Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d.

NN 65/99, 68/01

na snazi od 27.07.2001.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Sadržaj ovoga Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje privatizacija Hrvatskih telekomunikacija d.d.

(2) Brisan.

Postupak privatizacije

Članak 2.

(1) Privatizacija HT-a prema članku 1. stavku 2. ovoga Zakona provest će se na sljedeći način:

1. prijenosom bez naplate 7% dionica HT-a hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji,

2. prodajom 7% dionica HT-a zaposlenicima i ranije zaposlenima u HT-u i Hrvatskim poštama d.d. (u daljnjem tekstu: HP) te ranije zaposlenima u Javnom poduzeću poštanskog i telekomunikacijskog prometa HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije (u daljnjem tekstu: zaposlenici i raniji zaposlenici), pod posebnim pogodnostima koje će propisati Vlada Republike Hrvatske,

3. prodajom najmanje 25% i jedna dionica HT-a strateškom ulagatelju,

4. u postupku javne ponude sukladno Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, br. 107/95. i 142/98.), Vlada Republike Hrvatske će ponuditi najmanje 20% dionica HT-a,

- prodajom putem javne ponude hrvatskim državljanima prema Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Na­rod­ne novine«, br. 107/95. i 142/98.), uz pravo prvenstva, pogodnosti i pod uvjetima koje će propisati Vlada Republike Hrvatske prigodom uvrštenja dionica HT-a na burzi,

- prodajom putem javne ponude domaćim pravnim osobama i stranim ulagateljima sukladno Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, br. 107/95. i 142/98.), bez ikakvih pogodnosti,

5. prodajom putem javne ponude hrvatskim državljanima prema Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, br. 107/95. i 142/98.), uz pravo prvenstva, pogodnosti i pod uvjetima koje će propisati Vlada Republike Hrvatske prigodom uvrštenja dionica HT-a na burzi,

6. prodajom putem javne ponude domaćim pravnim osobama i stranim ulagateljima sukladno Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, br. 107/95. i 142/98.), bez ikakvih pogodnosti.

(2) Postoci dionica navedeni u stavku 1. ovoga članka utvrđuju se u odnosu na temeljni kapital HT-a na dan stupanja na snagu ovoga Zakona i ugovora iz članka 9. ovoga Zakona.

(3) Dionice HT-a do prodaje, prema stavku 1. ovoga članka, ostaju u vlasništvu Republike Hrvatske, a vlasnička prava u ime Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Prihodi od dionica HT-a

Članak 3.

(1) Dividenda ostvarena na temelju dionica u vlasništvu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna.

(2) Nije prihod državnog proračuna dividenda ostvarena od dionica izdvojenih za prijenos bez naknade, u smislu odredbe članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.

Prodaja dionica strateškom ulagatelju

Članak 4.

(1) Vlada provodi postupak prodaje i donosi odluku o broju dionica koje se prodaju strateškom ulagatelju i o izboru strateškog ulagatelja.

(2) Prodaja se provodi prikupljanjem ponuda. Poziv za sudjelovanje u postupku prodaje mora se dostaviti najmanje trojici mogućih ponuditelja. Strateški ulagatelj može biti jedna ili više pravnih osoba koje preuzimaju solidarnu odgovornost za uredno ispunjenje svojih ugovornih obveza.

(3) Ugovor o prodaji dionica sklapa se između Republike Hrvatske i izabranoga najpovoljnijega strateškog ulagatelja u pisanom obliku. U ime Republike Hrvatske, ugovor potpisuje ministar kojeg odredi Vlada Republike Hrvatske.

(4) Dionice će se prodati strateškom ulagatelju bez ikakvih pogodnosti u cijeni, s obvezom plaćanja ukupne ugovorne cijene sukladno ugovoru o prodaji dionica.

Prijenos dionica na hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji

Članak 5.

(1) Vlada Republike Hrvatske će osnovati poseban fond, u koji će prenijeti dionice iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, sa svim pripadajućim pravima.

(2) lada Republike Hrvatske donijet će odluku o mjerilima, broju i uvjetima za stjecanje, postupku i vremenu prijenosa dionica fonda iz prethodnog stavka hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Prodaja dionica zaposlenicima i ranijim zaposlenicima

Članak 6.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o načinu prodaje, cijeni, popustima u cijeni, uvjetima plaćanja, vremenu prodaje i drugim uvjetima prodaje dionica zaposlenicima i ranijim zaposlenicima.

(2) Brisan.

(3) Brisan.

Javna ponuda

Članak 7.

Nakon prodaje dionica strateškom ulagatelju, Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o daljnjoj prodaji dionica HT-a javnom ponudom.

Zaštita interesa i sigurnosti Republike Hrvatske

Članak 8.

(1) Za čitavo vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik makar i jedne dionice HT-a s pravom glasa, Hrvatske telekomunikacije d.d., odnosno njegovi organi mogu samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donijeti sljedeće odluke, odnosno sklopiti pravne poslove ili poduzeti pravne radnje:

- donijeti odluku o prestanku društva,

- odreći se koncesije, dozvole ili ovlaštenja za obavljanje djelatnosti, ili raskinuti ugovor o koncesiji,

- promijeniti, odnosno izmijeniti tvrtku,

- donijeti odluku o premještanju stvarnog sjedišta HT-a u inozemstvo.

(2) U slučaju otvaranja likvidacije nad Hrvatskim telekomunikacijama d.d., ili njenim pravnim sljednikom, a za čitavo vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik makar i jedne dionice HT-a s pravom glasa, Republika Hrvatska ima pravo prvokupa cjelokupne, odnosno dijela imovine HT-a po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti.

Ugovor o podjeli između HT i HP

Članak 9.

(1) Sva sporna pitanja, međusobna prava i obveze HT i HP uredit će posebnim ugovorom koji obvezno uključuje i potpunu podjelu imovine i obveza bivšega Javnog poduzeća poštanskoga i telekomunikacijskog prometa HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije posebno u odnosu na razdoblje od 31. prosinca 1997. do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka HT i HP dužni su sklopiti najkasnije do početka provedbe privatizacije HT-a prema ovome Zakonu.

Učinci Zakona

Članak 10.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona članak 5. stavak 1. Zakona o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije (»Narodne novine«, br. 101/98), mijenja se i glasi:

»U ime Republike Hrvatske, sva prava iz dionica i pravo na raspolaganje dionicama HT-a i HP-a u vlasništvu Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske, uz ograničenja propisana odredbama Zakona o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d.«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona u članku 5. stavku 2. Zakona o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije, iza riječi: »Ministar«, dodaju se riječi: »mjerodavan za poštu i telekomunikacije (u daljnjem tekstu: ministar)«.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 8. Zakona o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije, a ugovori o raspolaganju imovinom zaključeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona su na snazi.

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić