Zakon o prestanku važenja Zakona o zaštiti poljskih dobara 

NN 19/90

na snazi od 11.05.1990.

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Član 1.

Zakon o zaštiti poljskih dobara ("Narodne novine", br. 43/54) prestaje važiti danom stupanjana snagu ovoga zakona.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

 

 

Copyright © Ante Borić