Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

Protiv poduzeća i drugih pravnih osoba čija su sjedišta bila na privremeno zaposjednutom području Republike Hrvatske a koja su nakon okupacije nastavila sa radom u privremenim sjedištima na slobodnom području Republike Hrvatske, neće se provoditi prinudna naplata obveza ili uknjižba tereta na imovinu za potraživanja nastala do okupacije područja na kojem se nalazilo sjedište dužnika. 

Članak 2.

Odredbe članka 1. ovoga Zakona primjenjivat će se do uspostave potpunog suvereniteta Republike Hrvatske, na privremeno okupiranom području na kojem je bilo sjedište poduzeća. 

Članak 3.

Na potraživanja koja su predmet ovoga Zakona u razdoblju od okupacije do konačne naplate ne teče kamata. 

Članak 4.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na poslovne jedinice pravnih osoba iz članka 1. ovoga Zakona koje su poslovale izvan okupiranog područja i imale svoj račun. 

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". 

 

Copyright © Ante Borić