Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

NN 29/94, 35/94

na snazi od 19.04.1994.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se pitanja značajna za zaštitu gospodarskih interesa Republike Hrvatske ugroženih jednostranim postupanjem određenih osoba, tijela ili ustanova na teritoriju republika bivše Jugoslavije.

Članak 2.

Pravni poslovi ili akti internog poslovanja kojima pravne osobe sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Bosni i Hercegovini i Republici Makedoniji raspolažu ili opterećuju sredstva svojih poslovnih jedinica ili drugih organizacijskih oblika, uključujući dionice i udjele u drugim poduzećima na teritoriju Republike Hrvatske na način da ih prenose osobama čije je sjedište ili prebivalište izvan teritorija Republike Hrvatske ništavi su. Ovlašćuje se ministar rada i socijalne skrbi da do zaključenja međudržavnog ugovora iz stavka 6. ovoga članka, u svrhu osiguranja uvjeta za prihvat i smještaj prognanika i izbjeglica, preuzme u posjed i korištenje odmarališta, hotele i druge hotelsko-turističke objekte pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Bosni i Hercegovini i Republici Makedoniji s pokretninama koje se u njima nalaze. Ministar rada i socijalne skrbi na osnovi ovlaštenja iz stavka 2. ovoga članka izdaje naredbu poglavarstvu općine ili grada na području kojem se nalazi objekt da objekt i pokretnine koje se u njemu nalaze odmah i bez odgađanja preda u posjed i korištenje pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a najkasnije u roku od 24 sata od dana javnog priopćenja naredbe na oglasnoj ploči. Objekti preuzeti u posjed na osnovi stavka 2. ovoga članka predaju se na korištenje pravnim osobama iz Republike Hrvatske samo dok postoji potreba prihvata i smještaja izbjeglica i prognanika. Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na proizvode i robe koje jedinice i organizacijski oblici iz stavka 1. ovoga članka prenose obavljanjem maloprodaje i veleprodaje. Odredba stavka 1. ovoga članka prestaje danom zaključenja međudržavnih ugovora Republike Hrvatske s Republikom Slovenijom, Republikom Bosnom i Hercegovinom i Republikom Makedonijom.

Članak 3.

Proizvodi i robe koji se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske, a koji su u vlasništvu ili na koje imaju pravo raspolaganja i korištenja pravne osobe sa sjedištem u Republikama Srbiji i Crnoj Gori prelaze u vlasništvo Republike Hrvatske. Proizvodi i robe iz stavka 1. ovoga članka prenose se u republičke robne rezerve. Državno ravnateljstvo za robne rezerve propisat će način prenošenja proizvoda i roba iz stavka 1. ovoga članka.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministarstva, Državnog ravnateljstva za robne rezerve ili Hrvatskog fonda za privatizaciju može odlučiti da se na određena sredstva ne primjenjuju odredbe članka 2. stavka 1. ili članka 3. ovoga Zakona.

Članak 5.

Sredstvima poslovnih jedinica i drugih organizacijskih oblika koja su na temelju Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 40/92., 100/93., 102/93. i 108/93.) postala vlasništvo Republike Hrvatske, raspolaže Hrvatski fond za privatizaciju. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog nadležnog ministarstva donijeti odluku da se sredstva koja su na temelju Uredbe iz stavka 1. ovoga članka postala vlasništvo Republike Hrvatske prenesu na drugu pravnu osobu.

Članak 6.

Hrvatski fond za privatizaciju može sredstvima iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona raspolagati na način:

a) prodati u cijelosti ili djelomično,

b) dati u zakup u cijelosti ili djelomično,

c) osnovati poduzeće ili drugu pravnu osobu u svom vlasništvu.

Članak 7.

Kada Hrvatski fond za privatizaciju osniva poduzeće sredstvima poslovnih jedinica ili drugih organizacijskih oblika u kojima nisu zatečeni radnici, prvenstvo zapošljavanja imaju nezaposleni evidentirani u područnom Zavodu za zapošljavanje.

Članak 8.

Pravni posao sklopljen ili pravni akt donesen protivno odredbama ovoga Zakona ništav je.

Članak 9

Pravne osobe nastale organiziranjem po odredbama Uredbe o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima odredenih poduzeća i drugih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 39/91. i 44/91.). Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 52/91. i 5/92.) i primjenom članka 2. Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine "br. 52/91.) provode pretvorbu po odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine" br. 19/91., 83/92., 94/93. i 2/94.). Stanovi kojima su kao sredstvima federacije upravljali i raspolagali JNA i SSNO ne ulaze u društveni kapital pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka. Ovi stanovi vlasništvo su Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske može i za druge nekretnine odlučiti da ne ulaze u društveni kapital pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka i da te nekretnine postaju vlasništvo Republike Hrvatske.

Članak 10.

Sudovi po službenoj dužnosti provode uknjižbu nekretnina koje su postale vlasništvo Republike Hrvatske na temelju članka 3 stavka 1. Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava odredenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 40/92.).

SUDSKA PRAKSA: Rješenje

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 14/94.).

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

 

Copyright © Ante Borić