Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

GLAVA I.   OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje izbor članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: jedinice).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu i imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Članak 2.

(1) Pravo na izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina određuje se sukladno odredbama ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina.

(2) Članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno tajnim glasovanjem na razdoblje od četiri godine.

Prava i dužnosti članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Članak 3.

(1) Prava i dužnosti članova vijeća nacionalnih manjina započinju danom konstituiranja vijeća.

(2) Prava i dužnosti predstavnika nacionalnih manjina započinju prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.

Biračko pravo

Članak 4.

(1) Pravo birati članove vijeća odnosno predstavnike nacionalnih manjina imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji su u registru birača upisani kao pripadnici nacionalne manjine koja ima pravo na vijeće odnosno na predstavnika u jedinici te koji imaju prijavljeno prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori provode (u daljnjem tekstu: birači).

(2) Pravo biti biran za člana vijeća odnosno za predstavnika nacionalne manjine ima hrvatski državljanin koji na dan podnošenja prijedloga liste kandidata odnosno kandidature nadležnom izbornom povjerenstvu ima navršenih 18 godina života te je upisan u registar birača kao pripadnik nacionalne manjine koja ima pravo na vijeće odnosno na predstavnika u jedinici i ima prijavljeno prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori provode.

Slobode i prava u ostvarivanju biračkog prava

Članak 5.

(1) Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost njihova glasovanja.

(2) Birač na istim izborima može glasovati samo jedanput.

(3) Nitko ne može glasovati u ime druge osobe.

(4) Nitko ne može zahtijevati izjašnjenje birača o njegovom glasačkom opredjeljenju.

(5) Birač je slobodan objaviti svoje glasačko opredjeljenje.

(6) Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Raspisivanje izbora

Članak 6.

(1) Izbore za članove vijeća nacionalnih manjina i izbore za predstavnike nacionalnih manjina raspisuje Vlada Republike Hrvatske.

(2) Odlukama Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora iz stavka 1. ovoga članka određuje se dan provedbe izbora i jedinice u kojima će se provesti izbori za članove vijeća nacionalnih manjina odnosno izbori za predstavnike nacionalnih manjina.

(3) Od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 dana ni više od 45 dana.

(4) Odluke o raspisivanju izbora objavljuju se u »Narodnim novinama«.

1. Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Održavanje izbora

Članak 7.

Izbori za članove vijeća i izbori za predstavnike nacionalnih manjina održavaju se istodobno, prve nedjelje u svibnju svake četvrte godine.

 

GLAVA II.   POSTUPAK KANDIDIRANJA

POGLAVLJE I.   OSNOVNE ODREDBE

Kandidiranje i ovlašteni predlagatelji

Članak 8.

(1) Kandidiranje je postupak predlaganja lista kandidata i kandidatura od ovlaštenih predlagatelja.

(2) Ovlašteni predlagatelji lista kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina i kandidatura za izbor predstavnika nacionalnih manjina su udruge nacionalnih manjina i pripadnici nacionalne manjine – birači.

Predlaganje lista kandidata i kandidatura udruga nacionalnih manjina

Članak 9.

(1) Pravo predlaganja lista kandidata i kandidatura imaju udruge koje su osnovane radi zaštite nacionalnih manjina odnosno udruge kojima je ciljana skupina nacionalna manjina čiji pripadnici biraju članove vijeća odnosno predstavnike nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: udruge nacionalnih manjina), a koje su na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora upisane u Registar udruga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: registar udruga).

(2) Liste kandidata i kandidature može predložiti jedna udruga nacionalne manjine te zajednički dvije ili više udruga iste nacionalne manjine.

(3) Udruga nacionalne manjine odnosno dvije i više udruga iste nacionalne manjine kada predlažu zajedničku listu kandidata odnosno kandidaturu mogu na istim izborima, u istoj izbornoj jedinici predložiti samo jednu listu kandidata odnosno kandidaturu.

(4) Prijedlog liste kandidata i kandidature udruge nacionalne manjine potpisuje osoba koja je u registru udruga upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge nacionalne manjine ili od nje za to opunomoćena osoba.

Predlaganje lista kandidata i kandidatura pripadnika nacionalnih manjina – birača

Članak 10.

(1) Pravo predlaganja lista kandidata odnosno kandidatura, sukladno odredbama ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina, ima:

– u općini – najmanje 20 pripadnika nacionalne manjine – birača s područja općine

– u gradu – najmanje 30 pripadnika nacionalne manjine – birača s područja grada

– u županiji i Gradu Zagrebu – najmanje 50 pripadnika nacionalne manjine – birača s područja županije.

(2) Prijedlog liste kandidata odnosno kandidature pripadnika nacionalnih manjina – birača potpisuju podnositelji liste kandidata odnosno kandidature.

(3) Podnositelji liste kandidata odnosno kandidature iz stavka 2. ovoga članka su prva tri po redu predlagatelja prijedloga liste kandidata odnosno kandidature.

(4) Osobe iz stavka 3. ovoga članka mogu na istim izborima, u istoj izbornoj jedinici biti podnositelji samo jedne liste kandidata odnosno kandidature.

(5) Kandidat ujedno može biti podnositelj liste kandidata odnosno kandidature.

Zabrana kandidiranja

Članak 11.

(1) Za člana vijeća odnosno za predstavnika nacionalne manjine ili za njegova zamjenika ne smiju se kandidirati birači koji su policijski službenici i djelatne vojne osobe.

(2) Za člana vijeća nacionalne manjine, predstavnika nacionalne manjine ili za njegova zamjenika u općini, gradu, županiji odnosno Gradu Zagrebu ne smije se kandidirati birač koji istodobno u istoj jedinici obnaša dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, župana odnosno njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

Zabrana višestrukog kandidiranja

Članak 12.

(1) Nitko ne može istodobno biti kandidat na više predloženih lista kandidata za izbor članova vijeća nacionalne manjine na istim izborima, u istoj izbornoj jedinici.

(2) Nitko ne može istodobno biti kandidat na više predloženih kandidatura za izbor predstavnika nacionalne manjine na istim izborima, u istoj izbornoj jedinici.

POGLAVLJE II.   PODNOŠENJE PRIJEDLOGA LISTA KANDIDATA I KANDIDATURA

Način podnošenja lista kandidata i kandidatura

Članak 13.

(1) Liste kandidata i kandidature podnose se na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno izborno povjerenstvo) obvezatnim uputama.

(2) Prijedlozi lista kandidata i kandidatura, sastavljeni u skladu s uvjetima i na način propisan ovim Zakonom i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva, dostavljaju se nadležnom izbornom povjerenstvu.

Sadržaj prijedloga liste kandidata za članove vijeća nacionalne manjine

Članak 14.

(1) U prijedlogu liste kandidata obvezno se navode predlagatelji liste kandidata te podaci o kandidatima.

(2) Ako listu kandidata predlaže udruga nacionalne manjine, u prijedlogu se obvezno navodi naziv udruge nacionalne manjine odnosno udruga nacionalnih manjina koje su predložile listu kandidata, na način i na jeziku na kojem su upisane u registar udruga.

(3) Ako listu kandidata predlažu pripadnici nacionalne manjine – birači, u prijedlogu se za svakog predlagatelja – birača obvezatno navode ime i prezime predlagatelja – birača, nacionalnost, adresa prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja te potpis predlagatelja – birača.

(4) Predlagatelj liste kandidata može predložiti u:

– općini – najviše deset, a najmanje šest kandidata

– gradu – najviše 15, a najmanje osam kandidata te

– županiji odnosno Gradu Zagrebu – najviše 25, a najmanje 13 kandidata.

(5) Ako predlagatelj predloži veći broj kandidata od broja propisanog u stavku 4. ovoga članka, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do najvećeg broja kandidata propisanog u stavku 4. ovoga članka.

(6) Ako predlagatelj predloži manje kandidata od najmanjeg broja propisanog u stavku 4. ovoga članka, prijedlog nije pravovaljan.

(7) Za svakog kandidata u prijedlogu liste kandidata obvezno se navode ime i prezime, nacionalnost, adresa prebivališta, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Sadržaj prijedloga kandidature za predstavnika nacionalne manjine

Članak 15.

(1) U prijedlogu kandidature obvezatno se navodi predlagatelj kandidature te podaci o kandidatu za predstavnika nacionalne manjine i kandidatu za njegova zamjenika.

(2) U prijedlogu kandidature za predlagatelja navode se podaci iz članka 14. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(3) Za svakog kandidata za predstavnika nacionalne manjine i njegova zamjenika u prijedlogu kandidature obvezatno se navode podaci iz članka 14. stavka 7. ovoga Zakona.

Očitovanja uz liste kandidata i kandidature

Članak 16.

(1) Uz prijedlog liste kandidata i kandidature dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi odnosno kandidaturi, ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.

(2) Na očitovanju o prihvaćanju kandidature navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja i nepostojanju zabrane višestrukog kandidiranja.

(3) Za davanje netočnih podataka na očitovanju iz stavka 2. ovoga članka odgovoran je kandidat.

POGLAVLJE III.   ZAPRIMANJE PRIJEDLOGA LISTA KANDIDATA I KANDIDATURA

Rok za kandidiranje

Članak 17.

(1) Prijedlozi lista kandidata i kandidature moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 12 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora.

(2) Nadležno izborno povjerenstvo pri zaprimanju lista kandidata i kandidatura provjerit će jesu li one podnesene sukladno odredbama ovoga Zakona i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva.

(3) Ako nadležno izborno povjerenstvo ocijeni da lista kandidata odnosno kandidatura nije podnesena u skladu s odredbama ovoga Zakona, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje ukloni uočene nedostatke.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, nadležno izborno povjerenstvo može podnositelju liste kandidata odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.

Utvrđivanje pravovaljanosti i prihvaćanje lista kandidata i kandidatura

Članak 18.

(1) Nadležno izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih lista kandidata i kandidatura, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Pravovaljane liste kandidata i kandidature nadležno izborno povjerenstvo će prihvatiti, nepravodobne i nedopuštene rješenjem će odbaciti, a nepravovaljane rješenjem odbiti.

(3) Pri utvrđivanju pravovaljanih lista kandidata i kandidatura nadležno izborno povjerenstvo postupit će u korist zaštite postupka kandidiranja odnosno prava predlaganja lista kandidata i kandidatura.

POGLAVLJE IV.   ZBIRNA LISTA

Zbirna lista kandidata i zbirna lista kandidatura

Članak 19.

(1) Zbirnu listu sastavlja nadležno izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost predloženih lista kandidata odnosno kandidatura.

(2) Zbirna lista kandidata sadrži redni broj te ime i prezime svih pravovaljano predloženih kandidata za članove vijeća nacionalne manjine u određenoj izbornoj jedinici.

(3) Zbirna lista kandidatura sadrži redni broj te ime i prezime svih pravovaljano predloženih kandidata za predstavnika nacionalne manjine te ime i prezime kandidata za njegova zamjenika u određenoj izbornoj jedinici.

(4) Zbirna lista kandidata odnosno zbirna lista kandidatura, osim podataka iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, sadrži i skraćeni naziv udruge odnosno dviju ili više udruga koje su kandidata predložile. Ako su kandidata predložili pripadnici nacionalne manjine – birači, obvezatno se uz njegovo ime i prezime navodi »kandidat pripadnika nacionalne manjine – birača«.

(5) Na zbirnu listu kandidata odnosno zbirnu listu kandidatura kandidati se unose prema abecednom redu prezimena kandidata za člana vijeća odnosno za predstavnika nacionalne manjine.

(6) Ako se na zbirnoj listi kandidata ili zbirnoj listi kandidatura nalaze dva ili više kandidata s istim imenom i prezimenom, na zbirnoj se listi iza imena i prezimena tih kandidata navodi i datum njihova rođenja.

(7) Ako su kandidati iz stavka 6. ovoga članka rođeni istog datuma, navodi se i adresa njihova prebivališta.

Objava lista

Članak 20.

(1) Nadležna izborna povjerenstva u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objavljuju:

– pravovaljano predložene liste kandidata za članove vijeća nacionalnih manjina i zbirnu listu kandidata

– pravovaljano predložene kandidature za predstavnike nacionalnih manjina i zbirnu listu kandidatura.

(2) Objava pravovaljano predloženih lista kandidata odnosno kandidatura sastoji se od objave podataka sadržanih u prijedlogu lista kandidata odnosno kandidatura, osim podataka o osobnom identifikacijskom broju (OIB) kandidata.

(3) Ako su pravovaljano predloženu listu kandidata odnosno kandidaturu predložili pripadnici nacionalnih manjina – birači, tada se u objavi navedenih lista odnosno kandidatura za predlagatelja navode imena i prezimena podnositelja prijedloga liste kandidata odnosno kandidature, iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona.

(4) Liste iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama jedinice u kojoj se izbori provode, pri čemu na mrežnim stranicama mora biti jasno naznačeno vrijeme objave.

(5) Liste iz stavka 1. ovoga članka nadležna izborna povjerenstva dostavit će Državnom izbornom povjerenstvu radi objave cjelovite informacije o svim listama kandidata i kandidaturama te zbirnim listama kandidata i kandidatura na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Objava cjelovite informacije ne predstavlja izbornu radnju u smislu zaštite izbornog prava.

Odluka o neodržavanju izbora

Članak 21.

(1) Izbori za članove vijeća odnosno izbori za predstavnike nacionalnih manjina neće se održati ako nadležno izborno povjerenstvo ne zaprimi niti jednu pravovaljanu listu kandidata odnosno kandidaturu.

(2) Odluku o neodržavanju izbora u slučaju iz stavka 1. ovoga članka donosi izborno povjerenstvo koje je nadležno za zaprimanje lista kandidata odnosno kandidatura u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u skladu s odredbama ovoga Zakona o objavi rezultata izbora.

POGLAVLJE V.   ODUSTANAK OD KANDIDATURE

Odustanak od prihvaćene liste kandidata

Članak 22.

(1) Udruge nacionalnih manjina koje su predložile prihvaćene liste kandidata mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 24 sata nakon što je listu objavilo nadležno izborno povjerenstvo.

(2) Za listu kandidata koju su predložili pripadnici nacionalne manjine – birači, odluku o odustajanju donose podnositelji prijedloga liste kandidata iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Pisana odluka o odustanku mora prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Odustanak jednog ili više kandidata s liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.

(5) U slučaju odustajanja jednog ili više kandidata s liste kandidata prije isteka roka za kandidiranje nadležno izborno povjerenstvo će na odgovarajući način primijeniti odredbu članka 17. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

Postupak u slučaju prihvaćanja kandidature na više lista kandidata za isto vijeće nacionalne manjine

Članak 23.

(1) Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više lista kandidata za izbor istog vijeća nacionalne manjine, smatrat će se kandidatom samo na listi kandidata koju je nadležno izborno povjerenstvo prvo zaprimilo.

(2) Nadležno izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelje ostalih lista iz stavka 1. ovoga članka da listu dopune drugim kandidatom u roku od 24 sata.

(3) Ako predlagatelj iz stavka 2. ovoga članka ne dopuni listu, nadležno izborno povjerenstvo postupit će u skladu s odredbom članka 18. ovoga Zakona.

Odustanak od prihvaćene kandidature

Članak 24.

(1) Udruge nacionalnih manjina koje su predložile prihvaćene kandidature mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od kandidature najkasnije 24 sata nakon što je kandidaturu objavilo nadležno izborno povjerenstvo.

(2) Pisana odluka o odustanku mora prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Kandidat za predstavnika nacionalne manjine kojeg je predložila udruga nacionalne manjine može u roku iz stavka 1. ovoga članka odustati od kandidature uz pisanu suglasnost udruge nacionalne manjine.

(4) Za prihvaćenu kandidaturu kandidata za predstavnika nacionalne manjine kojeg su predložili pripadnici nacionalne manjine – birači odluku o odustajanju donosi kandidat pisanim očitovanjem ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.

(5) Pisana odluka o odustanku od prihvaćene kandidature mora prispjeti u nadležno izborno povjerenstvo u roku iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE VI.   SMRT KANDIDATA

Postupak u slučaju smrti kandidata za člana vijeća nacionalne manjine

Članak 25.

(1) Ako neki od pravovaljano predloženih kandidata za člana vijeća nacionalne manjine umre u razdoblju nakon isteka roka za kandidiranje, a najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, udruge nacionalnih manjina odnosno podnositelji liste kandidata iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona mogu u roku od 48 sati od smrti kandidata umjesto njega predložiti novog kandidata, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Nadležno izborno povjerenstvo, neovisno o tome je li ovlašteni predlagatelj predložio novog kandidata, u roku od 24 sata od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka donijet će i objaviti odluku o izmjeni pravovaljane liste kandidata i izmijenjenu zbirnu listu kandidata.

(3) Ako neki od kandidata za člana vijeća nacionalne manjine umre u razdoblju kraćem od 15 dana prije dana održavanja izbora, zamjena kandidata obavit će se u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka, a nadležno izborno povjerenstvo odredit će pomicanje održavanja izbora za članove vijeća te nacionalne manjine u toj jedinici za sedam dana.

(4) Ako u slučaju iz stavka 1. odnosno stavka 3. ovoga Zakona ovlašteni predlagatelj ne predloži novog kandidata za člana vijeća nacionalne manjine u jedinici, zbog čega bi ukupan broj pravovaljano predloženih kandidata bio manji od najmanjeg broja kandidata propisanog člankom 14. stavkom 4. ovoga Zakona, nadležno izborno povjerenstvo postupit će u skladu s člankom 14. stavkom 6. ovoga Zakona.

Postupak u slučaju smrti kandidata za predstavnika nacionalne manjine

Članak 26.

(1) Ako neki od pravovaljano predloženih kandidata za predstavnika nacionalne manjine ili njegova zamjenika umre u razdoblju nakon isteka roka za kandidiranje, a najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, udruge nacionalnih manjina odnosno podnositelji kandidature iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona mogu u roku od 48 sati od smrti kandidata umjesto njega predložiti novog kandidata, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Nadležno izborno povjerenstvo, neovisno o tome je li ovlašteni predlagatelj predložio novog kandidata u roku od 24 sata od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, donijet će i objaviti odluku o izmjeni kandidatura i izmijenjenu zbirnu listu kandidatura.

(3) Ako neki od pravovaljano predloženih kandidata za predstavnika nacionalne manjine u određenoj jedinici umre u razdoblju kraćem od 15 dana prije dana održavanja izbora, zamjena kandidata obavit će se u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka, a nadležno izborno povjerenstvo odredit će pomicanje održavanja izbora za predstavnika te nacionalne manjine u toj jedinici za sedam dana.

(4) Ako u slučaju iz stavka 1. odnosno stavka 3. ovoga Zakona ovlašteni predlagatelj ne predloži novog kandidata za predstavnika nacionalne manjine u jedinici, a na navedenim izborima nema više pravovaljano predloženih kandidata, nadležno izborno povjerenstvo postupit će u skladu s člankom 21. ovoga Zakona.

 

GLAVA III.   IZBORNA PROMIDŽBA

Trajanje i sadržaj izborne promidžbe

Članak 27.

(1) Izborna promidžba počinje prvog dana od dana objave zbirnih lista.

(2) Sudionici izborne promidžbe, u smislu stavka 1. ovoga članka, su kandidati i predlagatelji lista kandidata i kandidatura iz članka 9. i članka 10. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Izbornom promidžbom smatraju se radnje sudionika izborne promidžbe, poduzete u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka, a kojima se pozivaju birači da glasuju za određene kandidate, predstavljaju biračima izborni programi te kojima se utječe ili može utjecati na birače.

Način vođenja izborne promidžbe

Članak 28.

(1) Sudionici izborne promidžbe vode izbornu promidžbu slobodno, otvoreno i javno.

(2) U izbornoj promidžbi nije dopušteno pozivati na nasilje, širiti nacionalnu, vjersku ili rasnu mržnju, poticati diskriminaciju i neravnopravnost po bilo kojoj osnovi, vrijeđati, omalovažavati ili iznositi neistine o drugim sudionicima izbora.

Troškovi izborne promidžbe

Članak 29.

(1) Udruga nacionalne manjine iz članka 9. ovoga Zakona koja na izborima dobije najmanje jednog člana vijeća ili predstavnika nacionalne manjine u toj jedinici ostvaruje pravo na naknadu troškova izborne promidžbe.

(2) Ako su članove vijeća odnosno predstavnika nacionalne manjine kandidirali pripadnici nacionalnih manjina – birači iz članka 10. ovoga Zakona, pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvarit će vijeće odnosno predstavnik nacionalne manjine koji je izabran.

(3) Pravo na naknadu troškova ostvaruje se nakon objave konačnih rezultata izbora, a financijska sredstva osiguravaju se u proračunu jedinice na čijem se području izbori provode.

(4) Visinu naknade troškova izborne promidžbe utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom koju donosi istodobno s odlukama o raspisivanju izbora.

4. Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 

 

GLAVA IV.   IZBORNA TIJELA

Vrste izbornih tijela

Članak 30.

(1) Izborna tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina su Državno izborno povjerenstvo, županijska izborna povjerenstva, Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, gradska i općinska izborna povjerenstva te birački odbori.

(2) Gradska i općinska izborna povjerenstva mogu se imenovati u istom sastavu za provedbu izbora u više gradova i općina.

POGLAVLJE I.   IZBORNA POVJERENSTVA

Državno izborno povjerenstvo

Članak 31.

(1) Državno izborno povjerenstvo je stalno i neovisno državno tijelo.

(2) Sastav, način izbora predsjednika, potpredsjednika i članova Državnog izbornog povjerenstva, djelokrug, način rada i odlučivanja te druga pitanja važna za obavljanje poslova iz djelokruga Državnog izbornog povjerenstva uređena su posebnim zakonima.

Obvezatne upute i obrasci

Članak 32.

(1) Državno izborno povjerenstvo donosi obvezatne upute u postupku pripreme i provedbe izbora koje se objavljuju u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

(2) Propisani obrasci u postupku pripreme i provedbe izbora objavljuju se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva, a Državno izborno povjerenstvo posebnom odlukom određuje koji će se obrasci tiskati u državnoj tiskari.

5. Obvezatne upute broj M-I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

6. Obvezatne upute broj M-II – Obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora

7. Obvezatne upute broj M-III – Obrasci za provedbu izbora

8. Obvezatne upute broj M-IV - o obrascu za provedbu drugog kruga glasovanja za izbor članova vijeća nacionalnih manjina u općini

Jedinstvena informatička podrška

Članak 33.

(1) Državno izborno povjerenstvo osigurava jedinstvenu informatičku podršku za provedbu izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

(2) Jedinstvena informatička podrška iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća jedinstveni način provedbe kandidatura i kontrole lista kandidata i kandidatura, jedinstveni način obrade rješenja o izbornim tijelima i biračkim mjestima, jedinstvenu kontrolu zapisnika o radu izbornih tijela, jedinstvenu metodu obrade rezultata glasovanja i druge informatičke usluge bitne za provedbu izbora.

(3) Sredstva za provedbu jedinstvene informatičke podrške iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Sastav izbornih povjerenstava

Članak 34.

(1) Županijska izborna povjerenstva, Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, gradska i općinska izborna povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana (u daljnjem tekstu: članovi izbornog povjerenstva).

(2) Predsjednik i potpredsjednik izbornog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka pravne su struke.

(3) Članovi izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati ni promatrači na izborima članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji se istodobno provode.

Nadležnost za imenovanje izbornih povjerenstava

Članak 35.

(1) Državno izborno povjerenstvo imenuje županijska izborna povjerenstva i Izborno povjerenstvo Grada Zagreba.

(2) Županijsko izborno povjerenstvo imenuje gradska i općinska izborna povjerenstva na svom području.

Rok za imenovanje izbornih povjerenstava

Članak 36.

Izborna povjerenstva imenuju se odmah po donošenju odluka o raspisivanju izbora, a najkasnije do stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora.

Donošenje odluka izbornih povjerenstava

Članak 37.

Izborno povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih članova.

POGLAVLJE II.   PRAVA I OBVEZE IZBORNIH TIJELA

Prava i obveze Državnog izbornog povjerenstva

Članak 38.

Državno izborno povjerenstvo:

1. brine se o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

2. propisuje i objavljuje obvezatne upute iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona

3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora iz članka 32. stavka 2. ovoga Zakona

4. imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i Izbornog povjerenstva Grada Zagreba

5. nadzire rad i pruža stručnu pomoć izbornim povjerenstvima

6. provodi edukacije članova izbornih povjerenstava

7. objavljuje na svojim mrežnim stranicama informaciju o pravovaljano predloženim listama kandidata i kandidaturama i zbirne liste kandidata i kandidatura za izbor članova vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama

8. objavljuje na svojim mrežnim stranicama informaciju o rezultatima glasovanja na izborima

9. informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja zaštite biračkog prava u izbornom postupku

10. provodi postupak izlučivanja registraturnog gradiva, sukladno posebnim propisima

11. obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i posebnim propisima.

Županijsko izborno povjerenstvo

Članak 39.

Županijsko izborno povjerenstvo:

1. brine se o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u županiji

2. obavlja tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području

3. imenuje gradska i općinska izborna povjerenstva na svom području i nadzire njihov rad

4. provodi edukacije članova gradskih i općinskih izbornih povjerenstava

5. provodi edukaciju biračkih odbora zajedno s gradskim i općinskim izbornim povjerenstvima

6. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u županiji

7. zaprima prijedloge liste kandidata i kandidatura, utvrđuje njihovu pravovaljanost te na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje liste kandidata i kandidature, sastavlja i objavljuje zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća odnosno zbirnu listu kandidatura za izbor predstavnika nacionalnih manjina u županiji te donosi odluku o neodržavanju izbora u skladu s odredbama ovoga Zakona

8. nadzire pravilnost izborne promidžbe na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u županiji, u skladu s ovim Zakonom

9. utvrđuje i objavljuje rezultate izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u županiji

10. objavljuje rezultate izbora na mrežnim stranicama županije za izbor članova vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u gradovima i općinama na svom području

11. određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade članova stručnog tima

12. provodi postupak izlučivanja registraturnog gradiva, sukladno posebnim propisima

13. obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i posebnim propisima.

Izborno povjerenstvo Grada Zagreba

Članak 40.

Izborno povjerenstvo Grada Zagreba:

1. izravno se brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu

2. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području

3. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu

4. zaprima prijedloge liste kandidata i kandidatura, utvrđuje njihovu pravovaljanost te na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje liste kandidata i kandidature, sastavlja i objavljuje zbirnu listu kandidata za izbore članova vijeća odnosno zbirnu listu kandidatura za izbore predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu te donosi odluku o neodržavanju izbora u skladu s odredbama ovoga Zakona

5. određuje biračka mjesta na svom području

6. imenuje i raspušta biračke odbore na svom području i nadzire njihov rad

7. provodi edukacije članova biračkih odbora

8. nadzire pravilnost izborne promidžbe na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, u skladu s ovim Zakonom

9. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području

10. objavljuje rezultate izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu

11. utvrđuje i objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na svojem području na mrežnim stranicama Grada Zagreba

12. određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade članova stručnog tima

13. provodi postupak izlučivanja registraturnog gradiva, sukladno posebnim propisima

14. obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i posebnim propisima.

Gradsko i općinsko izborno povjerenstvo

Članak 41.

Gradsko i općinsko izborno povjerenstvo:

1. izravno se brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u gradu odnosno općini

2. obavlja tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području

3. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u gradu odnosno općini

4. zaprima prijedloge liste kandidata i kandidatura, utvrđuje njihovu pravovaljanost te na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje liste kandidata i kandidature, sastavlja i objavljuje zbirnu listu kandidata za izbore članova vijeća odnosno zbirnu listu kandidatura za izbore predstavnika nacionalnih manjina u gradu odnosno općini te donosi odluku o neodržavanju izbora u skladu s odredbama ovoga Zakona

5. određuje biračka mjesta na svom području

6. imenuje i raspušta biračke odbore na području grada odnosno općine i nadzire njihov rad

7. provodi edukacije članova biračkih odbora

8. nadzire pravilnost izborne promidžbe na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u gradu odnosno općini, u skladu s ovim Zakonom

9. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u županiji na biračkim mjestima na svom području i dostavlja ih županijskom izbornom povjerenstvu zajedno sa zapisnikom o svom radu, u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta

10. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u gradu odnosno općini

11. utvrđuje i objavljuje rezultate izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u gradu odnosno općini

12. određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade članova stručnog tima

13. provodi postupak izlučivanja registraturnog gradiva, sukladno posebnim propisima

14. obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i posebnim propisima.

POGLAVLJE III.   BIRAČKI ODBORI

Birački odbor

Članak 42.

Birački odbor je izborno tijelo koje neposredno provodi izbore na biračkom mjestu te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

Sastav biračkih odbora

Članak 43.

(1) Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana (u daljnjem tekstu: članovi biračkog odbora).

(2) Predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora po mogućnosti su pravne struke.

(3) Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati ni promatrači na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koji se istodobno provode.

Nadležnost za imenovanje biračkih odbora

Članak 44.

Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, gradska i općinska izborna povjerenstva imenuju članove biračkih odbora na svom području.

Rok za imenovanje biračkih odbora

Članak 45.

Birački odbori imenuju se najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora.

 

 

Donošenje odluka biračkog odbora

Članak 46.

Birački odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

POGLAVLJE IV.   NAKNADA ZA RAD ČLANOVA IZBORNIH TIJELA

Naknada za rad članova izbornih tijela

Članak 47.

(1) Članovi izbornih tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad na izborima koja se ne smatra primitkom tih osoba od kojeg se utvrđuje dohodak prema zakonu kojim se utvrđuje i plaća porez na dohodak.

(2) Sredstva za naknadu za rad članova izbornih tijela osiguravaju se u proračunu jedinice u skladu s člankom 79. ovoga Zakona.

(3) Visinu naknade za rad članova izbornih tijela utvrđuje prije svakih izbora Vlada Republike Hrvatske, na osnovi mjerila i prijedloga Državnog izbornog povjerenstva, posebnom odlukom koju donosi istodobno s odlukama o raspisivanju izbora.

3. Odluka o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Suradnja i pomoć drugih tijela u provedbi izbora

Članak 48.

(1) Tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica te pravne osobe s javnim ovlastima dužni su surađivati s nadležnim izbornim povjerenstvima i osigurati stručnu pomoć potrebnu za provedbu izbora.

(2) Prostor i tehničke uvjete za provedbu izbora dužni su bez naknade osigurati državna tijela, jedinice i javne ustanove.

(3) Za potrebe provedbe izbora jedinice su dužne bez naknade osigurati na svojim mrežnim stranicama prostor namijenjen za objavu akata, priopćenja, obavijesti i drugih podataka izbornog povjerenstva koje je imenovano za provedbu izbora za područje te jedinice.

 

GLAVA V.   BIRAČKA MJESTA

Biračko mjesto

Članak 49.

(1) Biračko mjesto je prostor u kojem se obavlja glasovanje.

(2) Biračko mjesto ne može biti određeno u vjerskom objektu, objektu u vlasništvu, najmu, zakupu ili trajnom korištenju političke stranke, udruge nacionalne manjine ili kandidata koji sudjeluje na izborima te u prostorijama koje svojom namjenom nisu primjerene za provedbu izbora.

(3) Za svako biračko mjesto odredit će se u pravilu posebna prostorija.

Određivanje biračkih mjesta

Članak 50.

Biračka mjesta određuju se vodeći računa o prostornoj udaljenosti biračkog mjesta, broju birača u jedinici, pristupačnosti biračkog mjesta osobama s invaliditetom te o veličini prostorije za glasovanje.

Nadležnost za određivanje biračkih mjesta

Članak 51.

Biračka mjesta određuje Izborno povjerenstvo Grada Zagreba te gradska i općinska izborna povjerenstva na svom području.

Rok za određivanje biračkih mjesta

Članak 52.

(1) Biračka mjesta određuju se najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora.

(2) Objava o biračkim mjestima sadrži: redni broj biračkog mjesta, sjedište odnosno potpunu adresu s naznakom prostora u kojem se nalazi, popis pripadajućih ulica, trgova i naselja uz naznaku birača koji glasuju na tom biračkom mjestu.

(3) Odluka o određivanju biračkih mjesta objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice.

(4) Objava biračkih mjesta obavlja se u obliku oglasa (plakata) na mjestima uobičajenog oglašavanja u jedinicama i na mjestima većeg okupljanja građana.

 

GLAVA VI.   NAČIN IZBORA ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Način izbora članova vijeća nacionalnih manjina

Članak 53.

(1) Članovi vijeća nacionalnih manjina biraju se većinskim izbornim sustavom na način da cijelo područje jedinice čini jednu izbornu jedinicu.

(2) U vijeća nacionalnih manjina općine bira se deset članova, u vijeća nacionalnih manjina grada bira se 15 članova, a u vijeće nacionalnih manjina županije odnosno Grada Zagreba bira se 25 članova pripadnika nacionalne manjine, sukladno ustavnom zakonu kojim se uređuju prava nacionalnih manjina.

(3) Za članove vijeća nacionalne manjine izabrani su kandidati redoslijedom dobivenog najvećeg broja glasova birača koji su glasovali.

(4) Ako se zbog jednakog broja dobivenih glasova kandidata ne može utvrditi broj izabranih kandidata iz stavka 2. ovoga članka, izabranima će se smatrati manji broj kandidata od broja članova vijeća nacionalnih manjina iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Broj izabranih kandidata iz stavka 4. ovoga članka ne može biti manji od šest članova u vijeću nacionalnih manjina općine, osam članova u vijeću nacionalne manjine grada odnosno 13 članova u vijeću nacionalne manjine županije odnosno Grada Zagreba.

(6) Ako bi zbog jednakog broja dobivenih glasova pojedinih kandidata broj članova vijeća bio manji od broja iz stavka 5. ovoga članka, održat će se drugi krug glasovanja četrnaesti dan nakon održanog prvog kruga glasovanja.

(7) U drugom krugu glasovanja izbor se obavlja između kandidata koji se u prvom krugu glasovanja smatraju neizabranima zbog jednakog broja dobivenih glasova u prvom krugu glasovanja.

Način izbora predstavnika nacionalnih manjina

Članak 54.

(1) Predstavnici nacionalnih manjina biraju se većinskim izbornim sustavom na način da cijelo područje jedinice čini jednu izbornu jedinicu.

(2) Za predstavnika nacionalne manjine izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača koji su glasovali.

(3) Ako dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj glasova, održat će se drugi krug glasovanja četrnaesti dan nakon održanog prvog kruga glasovanja.

(4) U drugom krugu glasovanja izbor se obavlja između kandidata koji su u prvom krugu dobili jednak broj glasova.

 

GLAVA VII.   PROVEDBA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

POGLAVLJE I.   GLASOVANJE

Mjesto i način glasovanja

Članak 55.

(1) Glasovanje za izbor članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina jedinice obavlja se na biračkim mjestima na području općine, grada, županije i Grada Zagreba.

(2) Glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićem.

(3) Glasuje se samo za kandidate navedene na glasačkom listiću.

(4) Na izborima za članove vijeća nacionalne manjine glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena najmanje jednog, a najviše onoliko kandidata koliko ih se bira u toj jedinici.

(5) Na izborima za predstavnika nacionalne manjine glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena jednog kandidata za kojeg birač glasuje.

Sadržaj glasačkog listića

Članak 56.

(1) Glasački listić sadrži:

1. naznaku Državnog izbornog povjerenstva i izbornog povjerenstva koje provodi izbore

2. naznaku izbora na koje se odnosi i datum održavanja izbora

3. uputu o načinu glasovanja

4. redni broj, ime i prezime kandidata te podatke u skladu s odredbom članka 19. stavka 4. ovoga Zakona

5. pečat nadležnog izbornog povjerenstva te

6. serijski broj listića.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, glasački listić može sadržavati i podatke u skladu s odredbama članka 19. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(3) Na izborima predstavnika nacionalne manjine na glasačkom se listiću uz ime i prezime kandidata za predstavnika nacionalne manjine navodi i ime i prezime kandidata za njegova zamjenika.

(4) Kandidati se navode na glasačkom listiću onim redom kojim su navedeni na zbirnoj listi kandidata odnosno na zbirnoj listi kandidatura.

(5) Glasački se listić tiska u tiskari ovlaštenoj za tiskanje službenog lista Republike Hrvatske, a nadzor obavlja nadležno izborno povjerenstvo.

Vrijeme glasovanja

Članak 57.

(1) Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati.

(2) Biračka mjesta zatvaraju se u devetnaest sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje.

POGLAVLJE II.   RADNJE IZBORNIH TIJELA NA IZBORNI DAN

Obveze biračkog odbora prije otvaranja biračkog mjesta

Članak 58.

(1) Birački odbor uređuje prostorije biračkog mjesta u pravilu dan prije izbora, a najkasnije jedan sat prije početka glasovanja.

(2) Birački odbor provjerit će je li sav promidžbeni materijal vezan uz izbornu promidžbu uklonjen s biračkog mjesta i iz njegove neposredne blizine (u krugu od oko 50 metara), a u protivnom će ga ukloniti.

(3) Svako biračko mjesto mora se opremiti i urediti na način da se osigura tajnost glasovanja tako da nitko drugi ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.

(4) Na biračkom mjestu može se isticati grb i zastava Republike Hrvatske, obilježja županije, grada odnosno općine u skladu s njihovim statutima te znamenje i simboli nacionalnih manjina sukladno odredbama ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina.

(5) Birački odbor dužan je prije otvaranja biračkog mjesta, na biračima vidljivu mjestu istaknuti oglase sa svim zbirnim listama kandidata i kandidatura i pravovaljanim listama kandidata i kandidatura za koje se glasuje na tom biračkom mjestu.

(6) Birački odbor dužan je na prednju stranu svake glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.

Obveza biračkog odbora nakon otvaranja biračkog mjesta

Članak 59.

(1) Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu stalno moraju biti prisutni predsjednik ili potpredsjednik biračkog odbora te najmanje dva člana biračkog odbora.

(2) Predsjednik biračkog odbora na početku rada odredit će zaduženja pojedinih članova biračkog odbora.

(3) Birački odbor dužan je i ovlašten osiguravati red i mir na biračkom mjestu za vrijeme glasovanja, kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta.

(4) Ako je to nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik odnosno potpredsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupiti u okviru svojih zakonskih ovlasti.

(5) Nitko, osim pripadnika policije koji je na biračko mjesto došao na poziv predsjednika odnosno potpredsjednika biračkog odbora, ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Obveza biračkog odbora prema biračima na biračkom mjestu

Članak 60.

(1) Birački odbor dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju utvrditi identitet i provjeriti je li upisan u izvadak iz popisa birača za to biračko mjesto.

(2) Identitet birača utvrđuje se javnom ispravom s fotografijom na osnovi koje se može nedvojbeno utvrditi identitet birača.

(3) Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, birački odbor neće mu dopustiti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu ne dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela.

(4) Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto.

(5) Nakon utvrđivanja prava na glasovanje birački odbor biraču predaje glasački listić, objašnjava način popunjavanja i upućuje ga na mjesto za glasovanje.

Omogućavanje glasovanja biraču koji ne može samostalno glasovati

Članak 61.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi označiti kandidata za kojeg birač glasuje.

Omogućavanje glasovanja biraču kojem je biračko mjesto nedostupno

Članak 62.

(1) Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, može o tome obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora.

(2) Nadležna izborna povjerenstva zaprimljene zahtjeve birača za glasovanje izvan biračkog mjesta iz stavka 1. ovoga članka predaju nadležnim biračkim odborima uz cjelokupni izborni materijal.

(3) Birački će odbor biraču iz stavka 1. ovoga članka, koji je o nemogućnosti pristupa na biračko mjesto pravodobno obavijestio izborno povjerenstvo ili na dan izbora do 12 sati birački odbor, omogućiti glasovanje na adresi njegova prebivališta.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, kada je birački odbor na dan provođenja izbora, ali nakon 12 sati, obaviješten da birač koji ne može pristupiti biračkom mjestu želi glasovati, ili ako se povodom pravodobne obavijesti birača iz stavka 3. ovoga članka pojave druge okolnosti zbog kojih bi uredno provođenje izbora na biračkom mjestu bilo dovedeno u pitanje, tom će biraču birački odbor omogućiti glasovanje na adresi njegova prebivališta ako birački odbor ocijeni da će takvo glasovanje moći provesti bez ometanja glasovanja na biračkom mjestu i ako to tehnički uvjeti dopuštaju.

(5) Nakon što birački odbor utvrdi da je birač koji je podnio zahtjev za glasovanje izvan biračkog mjesta upisan u izvadak iz popisa birača koji je dostavljen na biračko mjesto, predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača posjetiti na adresi njegova prebivališta gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje.

(6) Birač je dužan najmanje jedanput presavinuti glasački listić na kojem je glasovao, staviti ga u posebnu omotnicu i zatvoriti je. Član biračkog odbora dužan je nakon povratka na biračko mjesto predati omotnicu predsjedniku odnosno potpredsjedniku biračkog odbora.

(7) Predsjednik odnosno potpredsjednik biračkog odbora presavinuti glasački listić iz omotnice odmah ubacuje u glasačku kutiju na biračkom mjestu.

(8) Biraču koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog invaliditeta onemogućena pristupačnost biračkom mjestu omogućit će se glasovanje ispred biračkog mjesta te će se na odgovarajući način primijeniti odredbe stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka.

(9) Birački odbor dužan je u zapisnik o radu biračkog odbora poimenično navesti glasovanje birača iz članka 61. stavka 2. ovoga Zakona te stavaka 1. i 8. ovoga članka.

Obveze biračkog odbora nakon glasovanja

Članak 63.

(1) Nakon završenog glasovanja birački odbor najprije će prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće, staviti ih u posebnu omotnicu i zatvoriti.

(2) Nakon toga birački odbor utvrdit će ukupan broj birača koji su pristupili glasovanju na tom biračkom mjestu prema izvatku iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje.

(3) Nakon utvrđivanja ukupnog broja birača koji su pristupili glasovanju birački odbor otvorit će glasačku kutiju i prebrojiti glasačke listiće.

Prebrojavanje glasačkih listića

Članak 64.

(1) Ako se nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj jednak ili manji od utvrđenog broja birača koji su pristupili glasovanju, birački odbor će utvrditi broj glasova na tom biračkom mjestu prema broju glasačkih listića.

(2) Ako se nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su pristupili glasovanju, birački odbor će o tome sastaviti službenu bilješku u zapisniku o radu biračkog odbora te utvrditi broj glasova na tom biračkom mjestu prema broju glasačkih listića.

Utvrđivanje broja glasova

Članak 65.

Broj glasova koji je osvojio svaki pojedini kandidat birački odbor utvrđuje na osnovi važećih glasačkih listića.

Važeći glasački listić

Članak 66.

Važeći glasački listić jest onaj iz kojega se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg je kandidata/kandidate birač glasovao.

Nevažeći glasački listić

Članak 67.

Nevažeći glasački listić jest:

1. neispunjeni glasački listić

2. glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata/kandidate birač glasovao

3. glasački listić na kojem je birač glasovao za više kandidata od broja kandidata koji se bira u toj jedinici.

POGLAVLJE III.   UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Zapisnik o radu biračkog odbora

Članak 68.

(1) Zapisnik o radu biračkog odbora na izborima članova vijeća odnosno predstavnika nacionalnih manjina obvezatno sadrži podatke o glasovanju na određenom biračkom mjestu, a osobito:

– broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela (potvrda za glasovanje)

– ukupan broj birača koji su pristupili glasovanju prema evidenciji u izvatku iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje

– broj birača koji su glasovali prema glasačkim listićima

– podatke o biračima koji su glasovali izvan biračkog mjesta

– broj i podatke o biračima koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe

– broj važećih i broj nevažećih glasačkih listića

– broj glasova koje je dobio svaki pojedini kandidat.

(2) Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik.

(3) Zapisnik o radu biračkog odbora potpisuju svi članovi biračkog odbora, a mora ga potpisati najmanje njih četiri, od kojih jedan mora biti predsjednik ili potpredsjednik biračkog odbora.

(4) Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik ili ga iz drugog razloga ne potpiše, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka, u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora navede.

(5) Svaki član biračkog odbora ima pravo na presliku zapisnika o radu biračkog odbora.

(6) Zapisnik o radu biračkog odbora ima snagu javne isprave, a njegov se sadržaj može osporavati u postupku zaštite izbornog prava u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Dostava izbornog materijala s biračkih mjesta nadležnim izbornim povjerenstvima

Članak 69.

Birački odbor dostavlja zapisnik o svom radu i ostali izborni materijal s biračkog mjesta nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.

Ponavljanje glasovanja na pojedinom biračkom mjestu

Članak 70.

(1) Ako dostavljeni zapisnik o radu biračkog odbora sadrži službenu bilješku iz članka 64. stavka 2. ovoga Zakona, takav se zapisnik ne unosi u informatički sustav prije nego što nadležno izborno povjerenstvo utvrdi je li višak glasačkih listića mogao utjecati na rezultat izbora.

(2) Nadležno izborno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka je izborno povjerenstvo koje je nadležno za utvrđivanje rezultata izbora na koje se zapisnik odnosi.

(3) Ako zapisnik o radu biračkog odbora birački odbor nije dostavio tom izbornom povjerenstvu, izborno povjerenstvo koje je preuzelo zapisnik o radu biračkog odbora dužno ge je, bez odgode, dostaviti izbornom povjerenstvu nadležnom za utvrđivanje rezultata izbora na koje se zapisnik odnosi.

(4) Ako nadležno izborno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka prilikom utvrđivanja rezultata glasovanja utvrdi da višak glasačkih listića nije mogao utjecati na rezultat izbora, unijet će podatke iz zapisnika iz stavka 1. ovoga članka u informatički sustav.

(5) Ako nadležno izborno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka prilikom utvrđivanja rezultata glasovanja utvrdi da je višak glasačkih listića mogao utjecati na rezultat izbora, odredit će ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu, koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja.

(6) Ako je na tom biračkom mjestu održano istodobno više različitih vrsta izbora, ponavljanje glasovanja određuje se samo za one izbore na kojima je utvrđen višak glasačkih listića.

Sadržaj zapisnika o radu izbornih povjerenstava

Članak 71.

(1) Zapisnik o radu izbornog povjerenstva na izborima za članove vijeća odnosno za predstavnike nacionalnih manjina obvezatno sadrži:

– broj birača upisanih u izvacima iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje

– ukupan broj birača koji su pristupili glasovanju prema evidenciji u izvacima iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje

– broj birača koji su glasovali prema glasačkim listićima

– broj važećih i broj nevažećih glasačkih listića

– broj glasova koje je dobio svaki pojedini kandidat.

(2) Gradsko odnosno općinsko izborno povjerenstvo u zapisnik iz stavka 1. ovoga članka unosi podatke o glasovanju za područje grada odnosno općine, Izborno povjerenstvo Grada Zagreba podatke o glasovanju za područje Grada Zagreba, a županijsko izborno povjerenstvo podatke o glasovanju za područje županije.

(3) Zapisnik o radu izbornog povjerenstva potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva, a mora ga potpisati najmanje njih četiri, od kojih jedan mora biti predsjednik ili potpredsjednik izbornog povjerenstva.

(4) Ako član izbornog povjerenstva odbije potpisati zapisnik ili ga iz drugog razloga ne potpiše, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka, u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član izbornog povjerenstva navede.

(5) Zapisnik o radu izbornog povjerenstva ima snagu javne isprave, a njegov se sadržaj može osporavati u postupku zaštite izbornog prava u skladu s odredbama ovoga Zakona.

POGLAVLJE IV.   UNOS PODATAKA IZ ZAPISNIKA O RADU IZBORNIH TIJELA U INFORMATIČKI SUSTAV, ROKOVI ZA SASTAVLJANJE I DOSTAVA ZAPISNIKA O RADU IZBORNIH POVJERENSTAVA

Unos podataka u informatički sustav

Članak 72.

(1) Gradska i općinska izborna povjerenstva, najkasnije u roku od 18 sati od zatvaranja biračkih mjesta, unose u informatički sustav podatke iz zapisnika o radu biračkih odbora sa svog područja te sastavljaju zapisnik o svom radu.

(2) Gradska i općinska izborna povjerenstva bez odgode dostavljaju zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu, na izborima članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u županiji.

Zapisnik o radu izbornih povjerenstava

Članak 73.

Županijska izborna povjerenstva i Izborno povjerenstvo Grada Zagreba najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta odnosno u roku od šest sati od dostave zapisnika o radu gradskih i općinskih izbornih povjerenstava županijskom izbornom povjerenstvu, s ostalim izbornim materijalom, sastavljaju zapisnik o svom radu.

POGLAVLJE V.   UTVRĐIVANJE I OBJAVA REZULTATA IZBORA

Nadležnost za utvrđivanje rezultata izbora

Članak 74.

(1) Rezultate izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u županiji utvrđuje nadležno županijsko izborno povjerenstvo.

(2) Rezultate izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu utvrđuje Izborno povjerenstvo Grada Zagreba.

(3) Rezultate izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u gradu utvrđuje nadležno gradsko izborno povjerenstvo.

(4) Rezultate izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u općini utvrđuje nadležno općinsko izborno povjerenstvo.

Objava privremenih podataka

Članak 75.

(1) Nadležno izborno povjerenstvo za utvrđivanje rezultata izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina objavit će, tijekom trajanja glasovanja, privremene podatke o broju birača izašlih na izbore.

(2) Nakon zatvaranja biračkih mjesta nadležno izborno povjerenstvo za utvrđivanje rezultata izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina može objavljivati privremene i nepotpune rezultate izbora.

Sadržaj odluke o rezultatima izbora

Članak 76.

(1) U odluci o utvrđivanju rezultata izbora članova vijeća odnosno izbora predstavnika nacionalnih manjina obvezno se navodi:

1. broj birača upisanih u popis birača jedinice

2. broj birača koji su pristupili glasovanju prema evidenciji u izvacima iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje

3. broj birača koji su glasovali prema glasačkim listićima

4. broj važećih i nevažećih glasačkih listića

5. imena i prezimena kandidata prema redoslijedu dobivenih glasova

6. broj dobivenih glasova za svakog pojedinog kandidata

7. ime i prezime izabranog kandidata.

(2) U slučaju iz članka 53. stavka 6. ovoga Zakona, u odluci o utvrđivanju rezultata izbora članova vijeća nacionalnih manjina, umjesto imena i prezimena izabranih kandidata iz točke 6. stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se održavanje drugog kruga glasovanja s naznakom dana održavanja drugog kruga glasovanja te imena i prezimena kandidata koji sudjeluju u drugom krugu glasovanja.

(3) U slučaju iz članka 54. stavka 3. ovoga Zakona, u odluci o utvrđivanju rezultata izbora predstavnika nacionalnih manjina, umjesto imena i prezimena izabranog kandidata iz točke 6. stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se održavanje drugog kruga glasovanja s naznakom dana održavanja drugog kruga glasovanja te imena i prezimena kandidata koji sudjeluju u drugom krugu glasovanja.

Objava odluke o rezultatima izbora

Članak 77.

(1) Odluka o rezultatima izbora članova vijeća nacionalnih manjina odnosno izbora predstavnika nacionalnih manjina objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči jedinice u kojoj se izbori provode, pri čemu na mrežnim stranicama mora biti jasno naznačeno vrijeme objave.

(2) Cjelovita informacija o rezultatima izbora iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

(3) Objava cjelovite informacije o rezultatima izbora na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva ne predstavlja izbornu radnju u smislu zaštite izbornog prava.

Odluka o konačnim rezultatima izbora

Članak 78.

(1) Rezultati izbora postaju konačni istekom rokova za zaštitu izbornog prava odnosno danom donošenja odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) povodom žalbe podnesene u postupku zaštite izbornog prava.

(2) Nadležno izborno povjerenstvo za utvrđivanje rezultata izbora bez odgode će donijeti odluku o konačnim rezultatima izbora u kojoj se, uz podatke iz članka 76. ovoga Zakona, navodi dan konačnosti rezultata izbora.

(3) Odluka o konačnim rezultatima izbora objavljuje se na mrežnim stranicama jedinice u kojoj se provode izbori.

(4) Cjelovita informacija o konačnim rezultatima izbora objavljuje se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

 

GLAVA VIII.   TROŠKOVI PROVEDBE IZBORA

Sredstva za provedbu izbora

Članak 79.

(1) Sredstva za pokriće troškova izbora pojedine jedinice osiguravaju se u proračunu jedinice.

(2) Sredstva potrebna za izvršenje obveza Državnog izbornog povjerenstva iz ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(3) Kada se istodobno održavaju izbori za članove vijeća nacionalnih manjina jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno predstavnika nacionalne manjine, svaka jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave snosi troškove naknade za svoje izborno povjerenstvo i svoja stručna tijela i osobe, a naknadu za biračke odbore i zajedničke materijalne troškove jedinice snose u jednakim dijelovima.

(4) U financijskom planiranju i izradi proračuna za kalendarsku godinu u kojoj se održavaju izbori jedinice su dužne osigurati sredstva za provedbu izbora.

(5) Sredstvima za provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice.

(6) Izborno povjerenstvo jedinice odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja administrativnih i stručnih poslova.

(7) Izborno povjerenstvo jedinice objavit će na mrežnim stranicama jedinice cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

 

GLAVA IX.   PROMATRANJE IZBORA

Vrste promatrača

Članak 80.

(1) Pravo promatranja izbora imaju promatrači:

1. udruge nacionalne manjine koje su predložile liste kandidata odnosno kandidature za članove vijeća i/ili predstavnika nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: promatrači udruga nacionalnih manjina)

2. pripadnika nacionalnih manjina – birača koji su predložili liste kandidata odnosno kandidature za članove vijeća i/ili predstavnika nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: promatrači pripadnika nacionalnih manjina – birača)

3. udruga registriranih u Republici Hrvatskoj koje djeluju na području neovisnog promatranja izbora i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava (u daljnjem tekstu: domaći promatrači)

4. međunarodnih organizacija koje se bave promatranjem izbora, diplomatsko-konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj, međunarodnih udruženja izbornih tijela te izbornih tijela iz drugih država (u daljnjem tekstu: strani promatrači).

(2) Promatrač ne može biti kandidat ni član izbornog tijela na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koji se istodobno provode.

Podnošenje zahtjeva za promatranje izbora

Članak 81.

(1) Zahtjev za promatranje izbora podnosi se na način koji propisuje Državno izborno povjerenstvo obvezatnom uputom.

(2) Promatrači iz članka 80. točaka 1. i 2. zahtjev za promatranje izbora mogu podnijeti prvog dana od dana objave zbirnih lista kandidata odnosno kandidatura do najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.

(3) Promatrači iz članka 80. točaka 3. i 4. zahtjev za promatranje izbora mogu podnijeti od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora do najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.

(4) Zahtjev za promatranje izbora podnosi se nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu odnosno Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba na čijem se području namjeravaju promatrati izbori.

(5) Zahtjev za promatranje izbora strani promatrači podnose Državnom izbornom povjerenstvu.

(6) Uz zahtjev za promatranje izbora dostavlja se i popis predloženih promatrača.

Odobrenje za promatranje izbora

Članak 82.

(1) Nadležno izborno povjerenstvo iz članka 81. stavka 4. ovoga Zakona odobrava promatranje izbora rješenjem te promatraču izdaje službenu iskaznicu.

(2) Službenu iskaznicu promatraču uručuje gradsko odnosno općinsko izborno povjerenstvo za čije područje je prijavljen kao promatrač.

(3) Status stranog promatrača odobrenjem utvrđuje Državno izborno povjerenstvo te mu uručuje službenu iskaznicu.

(4) Status promatrača dokazuje se službenom iskaznicom ili na drugi odgovarajući način.

Prava i obveze promatrača

Članak 83.

(1) Promatrač ima pravo:

1. nazočiti radu izbornog tijela te upozoravati na uočene nepravilnosti

2. tražiti presliku zapisnika o radu izbornog tijela čiji je rad promatrao

3. nazočiti primopredaji izbornog materijala

4. nazočiti radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja te ispunjavanja zapisnika o radu biračkog odbora

5. stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora u zapisnik o radu biračkog odbora ili ih u pisanom obliku priložiti tom zapisniku te zahtijevati potvrdu o danoj obrazloženoj primjedbi na rad biračkog odbora

6. izvršiti uvid u izborni materijal sve do proglašenja konačnih rezultata izbora, osim izvadaka iz popisa birača.

(2) Promatrač je dužan prilikom dolaska na biračko mjesto ili u sjedište izbornog povjerenstva koje će promatrati predočiti službenu iskaznicu i javnu ispravu na osnovi koje se može nedvojbeno utvrditi njegov identitet.

(3) Ako nadležno izborno tijelo nije promatraču uručilo službenu iskaznicu, promatrač je dužan predočiti rješenje nadležnog izbornog povjerenstva odnosno odobrenje Državnog izbornog povjerenstva kojim je odobreno promatranje izbora.

(4) Promatrač je dužan nositi vidljivo istaknutu službenu iskaznicu za cijelo vrijeme promatranja izbora.

(5) Promatrač može promatrati rad svih izbornih tijela na području na kojem mu je dopušteno promatranje izbora.

(6) Promatrač ne smije:

1. ometati rad izbornog tijela

2. tonski ili filmski snimati rad izbornog tijela

3. za vrijeme promatranja rada biračkog odbora odgovarati na upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan je uputiti ga predsjedniku, potpredsjedniku ili članu biračkog odbora

4. fotografirati izvatke iz popisa birača i glasačke listiće na biračkom mjestu prilikom glasovanja odnosno utvrđivanja rezultata glasovanja

5. nositi bilo kakve oznake vezane uz političku stranku ili udrugu koja promatra izbore, fotografije kandidata ili druge promidžbene materijale te na bilo koji drugi način utjecati na birače.

Ovlasti izbornih tijela prema promatračima

Članak 84.

(1) Izborna tijela dužna su promatračima omogućiti promatranje i praćenje svog rada.

(2) Izborno tijelo čiji se rad promatra ne smije isključiti promatranje, ali smije ograničiti broj promatrača, ako nedostatak prostora ili drugi razlozi ne dopuštaju istodobno promatranje svim promatračima.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka udrugama nacionalnih manjina, pripadnicima nacionalnih manjina – biračima i udrugama iz članka 80. točke 3. ovoga Zakona mora se omogućiti da imaju najmanje jednog promatrača na biračkom mjestu i/ili pri nadležnom izbornom povjerenstvu.

(4) Ako promatrač ometa rad izbornog tijela, predsjednik odnosno potpredsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti promatrača te će ga udaljiti ako unatoč opomeni nastavi s ometanjem rada izbornog tijela.

 

GLAVA X.   ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U IZBORNOM POSTUPKU

Odgovarajuća primjena propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka

Članak 85.

Na postupak obrade osobnih podataka osoba koje sudjeluju u izbornom postupku (u daljnjem tekstu: osobni podaci) na odgovarajući način primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Voditelji obrade osobnih podataka

Članak 86.

(1) Voditelji obrade osobnih podataka su izborna povjerenstva koja su u skladu s odredbama ovoga Zakona nadležna za poduzimanje određene izborne radnje.

(2) Voditelji obrade osobnih podataka u pogledu prikupljanja potpisa birača i podnošenja prijedloga liste kandidata i kandidatura su udruge nacionalnih manjina te podnositelji liste kandidata odnosno kandidature iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona i/ili kandidati za prijedlog liste kandidatura pripadnika nacionalne manjine – birača.

(3) Voditelji obrade osobnih podataka promatrača su ovlašteni predlagatelji promatrača iz članka 80. ovoga Zakona.

(4) Podaci za kontakt voditelja obrade iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva, dok podatke za kontakt voditelja obrade iz stavaka 2. i 3. ovoga članka sami voditelji obrade objavljuju na svojim mrežnim stranicama ili na drugi primjereni način.

(5) Voditelji obrade mogu obradu osobnih podataka povjeriti izvršitelju obrade, poštujući zahtjeve propisa o zaštiti podataka.

Svrha obrade osobnih podataka

Članak 87.

(1) Obrađuju se samo oni osobni podaci koji su nužni za provedbu pojedinih izbornih radnji.

(2) Osoba čiji se osobni podaci obrađuju mora biti upoznata sa svrhom obrade osobnih podataka.

 

Osobe čiji se osobni podaci obrađuju

Članak 88.

U izbornom postupku obrađuju se osobni podaci, i to:

– članova izbornih tijela radi njihova imenovanja i isplate naknade za rad na izborima

– kandidata i pripadnika nacionalnih manjina – birača koji su predlagatelji liste kandidata odnosno kandidature te osobe za kontakt naznačene na prijedlogu liste kandidata odnosno kandidature radi kandidiranja, uključujući i daljnju obradu radi provedbe izbora

– promatrača radi promatranja izbornog postupka

– trećih osoba – stranaka ugovora s kojima voditelji obrade iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona sklapaju ugovore radi provedbe popratnih radnji vezanih za izbore ili koje je voditelj obrade iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona odredio u stručne timove radi provedbe popratnih radnji vezanih uz izbore.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Članak 89.

(1) Osobni podaci članova izbornih tijela koji se obrađuju su: ime i prezime, adresa prebivališta, osobni identifikacijski broj (OIB) i/ili broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, podaci za kontakt, datum rođenja, podatak o bankovnom računu, podatak o mirovinskom osiguranju i potpis.

(2) Osobni podaci kandidata koji se obrađuju su: ime i prezime, nacionalnost, adresa prebivališta, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB), spol i potpis.

(3) Osobni podaci pripadnika nacionalne manjine – birača – predlagatelja liste kandidata odnosno kandidature i birača koji se obrađuju su: ime i prezime, nacionalnost, adresa prebivališta, datum rođenja, broj osobne iskaznice, mjesto njezina izdavanja i potpis.

(4) Osobni podaci osobe za kontakt naznačene na prijedlogu liste kandidata odnosno kandidature koji se obrađuju su: ime i prezime, adresa prebivališta i podaci za kontakt.

(5) Osobni podaci promatrača koji se obrađuju su: ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) ili broj i mjesto izdavanja identifikacijske isprave promatrača i podaci o podnositelju zahtjeva za promatranje izbora.

(6) Osobni podaci trećih osoba iz članka 88. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona koji se mogu obrađivati su podaci koji su nužni za izvršavanje ugovora između te treće osobe i voditelja obrade iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona odnosno koji su nužni za izvršenje zadaće i plaćanje naknade članovima stručnih timova određenih radi provedbe popratnih radnji vezanih za izbore.

(7) Voditelj obrade može tražiti i obrađivati i druge podatke ako su oni potrebni za izvršavanje zakonskih obveza voditelja obrade.

(8) U obrascima u postupku pripreme i provedbe izbora podrobnije se naznačuju traženi osobni podaci za pojedine svrhe.

Provjera točnosti osobnih podataka putem nadležnih tijela

Članak 90.

U svrhu točnosti osobnih podataka iz članka 89. ovoga Zakona, na zahtjev izbornog povjerenstva koje je u skladu s odredbama ovoga Zakona nadležno za poduzimanje određene izborne radnje, nadležno tijelo državne uprave, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i posebnim zakonima kojima se uređuje prikupljanje, obrada i korištenje tih podataka, dostavit će i/ili omogućiti preuzimanje sljedećih podataka:

1. podatke iz registra birača – ministarstvo nadležno za registar birača

2. podatke o prebivalištu i identifikacijskim ispravama birača – ministarstvo nadležno za unutarnje poslove

3. podatke o osobnom identifikacijskom broju (OIB) – ministarstvo nadležno za financije.

Vrijeme obrade osobnih podataka

Članak 91.

(1) Osobni podaci iz članka 89. ovoga Zakona obrađuju se tijekom vremena potrebnog za ostvarenje svrhe za koju se obrađuju.

(2) Obrada osobnih podataka počinje najranije 60 dana prije dana održavanja izbora, a najkasnije danom donošenja odluke o raspisivanju izbora i traje najkasnije do isteka roka od 90 dana od dana objave cjelovite informacije o konačnim rezultatima izbora iz članka 78. stavka 4. ovoga Zakona.

Javna objava osobnih podataka

Članak 92.

(1) U svrhu imenovanja članova izbornih tijela, na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva i na mrežnim stranicama jedinica objavljuju se imena i prezimena članova izbornih tijela.

(2) U svrhu kandidiranja na izborima te objave rezultata izbora, na oglasnoj ploči jedinice, mrežnim stranicama jedinice i mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva javno se objavljuju osobni podaci iz članka 89. stavka 2. ovoga Zakona, osim osobnog identifikacijskog broja (OIB) kandidata, koji su, u skladu s odredbama ovoga Zakona, sadržani na pravovaljanim listama kandidata odnosno kandidaturama te osobni podaci kandidata sadržani na zbirnoj listi kandidata i zbirnoj listi kandidatura i rezultatima izbora.

(3) Ako su predlagatelji liste kandidata odnosno kandidature pripadnici nacionalne manjine – birači, tada se na pravovaljanim listama kandidata odnosno kandidaturama javno objavljuju ime i prezime podnositelja liste kandidata odnosno kandidature iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona.

(4) Osobni podaci koji su, u skladu s odredbama ovoga članka, javno objavljeni na oglasnoj ploči jedinice, mrežnim stranicama jedinice i mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva, osim imena i prezimena izabranih kandidata, uklonit će se s mrežnih stranica nakon isteka roka iz članka 91. stavka 2. ovoga Zakona.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Članak 93.

Nakon isteka roka iz članka 91. stavka 2. ovoga Zakona s osobnim podacima postupa se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju pitanja vezana uz arhiviranje arhivskog gradiva te izlučivanje registraturnog gradiva.

 

GLAVA XI.   ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Prigovor

Članak 94.

(1) Prigovor zbog nepravilnosti u izbornom postupku mogu podnijeti udruge nacionalnih manjina koje su predložile listu kandidata odnosno kandidaturu na izborima, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori.

(2) Ako su listu kandidata ili kandidaturu predložile dvije i više udruga nacionalnih manjina, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna od tih udruga nacionalnih manjina.

(3) Kada prigovor podnosi skupina od najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori, dužna je odrediti zajedničkog predstavnika ovlaštenog za podnošenje prigovora.

Podnošenje prigovora i nadležnost za odlučivanje

Članak 95.

(1) Državnom izbornom povjerenstvu podnosi se prigovor zbog nepravilnosti u izbornom postupku na izborima članova vijeća odnosno predstavnika nacionalnih manjina u županiji odnosno Gradu Zagrebu.

(2) Županijskom izbornom povjerenstvu podnosi se prigovor zbog nepravilnosti u izbornom postupku na izborima članova vijeća odnosno predstavnika nacionalne manjine u gradu odnosno općini.

(3) Prigovor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

(4) Prigovor se podnosi nadležnom izbornom povjerenstvu elektroničkim putem, neposredno, u pisanom obliku ili putem pošte.

(5) Prigovor treba sadržavati naziv odnosno ime i prezime podnositelja prigovora, naznaku izborne radnje na koju se prigovor odnosi i potpis podnositelja prigovora. Kad prigovor podnosi udruga nacionalne manjine, prigovor potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili od nje za to opunomoćena osoba, u kojem slučaju je uz prigovor potrebno priložiti i navedenu punomoć.

(6) Nadležno izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana kada je prigovor zaprimljen odnosno od isteka dana kada su zaprimljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.

Odlučivanje o prigovoru

Članak 96.

(1) Ako nadležno izborno povjerenstvo odlučujući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora omogućiti da se izbori održe na dan za kada su raspisani.

(2) Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji u roku iz stavka 1. ovoga članka, a radnje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, nadležno izborno povjerenstvo odgodit će provedbu izbora za sedam dana te će odrediti rok u kojem se te radnje moraju ponoviti.

(3) Ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale odnosno mogle su utjecati na rezultat izbora, nadležno izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se izbori ponoviti.

Dostava i objava rješenja o prigovoru

Članak 97.

(1) Istodobno s dostavom rješenja o prigovoru podnositelju prigovora nadležno županijsko izborno povjerenstvo dužno je navedeno rješenje dostaviti i Državnom izbornom povjerenstvu radi javne objave.

(2) Rješenje o prigovoru Državnog izbornog povjerenstva i županijskog izbornog povjerenstva Državno izborno povjerenstvo dužno je, bez odgode, objaviti na svojim mrežnim stranicama, a uz objavljeno rješenje o prigovoru obvezno se stavlja naznaka vremena objave.

(3) Dostava rješenja o prigovoru podnositelju prigovora smatra se obavljenom danom javne objave na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

(4) Rješenje o prigovoru iz stavka 2. ovoga članka uklonit će se s mrežnih stranica Državnog izbornog povjerenstva nakon isteka roka iz članka 91. stavka 2. ovoga Zakona.

Žalba

Članak 98.

(1) Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Ustavnom sudu.

(2) Žalba se podnosi putem nadležnog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od isteka dana s kojim je dostava pobijanog rješenja obavljena.

(3) Ustavni sud dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana njezina primitka.

(4) Prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađa obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovim Zakonom.

Oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe

Članak 99.

Na podneske i rješenja u postupku prema odredbama ovoga Zakona ne plaćaju se upravne pristojbe.

Zaštita ustavnosti i zakonitosti

Članak 100.

Ustavnost i zakonitost izbora nadzire Ustavni sud u skladu s odredbama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

 

GLAVA XII.   MANDAT ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA I KONSTITUIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Mandat članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Članak 101.

(1) Mandat članova vijeća nacionalnih manjina izabranih na izborima počinje danom konstituiranja vijeća nacionalnih manjina i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama.

(2) Mandat predstavnika nacionalnih manjina počinje prvog radnog dana koji slijedi nakon dana objave konačnih rezultata izbora i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama.

(3) Predsjednik vijeća nacionalne manjine ovlašten je nakon prestanka mandata, do konstituiranja vijeća u novom mandatu, obavljati samo one poslove koji su nužni za redovito poslovanje odnosno funkcioniranje vijeća.

(4) Na ovlasti predstavnika nacionalne manjine nakon prestanka mandata na odgovarajući se način primjenjuje odredba stavka 3. ovoga članka.

Prestanak mandata članu vijeća i predstavniku nacionalne manjine

Članak 102.

(1) Članu vijeća i predstavniku nacionalne manjine mandat prestaje u sljedećim slučajevima:

1. ako u istoj jedinici bude izabran za općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana ili njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njim, danom stupanja na izabranu dužnost

2. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak

3. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke

4. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude

5. ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta

6. ako se kao pripadnik nacionalne manjine briše iz evidencije popisa birača na području za koje je izabran, sukladno odredbama posebnog zakona

7. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo

8. smrću.

(2) Pisana ostavka člana vijeća nacionalne manjine iz stavka 1. točke 2. ovoga članka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika te u roku od osam dana od ovjere podnesena predsjedniku vijeća nacionalne manjine i bez odgode dostavljena nadležnoj službi u jedinici u kojoj je vijeće izabrano.

(3) Pisana ostavka predstavnika nacionalne manjine iz stavka 1. točke 2. ovoga članka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika te u roku od osam dana od ovjere dostavljena nadležnoj službi u jedinici u kojoj je predstavnik izabran.

(4) Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 2. i stavcima 2. i 3. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.

Zamjenjivanje člana vijeća i predstavnika nacionalne manjine

Članak 103.

(1) Izabranog člana vijeća nacionalne manjine kojem prestane mandat prije njegova redovita isteka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s najviše dobivenih glasova, danom prestanka mandata.

(2) Ako u slučaju iz stavka 1. ovoga članka ima više neizabranih kandidata s jednakim brojem glasova, zbog čega se ne može utvrditi koji bi od neizabranih kandidata trebao zamijeniti izabranog člana vijeća, vijeće nastavlja s radom bez zamjene izabranog člana vijeća, osim ako broj članova vijeća nakon prestanka mandata izabranog člana vijeća nije manji od broja iz članka 53. stavka 5. ovoga Zakona, kada vijeće prestaje s radom.

(3) Ako u slučaju iz stavka 1. ovoga članka ima više neizabranih kandidata s jednakim brojem glasova, izabranog člana vijeća mogu zamijeniti svi neizabrani kandidati s jednakim brojem dobivenih glasova, ali samo ako broj članova vijeća nakon takve zamjene ne prelazi broj iz članka 53. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Izabranog predstavnika nacionalne manjine kojemu prestane mandat zamjenjuje zamjenik predstavnika nacionalne manjine koji je izabran istodobno s njim.

(5) Ako predstavniku nacionalne manjine prestane mandat sukladno članku 102. ovoga Zakona, njegov zamjenik postaje predstavnik nacionalne manjine, sa svim pravima i dužnostima predstavnika nacionalne manjine, a koja započinju danom prestanka mandata predstavnika nacionalne manjine.

Konstituiranje vijeća nacionalnih manjina

Članak 104.

(1) Konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina sazivaju župani, gradonačelnik Grada Zagreba, gradonačelnici i općinski načelnici u roku od 45 dana od objave konačnih rezultata izbora.

(2) Ako se vijeće nacionalne manjine ne konstituira na sjednici u roku iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica bila odnosno trebala biti održana.

(3) Ako se vijeće nacionalne manjine ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od osam dana nakon što se općini, gradu odnosno županiji dostavi pisani prijedlog izbora predsjednika vijeća koji je potpisala većina svih članova vijeća propisanih ustavnim zakonom kojim se uređuju prava nacionalnih manjina.

(4) Konstituirajućom sjednicom vijeća nacionalne manjine do izbora predsjednika predsjeda prvi kandidat koji je dobio najveći broj glasova. Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, predsjedat će prvi kandidat po abecedi.

(5) Za konstituiranje vijeća na konstituirajućoj sjednici potrebna je nazočnost najmanje većine svih članova vijeća propisanih ustavnim zakonom kojim se uređuju prava nacionalnih manjina.

(6) Vijeće nacionalne manjine smatra se konstituiranim izborom predsjednika.

(7) Predsjednik vijeća nacionalne manjine bira se većinom glasova svih članova vijeća propisanih ustavnim zakonom kojim se uređuju prava nacionalnih manjina.

(8) Predsjednik vijeća bira se tajnim glasovanjem, sukladno odredbama ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina.

 

GLAVA XIII.   PREKŠAJNE ODREDBE

Prekršaj

Članak 105.

(1) Novčanom kaznom od 2000,00 kuna kaznit će se za prekršaj kandidat za davanje netočnih podataka na očitovanju o prihvaćanju kandidature (članak 16. stavak 3.).

(2) Nadležno izborno povjerenstvo dužno je o utvrđenoj povredi iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti nadležno općinsko državno odvjetništvo te dostaviti cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na konkretan predmet.

 

GLAVA XIV.   ZAVRŠNE ODREDBE

Završna odredba

Članak 106.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. – pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.) koje se odnose na izbore za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama te odredbe o izboru članova predstavničkih tijela u dijelu odgovarajuće primjene na izbore za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina.

Stupanje na snagu Zakona

Članak 107.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić