Povezani zakoni

Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine

NN 45/02

na snazi od 01.05.2002.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na dodatak uz mirovinu hrvatskim držav­ljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su pravo na mirovinu ostvarili u nekoj od republika bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i mirovina im je bila isplaćivana prema Zakonu o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federa­tiv­ne Republike Jugoslavije (»Narodne novine«, br. 96/93.).

(2) Pravo na dodatak uz mirovinu i korište­nje tog dodatka prema ovome Zakonu može se ostvariti u razdob­lju do 31. prosinca 2004.

(3) Pravo na dodatak uz mirovinu ne pripada korisniku mirovine iz stavka 1. ovoga članka koji je ostvario pravo na mirovinu primjenom međunarodnog ugovora o socijalnom osigura­nju.

Članak 2.

(1) Korisniku mirovine iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona dodatak uz mirovinu određuje se od osnovice koja iznosi 40% proračunske osnovice (u da­lj­njem tekstu: osnovica za dodatak).

(2) Iznos dodatka uz mirovinu je razlika između iznosa utvrđenog u postotku od osnovice za dodatak, a u kojem je postotku određena svota mirovine prema navršenom mirovinskom stažu i prosječne mjesečne mirovine, koju je korisniku isplatio nosite­lj mirovinskog osigura­nja kod koje­g je ostvareno pravo na mirovinu u protekloj kalendarskoj godini.

(3) Ako korisniku mirovine iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona nije isplaćena mirovina niti za jedan mjesec u protekloj kalendarskoj godini, iznos dodatka uz mirovinu se utvrđuje u visini 30% od osnovice za dodatak.

Članak 3.

Dodatak uz mirovinu ponovno se određuje 1. trav­nja svake kalendarske godine i čini razliku između iznosa utvrđenog u postotku od osnovice za dodatak, a u kojem je postotku određena svota mirovine prema navršenom mirovinskom stažu i prosječne mjesečne mirovine isplaćene korisniku u protekloj kalendarskoj godini, odnosno u visini 30% od osnovice za dodatak ako u protekloj kalendarskoj godini strani nosite­lj mirovinskog osigura­nja nije isplatio mirovinu niti za jedan mjesec.

Članak 4.

(1) Pravo na dodatak uz mirovinu ostvaruje se na zahtjev korisnika mirovine.

(2) Dodatak uz mirovinu može ostvariti korisnik koji uz mirovinu nije u protekloj kalendarskoj godini mjesečno ostvario dohodak podložan porezu veći od mjesečnog iznosa osnovnoga osobnog odbitka utvrđenog poreznim propisima, što dokazuje potvrdom porezne uprave nadležne prema mjestu prebivališta.

Članak 5.

(1) Pravo na dodatak uz mirovinu pripada korisniku mirovine od dana primjene ovoga Zakona, ako je zahtjev za ostvariva­nje prava na dodatak podnesen u roku od 6 mjeseci od dana primjene ovoga Zakona.

(2) Ako je zahtjev za ostvariva­nje prava na dodatak podnesen nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, pravo na dodatak uz mirovinu pripada korisniku mirovine od prvoga dana iduće­g mjeseca nakon podnoše­nja zahtjeva.

Članak 6.

Korisnik dodatka uz mirovinu dužan je u roku od 15 dana izvijestiti Hrvatski zavod za mirovinsko osigura­nje (u da­lj­njem tekstu: Zavod) o svakoj promjeni koja utječe na korište­nje prava na dodatak uz mirovinu po ovome Zakonu.

Članak 7.

(1) Pravo na dodatak uz mirovinu prestaje:

1. kada korisniku prestane isplata mirovine u Republiku Hrvatsku,

2. kada korisnik mirovine više ne živi u Republici Hrvatskoj,

3. kada korisniku mirovine prestane pravo na tu mirovinu kod stranog nosite­lja mirovinskog osigura­nja, i

4. kada se korisnik zaposli ili počne obav­ljati djelatnost na teme­lju koje postoji obveza osigura­nja.

(2) Pravo na dodatak uz mirovinu prestaje od prvog dana iduće­g mjeseca od mjeseca u kojem je doneseno rješe­nje o prestanku prava.

Članak 8.

(1) Korisnik koji je ostvario pravo na dodatak uz mirovinu koji mu ne pripada prema ovome Zakonu, ili ga je ostvario u većoj svoti od pripadajuće, dužan je te prim­ljene svote vratiti Zavodu.

(2) Potraživa­nje povrata preplaćenih svota iz stavka 1. ovoga članka zastaruje istekom rokova određenih Zakonom o obveznim odnosima.

(3) Rok zastare potraživa­nja poči­nje teći od dana kada je u upravnom postupku postalo konačno rješe­nje kojim je korisniku priznato pravo na dodatak, odnosno kojim je utvrđeno da mu dodatak uz mirovinu ne pripada ili pripada u ma­njem opse­gu.

Članak 9.

(1) Pravo na dodatak uz mirovinu ostvaruje se u Zavodu.

(2) U povodu podnijetog zahtjeva za ostvariva­nje prava na dodatak uz mirovinu, Zavod pribav­lja podatke od stranog nosite­lja mirovinskog osigura­nja o isplaćenim mirovinama u protekloj kalendarskoj godini po korisniku radi utvrđiva­nja visine dodatka. Podatke o isplaćenim mirovinama u protekloj kalendarskoj godini može pribaviti i korisnik mirovine.

Članak 10.

(1) O pravu na dodatak uz mirovinu u prvom stup­nju rješava područna služba Zavoda nadležna prema mjestu prebivališta korisnika, a u povodu žalbe protiv prvostupa­njskog rješe­nja rješava Središ­nja služba Zavoda.

(2) Rješe­nje doneseno u drugom stup­nju u povodu žalbe konačno je u upravnom postupku i protiv ­nje­ga se može pokrenuti upravni spor.

(3) U postupku ostvariva­nja prava na dodatak uz mirovinu primje­njuje se Zakon o općem upravnom postupku.

Članak 11.

(1) U roku od tri mjeseca od dana primjene ovoga Zakona, Zavod je dužan ustrojiti službu i pribaviti od stranih nosite­lja mirovinskog osigura­nja podatke o isplaćenim mirovinama u 2001. godini korisnicima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(2) Do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka Zavod će korisniku mirovine, na teme­lju podnijetog zahtjeva i priložene potvrde korisnika mirovine da u 2001. godini nije ostvario dohodak podložan porezu iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona, isplatiti mjesečnu akontaciju dodatka u visini 30% od osnovice za dodatak.

Članak 12.

Sredstva za provedbu ovoga Zakona osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. svib­nja 2002.

 

Copyright © Ante Borić