Povezani zakoni

Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku

NN 64/15 

na snazi od 18.06.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona dosadašnji osnivači Sveučilišta Sjever, Grad Varaždin i Grad Koprivnica, prestaju biti njegovi osnivači, te osnivač postaje Republika Hrvatska, a Sveučilište Sjever dalje nastavlja s radom kao javna ustanova.

Članak 2.

Sveučilište Sjever, koje je osnovano prema posebnim propisima, danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja s radom kao javno sveučilište u smislu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Osnivač Sveučilišta Sjever je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača u ime Republike Hrvatske obavljat će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Članak 3.

Na postupak prijenosa osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever ne primjenjuju se odredbe Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije.

Ministar nadležan za visoko obrazovanje zadužuje se da, po stupanju ovoga Zakona na snagu, pokrene postupak reakreditacije Sveučilišta Sjever, sukladno članku 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 45/09.).

Sveučilište Sjever dužno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona.

Članak 4.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, Zakona o plaćama u javnim službama te propisa kojima se regulira sustav visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić