Povezani zakoni

Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima

NN 127/00

na snazi od 01.01.2001.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način poveća­nja mirovina radi otkla­njanja  razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim raz­do­b­ljima i izvršava Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svib­nja 1998. u skladu s gospodarskim mogućnostima Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Radi otkla­nja­nja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdob­ljima mirovine ostvarene do 31. prosinca 1998. povećavaju se od 1. siječ­nja 2001., i to:

1)  mirovine ostvarene do 31. prosinca 1994. – za 20%,

2)  mirovine ostvarene u 1995. godini:

a) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata i plaća, odnosno osnovica osigura­nja iz 1994. godine                       – za 17%,

b) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osigura­nja iz 1994. godine –20%,

3)  mirovine ostvarene u 1996. godini:

a) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata i plaća, odnosno osnovica osigura­nja iz 1995. godine           – za 10,4%,

b) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata plaća, odnosno osnovica osigura­nja od 1994. godine kao pos­ljed­nje godine iz koje je uzeta plaća, odnosno osnovica osigura­nja za utvrđiva­nje mirovinske osnovice – za 17%,

c)  ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osigura­nja iz 1994. i 1995. godine – za 20%,

4)  mirovine ostvarene u 1997. godini:

a) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata i plaća, odnosno osnovica osigura­nja iz 1996. godine           – za 7,3%,

b) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata plaća, odnosno osnovica osigura­nja iz 1995. godine kao pos­ljed­nje godine iz koje je uzeta plaća, odnosno osnovica osigura­nja za utvrđiva­nje mirovinske osnovice – za 10,4%,

c) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osigura­nja iz 1995. i 1996. godine – za 17%,

d) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osigura­nja iz 1994., 1995. i 1996. godine – za 20%,

5)  mirovine ostvarene u 1998. godini:

a) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata plaća, odnosno osnovica osigura­nja iz 1996. godine kao pos­ljed­nje godine iz koje je uzeta plaća, odnosno osnovica osigura­nja za utvrđiva­nje mirovinske osnovice – za 0,5%,

b) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osigura­nja iz 1996. i 1997. godine – za 3,4%,

c) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osigura­nja iz 1995., 1996. i 1997. godine – za 9,5%,

d) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osigura­nja iz 1994., 1995., 1996. i 1997. godine – za 12,4%.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, obite­ljska mirovina ostvarena nakon smrti korisnika starosne ili invalidske mirovine povećava se za postotak utvrđen stavkom 1. ovoga članka utvrđenim za godinu u kojoj je umrli korisnik ostvario pravo na mirovinu ovisno o godini iz koje su uračunate plaće, odnosno osnovice osigura­nja za utvrđiva­nje mirovinske osnovice.

Članak 3.

(1) Osnovica za poveća­nje mirovine prema članku 2. ovoga Zakona je svota mirovine, bez zaštitnog dodatka, koja korisniku pripada za mjesec prosinac 2000. godine.

(2) Osnovica za poveća­nje mirovine korisnika minimalne mirovine prema članku 2. ovoga Zakona je svota mirovine koja bi korisniku pripadala na dan 31. prosinca 2000., bez primjene propisa o minimalnoj mirovini.

Članak 4.

(1) Poveća­njem prema članku 2. stavku 1. ovoga Zakona ne obuhvaćaju se zaštitni dodatak uz mirovinu, minimalna mirovina i najviša svota mirovine određene prema propisima o mirovinskom i invalidskom osigura­nju koji su važili do 31. prosinca 1998.

(2) Ako je povećana mirovina prema članku 2. stavku 1. ovoga Zakona veća od ukupne svote mirovine sa zaštitnim dodatkom, odnosno minimalne mirovine, pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu, odnosno minimalnu mirovinu prestaje 31. prosinca 2000.

(3) Svota mirovine povećana prema članku 2. stavku 1. ovoga Zakona ne može biti veća od svote najviše mirovine na dan 31. prosinca 2000. određene prema propisima o mirovinskom i invalidskom osigura­nju koji su važili do 31. prosinca 1998.

Članak 5.

Prema odredbama ovoga Zakona ne povećavaju se mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osigura­nju vojnih osiguranika (»Narodne novine«, br. 53/91., 73/91., 18/92. i 96/93.), mirovine određene prema propisima o određiva­nju mirovina zastupnika u Hrvatskom državnom saboru i mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osigura­nju individualnih po­ljoprivrednika (»Narodne novine«, br. 26/83., 49/83., 57/83., 47/86., 26/93., 40/90. i 96/93.).

Članak 6.

(1) Poveća­nje mirovina izvršit će se tako da se broj osobnih bodova korisnika mirovine, utvrđenih na dan 1. siječ­nja 2001., poveća primjenom članka 2. ovoga Zakona.

(2) Poveća­nje mirovina prema ovom Zakonu izvršit će Hrvat­ski zavod za mirovinsko osigura­nje, po službenoj dužnosti, bez donoše­nja rješe­nja.

Članak 7.

Sredstva za isplatu poveća­nja mirovina prema ovome Zakonu osigurat će se u državnom proračunu.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njivat će se od 1. siječ­nja 2001.

 

Copyright © Ante Borić