Povezani zakoni

Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima

NN 109/97, 114/01 

na snazi od 01.01.2002.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se osnivanje i djelovanje privatizacijskih investicijskih fondova kao fondova posebne vrste te njihova pretvorba u zatvorene fondove uređena Zakonom o investicijskim fondovima ("Narodne novine", br. 107/95.).

Značenje izraza

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

a) kuponska privatizacija je prijenos dionica bez naplate, odnosno postupak dodjele dionica bez naplate, u skladu s odredbama Zakona o privatizaciji ("Narodne novine", br. 21/96.),

b) privatizacijski kupon je kupon koji se u skladu sa člankom 27. Zakona o privatizaciji daje osobama, prema tom Zakonu, bez naplate,

c) privatizacijske dionice su dionice koje se prema odredbama Zakona o privatizaciji dodjeljuju u postupku dodjele dionica bez naplate,

d) privatizacijski bodovi su izraz protuvrijednosti prava privatizacijskih kupona prema pravilima koje donosi ministar privatizacije (u daljnjem tekstu: ministar).

Pojam Fonda

Članak 3.

(1) Privatizacijski investicijski fond (u daljnjem tekstu: Fond) je dioničko društvo što ga, uz odobrenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), osniva i njime upravlja društvo za upravljanje fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo), isključivo javnim prikupljanjem privatizacijskih kupona i njihovom zamjenom za privatizacijske dionice u kuponskoj privatizaciji, te koje ulaže te dionice sa ciljem da se što je prije moguće, a najkasnije do isteka roka najduljeg trajanja Fonda struktura njegove imovine uskladi s odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

(2) U pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom, na Fondove se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o investicijskim fondovima koje se odnose na zatvoreni fond.

Osnivanje i početak djelovanja Fonda

Članak 4.

(1) Društvo može osnovati samo jedan Fond i upravljati samo jednim Fondom. Ne može osnovati Fond niti njime upravljati Društvo koje sa drugim Društvom stoji u odnosu kao povezano društvo u smislu odredbe članka 473. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 111/93.), ako je drugo Društvo Ministarstvu privatizacije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) već podnijelo zahtjev za sudjelovanje u kuponskoj privatizaciji ili već upravlja Fondom.

(2) Društvo osniva Fond na sljedeći način:

- Društvo usvaja prospekt za prikupljanje privatizacijskih kupona, osniva jamstveni polog i Ministarstvu podnosi zahtjev za sudjelovanje u kuponskoj privatizaciji,

- kada dobije dozvolu za sudjelovanje u kuponskoj privatizaciji, Društvo objavljuje prospekt, prikuplja privatizacijske kupone upisom i uplatom dionica Fonda, te u postupku kuponske privatizacije mijenja te kupone za privatizacijske dionice,

- nakon što je uspješno okončalo prikupljanje privatizacijskih kupona i njihovu zamjenu za privatizacijske dionice, Društvo procjenjuje ukupnu vrijednost prikupljenih privatizacijskih dionica, usvaja statut Fonda, bira upravu i nadzorni odbor Fonda, raspoređuje dionice Fonda, sastavlja izvješće o osnivanju te Komisiji podnosi zahtjev za odobravanje osnivanja Fonda i upravljanja Fondom,

- ako je Društvu odobreno osnivanje Fonda i upravljanje Fondom, Društvo objavljuje statut i izvješće o osnivanju te podnosi prijavu za upis Fonda u sudski registar.

(3) Nakon upisa Fonda u sudski registar, Društvo uvrštava dionice Fonda na burzu ili uređeno javno tržište i nakon toga Fond može početi djelovati, odnosno Društvo može raspolagati prikupljenim privatizacijskim dionicama.

(4) Društvo upravlja Fondom u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Dozvola za sudjelovanje u kuponskoj privatizaciji

Članak 5.

(1) Ministar će Društvu izdati dozvolu za sudjelovanje u kuponskoj privatizaciji, ako Društvo ispunjava sljedeće uvjete:

- Društvo ne smije neposredno ili posredno biti u većinskom sudjelovanju Republike Hrvatske,

- Prije podnošenja zahtjeva za sudjelovanje u kuponskoj privatizaciji Društvo mora na temelju posebnog ugovora s bankom na poseban račun uplatiti jamstveni polog za upravljanje Fondom, u iznosu od najmanje 12.500.000,00 (dvanaestmilijunapetstotisuća) kuna,

- Društvo mora podnijeti zahtjev i prospekt propisanog sadržaja i sa propisanim prilozima.

(2) Dozvolom za sudjelovanje u kuponskoj privatizaciji istodobno se odobrava prospekt u smislu članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 3. Zakona o investicijskim fondovima.

(3) Društvo ne smije nuditi preuzimanje privatizacijskih kupona niti bilo kakvo rukovanje njima, ne smije ni na koji način prikupljati privatizacijske kupone i ne smije se predstavljati kao društvo ovlašteno za sudjelovanje u kuponskoj privatizaciji, prije nego mu Ministarstvo izda dozvolu za sudjelovanje u kuponskoj privatizaciji.

Banka računa jamstvenog pologa

Članak 6.

(1) Račun jamstvenog pologa Društvo obvezno otvara u banci koja ima odobrenje za obavljanje poslova s inozemstvom.

(2) Ugovor s bankom o računu jamstvenog pologa mora sadržavati utvrđenje da se otvara račun jamstvenog pologa za upravljanje privatizacijskim fondom.

(3) Banka je obvezna:

- Komisiji na njen zahtjev dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju o poslovanju računa jamstvenog pologa,

- po nalogu Komisije obustaviti isplate sa računa jamstvenog pologa.

(4) Račun jamstvenog pologa ne smije biti u banci koja neposredno ili posredno drži dionice Društva, odnosno udjele u Društvu.

Zahtjev i prilozi

Članak 7.

(1) Zahtjev za sudjelovanje u kuponskoj privatizaciji mora sadržavati podatke propisane člankom 40. stavkom 2. Zakona o investicijskim fondovima, osim podataka o članovima uprave i nadzornog odbora Fonda.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka Društvo je obvezno priložiti:

1. ugovor s bankom o računu jamstvenog pologa i dokaz o uplati jamstvenog pologa

2. prospekt Fonda,

3. izvadak iz sudskog registra iz kojeg se vidi da Društvo ispunjava uvjete glede temeljnog kapitala i odobrenja za poslovanje iz članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona o investicijskim fondovima, te

4. nacrt upisnice.

(3) Ministar može propisati i dodatne obvezne podatke i priloge.

Prospekt

Članak 8.

(1) Osim podataka propisanih Zakonom o investicijskim fondovima prospekt Fonda obvezno sadrži i sljedeće:

- nacrt statuta, koji mora sadržavati sve što i budući statut, osim odredbi o iznosu temeljnog kapitala i nominalnim iznosima dionica,

- postotak naknade iz članka 33. ovoga Zakona,

– iznos jamstvenog pologa i financijski plan raspolaganja sredstvima jamstvenog pologa, koji mora uključivati troškove upravljanja Fondom, iskazane na godišnjem nivou, uključivo troškove za prikupljanje kupona, reklamu, najam uredskog prostora, trošak uvrštenja dionica na burzu, troškove dozvola, troškove objavljivanja prospekta i periodičkih priopćenja, troškove članova uprave i nadzornog odbora Fonda, te ostale troškove upravljanja fondom, osim naknade Društvu,

- umjesto podataka navedenih u članku 196. stavku 1. točki 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11. Zakona o trgovačkim društvima, prospekt obvezno sadrži odgovarajuća objašnjenja o planu prikupljanja privatizacijskih dionica, načinu procjene njihove vrijednosti, načinu usvajanja i objavljivanja statuta, o načinu upisa, uplate i raspoređivanja dionica Fonda, te o prvom sazivanju skupštine Fonda.

(2) Ministar privatizacije može propisati i dodatni obvezni sadržaj prospekta.

Upis i uplata dionica Fonda (prikupljanje kupona)

Članak 9.

(1) Dionice Fonda mogu se uplatiti isključivo u privatizacijskim kuponima.

(2) Upis dionica Fonda ne smije započeti prije nego Društvo dobije dozvolu za sudjelovanje u kuponskoj privatizaciji i objavi prospekt.

(3) Rok za upis dionica propisati će ministar u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Društvo ne smije prikupljati privatizacijske kupone ni na koji način osim upisom i uplatom dionica Fonda.

(5) Upis i uplata dionica Fonda obavlja se tako da ulagatelj potpisuje izjavu o upisu dionica (upisnicu) i predaje kupon.

(6) Pri osnivanju Fonda, Društvo ne može preuzeti i uplatiti dionice Fonda.

Članak 10.

(1) Ulagatelj mora potpisati tri primjerka upisnice od kojih jedan pripada ulagatelju. Upis dionica dopušten je i preko punomoćnika, ali isključivo na temelju posebne punomoći koju je ovjerovio javni bilježnik i koja se obvezno prilaže uz primjerke upisnica koji ostaju Društvu.

(2) Upisnica mora sadržavati:

- ime i prezime, adresu i jedinstveni matični broj građana ulagatelja i punomoćnika,

- osnovne podatke o Društvu, objavljivanju prospekta i o Fondu,

- izjavu ulagatelja da uplaćuje dionce pod uvjetima određenim u prospektu,

- potvrdu da je ulagatelj predao kupon s određenim brojem privatizacijskih bodova i time uplatio upisane dionice,

- potpis ulagatelja, odnosno punomoćnika,

- potpis ovlaštene osobe Društva ili institucije kod koje su dionice upisane te pečat.

(3) Ministar može propisati i dodatni obvezni sadržaj upisnice.

Članak 11.

Društvo je obvezno Ministarstvu dostavljati podatke o tome koliko je privatizacijskih kupona upisom i uplatom dionica prikupilo i s kolikim brojem privatizacijskih bodova iz tih kupona Društvo raspolaže. Način, sadržaj i rokove dostave tih podataka propisat će ministar u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Završetak zamjene kupona za dionice

Članak 12.

(1) Ministarstvo utvrđuje i objavljuje koliko privatizacijskih bodova je prikupilo svako Društvo koje sudjeluje u kuponskoj privatizaciji.

(2) Društvo koje ne prikupi ukupno najmanje 100.000.000 (stomilijuna) privatizacijskih bodova (u daljnjem tekstu: neuspješno društvo), ne može osnovati Fond, bez obzira na broj i vrijednost privatizacijskih dionica koje je prikupilo zamjenom kupona u postupku kuponske privatizacije.

(3) Po završetku postupka zamjene privatizacijskih kupona za privatizacijske dionice, Ministarstvo će provesti dražbu radi preuzimanja upisnica i privatizacijskih dionica koje su prikupila neuspješna društva.

(4) Na dražbi mogu sudjelovati Društva koja su prikupila dovoljan broj bodova. Pravila dražbovanja propisat će ministar u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Upisnice i dionice pojedinog neuspješnog društva preuzima Društvo koje na dražbi neuspješnom društvu ponudi najviši iznos naknade troškova prikupljanja kupona i dionica. Ne može se preuzeti samo dio upisnica i dionica.

(6) Ako nitko ne ponudi naknadu troškova, upisnice i dionice obvezno preuzima Društvo koje je prikupilo najveći broj bodova, bez naknade neuspješnom društvu.

(7) Za svako Društvo koje je prikupilo dovoljan broj bodova Ministarstvo nakon završetka dražbe obvezno dostavlja Komisiji primjerak dozvole za sudjelovanje u kuponskoj privatizaciji sa pripadajućim zahtjevom i svim prilozima uz zahtjev, te potvrde o prikupljenim privatizacijskim bodovima i o upisnicama i privatizacijskim dionicama preuzetim od neuspješnih društava.

Procjena vrijednosti prikupljenih dionica

Članak 13.

(1) U roku od 30 dana od završetka dražbe Društvo je obvezno procijeniti ukupnu vrijednost svih prikupljenih dionica.

(2) Ukupna vrijednost prikupljenih dionica procjenjuje se po načelima fer procjene u duhu Međunarodnih računovodstvenih standarda, uvažavajući snižavanje omjera nominalne vrijednosti dionica i broja privatizacijskih bodova za koji su zamijenjene, prema pravilima i mjerilima koje propisuje Komisija.

Temeljni kapital

Članak 14.

(1) Iznos temeljnog kapitala Fonda je procijenjena ukupna vrijednost svih prikupljenih dionica.

(2) Fond ne može promijeniti iznos temeljnog kapitala, osim na način propisan u članku 42. stavku 2. Zakona o investicijskim fondovima i u članku 33. ovoga Zakona, sve dok se u sudski registar ne upiše da Fond nastavlja djelovati kao zatvoreni fond u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

Usvajanje i sadržaj statuta

Članak 15.

Nakon što sukladno članku 13. i 14. ovoga Zakona odredi iznos temeljnog kapitala, Društvo usvaja statut Fonda, koji mora biti sukladan utvrđenom temeljnom kapitalu i nacrtu statuta koji je naveden u prospektu.

Članak 16.

(1) Statut Fonda obvezno sadrži podatke navedene u članku 3. stavku 4. osim točke 5. i 6. te u članku 41. osim točke 1. Zakona o investicijskim fondovima. Uz to, statut mora sadržavati i:

- riječi "privatizacijski investicijski fond" u imenu,

- postotak naknade iz članka 33. ovoga Zakona,

- odredbe o povećanju temeljnog kapitala radi ostvarivanja prava Društva da potraživanje naknade za upravljanje Fondom pretvori u dionice Fonda, sukladno članku 35. ovoga Zakona.

(2) Komisija može propisati i dodatni obvezni sadržaj statuta.

Imenovanje tijela Fonda

Članak 17.

(1) Nakon što usvoji statut Fonda, Društvo imenuje upravu i prvi nadzorni odbor Fonda.

(2) Mandat prvog nadzornog odbora Fonda traje do održavanja prve skupštine Fonda.

(3) Članovi uprave Fonda moraju biti zaposlenici Društva.

Raspoređivanje dionica

Članak 18.

Nakon usvajanja statuta Fonda, Društvo raspoređuje dionice Fonda tako da svakom dioničaru pripadne broj dionica razmjeran udjelu broja bodova koje je dioničar uložio u Fond u ukupnom broju uloženih bodova.

Odobrenje osnivanja Fonda

Članak 19.

(1) U roku od 7 dana nakon što procijeni ukupnu vrijednost svih prikupljenih dionica Društvo je obvezno Komisiji podnijeti zahtjev za odobrenje osnivanja Fonda i upravljanje Fondom, sukladno članku 40. stavku 2. Zakona o investicijskim fondovima.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka obvezno je priložiti sve što je propisano člankom 40. stavkom 3. Zakona o investicijskim fondovima osim prospekta i nacrta upisnice te izvješće o osnivanju Fonda.

(3) Izvješće o osnivanju obvezno sadrži sve podatke o upisu i uplati dionica Fonda, prikupljenim privatizacijskim dionicama i procjeni njihove ukupne vrijednosti te raspoređivanju dionica Fonda. Komisija može propisati i dodatni obvezni sadržaj izvješća o osnivanju.

(4) Statut, prospekt i izvješće o osnivanju moraju sadržavati sve podatke koji se obvezno objavljuju prilikom uvrštenja dionica Fonda na burzu ili uređeno javno tržište.

(5) Banka koja neposredno ili posredno drži dionice Društva, odnosno udjele u Društvu ne može biti depozitna banka Fonda.

(6) Ako su zahtjev i prilozi, upis i uplata dionica Fonda, prikupljanje privatizacijskih dionica i procjena njihove ukupne vrijednosti, statut te raspoređivanje dionica Fonda u skladu sa zakonom i odgovaraju objavljenom prospektu Fonda te ako je ispunjen zahtjev iz prethodnog stavka, Komisija će izdati Društvu odobrenje za osnivanje Fonda i upravljanje Fondom.

Objavljivanje statuta i izvješća o osnivanju

Članak 20.

U roku od 7 dana nakon dobivanja odobrenja za osnivanje Fonda i upravljanje Fondom, Društvo je obvezno objaviti statut i izvješće o osnivanju, na isti način kao i prospekt.

Sazivanje skupštine Fonda

Članak 21.

(1) Za osnivanje Fonda nije potrebno održati osnivačku skupštinu.

(2) Društvo je obvezno najkasnije šest mjeseci nakon upisa Fonda u sudski registar sazvati skupštinu.

Članak 22.

(1) Prijavi za upis u sudski registar osnivanja Fonda obvezno se prilaže i odobrenje za osnivanje Fonda i upravljanje Fondom.

(2) Uz podatke o članovima uprave Fonda i Nadzornog odbora, u sudski registar se upisuju i podaci o Društvu koje upravlja Fondom.

Članak 23.

Društvo ne može ostvariti pravo glasa iz prikupljenih privatizacijskih dionica sve dok Fond ne bude upisan u sudski registar.

Uvrštenje na burzu

Članak 24.

(1) U roku od 30 dana nakon upisa Fonda u sudski registar, Društvo je obvezno dionice Fonda uvrstiti na burzu ili uređeno javno tržište.

(2) Burze i uređena javna tržišta moraju propisati uvjete za posebnu kotaciju dionica Fondova.

(3) Komisija može propisati uvjete pod kojima su burza ili uređeno javno tržište obvezni uvrstiti dionice Fonda te podatke koji se obvezno objavljuju prilikom uvrštenja.

(4) Dionice Fonda uvrštavaju se na burzu ili uređeno javno tržište na temelju prospekta Fonda, statuta, izvješća o osnivanju, odobrenja za osnivanje Fonda i upravljanje Fondom te rješenja o upisu Fonda u sudski registar.

(5) Prilikom uvrštenja obvezno se objavljuju podaci koji su sadržaj prospekta Fonda, statuta i izvješća o osnivanju te podaci o izdanoj dozvoli i upisu u sudski registar. Komisija ne mora posebno odobriti objavljivanje tih podataka.

(6) Sve dok dionice Fonda ne budu uvrštene na burzu ili uređeno javno tržište Društvo ne smije ni na koji način raspolagati s predmetima imovine Fonda.

Jamstveni polog

Članak 25.

(1) Osnivanje i upravljanje Fondom financira se isključivo iz jamstvenog pologa, sukladno financijskom planu raspolaganja sredstvima jamstvenog pologa, koji je sastavni dio prospekta.

(2) Dio položnih novčanih sredstava koji nije neophodan za tekuće financiranje upravljanja Fondom, Društvo smije ulagati samo u kratkoročne državne vrijednosnice, koje postaju sastavni dio jamstvenog pologa.

(3) Naloge za isplatu navedene u prethodnim stavcima daje uprava Fonda.

(4) Prije istjeka roka trajanja Fonda Društvo ne smije povlačiti sredstva iz jamstvenog pologa, izuzev kamata i prihode od ulaganja sredstava pologa.

(5) Sredstva na računu jamstvenog pologa te vrijednosnice stečene ulaganjem položenih sredstava, vlasništvo su Društva, ali su izuzeti od ovrhe.

(6) Nakon što uplati jamstveni polog, Društvo ga smije povećati dodatnim uplatama samo po odobrenju Komisije i isključivo iz izvora koji nisu imovina Fonda niti su s njom povezani, ako preostala sredstva nisu dostatna za upravljanje Fondom.

(7) Nakon istjeka roka trajanja Fonda ili nakon prestanka upravljanja Fondom, Društvo može ostatak sredstava povući iz pologa tek nakon što Komisija odobri konačni obračun troškova upravljanja Fondom i povlačenje sredstava iz pologa. Neuspješno društvo može povući ostatak sredstava iz pologa nakon što Ministarstvo potvrdi preuzimanje upisnica i prikupljenih dionica.

(8) Iznimno od stavka 1. ovoga članka iz imovine Fonda mogu se financirati:

– naknade Središnjoj depozitarnoj agenciji za usluge depozitorija nematerijaliziranih dionica privatizacijskih investicijskih fondova,

– naknade društvima za poslovanje vrijednosnim papirima, burzi i uređenom javnom tržištu koje nastaju u vezi s prodajom i kupnjom vrijednosnih papira za račun Fonda putem elektronskoga trgovinskog sustava na burzi i uređenom javnom tržištu,

– naknade društvima za poslovanje vrijednosnim papirima, burzi ili uređenom javnom tržištu, kao i troškovi financijskog i investicijskog savjetovanja koji nastanu u vezi s prodajom vrijednosnih papira kada se ne koristi elektronski trgovinski sustav burze i uređenog javnog tržišta, odnosno prilikom javnog nadmetanja (javna dražba ili javno prikupljanje ponuda) i to isključivo za prodaju dionica kada Fond samostalno ili sa trećim zajedno prodaje dionice jednog izdavatelja koje predstavljaju najmanje 25% temeljnog kapitala ili ukupnog broja glasova u skupštini tog izdavatelja,

 – troškove prodaje dionica iz portfelja putem javne dražbe ili javnim prikupljanjem ponuda,

– troškovi naplate potraživanja Fonda,

– troškovi uvrštenja dionica Fonda na Zagrebačku burzu, strane burze ili uređena javna tržišta,

– troškovi u svezi s javnom ponudom prema Zakonu o preuzimanju dioničkih društava.

Imovina Fonda i ograničenja ulaganja

Članak 26.

(1) Struktura Fonda mora se dovesti u granice određene člankom 10. stavkom 1. Zakona o investicijskim fondovima najkasnije u roku od 180 dana od uvrštenja dionica Fonda na burzu ili uređeno javno tržište.

(2) Odredbe članka 14. stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima ne primjenjuju se na Fond. Vrijednost imovine Fonda izračunava i utvrđuje Društvo, u okviru godišnjih i tromjesečnih izvješća Fonda. Metode procjene i utvrđivanja vrijednosti moraju odgovarati međunarodno priznatim standardima i pravilima iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 26.a

(1) Sredstva ostvarena prodajom iz portfelja Fonda, Fond ulaže u vrijednosne papire propisane odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

(2) Sredstva ostvarena prodajom iz portfelja Fonda, Fond može ulagati i u komercijalne zapise i druge kratkoročne dužničke vrijednosne papire s rokom dospijeća od najviše jedne godine, čija ukupna vrijednost ne smije prelaziti 10% vrijednosti imovine Fonda.

(3) Ograničenja iz stavka 2. ovoga članka ne odnose se na kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja: Republike Hrvatske ili za koje garantira Republika Hrvatska, Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija.

(4) Sredstva Fonda ne smiju se ulagati u nekretnine. Ako Fond stekne nekretnine, Društvo je obvezno prodati ih u roku od godine dana od dana stjecanja. U slučaju stjecanja nekretnina prijenosom vlasništva u svrhu osiguranja rok za prodaju nekretnina počinje teći od dana kada Fond postane punopravni vlasnik nekretnine.

Trgovanje predmetima imovine Fonda

Članak 27.

Prodaja dionica iz portfelja Fonda obvezno se obavlja na burzi vrijednosnih papira ili na uređenom javnom tržištu, odnosno drugom organiziranom tržištu. Iznimno, ako Fond ili više Fondova zajedno prodaju dionice jednog izdavatelja koje predstavljaju najmanje 25% temeljnog kapitala ili ukupnog broja glasova u skupštini tog izdavatelja, prodaja može biti obavljena i putem javnog nadmetanja (javnom dražbom ili javnim prikupljanjem ponuda), izvan burze vrijednosnih papira ili uređenoga javnog tržišta, odnosno drugoga organiziranog tržišta.

(2) Poziv za sudjelovanje u javnom nadmetanju i uvjete javnog nadmetanja Društvo je obvezno objaviti u »Narodnim novinama« i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Poziv mora biti upućen javnosti i pravo na sudjelovanje u nadmetanju ne može biti ograničeno na određene osobe ili vrste osoba.

(3) Komisija može propisati obvezne uvjete i pravila postupka prodaje dionica iz portfelja Fonda javnim nadmetanjem.

(4) Fond i Hrvatski fond za privatizaciju mogu dogovoriti zajedničku prodaju dionica istog izdavatelja. Takva prodaja obv­e­zno se obavlja javnim nadmetanjem, koje može biti provedeno i po pravilima po kojima Hrvatski fond za privatizaciju prodaje dionice iz svog portfelja.

(5) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dopuštena je prodaja dionica prihvaćanjem ponude za preuzimanje dioničkog društva objavljene sukladno Zakonu o postupku preuzimanja dioničkih društva.

(6) Fond koji ima dionice jednog izdavatelja koje pred-
stavljaju najmanje 25% temeljnog kapitala ili ukupnog broja glasova u skupštini tog izdavatelja obvezan je te dionice ponuditi na stalnu prodaju putem uređenog tržišta vrijednosnica ili ponudom u javnim glasilima i to najmanje jednom u svakom tromjesečju, počevši od prvoga sljedećeg tromjesečja nakon tromjesečja u kojem je ovaj Zakon stupio na snagu, s tim da između ponuda ne može proteći više od četiri mjeseca.

(7) Fond koji ima dionice jednog izdavatelja koje pred-
stavljaju najmanje 10% temeljnog kapitala ili ukupnog broja glasova u skupštini tog izdavatelja obvezan je te dionice ponuditi na stalnu prodaju putem uređenog tržišta vrijednosnica ili ponudom u javnim glasilima i to najmanje jednom u svakom polugodištu, počevši od prvoga sljedećeg polugodišta nakon polugodišta u kojem je ovaj Zakon stupio na snagu, s tim da između ponuda ne može proteći više od osam mjeseci.

(8) Ako društvo za upravljanje fondom ne postupi sukladno stavku 6. i 7. ovoga članka, Komisija može postupiti sukladno odredbi članka 38. ovoga Zakona.

Članak 27.a

(1) Kada prodaje vrijednosne papire na burzi ili uređenom javnom tržištu, Društvo je obvezno najkasnije četrnaest dana prije dana isticanja ponude za prodaju u trgovinski sustav, dostaviti toj burzi odnosno uređenom javnom tržištu i Komisiji pisanu obavijest o namjeravanoj prodaji dionica koja sadrži sljedeće podatke:

1. tvrtku privatizacijskoga investicijskog fonda,

2. tvrtku društva za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondom,

3. tvrtku izdavatelja čije dionice društvo za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondom ima namjeru prodati,

4. datum kada će se ponuda na prodaju istaknuti u trgovinski sustav burze ili uređenoga javnog tržišta.

(2) Dionicama iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se privatizacijske dionice koje su fondovi stekli u postupku kuponske privatizacije i privatizacijske dionice koje su fondovi stekli ili stječu međusobnom trgovinom.

(3) Od obveze izvješćivanja iz stavka 1. i 2. ovoga članka izuzeta su trgovanja vrijednosnim papirima koji su uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju burze i dionice kojima se trguje najmanje 10 dana u mjesecu na ostalim kotacijama burze ili ure­đenom javnom tržištu.

Članak 27.b

Društvo koje ne istakne najavljenu ponudu, ili ponudu opozove, obvezno je o ovoj činjenici uz detaljno obrazloženje dostaviti pisanu obavijest Komisiji u roku od sedam dana od dana najavljenog trgovanja, odnosno poziva.

Članak 27.c

(1) Burza, odnosno uređeno javno tržište obvezni su obavijest iz članka 27.a ovoga Zakona učiniti dostupnom svojim članovima putem vlastitoga trgovinskog sustava, odnosno na drugi odgovara­jući način, prvi radni dan nakon dana primitka obavijesti.

(2) Komisija je ovlaštena obavijest iz članka 27.a ovoga Zakona učiniti dostupnom javnosti putem javne informacijske knjižnice, oglasne ploče ili na drugi odgovarajući način.

Trajanje Fonda i pretvorba u zatvoreni fond

Članak 28.

(1) Fond može trajati najdulje 5 godina od dana upisa Fonda u sudski registar.

(2) Najkasnije na dan istjeka roka iz stavka 1. ovoga članka, Društvo je obvezno Komisiji podnijeti zahtjev da Fond nastavi djelovati kao zatvoreni fond u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima te priložiti izvješće o stanju imovine Fonda.

(3)  Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, društvo ne smije započinjati nikakve poslove u smjeru raspolaganja imovinom Fonda bez posebnog odobrenja Komisije, sve dok Komisija ne odobri da Fond nastavi djelovati kao zatvoreni Fond u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

Članak 29.

(1) Ako Društvo ne podnese zahtjev iz članka 28. ovoga Zakona, Komisija će povući odobrenje za poslovanje Društva.

(2) Ako drugo društvo za upravljanje fondovima Komisiji podnese zahtjev u skladu sa člankom 49. stavkom 5. Zakona o investicijskim fondovima, taj zahtjev mora sadržati i zahtjev iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 30.

(1) Ako Fond ne ispunjava uvjete da djeluje kao zatvoreni fond u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima, Komisija će odbiti zahtjev za nastavak djelovanja i Društvo je obvezno provesti likvidaciju Fonda.

(2) Ako Komisija odobri nastavak djelovanja Fonda, Društvo donosi odluke o:

– sazivanju glavne skupštine Fonda radi povećanja temeljnog kapitala, ako za to postoje uvjeti iz članka 33. ovoga Zakona

– isplati 50% naknade Društvu iz imovine Fonda, ako za to postoje uvjeti iz članka 33. ovoga Zakona

– usklađenju akata Fonda sa Zakonom o investicijskim fondovima, odnosno, ako su ranije donesene, te odluke stupaju na snagu.

(3) Odluka o povećanju temeljnog kapitala upisuje se u sud­ski registar na temelju prethodnog odobrenja Komisije i odluke glavne skupštine Fonda, a nastavak djelovanja Fonda kao zatvorenog Fonda upisuje se u sudski registar na temelju prethodnog odobrenja Komisije.

Članak 31.

(1) Komisija može propisati obvezni sadržaj zahtjeva za nastavak djelovanja Fonda, zahtjeva za odobrenje iznosa naknade za upravljanje Fondom i povećanja temeljnog kapitala i zahtjeva za odobrenje usklađenja akata Fonda, te priloga uz te zahtjeve.

(2) Zahtjeve navedene u stavku 1. ovoga članka Društvo može objediniti u zahtjevu za nastavak djelovanja Fonda.

Članak 32.

(1) Zahtjev iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona Društvo može podnijeti i prije istjeka roka iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Od podnošenja zahtjeva iz prethodnog stavka do odluke Komisije o zahtjevu, Društvo ne smije započinjati nikakve poslove u pravcu raspolaganja imovinom Fonda bez posebnog odobrenja Komisije.

(3) Ako Društvo podnese zahtjev sukladno stavku 1. ovoga članka a Fond ne ispunjava uvjete da djeluje kao zatvoreni fond, Komisija će odbiti zahtjev ali može dozvoliti da Fond djeluje po odredbama ovoga Zakona sve do istjeka roka iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona.

Naknada Društvu

Članak 33.

(1) Za upravljanje Fondom Društvo ima pravo na naknadu koja može iznositi najviše 30% od razlike prosječne vagane burzovne cijene svih dionica Fonda posljednjih devedeset dana prije dana podnošenja zahtjeva iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona i drugih devedeset dana po uvrštenju dionica Fonda na burzu.

(2) Postotak naknade Društvo obvezno određuje u prospektu za prikupljanje kupona i u statutu Fonda.

(3) 50% ukupne naknade određene Statutom i prospektom Fonda Društvo može naplatiti iz imovine Fonda nakon što nastavak djelovanja Fonda kao zatvorenog fonda bude upisan u sudski registar.

(4) preostalih 50% ukupne naknade određene Statutom i prospektom Fonda, Društvo će ostvariti na sljedeći način:

1. Društvo je obvezno sazvati glavnu skupštinu Fonda najkasnije 3 mjeseca od odobrenja Komisije, radi donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima, u visini 50% potraživanja naknade, te u slučaju da odluka bude usvojena u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom Fonda, povećati temeljni kapital i izdati nove dionice Fonda u korist Društva, koje se obvezno uvrštavaju na burzu ili uređeno javno tržište.

2. U slučaju da na sazvanoj i održanoj skupštini odluka o povećanju temeljnog kapitala ne bude usvojena u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom Fonda, Društvo ima pravo i preostalih 50% potraživanja naplatiti iz imovine Fonda.

Otkaz i prestanak upravljanja Fondom

Članak 34.

(1) Društvo može otkazati upravljanje Fondom samo po odobrenju Komisije.

(2) Uz otkaz, Društvo je Komisiji obvezno podnijeti izvješće o upravljanju Fondom i izvješće o korištenju jamstvenog pologa.

(3) Komisija će odobriti otkaz samo ako postoji društvo za upravljanje fondovima koje je spremno nastaviti upravljati Fondom.

(4) U pogledu jamstvenog pologa i prava na naknadu za upravljanje Fondom, društvo koje nastavlja upravljati Fondom pravni je sljednik Društva koje je otkazalo. Međusobne odnose glede jamstvenog pologa i potraživanja naknade društva će urediti ugovorom.

(5) Društvo koje nastavlja upravljati Fondom solidarno odgovara Fondu za obveze Društva prema Fondu nastale do nastupanja pravnog učinka otkaza.

(6) Fond ne može Društvu otkazati upravljanje Fondom dok se u sudski registar ne upiše da Fond nastavlja djelovati kao zatvoreni fond u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

(7) Skupština Fonda ne može donijeti odluku o prestanku Fonda dok se u sudski registar ne upiše da Fond nastavlja djelovati kao zatvoreni fond u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

Članak 35.

(1) Ako Društvu prestane pravo na upravljanje Fondom na bilo koji način osim otkazom, pravo raspolaganja jamstvenim pologom prelazi na depozitnu banku i Društvo nema pravo na naknadu za upravljanje Fondom. Komisija će odobriti konačni obračun upravljanja Fondom i dozvoliti Društvu da povuče preostala sredstva iz jamstvenog pologa tek nakon što drugo društvo za upravljanje fondovima osnuje svoj jamstveni polog i od Komisije dobije odobrenje za upravljanje Fondom. Komisija može odobriti niži iznos novog jamstvenog pologa, razmjerno preostalom vremenu trajanja Fonda.

(2) Ako Komisija na temelju članka 38. ovoga Zakona povuče odobrenje za poslovanje društva, te se nakon objave poziva drugim društvima za upravljanje fondovima da podnesu ponude i zahtjeve za upravljanje određenim Fondom niti jedno društvo ne odazove svojom ponudom, odnosno ne ispuni uvjete propisane ovim Zakonom, primjenjuje se članak 49. stavak 5., 6. i 7. Zakona o investicijskim fondovima.

(3) U slučaju otvaranja postupka stečaja ili likvidacije nad Fondom, Komisija će dozvoliti povlačenje sredstava iz jamstvenog pologa tek nakon što okončanje tog postupka bude upisano u sudski registar.

Založno pravo i odgovornost za štetu

Članak 36.

(1) Radi osiguranja potraživanja prema Društvu s osnove odgovornosti za štetu nastalu u vezi s osnivanjem i upravljanjem Fondom, Fond i dioničari Fonda imaju zakonsko založno pravo na sredstvima jamstvenog pologa i na dionicama izdanim u skladu sa člankom 32. ovoga Zakona, dok ta sredstva čine jamstveni polog, odnosno u roku od tri mjeseca od izdavanja dionica, te do okončanja parnice koja je pokrenuta u navedenom roku ali samo do visine zahtjeva.

(2) Društvo, članovi uprave Društva i članovi uprave Fonda solidarno odgovaraju Fondu i dioničarima Fonda za štetu u vezi s osnivanjem i upravljanjem Fondom.

Odnos s javnošću

Članak 37.

(1) Sve poruke koje namjerava uputiti javnosti u vezi s osnivanjem i upravljanjem Fondom, putem radija, televizije, tiska, telefona, elektroničke pošte, letaka ili u drugom obliku koji je namijenjen komuniciranju s više od jednom osobom, Društvo mora prethodno podnijeti Komisiji na odobrenje.

(2) Komisija će zabraniti objavljivanje ako ocijeni da poruka:

- sadrži neistinite ili netočne tvrdnje koje bi mogle biti značajne ulagateljima,

- ispušta, prešućuje, odnosno ne sadrži činjenice koje bi s obzirom na svoj sadržaj trebala sadržavati i koje bi mogle biti značajne ulagateljima, ili

- obmanjuje ulagatelje ili ih dovodi u zabludu.

(3) Ako u roku od pet radnih dana Komisija ne zabrani objavljivanje, Društvo smije objaviti poruku.

Ovlasti Komisije u slučaju nepropisnog upravljanja

Članak 38.

Ako Društvo ili zaposlenik društva u vezi s upravljanjem Fondom povredi odredbe ovoga Zakona, Zakona o investicijskim fondovima, Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ili pravilnike donesene na temelju tih zakona, ako Društvo upravlja Fondom suprotno statutu, prospektu ili ugovoru o upravljanju Fondom, ili ako je Društvo u postupku osnivanja Fonda dalo neistinite podatke, Komisija može:

- povući odobrenje za poslovanje Društva,

- izdati nalog Društvu da poduzme određene radnje, odnosno da upravljanje Fondom uskladi s propisima,

- objaviti poziv drugim društvima za upravljanje fondovima da podnesu ponude i zahtjeve za upravljanje određenim Fondom,

- zabraniti isplate sa računa jamstvenog pologa, ili

- zabraniti raspolaganje imovinom Fonda.

Ograničenja za fizičke osobe u vezi s poslovanjem Fonda

Članak 39.

(1) Zaposlenik, član uprave ili član nadzornog odbora Društva, Fonda, ili depozitne banke, ne smije, neposredno niti posredno, za svoj račun, u svoje ime ili u ime trećeg:

1. kupiti vrijednosne papire ili drugu imovinu Fonda ili pravnih osoba na koje Fond ima prevladavajući utjecaj, osim kupnje vrijednosnih papira na burzi ili uređenom javnom tržištu,

2. prodati vrijednosne papire, stvari ili prava Fondu ili pravnoj osobi na koju Fond ima prevladavajući utjecaj, osim prodaje vrijednosnih papira na burzi ili uređenom javnom tržištu,

3. primiti iz bilo kojeg izvora bilo kakvu naknadu za posredovanje u poslovanju Fonda ili pravnih osoba na koje Fond ima prevladavajući utjecaj, osim ako nadzorni odbor Fonda ocijeni da iznos naknade ne premašuje prosječne tržišne naknade za slično posredovanje,

4. sklopiti ugovor s Fondom ili s pravnom osobom u kojoj Fond ima vlasnički udjel od 5% ili veći, osim ako taj ugovor prethodno odobri nadzorni odbor Fonda,

5. za sebe ili drugog iskoristiti priliku koja se ukaže Fondu da proda ili kupi vrijednosne papire.

(2) U smislu prethodnog stavka imovinom Fonda smatraju se i privatizacijski kuponi i privatizacijske dionice koje Društvo prikuplja prije upisa Fonda u sudski registar.

Kaznene odredbe

Članak 40.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje investicijskim fondovima ako:

1. postupi protivno odredbi članka 6. stavka 3. ovoga Zakona,

2. započne s upisom dionica prije nego ispuni uvjete iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona,

3. prikuplja privatizacijske kupone protivno odredbi članka 9. stavka 4. ovoga Zakona,

4. ne objavi statut i izvješće o osnivanju u roku i na način iz članka 20. ovoga Zakona,

5. ne sazove skupštinu Fonda u roku iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona,

6. raspolaže predmetima imovine Fonda protivno odredbi članka 24. stavka 6. ovoga Zakona,

7. raspolaže sredstvima jamstvenog fonda protivno članku 25. ovoga Zakona ili upravljanje Fondom financira iz imovine Fonda,

7.a protivno članku 26.a stječe vrijednosne papire,

7.b protivno članku 26.a stavku 4. ovoga Zakona zaključi ugovor o prodaji, razmjeni ili drugi pravni posao kojim Fond stječe nekretninu, ili ako ne uskladi imovinu Fonda u propisanom roku,

8. raspolaže imovinom Fonda protivno odredbi članka 27. ovoga Zakona,

8.a protivno članku 27.a ne dostavi pisanu obavijest u roku ili dostavljena obavijest nema propisani sadržaj,

8.b protivno članku 27.b ne istakne najavljenu ponudu ili ne dostavi pisanu obavijest o opozivu s obrazloženjem,

9. započne poslove u pravcu raspolaganja imovinom Fonda protivno odredbama članka 28. stavka 3. i članka 32. stavka 2. ovoga Zakona,

10. uputi poruku javnosti protivno odredbi iz članka 37. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj depozitna banka ako:

1. ne da na uvid svu potrebnu dokumentaciju o poslovanju računa jamstvenog pologa ili ne postupi po nalogu Komisije (članak 6.),

2. sklopi ugovor o jamstvenom pologu s Društvom u kojem neposredno ili posredno drži udjele ili drži dionice Društva (članak 6. stavak 4.),

3. kao depozitna banka sklopi ugovor s Društvom u kojem neposredno ili posredno drži udjele ili drži dionice Društva (članak 19. stavak 5.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi protivno odredbi članka 39. ovoga Zakona.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 20.000,00 kuna član uprave i odgovorna osoba u društvu za upravljanje investicijskim fondovima.

(5) Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 20.000,00 kuna i odgovorna osoba u depozitnoj banci.

(6) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovornoj osobi u društvu za upravljanje investicijskim fondovima uz novčanu kaznu izriče se i zaštitna mjera obavljanja djelatnosti u trajanju od dvije godine.

Članak 40.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj burza i uređeno javno tržište ako putem vlastitoga trgovinskog sustava u propisanom roku ne učine dostupnim podatke iz obavijesti o namjeni prodaje dionica, sukladno članku 27.c stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna i odgovorna osoba burze i uređenoga javnog tržišta.

Članak 40.b

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za poslovanje vrijednosnim papirima ako trguje dionicama protivno članku 27. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba društva za poslovanje vrijednosnim papirima.

Završne odredbe

Članak 41.

Ovlašćuje se ministar za donošenje propisa za provedbu ovoga Zakona.

Članak 42.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/01

Članak 15.

(1) Društva za upravljanje investicijskim fondovima obvezna su imovinu privatizacijskih investicijskih fondova koja se odnosi na odredbu članka 26.a stavak 1. i 2. ovoga Zakona uskladiti u roku od jedne godine od dana primjene ovoga Zakona.

(2) Društva za upravljanje investicijskim fondovima koja su za Fond stekla nekretnine obvezna su u roku od godine dana od dana primjene ovoga Zakona uskladiti imovinu Fonda sukladno odredbi članka 26.a. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

 

 

Copyright © Ante Borić