Povezani zakoni

Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja

NN 70/19

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se privremena mjera u području obveznoga zdravstvenog osiguranja u ostvarivanju statusa i prava državljana Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu: Ujedinjena Kraljevina) i državljana Republike Hrvatske, koji obvezno zdravstveno osiguranje ostvaruju sukladno pravnim propisima Europske unije iz područja koordinacije sustava socijalne sigurnosti, u slučaju izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije bez Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije (u daljnjem tekstu: Sporazum o povlačenju).

Članak 2.

(1) Državljani Ujedinjene Kraljevine i državljani Republike Hrvatske koji u trenutku izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije bez Sporazuma o povlačenju imaju utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju Republike Hrvatske u skladu s Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Tekst značajan za EGP i Švicarsku) (SL L 166, 30. 4. 2004.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2017/492 оd 21. ožujka 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (Tekst značajan za EGP i Švicarsku) (SL L 76, 22. 3. 2017. – u daljnjem tekstu: Uredba), na teret nositelja zdravstvenog osiguranja iz Ujedinjene Kraljevine, zadržavaju status osigurane osobe te prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja sukladno utvrđenom statusu najduže do isteka godine dana od dana izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

(2) Prava iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se pod uvjetom reciprociteta od strane Ujedinjene Kraljevine u primjeni pravila sadržanih u Uredbi i ostalim propisima Europske unije iz područja koordinacije sustava socijalne sigurnosti.

Članak 3.

(1) U slučaju nepostojanja reciprociteta od strane Ujedinjene Kraljevine u primjeni postupaka utvrđenih Uredbom i ostalim propisima iz područja koordinacije sustava socijalne sigurnosti, troškovi ostvarenih prava iz članka 2. ovoga Zakona isplaćuju se nositelju obveznoga zdravstvenog osiguranja Republike Hrvatske iz državnog proračuna Republike Hrvatske s pozicije ministarstva nadležnog za zdravstvo.

(2) Ministarstvo nadležno za zdravstvo zatražit će od Ujedinjene Kraljevine naplatu troškova iz stavka 1. ovoga članka preko ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije bez Sporazuma o povlačenju, a prestaje važiti istekom godine dana od dana njegova stupanja na snagu.

 

Copyright © Ante Borić