Povezani zakoni

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

NN 111/18

na snazi od 01.01.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Opća odredba

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje djelatnost, ustroj, način rada, poslovanje, odnosi u vezi s upravljanjem i način financiranja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija) kao specijalizirane javne ustanove u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja.

Osnivač, naziv, pravna osobnost i sjedište

Članak 2.

(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Agencija ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

(3) Agencija posluje pod nazivom: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

(4) Službena kratica Agencije je: »HAPIH«.

(5) Sjedište Agencije je u Osijeku.

Djelatnost

Članak 3.

Djelatnost Agencije obuhvaća poslove i zadatke:

– certifikacija sjemena i sadnog materijala, kroz postupak stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom, doradom, pakiranjem, plombiranjem i označavanjem sjemena i sadnog materijala

– postkontrola presadnica povrća

– postupak priznavanja sorti žitarica, uljarica, predivog bilja, repa, krmnog bilja, krumpira, povrća, vinove loze i sorti voćnih vrsta

– upis i vođenje Sortne liste poljoprivrednog bilja i povrća Republike Hrvatske, Popis sorti voćnih vrsta i Sortne liste vinove loze te Opisne sortne liste

– stručni nadzor nad radom ovlaštenih laboratorija i ovlaštenih uzorkivača sjemena

– provođenje programa osposobljavanja za obavljanje stručnog nadzora te izdavanje Potvrde o osposobljenosti za obavljanje stručnog nadzora sjemenskih usjeva i sadnog materijala

– očuvanje biljnih genetskih izvora poljoprivrednog bilja i održavanje Nacionalne banke biljnih gena

– provjere postojanja uvjeta za upis u upisnike laboratorija, održivača sorti i proizvođača te uzorkivača sjemena

– provođenje postregistracijskih pokusa u svrhu saznanja o kakvoći priznatih sorti poljoprivrednog bilja

– uzorkovanje sjemena poljoprivrednog bilja i ispitivanje kvalitete sjemena

– utvrđivanje prisutnosti GMO-a u sjemenu, hrani i hrani za životinje

– utvrđivanje mikotoksina i rezidua pesticida u sjemenu, hrani, hrani za životinje, tlu i poljoprivrednim proizvodima

– postupak dodjeljivanja oplemenjivačkog prava i vođenje Upisnika zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava

– izdavanje službenog glasila u kojem se objavljuju podaci o pravu kojim se štite nositelji oplemenjivačkog prava

– vođenje Evidencije nasada voćnjaka putem informacijskog sustava

– vođenje Evidencije proizvođača i proizvodnje voćnih vina

– prikupljanje podataka za referentne vinograde i priprema uzoraka za EU bazu autentičnih vina

– fizikalno-kemijska, mikrobiološka i senzorna ispitivanja kakvoće grožđa, mošta, vina, aromatiziranih vina, voćnih vina i jakih alkoholnih pića

– izdavanje i zbrinjavanje evidencijskih markica za označavanje vina

– izdavanje Certifikata za izvoz hrvatskih vina

– izdavanje mišljenja o kakvoći u službenim kontrolama, grožđa i vina, aromatiziranih vina, voćnih vina, vinskog i voćnog octa te jakih alkoholnih pića

– izdavanje rješenja o stavljanju u promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, aromatiziranih vina, voćnih vina te vinskog i voćnog octa

– stručni nadzor berbi grožđa za proizvodnju predikatnih vina

– stručni nadzor i potvrđivanje sukladnosti vina i ulja sa specifikacijama zaštićenih oznaka izvornosti

– proizvodnja autentičnih vina i analize stabilnih izotopa za europsku bazu podataka

– fizikalno-kemijska i senzorna ispitivanja kakvoće ulja, vođenje evidencija maslinika u Republici Hrvatskoj

– utvrđivanje stanja oštećenja poljoprivrednog zemljišta

– trajno praćenje stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta kojim se trajno prati stanje svih promjena u poljoprivrednom zemljištu (fizikalnih, kemijskih i bioloških)

– vođenje informacijskog sustava za zaštitu poljoprivrednog zemljišta

– praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla i kontrola provedbe praćenja stanja (na terenu i u laboratoriju) kao referentni laboratorij

– vođenje evidencije godišnjih izvješća o primjeni propisanih agrotehničkih mjera

– utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta u slučaju bitnih promjena postojećeg stanja prostornih planova

– praćenje (monitoring) zdravstvenog stanja bilja tijekom vegetacije i biljnih proizvoda u skladištu, radi prikupljanja podataka o pojavi, intenzitetu napada, populaciji i proširenosti organizama štetnih za bilje i biljne proizvode te sustavno vođenje evidencije o tome putem informacijskog sustava

– praćenje (monitoring) i stručni nadzor sjemenskih usjeva, sadnog materijala voćaka, vinove loze i ukrasnog bilja, izdavanje biljnih putovnica, edukacija ovlaštenih posjednika bilja o izdavanju biljnih putovnica, edukacija fitosanitarnih inspektora o štetnim organizmima i tržnih proizvođača o zdravstvenoj zaštiti bilja

– otkrivanje karantenskih i gospodarskih štetnih organizama, izvještavanje o nazočnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, procjena rizika od štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera njihova suzbijanja

– dijagnosticiranje štetnih organizama u uzorcima bilja, biljnim proizvodima, tlu, vodi i drugim nadziranim predmetima radi određivanja nazočnosti primarno karantenskih štetnih organizama u sklopu programa posebnog nadzora, kao i gospodarski važnih štetnih organizama u okviru izvještajno prognoznih poslova, analiza inspekcijskih uzoraka te ugovorna suradnja sa zainteresiranim stranama

– sudjelovanje u pripremi i provedbi izvještajno prognoznih poslova (IPP) i programa posebnog nadzora (PPN)

– organiziranje i provedba stručnog osposobljavanja osoba odgovornih za zdravstvenu zaštitu bilja, sudjelovanje u stručnom usavršavanju fitosanitarnih inspektora, izobrazbi profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja, distributera i savjetnika iz područja održive uporabe pesticida, educiranje i drugih zainteresiranih

– obavljanje ocjene aktivne tvari i sredstava za zaštitu bilja iz područja učinkovitosti, ostataka, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, fizikalno-kemijskih svojstava i izloženosti primjenitelja po jedinstvenim načelima

– analiziranje sredstava za zaštitu bilja u prometu (postregistracijska kontrola) za potrebe inspekcije i drugih zainteresiranih

– definiranje i procjenjivanje rizika o maksimalno dopuštenim koncentracijama ostataka sredstava za zaštitu bilja

– obavljanje ocjene aktivnih tvari biocida i biocidnih proizvoda iz područja učinkovitosti, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, fizikalno-kemijskih svojstava, analitičkih metoda, identiteta proizvoda te procjena rizika za zdravlje ljudi i okoliš

– izrada inicijalne procjene rizika na zahtjev Nacionalne kontakt točke Hrvatskog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (HR RASFF)

– izrada godišnjih izvješća i analiza trendova pojavnosti bioloških, kemijskih i fizikalnih opasnosti, temeljem obavijesti zaprimljenih putem HR RASFF sustava

– znanstveno-stručna potpora Ministarstvu u postupku registracije sredstava i određivanja maksimalno dopuštenih koncentracija ostataka sredstava

– testiranja biološke učinkovitosti sredstava u laboratoriju i prirodnim uvjetima

– pružanje pomoći poljoprivrednim gospodarstvima pri podnošenju zahtjeva za ostvarivanje novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju

– sudjelovanje u poslovima kontrole sustava plaćanja novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju

– pružanje pomoći u provedbi programa uzgoja pasmina goveda, svinja, ovaca, koza, kopitara, kunića, peradi, pčela i drugih vrsta životinja koje imaju uzgojnu i gospodarsku namjenu

– ispitivanje proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja

– informiranje i izobrazba proizvođača

– označavanje domaćih životinja

– laboratorijsko ispitivanje kakvoće stočnih proizvoda

– davanje stručnih mišljenja Ministarstvu u području stočarske politike i suradnja sa znanstvenim institucijama na području unaprjeđenja stočarske proizvodnje

– pružanje pomoći pri uspostavi udruga uzgajivača domaćih životinja

– organizacija stočarskih izložbi i smotri te izložbi poljoprivrednih proizvoda

– ostali poslovi koji pridonose razvoju stočarske proizvodnje

– sudjelovanje u obradi uzgojno selekcijskih podataka i izračun uzgojnih vrijednosti za sva uzgojno valjana grla domaćih životinja

– sudjelovanje u izradi i provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja

– pomoć pri organiziranju prometa uzgojno valjanih grla i izdavanje potvrda o podrijetlu uzgojno valjanih grla

– pružanje pomoći pri uspostavi i razvoju udruga uzgajivača domaćih životinja

– sudjelovanje u izradi razvojnih programa stočarske proizvodnje te njihovo praćenje u provedbi

– znanstvena procjena rizika, izrada znanstvenih i stručnih mišljenja te pružanje znanstvene i tehničke pomoći na zahtjev Ministarstva, ministarstva nadležnog za zdravstvo, Državnog inspektorata i trećih zainteresiranih strana u području sigurnosti, kvalitete i sljedivosti hrane i hrane za životinje, genetski modificirane hrane i hrane za životinje, u pitanjima vezanim uz prehranu, zdravlje i dobrobit životinja te biljno zdravstvo

– izrada znanstvenih studija i istraživanja u području sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje te prehrambenih navika

– prikupljanje i analiza rezultata službenih kontrola i ostalih podataka, u svrhu karakteriziranja i praćenja rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost, kvalitetu i sljedivost hrane i hrane za životinje

– identifikacija i karakterizacija rizika u nastajanju

– uspostava i koordiniranje nacionalne mreže institucija prema Pravilniku o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 43/2010.) te uspostava i koordiniranje baze znanstvenika u području sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje te prehrane

– razvoj i primjena jedinstvene metodologije procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

– edukacija zainteresiranih strana i izdavanje edukativnih materijala vezano za opasnosti i rizike koji potječu od hrane i hrane za životinje

– obavještavanje javnosti o pitanjima u okviru djelatnosti Agencije

– pružanje znanstvene i tehničke pomoći u područjima nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, prehrambene sigurnosti i bacanja hrane, u okviru djelatnosti Agencije

– procjena dobrobiti životinja

– procjena unosa uzročnika bolesti životinja

– procjena pozitivnog učinka hrane

– okolišna procjena rizika u suradnji s nadležnim tijelima

– uspostava i upravljanje nacionalnim centralnim repozitorijem podataka rezultata službenih kontrola i monitoringa hrane i hrane za životinje

– zasnivanje i održavanje matičnjaka reprodukcijskog materijala, introdukcija sorti i podloga, podizanje i održavanje voćnih vrsta

– utvrđivanje čimbenika autentičnosti plodova voća i povrća s kontroliranog zemljopisnog porijekla

– identifikacija sorata poljoprivrednog bilja

– istraživanje suvremenih tehnologija u proizvodnji voća i povrća te stvaranje inkubatora za razvoj voćarstva i povrćarstva

– istraživanje čimbenika kakvoće plodova voća i povrća radi zaštite proizvođača, potrošača te definiranja standarda kvalitete

– provođenje znanstvenih i drugih istraživanja iz područja biljnoga zdravstva, sjemenarstva, voćarstva, maslinarstva, povrćarstva, čimbenika kakvoće maslinovog ulja te prerade i skladištenja žitarica, voća, povrća i maslina

– istraživanja u području pedologije, zaštite tla i podzemne vode na poljoprivrednom zemljištu, analize tla, biljnog materijala, organskih gnojiva i poboljšivača tla, kemijska analiza vode za navodnjavanje, istraživanja u području sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje te prehrane ljudi

– provođenje istraživanja usmjerena na nove proizvode, održive sustave gospodarenja, obnovljive izvore energije, agroekološke tehnologije u proizvodnji te na utjecaje poljoprivrede u očuvanju i unapređenju okoliša

– istraživanja ekonomike poljoprivrede, ekonomike u preradi poljoprivrednih proizvoda i u proizvodnji hrane, ruralnog prostora i razvoja te sociologije sela, osobito usmjerena na agrarnu i ruralnu politiku Europske unije, na izradu podloga za ocjenu i donošenje mjera agrarne i prehrambene politike i politike ruralnog razvoja te na tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i čimbenike povećanja konkurentnosti

– provođenje istraživačkih i razvojnih djelatnosti iz predmetnog područja

– poljoprivredna proizvodnja, primarna prerada, promet poljoprivrednim proizvodima i prerađevinama

– pružanje znanstvene i stručne potpore Ministarstvu iz djelokruga Agencije

– pružanje pomoći pri uspostavi i djelovanju udruga poljoprivrednih proizvođača i proizvođačkih organizacija

– stručna usavršavanja poljoprivrednika, širenje znanja i suradnja s gospodarskim sektorom, stručno i poslovno savjetovanje

– stručno i poslovno savjetovanje, konzalting, organizacija stručnih i znanstvenih savjetovanja, stočarskih izložbi, smotri, izložbi poljoprivrednih proizvoda, seminara i drugih manifestacija iz djelokruga rada Agencije

– izdavačka i bibliotečna djelatnost vezana uz temeljnu djelatnost

– izrada stručne podloge i sudjelovanje u izradi nacrta propisa iz područja djelatnosti Agencije

– suradnja s institutima, zavodima, akademskom zajednicom, laboratorijima i drugim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj uključenim u sustav sigurnosti hrane, hrane za životinje te u ostalim djelatnostima Agencije

– Agencija surađuje s državama članicama Europske unije te s međunarodnim institucijama i organizacijama koje imaju slične zadaće kao i Agencija

– Agencija je nacionalna kontakt točka Europske agencije za sigurnost hrane (u daljnjem tekstu: EFSA) te osigurava razmjenu informacija između EFSA-e i nacionalnih dionika

– Agencija traži znanstveno mišljenje od EFSA-e na zahtjev Ministarstva, ministarstva nadležnog za zdravstvo i vlastitu inicijativu

– promocija hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te njihova kupnja i prodaja u svrhu promocije koje se ne mogu obavljati radi stjecanja dobiti i

– obavljanje drugih poslova i zadataka određenih propisima iz područja djelatnosti Agencije.

Unutarnje ustrojstvo

Članak 4.

(1) Unutarnji ustroj, ovlasti, odgovornosti, način odlučivanja tijela Agencije te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije posebno se uređuju Statutom.

(2) Djelatnost Agencije obavlja se kroz ustrojstvene jedinice.

(3) Ustrojstvene jedinice Agencije su:

– Ured ravnatelja sa sjedištem u Osijeku

– Sektor za podršku poslovnih procesa sa sjedištem u Osijeku

– Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo sa sjedištem u Osijeku

– Centar za zaštitu bilja sa sjedištem u Zagrebu

– Centar za tlo sa sjedištem u Osijeku

– Centar za sigurnost hrane sa sjedištem u Osijeku

– Centar za stočarstvo sa sjedištem u Osijeku

– Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda sa sjedištem u Križevcima

– Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo sa sjedištem u Zagrebu

– Centar za voćarstvo i povrćarstvo sa sjedištem u Zagrebu.

(4) Agencija može osnivati podružnice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Tijela

Članak 5.

(1) Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj.

(2) Agencija može imati i druga stručna tijela čiji se sastav, način osnivanja, djelokrug rada te ovlasti i odgovornosti utvrđuju Statutom.

Upravno vijeće

Članak 6.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje čini predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu, a jednog člana biraju radnici u skladu s propisima o radu.

(3) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata.

(5) Način rada i postupak donošenja odluka Upravnog vijeća uređuje se Statutom.

Poslovi Upravnog vijeća

Članak 7.

Upravno vijeće:

– vodi financijsku i poslovnu politiku Agencije

– donosi Statut uz prethodnu suglasnost Ministarstva

– donosi opće akte Agencije

– donosi Pravilnik o unutarnjem redu Agencije

– donosi godišnji program rada i financijski plan te nadzire njihovo izvršenje

– donosi odluke bitne za poslovanje Agencije

– obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Agencije.

Ravnatelj i zamjenik ravnatelja

Članak 8.

(1) Agenciju predstavlja, zastupa i njezinim radom rukovodi ravnatelj.

(2) Ravnatelj Agencije ima zamjenika.

(3) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće.

(4) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja imenuje Upravno vijeće na temelju provedenog javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

(5) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja mogu biti razriješeni i prije isteka mandata.

(6) Uvjeti za izbor, kao i način i postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja i zamjenika ravnatelja, pobliže se propisuju Statutom i Pravilnikom o unutarnjem redu Agencije.

Poslovi ravnatelja i zamjenika ravnatelja

Članak 9.

(1) Ravnatelj Agencije:

– zastupa i predstavlja Agenciju

– organizira i vodi rad te je odgovoran za poslovanje

– osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova

– obavlja i sve druge poslove koji su mu određeni ovim Zakonom, Statutom ili drugim općim aktima Agencije.

(2) Zamjenik ravnatelja Agencije zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, a obavlja i sve druge poslove koji su mu određeni ovim Zakonom, Statutom ili drugim općim aktima Agencije.

Pomoćnik ravnatelja

Članak 10.

(1) Ravnatelj može imati jednog ili više pomoćnika, zaposlenih u Agenciji, koje imenuje i razrješava Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

(2) Za pomoćnika ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete uređene Statutom i Pravilnikom o unutarnjem redu Agencije.

Sredstva za poslovanje

Članak 11.

(1) Sredstva za rad Agencije su osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Agencija može osigurati sredstva za rad i obavljanjem svoje djelatnosti, kao i iz drugih izvora (projekti, donacije i sl.), a na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, drugim posebnim zakonima i Statutom Agencije.

(3) Agencija je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog zakonodavstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom zakonodavstvu.

Raspolaganje imovinom, sklapanje pravnih poslova, odgovornost za obveze

Članak 12.

(1) Agencija ne može bez suglasnosti Ministarstva steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od iznosa utvrđenog Statutom.

(2) Agencija ne može bez suglasnosti Ministarstva sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom.

(3) Ravnatelj Agencije, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik ravnatelja, ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu ili sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom.

(4) Za gubitke nastale poslovanjem, kao i za druge svoje obveze, Agencija odgovara cijelom svojom imovinom.

(5) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

Prijelazne odredbe

Članak 13.

(1) Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, osnovan Zakonom o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09., 124/10. i 39/13. – Zakon o poljoprivrednom zemljištu) (u daljnjem tekstu: Centar) sa sjedištem u Zagrebu, nastavlja s radom pod nazivom: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija) sa sjedištem u Osijeku u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Centra, imenovani do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju s radom kao predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije do isteka mandata na koji su imenovani.

(3) Ravnatelj Centra, imenovan do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavlja s radom kao ravnatelj Agencije do isteka mandata na koji je imenovan.

Članak 14.

(1) Hrvatska agencija za hranu, osnovana Zakonom o hrani (»Narodne novine«, br. 117/03., 130/03., 48/04., 85/06., 46/07., 84/08., 55/11., 81/13., 14/14. i 30/15.) (u daljnjem tekstu: HAH) prestaje s radom 1. siječnja 2019.

(2) S danom prestanka rada HAH-a prestaje mandat Upravnog vijeća, ravnatelja i zamjenika ravnatelja HAH-a.

(3) Postupak likvidacije nad HAH-om se neće provoditi.

(4) Ravnatelj Agencije podnijet će nadležnom sudu – sudskom registru prijavu za upis prestanka rada HAH-a u roku od osam dana od dana prestanka rada na temelju ovoga Zakona.

(5) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Agencija preuzima sve poslove i radnike zatečene na preuzetim poslovima, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, imovinu, nekretnine, prava, obveze i financijska sredstva HAH-a.

(6) U postupku preuzimanja iz stavka 5. ovoga članka Agencija preuzima radnike te ih raspoređuje na odgovarajuće poslove, a ako radnik u roku od osam dana od raspoređivanja na odgovarajuće poslove odbije sklopiti novi ugovor o radu, otkazat će se radni odnos sukladno općim propisima o radu.

(7) Do sklapanja novih ugovora o radu radnika, iz stavka 5. ovoga članka, preuzeti radnici će nastaviti obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu, a zadržavaju pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa, kao i obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

Članak 15.

(1) Hrvatska poljoprivredna agencija, osnovana Uredbom o osnivanju Hrvatske poljoprivredne agencije (»Narodne novine«, br. 63/94., 93/96., 11/97., 48/00., 8/01., 78/03., 28/09. i 106/12.) (u daljnjem tekstu: HPA) prestaje s radom 1. siječnja 2019.

(2) S danom prestanka rada HPA-e prestaje mandat Upravnog vijeća, ravnatelja i zamjenika ravnatelja HPA-e.

(3) Postupak likvidacije nad HPA-om se neće provoditi.

(4) Ravnatelj Agencije podnijet će nadležnom sudu – sudskom registru prijavu za upis prestanka rada HPA-e u roku od osam dana od dana prestanka rada na temelju ovoga Zakona.

(5) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Agencija preuzima sve poslove i radnike zatečene na preuzetim poslovima, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, imovinu, nekretnine, prava, obveze i financijska sredstva HPA-e, a koje se odnose na područne ustrojstvene jedinice te na ustrojstvene jedinice zadužene za poslove kontrole kvalitete svježeg sirovog mlijeka, meda i stočne hrane. Preuzete radnike Agencija raspoređuje na odgovarajuće poslove.

(6) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo preuzima sve poslove HPA-e, osim poslova iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo preuzima radnike zatečene na preuzetim poslovima iz stavka 6. ovoga članka, koji danom preuzimanja postaju državni službenici ili namještenici, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, imovinu, nekretnine, prava, obveze i financijska sredstva HPA-e. Preuzete radnike Ministarstvo raspoređuje na odgovarajuće poslove.

(8) Preuzimanje poslova i radnika zatečenih na preuzetim poslovima, pismohrane i druge dokumentacije, sredstava za rad, imovine, nekretnina, prava, obveza i financijskih sredstava HPA-e, iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka, Ministarstvo i Agencija će posebno i pobliže urediti sporazumom.

(9) U postupku preuzimanja iz stavka 5. ovoga članka, ako radnik u roku od osam dana od raspoređivanja na odgovarajuće poslove u Agenciji odbije sklopiti novi ugovor o radu, otkazat će se radni odnos sukladno općim propisima o radu. U postupku preuzimanja iz stavka 7. ovoga članka, ako radnik odbije raspored na odgovarajuće poslove u Ministarstvu, primjenjuju se propisi o državnim službenicima o stavljanju na raspolaganje.

(10) Do sklapanja novih ugovora o radu radnika koje preuzima Agencija na temelju stavka 5. ovoga članka odnosno do donošenja rješenja o rasporedu državnih službenika koje je preuzelo Ministarstvo na temelju stavka 7. ovoga članka, preuzeti radnici nastavit će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu, a zadržavaju pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa, kao i obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

Članak 16.

(1) Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za poljoprivredu će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva.

(3) Upravno vijeće Agencije dužno je u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Statut i druge opće akte u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Završne odredbe

Članak 17.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09., 124/10. i 39/13.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju Hrvatske poljoprivredne agencije (»Narodne novine«, br. 63/94., 93/96., 11/97., 48/00., 8/01., 78/03., 28/09. i 106/12.).

Članak 18.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

 

 

Copyright © Ante Borić