

(3) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća obnašaju dužnost u Agenciji profesionalno.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije dužni su se ponašati tako da ne umanjuju osobni ugled ili ugled Agencije te da ne dovode u pitanje samostalnost i neovisnost pri obnašanju svoje dužnosti i samostalnost i neovisnost Agencije.

(5) Zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad Agencije koji bi mogao dovesti u pitanje zakonom utvrđenu samostalnost i neovisnost.

Članak 6.

(1) Za vrijeme obnašanja dužnosti, predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije imaju pravo na plaću i ostala materijalna prava u skladu s općim aktima Agencije.

(2) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije imaju pravo objavljivati stručne ili znanstvene radove i sudjelovati u radu stručnih ili znanstvenih skupova.

(3) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije za vrijeme trajanja mandata i zaposlenici u stručnim službama Agencije ne smiju prihvatiti nikakvu naknadu, položaj ili zaposlenje te pružati usluge u odnosu na:

– subjekte nadzora i

– osobe koje se smatraju s njima povezanim prema zakonima koji propisuju takvu povezanost.

(4) Osobe iz stavka 3. ovoga članka ne smiju imati dionice ili vlasničke udjele u društvima za osiguranje, pravnim osobama koje se bave posredovanjem u osiguranju, društvima za upravljanje investicijskim fondovima, društvima za upravljanje mirovinskim fondovima, mirovinskim osiguravajućim društvima, brokerskim društvima i ovlaštenim društvima, pravnim osobama koje se bave poslovima leasinga i faktoringa kao i s njima povezanih osoba.

(5) Predsjednik i član Upravnog vijeća Agencije ne može biti osoba koja je zastupnik u Hrvatskom saboru, koja obavlja neku drugu dužnost na koju ju je imenovao Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske, ne može biti član Vlade Republike Hrvatske i ne može biti osoba koja obavlja dužnost u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te u tijelima političkih stranaka i sindikalnih organizacija.

(6) Radi sprječavanja sukoba interesa predsjednika, članova Upravnog vijeća i zaposlenika u odnosu na subjekte nadzora i s njima povezanih osoba, Agencija će donijeti poseban Kodeks ponašanja.

(7) Informacije do kojih predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije i njeni zaposlenici dođu u obavljanju svoje dužnosti i posla ne smiju se koristiti za bilo koji oblik stjecanja materijalne koristi.

(8) Osobe iz stavka 3. ovoga članka ne smiju u razdoblju od jedne godine nakon prestanka obnašanja dužnosti ili zaposlenja u Agenciji prihvatiti članstvo u upravi ili nadzornom odboru subjekata nadzora ili s njima povezanih osoba.

(9) Predsjednik i članovi Upravog vijeća Agencije imaju pravo na naknadu u visini posljednje plaće isplaćene u mjesecu prije razrješenja do novog zaposlenja, a najdulje godinu dana od dana prestanka obnašanja dužnosti. 

Članak 7.

(1) Hrvatski sabor može razriješiti dužnosti predsjednika i člana Upravnog vijeća Agencije prije isteka mandata na prijedlog Vlade Republike Hrvatske u slučajevima:

– ako sam zatraži razrješenje,

– ako su nakon imenovanja nastupile okolnosti iz članka 6. stavka 3., 4. i 5. ovoga Zakona,

– ako trajno izgubi sposobnost obavljati dužnost,

– pravomoćne osude na kaznu zatvora,

– ako povrijedi obvezu čuvanja službene tajne u svezi s obavljanjem dužnosti i

– ako obavlja službu ili poslove koji su nespojivi s dužnošću člana Upravnog vijeća Agencije ili ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Agenciji veću štetu ili veće smetnje u njenom radu.

(2) O postojanju razloga za razrješenje predsjednika i člana Upravnog vijeća Agencije prije isteka mandata, Agencija je obvezna izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju predsjednika ili člana Upravnog vijeća Agencije, mora im se omogućiti izjašnjavanje o razlozima za razrješenje.

(4) U slučaju ostvarenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, osim uvjeta trajno izgubljene sposobnosti obavljanja dužnosti, ne primjenjuje se odredba članka 6. stavka 9. ovoga Zakona. 

Donošenje odluka

Članak 8.

(1) Sve odluke iz djelokruga i nadležnosti Agencije iz članka 15. ovoga Zakona, Upravnog vijeća donosi na sjednicama većinom od najmanje tri glasa s tim da predsjednik ili član Upravnog vijeća Agencije ne mogu biti suzdržani od glasovanja.

(2) Tri člana Upravnog vijeća Agencije čine kvorum potreban za donošenje odluka, a svakoj sjednici Upravnog vijeća Agencije obvezno mora prisustvovati predsjednik ili u njegovoj odsutnosti zamjenik.

(3) Opći akti Agencije prije stupanja na snagu objavljuju se u »Narodnim novinama«. Svi pojedinačni akti Agencije kojima se odlučuje o nečijim pravima ili obvezama, objavljuju se nakon njihove konačnosti u na internetskoj stranici Agencije.

(4) Ako Agencija ocijeni da objava pojedinačnog akta ne bi bitno utjecala na interese korisnika financijskih usluga, takav se akt ne mora objaviti ili se može objaviti samo njegova izrijeka. 

3. Pravilnik o minimalnoj likvidnosti brokerskih društava

Dužnost čuvanja službene tajne

Članak 9.

(1) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije i njeni zaposlenici dužni su čuvati kao službenu tajnu isprave i podatke za koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti i poslova a čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi štetilo ugledu i interesima Agencije.

(2) Dužnost čuvanja službene tajne traje i nakon prestanka članstva u Upravnom vijeću ili radnog odnosa u Agenciji.

Odgovornost za štetu

Članak 10.

Predsjednik, članovi Upravnog vijeća i zaposlenici Agencije ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavljanja dužnosti u okviru svoje nadležnosti i zakona koje primjenjuju, osim ako se dokaže da su određenu radnju iz koje je nastupila štetna posljedica, učinili ili propustili učiniti namjerno ili iz grube nepažnje.

 

GLAVA III.   SAVJET AGENCIJE

 Uvjeti za imenovanje i trajanje mandata 

Članak 11.

(1) Agencija ima Savjet.

(2) Savjet je savjetodavno tijelo Agencije koje se sastoji od devet članova od kojih tri člana imenuje Vlada Republike Hrvatske, a ostalih pet članova biraju predstavnici udruga subjekata nadzora pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, dok je predsjednik Upravnog vijeća Agencije član po službenoj dužnosti.

(3) Član Savjeta mora imati visoku stručnu spremu, ugled stručnjaka iz područja financija, računovodstva, upravljanja, aktuarske znanosti ili prava.

(4) Mandat članova Savjeta traje četiri godine i mogu biti ponovno imenovani u Savjet. Ako neki od članova Savjeta prestane obnašati dužnost prije isteka mandata, na njegovo mjesto se imenuje pod istim uvjetima druga osoba do isteka mandata člana umjesto koga je imenovana.

(5) Materijalna prava članova Savjeta uređuju se Statutom i drugim podzakonskim aktima Agencije.

(6) Tijela iz stavka 2. ovoga članka razriješit će člana Savjeta Agencije prije isteka mandata:

– ako sam zatraži razrješenje i

– u slučaju pravomoćne osude na kaznu zatvora.

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije razriješit će se članstva u Savjetu u slučaju nastupanja okolnosti iz članka 7. ovoga Zakona. 

Funkcija Savjeta Agencije 

Članak 12.

Savjet Agencije daje mišljenja, stručne i znanstvene savjete radi razvoja nadzorne prakse.

 

GLAVA IV.   CILJEVI, NAČELA, DJELOKRUG I NADLEŽNOST AGENCIJE

 Ciljevi 

Članak 13.

Temeljni ciljevi Agencije su:

– promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i

– nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora. 

Načela 

Članak 14.

(1) Agencija će se u ostvarivanju svojih ciljeva iz članka 13. ovoga Zakona, rukovoditi načelima:

– transparentnosti,

– izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta i

– izvješćivanja potrošača.

(2) Agencija će upoznavati javnost s ulogom i načinom funkcioniranja financijskog sustava, uključujući razvijanje svijesti o koristima i rizicima koji su povezani s različitim vrstama ulaganja i financijskih poslova.

(3) Agencija će osigurati brz i ekonomičan pristup svim vrstama informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti.

(4) Agencija će poslove iz stavka 2. i 3. ovoga članka obavljati vodeći računa o visini troškova regulacije subjekata nadzora. 

Djelokrug i nadležnost 

Članak 15.

U obavljanju javnih ovlasti Agencija je ovlaštena:

1) donositi provedbene propise na temelju ovoga Zakona, zakona koji uređuju tržište kapitala, investicijske i druge fondove, preuzimanje dioničkih društava, mirovinska osiguravajuća društva, osiguranje i reosiguranje te financijske usluge, kao i drugih zakona kada je to tim zakonima ovlaštena,

2) obavljati nadzor nad poslovanjem subjekata nadzora utvrđenih u propisima iz točke 1. ovoga članka te pravnih osoba koje se bave poslovima faktoringa, osim ako ih banke obavljaju unutar svoje registrirane djelatnosti i nalagati mjere za uklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti,

3) izdavati i oduzimati dozvole, odobrenja, licencije i suglasnosti za koje je ovlaštena na temelju posebnih propisa iz točke 1. ovoga članka,

4) poticati, organizirati i nadgledati mjere za učinkovito funkcioniranje financijskih tržišta,

5) voditi knjige, evidencije i registre u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa iz točke 1. ovoga članka,

6) predlagati inicijative za donošenje zakona i drugih propisa i informirati javnost o načelima po kojima djeluju financijska tržišta,

7) donositi podzakonske akte radi propisivanja uvjeta, načina i postupaka za jedinstveno obavljanje nadzora unutar svog djelokruga i nadležnosti, te poduzimati druge mjere i obavljati druge poslove u skladu sa zakonskim ovlaštenjima,

8) izvješćivati ostala nadzorna, upravna i pravosudna tijela o svim pitanjima koja se neposredno ili posredno tiču njihove nadležnosti i djelokruga, povodom postupaka koja se vode pred tim tijelima a u vezi su s postupcima iz djelokruga i nadležnosti Agencije,

9) davati mišljenje o provedbi ovoga Zakona i posebnih propisa iz točke 1. ovoga članka na zahtjev stranaka u postupku ili osoba koje dokažu svoj pravni interes. 

2. Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društva za osiguranje

3. Pravilnik o minimalnoj likvidnosti brokerskih društava

11. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja mirovinskih osiguravajućih društava

17. Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje

18. Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja

19. Smjernice za identificiranje, mjerenje i praćenje rizika kojima je u svojem poslovanju izloženo društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje

24. Pravilnik o uvjetima za stjecanja i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva

25. Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika

26. Pravilnik o strukturi i sadržaju nadzornih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje

29. Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu, postupku provođenja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i uvjetima za dobivanje licence i važenje licence ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova

30. Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizaciju 

31. Pravilnik o uvjetima kojima članovi uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva moraju udovoljavati, sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva

34. Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

35. Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine

48. Pravilnik o pravilima poslovnog ponašanja prilikom pružanja investicijskih i pomoćnih usluga

49. Pravilnik o postupanju društava za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju

50. Pravilnik o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola

55. Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

60. Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

64.  Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. Godinu

65. Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2016. Godinu

66. Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

67. Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2015. Godinu

68. Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2016. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda 

69. Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2015. Godinu

70. Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja

71. Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2017. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

73. Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2017. godinu

75. Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2016. Godinu

76. Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2016. godinu

78. Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

79. Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2018. godinu

80. Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2018. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

81. Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2017. godinu

82. Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

Članak 16.

(1) Agencija i Hrvatska narodna banka (u daljnjem tekstu: HNB) moraju na međusobni zahtjev dostavljati jedno drugom sve podatke i informacije o subjektima nadzora iz svog djelokruga i nadležnosti, koji su im potrebni u postupku provođenja nadzora te u postupku povezanom s izdavanjem odobrenja.

(2) Nadzorna tijela iz stavka 1. ovoga članka moraju se međusobno obavještavati o nepravilnostima koje utvrde tijekom obavljanja nadzora, ako su ti nalazi značajni za rad drugoga nadzornog tijela.

(3) Razmjena podataka i informacija u skladu s ovim člankom ne smatra se odavanjem službene tajne, a Agencija i HNB dužni su čuvati primljene podatke i informacije kao povjerljive te ih mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani.

(4) Opseg razmjene informacija te koordinacija postupaka i aktivnosti pri nadzoru i regulaciji financijskih institucija i grupa, uredit će se međusobnim sporazumom o suradnji između Agencije i HNB-a. 

Članak 17.

U izvršavanju zakonom utvrđenih ciljeva i zadaća, Agencija će surađivati s Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne vlasti i u okviru svoje nadležnosti poduzimati mjere za unapređenje te suradnje. 

Članak 18.

(1) Agencija može biti članica međunarodnih organizacija nadležnih za područje nadzora odnosno, supervizije financijskih institucija i tržišta.

(2) Agencija surađuje i razmjenjuje informacije iz nadzora, poslovanja subjekata iz članka 14. točka 2. sa srodnim inozemnim institucijama koje obavljaju nadzor odnosno superviziju financijskih institucija i tržišta. 

Članak 19.

(1) Na postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi Agencija, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako zakonom nije drugačije propisano.

(2) Akti Agencije su konačni i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

 

GLAVA V.   FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE

 Financiranje 

Članak 20.

(1) Agencija se financira:

– iz sredstava državnog proračuna,

– iz naknada od imovine i prihoda subjekata nadzora i

– iz naknada za pružene usluge iz nadležnosti djelokruga Agencije.

(2) Agencija je obvezna za svaku kalendarsku godinu sastaviti plan prihoda i rashoda i dostaviti ga Ministarstvu financija.

(3) Za financiranje Agencije iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, najviša naknada može iznositi 0,8 o/oo (tisućinki) s tim da će Agencija posebnim pravilnikom za svaku godinu odrediti izračun i visinu naknade, način i izvršenje naplate naknade.

(4) Naplaćene administrativne pristojbe od Agencije, uplaćuju se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

(5) Višak prihoda nad rashodima na kraju proračunske godine uplaćuje se u državni proračun.

(7) U slučaju kad naplaćena naknada u ukupnim prihodima nije dostatna za pokriće rashoda, manjak sredstva nadoknađuje se od planiranih prihoda iz državnog proračuna.

95. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2024. godinu

Izvješćivanje

Članak 21.

Agencija je dužna jednom godišnje za proteklu kalendarsku godinu podnijeti Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru izvješće o svom radu i stanju financijskih institucija i tržišta koje ulaze u njen djelokrug i nadležnost.

 

GLAVA VI.   KAZNENE ODREDBE

 Članak 22.

(1) Za prekršaje propisane Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02.), Zakonom o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 107/95., 12/96. i 114/01.), Zakonom o privatizacijskim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 109/97. i 114/01.), Zakonom o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02. i 120/02.), Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99., 63/00., 103/03. i 117/04.), Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, br. 106/99. i 63/00.) Zakonom o osiguranju (»Narodne novine«, br. 9/94., 20/97., 46/97. – pročišćeni tekst, 116/99. i 11/02.) i Zakonom o posredovanju i zastupanju u osiguranju (»Narodne novine«, br. 27/99.), zastara nastupa:

– za pokretanje prekršajnog postupka u roku od 3 godine od dana počinjenja prekršaja,

– za izvršenje izrečenih prekršajnih sankcija u roku od 2 godine od pravomoćnosti

rješenja.

(2) Zastara se prekida svakom radnjom nadležnog tijela ali nastupa u svakom slučaju kad protekne dvostruko vrijeme od onog koje je predviđeno u stavku 1. ovoga članka.

 

GLAVA VII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 23.

U Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02.), Zakonu o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 107/95.,12/96. i 114/01.), Zakonu o privatizacijskim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 109/97. i 114/01.), Zakonu o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02. i 120/02.), Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 163/03. i 112/04.), Zakonu o Umirovljeničkom fondu (»Narodne novine«, br. 93/05.) Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99., 63/00.,103/03. i 117/04.), Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, br. 106/99. i 63/00.), Zakonu o osiguranju (»Narodne novine«, br. 9/94., 20/97., 46/97. – pročišćeni tekst, 116/99. i 11/02.), Zakonu o posredovanju i zastupanju u osiguranju (»Narodne novine«, br. 27/99.), u drugim zakonima kao i u svim podzakonskim propisima, nazivi: »Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske«, »Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja« i »Direkcija za nadzor društava za osiguranje«, zamjenjuju se u odgovarajućem rodu, broju i padežu s nazivom: »Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga«. 

Članak 24.

(1) Vlada Republike Hrvatske će najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predložiti Hrvatskom saboru imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije.

(2) Tijela ovlaštena za imenovanje iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, imenovat će članove Savjeta Agencije.

(3) Agencija će u roku od 60 dana od dana primjene ovoga Zakona donijeti Statut i dostaviti ga Hrvatskom saboru na potvrđivanje.

(4) Do stupanja na snagu Statuta Agencije, Agencija će primjenjivati odredbe Statuta Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, osim u dijelu u kojem su u suprotnosti s ovim Zakonom.

(5) Agencija je dužna u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Statuta, donijeti akte propisane ovim Zakonom.

(6) Do donošenja akata iz stavka 5. ovoga članka, Agencija će pitanja od značaja za njeno poslovanje, urediti svojim odlukama. 

Članak 25.

Danom početka primjene ovoga Zakona, prestaju važiti:

1) Odredbe članka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 17. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02.),

2) Odredbe članka 91., 92., 92.a, 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102. i 103., Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99., 63/00., 103/03. i 117/04.),

3) Odredbe članka 92. i članka 94. stavak 5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, br. 106/99. i 63/00.),

4) Odredbe članka 56., 57., 58., 59. i 60. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 9/94., 20/97., 46/97. – pročišćeni tekst, 116/ 99. i 11/02.),

5) Odredbe članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 3., članka 17. stavka 2., članka 21. stavka 2., članka 27. stavka 1. i članka 29. Zakona o posredovanju i zastupanju u osiguranju (»Narodne novine«, br. 27/99.). 

Članak 26.

(1) Danom početka primjene ovoga Zakona, počinje mandat predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Agencije.

(2) Danom početka primjene ovoga Zakona, prestaje mandat predsjedniku i članovima Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, ravnatelju, zamjeniku ravnatelja, pomoćnicima ravnatelja i članovima Savjeta Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, direktoru i članovima Upravnog odbora Direkcije za nadzor društava za osiguranje. 

Članak 27.

Danom početka primjene ovoga Zakona:

1) Počinje s radom Agencija.

2) Prestaju s radom Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja i Direkcija za nadzor društava za osiguranje.

3) Prestaju važiti svi podzakonski propisi osim statuta iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona, kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, unutarnji organizacijski oblik i sistematizacija radnih mjesta, plaće i druga materijalna prava, rad i druga prava Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguravanja i Direkcije za nadzor društava za osiguranje.

4) Zaposlenici Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja i Direkcije za nadzor društava za osiguranje preuzimaju se u Agenciju primjenom odredbe članka 136. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 137/04. – pročišćeni tekst) do donošenja akta kojim se utvrđuje unutarnji organizacijski oblik, uvjeti zapošljavanja i rada zaposlenika Agencije.

5) Agencija preuzima u posjed, vlasništvo i korištenje poslovne prostorije i opremu, svu ostalu nepokretnu i pokretnu imovinu te se na nju prenose i sva druga prava Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja i Direkcije za nadzor društava za osiguranje.

6) Agencija preuzima novčana sredstva i račune Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja i Direkcije za nadzor društava za osiguranje.

7) Agencija preuzima u posjed pismohranu i svu drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja i Direkcije za nadzor društava za osiguranje.

8) Agencija postaje nadležna za sve postupke i predmete u radu iz djelokruga i nadležnosti Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja i Direkcije za nadzor društava za osiguranje. 

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 12/12

Članak 6.

(1) Vlada Republike Hrvatske predložit će Hrvatskom saboru kandidate za predsjednika i članove Upravnog vijeća Agencije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Član Uprave Agencije i privremeni predsjednik Uprave Agencije nastavlja zastupati Agenciju i rukovoditi njenim radom, osim ovlasti donošenja odluka vezanih za poslove iz članka 15. ovoga Zakona, do dana imenovanja predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije kada mu prestaju ove dužnosti.

(3) Statut i opće akte sukladne odredbama ovoga Zakona Agencija donosi u roku od 30 dana od dana imenovanja Upravnog vijeća Agencije.

(4) Do donošenja Statuta i općih akata iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju Statut i opći akti Agencije doneseni do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

(1) Upravno vijeće Agencije provest će postupak za imenovanje glavnog tajnika Agencije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do imenovanja glavnog tajnika Agencije njegove poslove obavlja predsjednik Upravnog vijeća Agencije.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 154/11.).

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-03/12-01/01
Zagreb, 25. siječnja 2012.

 

 

Copyright © Ante Borić