Povezani zakoni

Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin

NN 19/99

na snazi od 25.02.1999.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom utvrđuju posebni uvjeti i prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti i po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d.d. Labin.

(2) Zaposlenici iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, te prava po osnovi nezaposlenosti prema Zakonu o zapošljavanju, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 2.

(1) Zaposlenik iz članka 1. ovoga Zakona ima pravo na starosnu mirovinu, bez obzira na godine života:

1. ako ima najmanje 20 godina mirovinskog staža, od čega najmanje 15 godina provedenih na radnim mjestima u rudnicima ugljena u neposrednoj proizvodnji na podzemnim poslovima na kojima se svakih 12 mjeseci provedenih na tim radnim mjestima računa u staž osiguranja kao 18 mjeseci,

2. ako ima najmanje 25 godina mirovinskog staža, od čega najmanje 15 godina provedenih na radnim mjestima u rudnicima ugljena na podzemnim poslovima u svezi s proizvodnjom na kojima se svakih 12 mjeseci provedenih na tim radnim mjestima računa u staž osiguranja kao 16 mjeseci, ili

3. ako ima najmanje 35 godina mirovinskog staža, od čega je na radnim mjestima iz točke 1. i 2. ovoga stavka proveo manje od 15 godina.

(2) Zaposleniku iz stavka 1. ovoga članka koji ima manje od 40 godina mirovinskog staža pri određivanju visine starosne mirovine dodaje se staž osiguranja u trajanju do najviše 5 godina, s time da ukupni ostvareni i dodani mirovinski staž može iznositi najviše 40 godina.

Članak 3.

(1) Zaposlenik iz članka 1. ovoga Zakona koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad s obzirom na poslove iz članka 2. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona, a kojem bez njegove krivnje prestane ugovor o radu prema Zakonu o radu, za vrijeme nezaposlenosti ima pravo na isplatu invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka imaju i nezaposleni korisnici prava na temelju preostale radne sposobnosti, neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti ili izmijenjene radne sposobnosti koji su ta prava, s obzirom na poslove iz članka 2. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona, ostvarili prema propisima koji su važili do 31. prosinca 1998., a kojima je pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka prestao ugovor o radu u razdoblju od 1. siječnja 1997. do dana početka primjene ovoga Zakona.

Članak 4.

Zaposlenik iz članka 1. ovoga Zakona koji prema Zakonu o zapošljavanju stekne pravo na novčanu naknadu, pripada ta naknada u dvostrukom trajanju u odnosu na trajanje isplate utvrđene prema odredbama toga Zakona.

Članak 5.

Sredstva za mirovine ili dio mirovine ostvarene prema odredbama ovoga Zakona osigurava Republika Hrvatska u državnom proračunu.

Članak 6.

Zahtjev za ostvarivanje prava prema odredbama ovoga Zakona može se podnijeti najkasnije do 31. prosinca 1999.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić