Zakon o prestanku rada sudova udruženog rada

NN 53/90

na snazi od 22.12.1990.

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Članak 1.

Sud udruženog rada Hrvatske i osnovni sudovi udruženog rada u Bjelovaru, Gospiću, Karlovcu, Osijeku, Rijeci, Sisku, Splitu, Varaždinu i Zagrebu prestaju radom 31. prosinca 1990.

Članak 2.

Predmete zaprimljene do roka iz članka 1. ovoga zakona sudovi udruženog rada predat će odgovarajućim redovnim sudovima i to: - općinskim sudovima prvostepene predmete u kojima je stvarna nadležnost utvrđena prema odredbi člana 23. Zakona o sudovima udruženog rada, člana 88. Zakona o stambenim odnosima i članova 37. i 83. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, - okružnim privrednim sudovima prvostepene predmete u kojima je stvarna nadležnost utvrđena prema odredbi članova 22, 24. i 25. Zakona o sudovima udruženog rada, - okružnim sudovima drugostepene predmete i prijedloge za ponavljanje postupka u predmetima iz člana 23. Zakona o sudovima udruženog rada, člana 88. Zakona o stambenim odnosima i članova 37. i 83. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, - Privrednom sudu Hrvatske predmete iz člana 26. stava 1. alineje 1. i alineje2. koji se odnose na predmete iz članova 22, 24. i 25. Zakona o sudovima udruženog rada.

U nedovršenim predmetima u kojima nije donijeta prvostepena odnosno drugostepena odluka postupak će se nastaviti prema propisima koji se primjenjuju pred redovnim sudovima. U pravomoćno dovršenim predmetima, pred sudovima udruženog rada, do 31. prosinca 1990. dozvoljena su samo ona pravna sredstva koja su bila dozvoljena u vrijeme vođenja postupka pred sudovima udruženog rada.

U predmetima iz dosadašnje nadležnosti sudova udruženog rada, u kojima bude postupak pokrenut nakon 31. prosinca 1990. stvarna nadležnost određuje se prema odredbi stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Nekretnine i sredstva rada kao i sva prava i obveze u vezi s tim nekretninama i sredstvima Suda udruženog rada Hrvatske i osnovnih sudova udruženog rada prenose se na Republiku Hrvatsku.

Prenesene nekretnine i sredstva rada koristit će se za smještaj i opremu pravosudnih organa.

Na preuzimanje nekretnina i sredstava rada kao i svih prava i obveza na njima shodno se primjenjuje Zakon o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina ("Narodne novine", br. 19/90).

Članak 4.

Suci sudova udruženog rada smatraju se razriješenim danom prestanka rada suda.

Članak 5.

Suci sa svojstvom radnika u sudu kojima je prestala funkcija zbog prestanka rada suda, imaju sva prava propisana članom 82. i 83. Zakona o redovnim sudovima za suce redovnih sudova.

Članak 6.

Ostalim radnicima u sudovima udruženog rada prestaje radni odnos 31. prosinca 1990.

Radnike iz stavka 1. ovoga članka preuzet će 1. siječnja 1991. Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Preuzeti radnici iz stavka 2. ovoga članka rasporedit će se bez natječaja u pravosudne organe.

Na radnike iz stavka 1. ovoga članka koji ne budu raspoređeni shodno se primjenjuju odredbe članka 381. i 383. Zakona o upravi.

Članak 7.

Zakon o sudovima udruženog rada ("Narodne novine", br. 26/76, 31/77, 25/80, 27/87, 27/88, 33/88 - prečišćeni tekst) prestaje važiti 31. prosinca 1990.

Članak 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić