Povezani zakoni

Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama

NN 14/19

na snazi od 15.02.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju sudjelovanje civilnih stručnjaka Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama, postupak njihova odabira i priprema, način uređenja njihovih prava i obveza te druga pitanja od važnosti u ovom području.

Članak 2.

(1) Međunarodne misije i operacije su aktivnosti koje provode Europska unija, Ujedinjeni narodi, Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora, Organizacija za europsku sigurnost i suradnju te druge međunarodne organizacije ili inicijative kojih je Republika Hrvatska članica ili sudionica, uključujući i različite oblike međunarodne suradnje u ciljanim državama ili na području interesa međunarodne zajednice i Republike Hrvatske.

(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka uključuju:

– sprječavanje sukoba i odgovore na krize

– uspostavu, izgradnju i održavanje mira

– zajedničke operacije razoružanja

– pružanje razvojne i humanitarne pomoći

– stabilizaciju nakon sukoba i postkonfliktnu obnovu

– izgradnju i razvoj demokratskih institucija

– izgradnju sposobnosti odgovora na krize

– druge aktivnosti na koje se Republika Hrvatska obvezala na temelju posebnog međunarodnog ugovora i drugih sporazuma, uključujući sudjelovanje u vježbama i obuci.

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

civilni stručnjaci su državljani Republike Hrvatske odgovarajućeg obrazovanja, stručnog znanja i radnog iskustva koji sukladno odredbama ovog Zakona ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama prema specifičnim zahtjevima svake međunarodne misije ili operacije

nadležna tijela su središnja tijela državne uprave koja sukladno propisanom djelokrugu obavljaju poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu međunarodnih tijela u područjima iz njihove nadležnosti

preduputno osposobljavanje podrazumijeva edukaciju i obučavanje civilnih stručnjaka prije upućivanja u međunarodnu misiju ili operaciju radi stjecanja potrebnih znanja i vještina za učinkovito obavljanje zadataka u okviru provedbe mandata misije.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Odluku o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnoj misiji ili operaciji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog čelnika nadležnog tijela, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za vanjske poslove.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se broj i struktura civilnih stručnjaka, nadležna tijela i druga pitanja vezana za pojedine međunarodne misije ili operacije.

Članak 5.

(1) Na temelju odluke iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona nadležna tijela provode izbor civilnih stručnjaka za sudjelovanje u međunarodnim misijama ili operacijama raspisivanjem javnog ili internog poziva za izbor civilnih stručnjaka za sudjelovanje u međunarodnim misijama ili operacijama.

(2) Stupanj obrazovanja, odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo, razina zdravstvene sposobnosti i posebni uvjeti koje civilni stručnjaci moraju ispunjavati za sudjelovanje u pojedinoj međunarodnoj misiji ili operaciji propisuju se pozivom iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prilikom raspisivanja poziva iz stavka 1. ovoga članka nadležna tijela dužna su primjenjivati odredbe zakona kojima se uređuje ravnopravnost spolova, kao i odgovarajuće mjere u svezi s provedbom rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o ženama, miru i sigurnosti.

(4) Nakon provedbe javnog ili internog poziva iz stavka 1. ovoga članka odluku o upućivanju civilnih stručnjaka u međunarodnu misiju ili operaciju donosi čelnik nadležnog tijela koje ih upućuje uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za vanjske poslove.

(5) Čelnik nadležnog tijela može za obavljanje poslova iz stavka 4. ovoga članka ovlastiti druge osobe posebnom odlukom u skladu s aktima o unutarnjem ustrojstvu.

(6) Prenošenjem ovlasti iz stavka 5. ovoga članka prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost čelnika.

(7) Postupak raspisa poziva iz stavka 1. ovoga članka, postupak i upućivanje civilnog stručnjaka, vrijeme sudjelovanja u međunarodnoj misiji ili operaciji i sadržaj ugovora iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona detaljnije se uređuje uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Članak 6.

Civilni stručnjaci ne mogu biti osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su proglašene krivima za kazneno djelo za koje se kazneni postupak vodi po službenoj dužnosti.

Članak 7.

Civilni stručnjaci koji sudjeluju u međunarodnim misijama i operacijama imaju pravo na:

– putne i druge isprave

– akreditacije za sudjelovanje u međunarodnoj misiji ili operaciji

– materijalno-tehničku opremu

– policu osiguranja u slučaju nezgode

– zdravstvenu zaštitu

– preduputno osposobljavanje za sudjelovanje u pojedinoj međunarodnoj misiji ili operaciji.

Članak 8.

(1) S civilnim stručnjakom nadležno tijelo sklapa ugovor o sudjelovanju u međunarodnoj misiji ili operaciji.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka predstavlja pisanu suglasnost civilnog stručnjaka za sudjelovanje u međunarodnoj misiji ili operaciji.

(3) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se prava i obveze ugovornih stranaka sukladno zahtjevima pojedine međunarodne misije ili operacije.

(4) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uredit će se radno vrijeme, korištenje godišnjeg odmora i drugi oblici odsutnosti s rada, odgovornost civilnog stručnjaka za štetu i način raskida ugovora.

(5) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka može se utvrditi da civilnom stručnjaku iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, koji je državni službenik i namještenik državnih tijela odnosno službenik i namještenik javnih službi, miruju prava i obveze iz radnog odnosa te mu se vrijeme provedeno u međunarodnim misijama i operacijama priznaje kao neprekidan rad kod poslodavca i kao stečeno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima.

(6) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se, u pravilu, za razdoblje do godinu dana, ovisno o pojedinoj međunarodnoj misiji ili operaciji.

(7) Ako postoji interes Republike Hrvatske odnosno potreba međunarodne misije ili operacije, sudjelovanje civilnog stručnjaka u međunarodnoj misiji ili operaciji može se skratiti odnosno uz suglasnost civilnog stručnjaka produžiti, o čemu se sklapa dodatak ugovoru.

(8) Uredbom iz članka 5. stavka 7. ovoga Zakona utvrdit će se dodaci na plaću i druga prava civilnog stručnjaka.

Članak 9.

(1) Nadležno tijelo može jednostrano raskinuti ugovor iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona i prije isteka roka na koji je sklopljen, a posebno u slučajevima:

– narušavanja ugleda Republike Hrvatske od strane civilnog stručnjaka

– obavljanja poslova nespojivih s dužnostima civilnog stručnjaka u međunarodnoj misiji ili operaciji

– povrede propisa kojima se uređuje međunarodna misija ili operacija

– povrede sigurnosti u obavljanju poslova i/ili zadaća međunarodne misije ili operacije

– ako je civilnom stručnjaku koji sudjeluje u međunarodnoj misiji ili operaciji državna služba prestala temeljem izvršnog rješenja nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj

– drugih opravdanih razloga.

(2) Civilni stručnjak može jednostrano, u pisanom obliku, raskinuti ugovor iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona i prije isteka roka na koji je sklopljen, uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, ne navodeći za to razlog te bez otkaznog roka ako dođe do neispunjenja obveze nadležnog tijela ili nastupe drugi opravdani razlozi.

(3) Jednostrani raskid ugovora iz stavka 2. ovog članka ne odnosi se na posebno ugovorene obveze koje civilni stručnjak ima s institucijama i/ili tijelima Europske unije ili međunarodnom organizacijom koja provodi međunarodnu misiju ili operaciju u koju je upućen.

Članak 10.

(1) Prava i obveze civilnih stručnjaka uređuju se odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, ugovorom iz članka 8. ovoga Zakona, pravila institucija i/ili tijela Europske unije ili međunarodne organizacije koja provodi međunarodnu misiju ili operaciju te posebnim zakonima i drugim propisima.

(2) Civilni stručnjak koji je državni službenik ili namještenik državnih tijela odnosno službenik ili namještenik javnih službi nakon povratka iz međunarodne misije ili operacije ima pravo rasporeda na odgovarajuće poslove sukladno stečenom zvanju, radnom iskustvu i poslovima na kojima je prethodno radio.

Članak 11.

(1) Civilni stručnjak upućuje se u međunarodnu misiju i operaciju nakon provedenog preduputnog osposobljavanja.

(2) Nadležno tijelo koje upućuje civilnog stručnjaka u međunarodnu misiju i operaciju sastavlja i provodi programe osposobljavanja u suradnji s drugim državnim tijelima Republike Hrvatske, institucijama i/ili tijelima Europske Unije i međunarodnim organizacijama.

Članak 12.

(1) Način i opseg sudjelovanja civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama ili operacijama propisuje Europska unija ili međunarodna organizacija koja provodi međunarodnu misiju ili operaciju.

(2) Civilni stručnjaci raspoređeni u međunarodnu misiju ili operaciju operativno su podređeni institucijama i/ili tijelima Europske Unije ili međunarodnoj organizaciji koja provodi međunarodnu misiju ili operaciju.

Članak 13.

(1) Nadležna tijela tromjesečno izvješćuju ministarstvo nadležno za vanjske poslove o sudjelovanju civilnih stručnjaka raspoređenih u međunarodnim misijama i operacijama.

(2) Ministarstvo nadležno za vanjske poslove izvješćuje najmanje jednom godišnje Vladu Republike Hrvatske o radu i sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama.

Članak 14.

(1) Civilni stručnjaci u međunarodnoj misiji ili operaciji, ovisno o stanju na području djelovanja i u skladu s mandatom međunarodne misije ili operacije, usklađuju aktivnosti s Oružanim snagama Republike Hrvatske i s drugim ovlaštenim predstavnicima Republike Hrvatske u području svoga djelovanja.

(2) Oružane snage Republike Hrvatske angažirane u međunarodnoj misiji ili operaciji, ovisno o situaciji na području djelovanja i u skladu s mandatom međunarodne misije ili operacije u kojoj djeluju, mogu civilnim stručnjacima pružiti logističku i drugu pomoć, posebno u izvanrednim situacijama, u kojima je ugrožena njihova sigurnost te pri izvođenju razvojnih i humanitarnih aktivnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 15.

Sredstva potrebna za financiranje osposobljavanja, opremanja i sudjelovanja civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama u skladu s ovim Zakonom osiguravaju nadležna tijela u okviru svojih limita ukupnih rashoda u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 16.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu iz članka 5. stavka 7. ovoga Zakona.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 33/02., 92/10., 73/13. i 82/15.).

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić