Povezani zakoni

Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi

 NN 111/18 - na snazi od 01.01.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi (»Narodne novine«, br. 15/18.).

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba prestaje s radom.

Članak 3.

Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) danom stupanja na snagu ovoga Zakona preuzima sljedeće poslove Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe:

– upravljanje sustavom savjetovanja korisnika o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.)

– davanje stručnih savjeta i promicanje znanja u području poljoprivrede, ribarstva i šumarstva

– tehničko i tehnološko unapređenje poljoprivrednih gospodarstava

– organiziranje i izvođenje formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih koje se odnosi na osposobljavanje i usavršavanje u području poljoprivrede, ribarstva i šumarstva

– provođenje stručnog nadzora u integriranoj i ekološkoj proizvodnji

– pripremanje stručnih podloga za održavanje, izgradnju i rekonstrukciju šumske infrastrukture i protupožarnih prosjeka te planiranje, provođenje i praćenje održavanja šumskih prometnica u šumama šumoposjednika

– provođenje postupaka javne nabave za obavljanje radova gospodarenja šumama i šumskim zemljištem putem licenciranih izvođača, osim onih radova koje korisnik (šumoposjednik) može sam izvoditi ili onih na koje ga obvezuju propisi te objavljivanje i provođenje javnih poziva za radove gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u šumama šumoposjednika

– planiranje korištenja i vođenje postupka ostvarivanja prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika

– utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina planiranih prostornim planovima u postupku izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole

– izvođenje doznake i nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika putem licenciranih osoba (izvođača)

– vođenje evidencije o šumama šumoposjednika, praćenje provedbe programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, razduživanje (upisivanje izvršenih radova) programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za male i srednje šumoposjednike

– provođenje kolaudacije radova koji se obavljaju u šumama šumoposjednika

– izdavanje popratnice za božićna drvca i

– druge poslove određene posebnim propisima.

Članak 4.

(1) Ministarstvo danom stupanja na snagu ovoga Zakona preuzima radnike zatečene na preuzetim poslovima Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe koji danom preuzimanja postaju državni službenici ili namještenici, imovinu, opremu, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, pismohranu i drugu dokumentaciju Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

(2) Ministarstvo će preuzete radnike rasporediti na odgovarajuće poslove u Ministarstvu.

(3) Ako radnik u roku od osam dana od dana raspoređivanja na odgovarajuće poslove u Ministarstvu odbije raspored iz stavka 2. ovoga članka, primjenjuju se propisi o državnim službenicima o stavljanju na raspolaganje.

Članak 5.

(1) Postupak likvidacije nad Hrvatskom poljoprivredno-šumarskom savjetodavnom službom neće se provoditi.

(2) Ministar poljoprivrede podnijet će nadležnom sudu – sudskom registru prijavu za upis prestanka rada Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat ravnatelju, zamjeniku ravnatelja, predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

(4) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Statut i drugi opći akti Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

Članak 6.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, br. 40/17. i 48/18.) s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministar poljoprivrede će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu s odredbama Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Do donošenja rješenja o rasporedu radnika koje preuzima Ministarstvo, preuzeti radnici nastavit će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu.

(4) Do donošenja rješenja o rasporedu radnika koje preuzima Ministarstvo, preuzeti radnici zadržavaju pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić