Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d.

NN 32/02, 21/19

na snazi od 09.03.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje privatizacija INA – Industrije nafte d.d. (u daljnjem tekstu: INA d.d.).

Članak 2.

INA d.d. je vertikalno integrirano poduzeće koje zajedno s ovisnim društvima kapitala u svom isključivom vlasništvu čini INA grupu.

Članak 3.

Ovisna trgovačka društva članice INA grupe i sve ostale dionice i udjeli u vlasništvu INE d.d., neće se posebno privatizirati na temelju ovoga Zakona. Tim dionicama i udjelima sukladno važećim propisima i ograničenjima iz ovoga Zakona raspolaže INA d.d.

Postupak privatizacije

Članak 4.

(1) Privatizacija INE d.d. provest će se:

1. prijenosom bez naknade 7% dionica hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji,

2. prodajom do najviše 7% dionica zaposlenicima i ranije zaposlenima u društvima koja čine INA grupu (u daljnjem tekstu: zaposlenici), pod posebnim pogodnostima koje će utvrditi Vlada Republike Hrvatske,

3. prodajom do najviše 25% plus jedna dionica strateškom ulagatelju,

4. prodajom najmanje 15% dionica u postupku javne ponude sukladno propisima koji uređuju izdavanje i promet vrijednosnih papira, i to:

– hrvatskim državljanima, uz pravo prvenstva, pogodnostima i pod uvjetima koje će utvrditi Vlada Republike Hrvatske prilikom uvrštenja dionica INE d.d. na službenu kotaciju,

– domaćim pravnim osobama i stranim ulagateljima, bez prava prvenstva i posebnih pogodnosti prodajom putem javne ponude,

5. prodajom ili zamjenom preostalog dijela dionica sukladno tržišnim prilikama strateškom ulagatelju ili na tržištu kapitala na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Hrvatskoga sabora,

6. iz preostalog dijela dionica izuzet će se potreban broj dionica za naknadu bivšim vlasnicima.

(2) Republika Hrvatska zadržava vlasništvo nad 25% plus jedna dionica INE d.d., koja će se privatizirati na temelju posebnog zakona nakon prijama Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

(3) Postotci dionica navedeni u stavku 1. i 2. ovoga članka utvrđuju se u odnosu na temeljni kapital INE d.d. prije pokretanja privatizacije na način propisan u stavku 1. točki 1. do 4. ovoga članka.

(4) Redoslijed i dinamiku privatizacije iz stavka 1. točke 1. do 4. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uz suglasnost Hrvatskoga sabora s tim da će se prodaja dionica iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obaviti nakon prve prodaje dionica u postupku javne ponude.

Prihodi dionica INE d.d.

Članak 5.

(1) Dividenda ostvarena na temelju dionica u vlasništvu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna.

(2) Nije prihod državnog proračuna dividenda ostvarena od dionica koje će biti u smislu odredbe članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona prenesene bez naknade.

Prodaja dionica strateškom ulagatelju

Članak 6.

(1) Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o broju dionica koje se u smislu članka 4. ovoga Zakona prodaju strateškom ulagatelju, provodi postupak prodaje, izbor strateškog ulagatelja i zaključuje ugovor o prodaji.

(2) Prodaja dionica se provodi prikupljanjem ponuda. Poziv za sudjelovanje u postupku prodaje mora se dostaviti najmanje trojici mogućih ponuditelja koji su u prethodno provedenom postupku na temelju javnog poziva iskazali svoj interes da postanu strateški ulagatelji INE d.d.

(3) Strateški ulagatelj može biti jedna ili više pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost vezanu za proizvodnju, pre­radu i prodaju nafte i plina i koje istovremeno preuzimaju solidarnu odgovornost za uredno ispunjenje svojih ugovornih obveza.

(4) Ugovor o prodaji dionica sklapa se između Republike Hrvatske i izabranoga strateškog ulagatelja u pisanom obliku.

(5) Vlada Republike Hrvatske može odlučiti da strateški ulagatelj može dio ili cijeli postotak dionica iz članka 4. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona steći upisom novih dionica prilikom povećanja temeljnog kapitala INE d.d.

(6) Prilikom prodaje dionica u smislu ovoga članka Vlada Republike Hrvatske će u najvećoj mogućoj mjeri ishoditi obvezu strateškog ulagatelja da društva koja čine INA grupu neće davati poslovno uvjetovane otkaze zaposlenicima sukladno odredbama Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 17/01. i 82/01.) za vrijeme od tri godine od dana prodaje dionica.

Prijenos dionica na hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji

Članak 7.

Hrvatski sabor će posebnim zakonom osnovati fond u koji će se prenijeti dionice iz članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, sa svim pripadajućim pravima uključujući i dospjelu dividendu.

Prodaja dionica zaposlenicima

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o načinu prodaje, cijeni, posebnim pogodnostima, vremenu prodaje i uvjetima prodaje dionica iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona zaposlenicima.

Javna ponuda

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o načinu prodaje, cijeni, vremenu i uvjetima prodaje dionica INE d.d. javnom ponudom i posebnim pogodnostima prodaje hrvatskim građanima.

Zaštita interesa i sigurnosti Republike Hrvatske

Članak 10. (NN 21/19)

(1) Fizička ili pravna osoba, kad neposredno ili posredno, samostalno ili djelujući zajednički, namjerava steći dionice s pravom glasa tako da, zajedno s dionicama koje je već stekla, prijeđe prag od 25 % ili 50 % dionica s pravom glasa INA d.d., dužna je o toj namjeri obavijestiti ministra nadležnog za energetiku i uz obavijest podnijeti dugoročni plan upravljanja i poslovanja INA d.d.

(2) Ako ministar nadležan za energetiku ocijeni potrebnim, može od osobe iz stavka 1. ovoga članka zatražiti izmjene i dopune dugoročnog plana upravljanja i poslovanja INA d.d. i/ili dodatna pojašnjenja, u odnosu na zaštićene vrijednosti iz stavka 7. ovoga članka.

(3) Ministar nadležan za energetiku donosi mišljenje na plan iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te ga dostavlja Vladi Republike Hrvatske u roku od 30 dana od zaprimanja plana iz stavka 1. ovoga članka. Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka dostavi zatražene izmjene, dopune i/ili dodatna pojašnjenja plana iz stavka 2. ovoga članka, rok za dostavu mišljenja počinje teći od dana zaprimanja izmijenjenog, dopunjenog ili pojašnjenog plana iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izmjene, dopune i/ili dodatna pojašnjenja plana iz stavka 2. ovoga članka, ministar nadležan za energetiku donosi mišljenje u odnosu na zaštićene vrijednosti iz stavka 7. ovoga članka u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu.

(5) Ako ministar ne donese mišljenje u rokovima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, smatrat će se da je izdano pozitivno mišljenje.

(6) Na temelju mišljenja ministra nadležnog za energetiku, Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o suglasnosti za stjecanje dionica iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja mišljenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka. Ako Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana ne donese odluku, smatrat će se da je izdana suglasnost za stjecanje dionica.

(7) Vlada Republike Hrvatske može uskratiti stjecatelju suglasnost za stjecanje dionica ako ocijeni da okolnosti iz stavka 13. ovoga članka predstavljaju ozbiljnu prijetnju javnoj sigurnosti i iznimnu opasnost od ozbiljne štete za javnu sigurnost na način da bi ugrozio sigurnu, pouzdanu i redovitu opskrbu energijom te zaštitu sigurnosti infrastrukture za opskrbu energijom, a sve u skladu s člankom 65. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(8) Stjecatelj dionica obvezuje se Vladi Republike Hrvatske podnositi jednogodišnja izvješća o izvršenju dugoročnog plana upravljanja i poslovanja INA d.d.

(9) Ako stjecatelj dionica svojim aktivnostima ugrožava sigurnu, pouzdanu i redovitu opskrbu energijom te zaštitu sigurnosti infrastrukture za opskrbu energijom, Vlada Republike Hrvatske može odlukom zatražiti otklanjanje tih nedostataka i/ili poduzimanje mjera kojima će se osigurati sigurna, pouzdana i redovita opskrba energijom te zaštita sigurnosti infrastrukture za opskrbu energijom u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

(10) Ako stjecatelj ne otkloni nedostatke te ne poduzme mjere kojima će se osigurati sigurna, pouzdana i redovita opskrba energijom te zaštita sigurnosti infrastrukture za opskrbu energijom u roku iz stavka 9. ovoga članka te takvim djelovanjem prouzroči štetu, dužan je Republici Hrvatskoj naknaditi imovinsku štetu, o čemu odlučuje trgovački sud.

(11) Ako stjecatelj opetovano svojim aktivnostima i mjerama dovodi u pitanje sigurnu, pouzdanu i redovitu opskrbu energijom te zaštitu sigurnosti infrastrukture za opskrbu energijom, smatrat će se da je postupao protivno suglasnosti iz stavka 6. ovoga članka u kojem slučaju Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o oduzimanju suglasnosti iz stavka 6. ovoga članka.

(12) Nakon izvršnosti odluke iz stavka 11. ovoga članka stjecatelj je dužan dionice, za koje je ishodio suglasnost, ponuditi na otkup Republici Hrvatskoj. Ako stjecatelj ne ponudi dionice na otkup, Vlada Republike Hrvatske može tužbom pred trgovačkim sudom zahtijevati od suda da naloži stjecatelju prodaju dionica INA d.d. Republici Hrvatskoj prema tržišnoj vrijednosti dionica.

(13) Posebne ovlasti iz stavaka 7., 9., 10., 11. i 12. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske izvršava na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija. U tu svrhu Vlada Republike Hrvatske razmatra sljedeće kriterije:

– uzimajući u obzir službena stajališta Europske unije, postojanje objektivnih razloga na temelju kojih se može smatrati da postoje veze između stjecatelja i trećih zemalja koje ne priznaju demokratska načela niti vladavinu prava, ne poštuju pravila međunarodnog prava i svojim ponašanjem ugrožavaju međunarodnu zajednicu s obzirom na njihova savezništva ili održavaju odnose s kriminalnim ili terorističkim organizacijama ili s njima povezanim subjektima i /ili

– prikladnost i sposobnost stjecatelja koja proizlazi iz pravnog akta ili djelovanja uzevši u obzir načine financiranja stjecanja, kao i ekonomske, financijske, tehničke i organizacijske kapacitete stjecatelja kako bi se osigurala zaštita interesa iz stavka 7. ovoga članka i /ili

– je li stjecatelj ili odgovorna osoba u stjecatelju pravnoj osobi osoba koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena i/ili

– je li pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi odnosno fizička osoba državljanin treće države kontrolirana od strane vlade treće države, uključujući kroz značajnija financiranja.

(14) Odluke Vlade Republike Hrvatske iz stavaka 7., 9. i 11. ovoga članka moraju biti obrazložene.

(15) Odluke Vlade Republike Hrvatske iz stavaka 7., 9. i 11. ovoga članka smatraju se upravnim aktom, protiv kojih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(16) Svako stjecanje dionica protivno odredbama ovoga članka je ništetno.

Članak 10.a (NN 21/19)

(1) Dok je Republika Hrvatska vlasnik jedne ili više dionica INA d.d., Vlada Republike Hrvatske može izabrati dva predstavnika Republike Hrvatske koji će prisustvovati sjednicama Uprave društva, bez prava glasa. Predstavnici Republike Hrvatske dužni su čuvati povjerljivost svih informacija i podataka te čuvati poslovne tajne koje saznaju na sjednicama Uprave društva. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti predstavnika Republike Hrvatske.

(2) Ako Uprava društva INA d.d. izglasa odluku kojom se ozbiljno ugrožavaju interesi iz članka 10. stavka 7. ovoga Zakona, predstavnici Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka podnijet će ministru nadležnom za energetiku prijedlog za preispitivanje takve odluke.

(3) Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka predstavnici Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka dužni su podnijeti u roku od osam dana od dana izglasavanja odluke ako su bili nazočni na sjednici, odnosno u roku od osam dana od saznanja za odluku ako nisu.

(4) Ako ministar nadležan za energetiku utvrdi da se odlukom iz stavka 2. ovoga članka ozbiljno ugrožava, odnosno da se dovodi u pitanje sigurnost opskrbe energijom te sigurnost infrastrukture za opskrbu energijom, dužan je u roku od 15 dana od zaprimanja prijedloga iz stavka 2. ovoga članka podnijeti tužbu trgovačkom sudu za preispitivanje odluke i/ili podnijeti prijedlog za određivanje privremene mjere kojom se odgađa primjena odluke Uprave iz stavka 2. ovoga članka do pravomoćnosti odluke suda o tužbi. O prijedlogu je sud dužan odlučiti u roku od osam dana.

(5) Ako sud prihvati prijedlog za određivanje privremene mjere iz stavka 4. ovoga članka, primjena odluke Uprave iz stavka 2. ovoga članka se zaustavlja do donošenja pravomoćne odluke suda o tužbi iz članka 4. ovoga članka.

(6) Tužba iz stavka 4. ovoga Zakona može se utemeljiti samo na razlozima koji ozbiljno ugrožavaju, odnosno dovode u pitanje sigurnost opskrbe energijom te sigurnost infrastrukture za opskrbu energijom.

(7) Postupak pred trgovačkim sudom je hitan.

(8) Ako ministar nadležan za energetiku ne podnese tužbu iz stavka 4. ovoga članka u roku od 15 dana, smatrat će se da je suglasan s izglasanom odlukom Uprave društva INA d.d.

Članak 11.

(1) Za vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik 25% i više dionica INE d.d., Vlada Republike Hrvatske će periodično, a najmanje tromjesečno, izvještavati Hrvatski sabor o tijeku privatizacije INE d.d

(2) Izvješće iz prethodnog stavka je državna tajna.

(3) Za nadzor ostvarivanja prava radnika u procesu restrukturiranja i privatizacije osnovat će se zajedničko povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske, uprave i sindikata.

(4) Povjerenstvo iz prethodnog stavka izradit će tekst socijalne klauzule kojim će se urediti pravni položaj radnika u ugovorima o prodaji dionica iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona.

Učinci Zakona

Članak 12.

U ime Republike Hrvatske sva prava iz dionica INE d.d u vlasništvu Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvat­ske, osim u slučajevima kad je to ovim Zakonom povjereno Hrvatskom saboru.

Članak 13.

INA d.d. može jednokratno, prije pokretanja ili za vrijeme provedbe bilo koje faze privatizacije po članku 4. stavku 1. ovoga Zakona izraditi početnu bilancu sa stanjem na dan pokretanja postupka privatizacije ili pojedine faze, sukladno odredbama članka 10. stavka 2. i članka 12. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 90/92.) koje vrijede za novoosnovana trgo­vačka društva.

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 21/19

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić