Povezani zakoni

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

NN 87/03 

na snazi od 27.05.2003.

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju sadržaj i jedinice popisa, prikupljanje podataka, prava i obveze sudionika popisa, korištenje i diseminacija statističkih podataka, zaštita statističkih podataka, organizacija i provođenje popisa, financiranje i ostala pitanja od značaja za Popis poljoprivrede 2003. (u daljnjem tekstu: Popis).

Članak 2.

Svrha je ovoga Zakona prikupljanje, obrada i diseminacija statističkih podataka o poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj.

Popis obuhvaća prikupljanje podataka o zemljišnom fondu, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, površini voćnjaka i vinogradavoćnih stabala i trsova vinove loze, navodnjavanju, gnojidbi, korištenju sredstava za zaštitu bilja, poljoprivrednim stro­jevima i objektima, stočnom fondu, radnoj snazi u poljoprivredi, dopunskim djelatnostima u poljoprivrednim kućanstvima, prodaji poljoprivrednih proizvoda te o prilagodbi na ekološku poljoprivred­nu proizvodnju i aspektima zaštite okoliša.

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeće znače­nje:

1. Popisne jedinice su kućanstva s poljoprivrednom proizvodnjom te poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

2. Kućanstvo s poljoprivrednom proizvodnjom je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba, kao i osoba koja živi sama (samačko kućanstvo), a bavi se poljoprivrednom proizvodnjom, odnosno ima poljoprivredni posjed, ima jedinstveno upravljanje, zajednički se koristi sredstvima za proizvodnju (strojevi, objekti, zemljište) i radom članova kućan­stva bez obzira na to proizvodi li samo za vlastite potrebe ili i za prodaju.

3. Poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju su pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti ili obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a registrirane su u drugoj djelatnosti.

4. Poljoprivredni posjed je samostalna jedinica koja ima jedinstveno upravljanje, koristi se sredstvima za proizvodnju (strojevima, objektima, zemljištem i dr.) i proizvodi poljoprivredne proizvode i/ili uzgaja stoku, perad, pčele i ostale životinje.

5. Poljoprivredna proizvodnja je proizvodnja koja obuhvaća:

a) uzgoj usjeva:

– žitarica,

– krumpira i mahunarki za suho zrno,

– uljanog sjemenja, duhana, šećerne repe i krmnog bilja,

– povrća, cvijeća i ukrasnog bilja,

– sjemena i sadnog materijala,

b) voćarstvo i vinogradarstvo,

c) uzgoj gljiva,

d) uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja:

– goveda,

– svinja,

– ovaca i koza,

– konja,

– magaraca, mazgi i mula,

– peradi,

– kunića, pčela i ostalih životinja.

6. Popisni obrazac je papirnati oblik statističkog upitnika kojim se prikupljaju podaci o poljoprivrednoj proizvodnji.

7. Prikupljanje podataka je aktivnost koja se odnosi na provedbu Popisa kojom se u skladu s odredbama ovoga Zakona prikupljaju i obrađuju podaci o popisnim jedinicama.

8. Službeni statistički podatak (u daljnjem tekstu: statistički podatak) je svaki podatak koji se prikupi, obradi i diseminira potpuno u skladu s odredbama ovoga Zakona te koje je takvima proglasio Državni zavod za statistiku.

9. Diseminacija obuhvaća sve aktivnosti službene statistike koje uključuju predstavljanje rezultata Popisa te načine i oblike osiguravanja pristupa rezultatima i metodološkim osnovama.

10. Identifikator je svako jednoznačno određeno obilježje iz kojeg se može izravno ili neizravno prepoznati individualnu popisnu jedinicu.

Članak 4.

Ovaj se Zakon temelji na načelima nepristranosti, pouzdanosti, transparentnosti, pravovremenosti, stručne neovisnosti, racionalnosti, dosljednosti, statističke povjerljivosti i korištenja individualnih podataka u isključivo statističke svrhe.

Članak 5.

Načela iz članka 4. ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Nepristranost znači objektivan način određivanja metoda i definicija prikupljanja, obrade i diseminacije statističkih podataka, slobodan od bilo kakvih utjecaja.

2. Pouzdanost znači da se metode i postupci koji se odnose na prikupljanje, obradu i diseminaciju statističkih podataka određuju na temelju utvrđenih profesionalnih standarda, znanstvenih metoda i načela profesionalne etike tako da statistički rezultati odražavaju promatrane pojave što vjernije i s odgovarajućom razinom točnosti.

3. Transparentnost znači da popisna jedinica mora biti upoznata sa zakonskom obvezom davanja podataka, svrhom za koju se traže podaci i mjerama zaštite statističkih podataka. Statistički podatak, ukoliko nije individualan, mora biti dostupan korisnicima.

4. Pravovremenost znači da razdoblje između prikupljanja i objavljivanja statističkih podataka mora biti minimalno.

5. Stručna neovisnost znači da se prikupljanje, obrada i diseminacija statističkih podataka provodi na temelju stručnih i znanstvenih metoda i spoznaja, neovisno o bilo kakvom utjecaju.

6. Racionalnost znači optimalno korištenje raspoloživih resursa na način da uloženi rad i troškovi budu proporcionalni važnosti rezultata.

7. Dosljednost znači da statistički podaci moraju biti dosljedni s obzirom na njihov sadržaj, terminologiju i razdoblje. Međunarodno priznati koncepti, termini, klasifikacije, definicije i metode primjenjuju se kako bi se postigla maksimalna među­narodna usporedivost statističkih podataka.

8. Javnost znači da statistički podaci moraju biti istodobno dostupni svim korisnicima.

9. Statistička povjerljivost podrazumijeva zaštitu statističkih podataka koji se odnose na individualnu popisnu jedinicu, koji su prikupljeni izravno za statističke svrhe od svake povrede povjerljivosti. Statistička povjerljivost uključuje i zabranu korištenja prikupljenih statističkih podataka u nestatističke svrhe i nezakonito objavljivanje statističkih podataka.

10. Korištenje individualnih podataka u isključivo statističke svrhe znači da se statistički podaci prikupljeni provođenjem Popisa, a na koje se odnose odredbe o statističkoj povjerljivosti, mogu koristiti isključivo u skladu s odredbama ovoga Zakona i ne mogu biti podloga za utvrđivanje bilo kakvih prava i obveza popisnih jedinica.

 

II. SADRŽAJ I JEDINICE POPISA

Članak 6.

U Republici Hrvatskoj provest će se Popis u razdoblju od 1. do 15. lipnja 2003.

Popis će se provesti prema stanju na dan 31. svibnja 2003. u 24 sata, što se smatra kritičnim trenutkom popisa.

Neposredno nakon provedenog popisa provest će se kontrolni popis za kućanstva s poljoprivrednom proizvodnjom na reprezentativnom uzorku radi ocjenjivanja obuhvata i kvalitete podataka prikupljenih Popisom.

Članak 7.

Popisom će se obuhvatiti sljedeće popisne jedinice:

1. kućanstva s poljoprivrednom proizvodnjom,

2. poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

Članak 8.

Popisom će se prikupiti podaci o:

– upravljanju poljoprivrednim posjedom,

– članovima kućanstva i radnoj snazi na poljoprivrednom posjedu,

– gospodarenju zemljištem, broju odvojenih parcela i načinu poljoprivredne proizvodnje,

– korištenju oranica, povrtnjaka (okućnica), livada i pašnja­ka, voćnjaka, vinograda, maslinika, rasadnika i ostalog zemljišta,

– međuusjevima, podusjevima i naknadnim usjevima, gljivama, navodnjavanju, staklenicima, gnojidbi (organska i mineralna), zaštiti bilja,

– broju stoke, peradi i ostalih životinja,

– poljoprivrednim strojevima, opremi i objektima,

– obavljanju dopunskih djelatnosti na poljoprivrednom pos­jedu,

– prodaji poljoprivrednih proizvoda,

– aspektima zaštite okoliša i načinu korištenja vode na poljoprivrednom posjedu.

 

III. PRIKUPLJANJE PODATAKA

Kućanstva s poljoprivrednom proizvodnjom

Članak 9.

Podaci o kućanstvima s poljoprivrednom proizvodnjom pri­kup­ljaju se od osobe koja je nositelj kućanstva, odnosno vlasnik/korisnik ili upravitelj poljoprivrednog posjeda ili od punoljetnog člana kućanstva kojemu su podaci najviše poznati.

Podaci o kućanstvima s poljoprivrednom proizvodnjom pri­kup­ljaju se metodom intervjua na popisnim obrascima koje popunjava popisivač.

Poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju

Članak 10.

Podaci koji se prikupljaju od poslovnih subjekata i dijelova poslovnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju prikupljaju se izvještajnom (poštanskom) metodom.

Popisne obrasce popunjava ovlaštena osoba, a ovjerava odgovorna osoba.

Popisni obrasci

Članak 11.

Sadržaj i izgled popisnih obrazaca iz članka 9. i 10. ovoga Zakona propisuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

Osnovni popisni obrasci su: Popisnica za kućanstva s poljoprivrednom proizvodnjom i Popisnica za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu proiz­vodnju.

 

IV. PRAVA I OBVEZE SUDIONIKA POPISA

Članak 12.

Osobe koje u skladu s člankom 9. i 10. ovoga Zakona daju podatke o popisnim jedinicama dužne su u roku, bez naknade na sva pitanja u popisnim obrascima dati točne i potpune odgovore te omogućiti provjeru danih podataka.

Članak 13.

Svi sudionici u Popisu: popisivači, kontrolori, instruktori, koordinatori, članovi Stručnoga popisnog povjerenstva za županiju odnosno Grad Zagreb i članovi Popisnih centara moraju usvojiti odgovarajući dio Metodologije za Popis poljoprivrede 2003. (u daljnjem tekstu: Metodologija) na poduci čije trajanje i sadržaj određuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

Članak 14.

U cilju osiguranja ispravne primjene Metodologije ravnatelj Državnog zavoda za statistiku imenuje koordinatore, instruktore i kontrolore.

Za obavljanje poslova na Popisu svi sudionici u Popisu iz članka 13. ovoga Zakona moraju imati pisano ovlaštenje ravnatelja Državnog zavoda za statistiku.

Članak 15.

Svi sudionici u Popisu određeni ovim Zakonom dužni su obavljati zadane poslove s punom odgovornošću i u skladu s odredbama ovoga Zakona i Metodologijom.

 

V. KORIŠTENJE I DISEMINACIJA STATISTIČKIH PODATAKA

Članak 16.

Podaci prikupljeni u skladu s ovim Zakonom mogu se koristiti isključivo u statističke svrhe, a diseminiraju se u zbirnom (agregiranom) obliku.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka statistički podaci se mogu diseminirati i pojedinačno ukoliko se diseminiraju u obliku i na način koji ne omogućuje identifikaciju popisne jedinice na koju se podaci odnose.

Članak 17.

Podaci prikupljeni na temelju ovoga Zakona koristit će se za uspos­tavljanje Registra poljoprivrednih gospodarstava kao statis­tič­kog registra.

Državni zavod za statistiku odgovoran je za ustroj i vođenje Registra poljoprivrednih gospodarstava.

Članak 18.

Državni zavod za statistiku može na temelju pisanog zah­tjeva davati individualne statističke podatke bez identifikatora znanstvenoistraživačkim ustanovama.

U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka mora biti naznačena svrha korištenja statističkih podataka.

O korištenju statističkih podataka iz stavka 1. ovoga članka sklapa se poseban ugovor na temelju kojeg se korisnik obvezuje, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da će statističke podatke koristiti samo u svrhu koja je navedena u zahtjevu, da ih neće dati na uvid i korištenje neovlaštenim osobama te da će ih nakon uporabe uništiti.

Državni zavod za statistiku vodi evidenciju o korisnicima iz stavka 1. ovoga članka i svrsi za koju su statistički podaci dani na korištenje.

Članak 19.

Na temelju ovoga Zakona Državni zavod za statistiku nije u obvezi uspostaviti i voditi evidenciju o zbirkama osobnih podataka koje prikuplja u svrhu službene statistike niti osigurati prava popisnih jedinica sukladno odredbama posebnog zakona o zaštiti osobnih podataka.

Članak 20.

Državni zavod za statistiku objavit će rezultate Popisa do 23. prosinca 2003.

 

VI. ZAŠTITA STATISTIČKIH PODATAKA

Članak 21.

U smislu ovoga Zakona statistički podaci o popisnim jedinicama, ukoliko se izravno ili neizravno mogu dovesti u vezu s popisnom jedinicom, statistički su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu.

Članak 22.

Osobe ovlaštene za prikupljanje i obradu statističkih podataka, kao i osobe koje na temelju ovoga Zakona i pisanog ovlaštenja obavljaju poslove određene ovim Zakonom dužne su postupati u skladu s odredbom članka 21. ovoga Zakona.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju individualne statističke podatke za koje saznaju u obavljanju poslova određenih ovim Zakonom koristiti za vlastite potrebe ili u obavljanju poslova za drugoga.

Obveza iz stavka 1. i 2. ovoga članka traje i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja poslova na temelju ovlaštenja iz članka 14. ovoga Zakona.

Članak 23.

Način i mjere zaštite statističkih podataka određuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

 

VII. ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE POPISA

Članak 24.

Državni zavod za statistiku samostalno stručno-metodološki određuje Popis, obavlja nadzor nad organizacijom i provedbom Popisa koja se ostvaruje u suradnji s Financijskom agencijom (u daljnjem tekstu: Fina).

Na području Republike Hrvatske Popis provode tijela odre­đena ovim Zakonom.

Članak 25.

Popis se provodi prema Metodologiji kojom se uređuje organizacija, provedba, sadržaj i definicije.

Metodologiju iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

Članak 26.

Na temelju ovoga Zakona u nadležnosti Državnog zavoda za statistiku su sljedeći poslovi:

1. izrada metodologije, utvrđivanje sadržaja svih popisnih i pomoćnih obrazaca i materijala potrebnog za provedbu Popisa,

2. nadzor nad organizacijom i provedbom Popisa i suradnja s Finom,

3. određivanje tehnologije rada na provedbi Popisa,

4. obavljanje svih potrebnih priprema za Popis po teritorijalnim jedinicama: procjena broja popisnih jedinica, popisnih centara, broja centara za obuku, procjena broja potrebnih sudionika svih razina, procjena količine svih popisnih materijala,

5. davanje suglasnosti i izdavanje ovlaštenja za sve sudionike u Popisu,

6. provođenje poduke sudionika Popisa preko svojih predstavnika u vidu koordinatora za županije odnosno Grad Zagreb koji nadziru pravilnu primjenu metodologije,

7. distribucija popisnog materijala do razine županije odnosno Grada Zagreba

8. organiziranje dijela pripremnih radnji za odabir sudionika – izrada obrasca za prijam sudionika,

9. organiziranje prihvata popisnog materijala u Državnom zavodu za statistiku nakon provedbe Popisa,

10. organiziranje kontrole i obrade, kao i publiciranje rezultata Popisa.

Članak 27.

Na temelju ovoga Zakona u nadležnosti Fine su sljedeći poslovi:

1. suradnja s Državnim zavodom za statistiku u organizaciji i provedbi Popisa,

2. pružanje i osiguravanje usluge financijskog servisa i vršenje isplata svih sudionika i institucija uključenih u Popis,

3. sudjelovanje u radu Stručnog popisnog povjerenstva za županiju odnosno Grad Zagreb,

4. organiziranje odabira sudionika Popisa prema uputama Državnog zavoda za statistiku,

5. organiziranje i provođenje obavještavanja svih sudionika o terminima aktivnosti,

6. organiziranje prijama potrebnog popisnog materijala u županijama odnosno Gradu Zagrebu, raspoređivanje po Popisnim centrima te dostavljanje materijala u Popisne centre, odnosno centre za poduku,

7. odvajanje i kompletiranje potrebnog materijala za poduku,

8. osiguravanje uvjeta potrebnih za kvalitetnu poduku u centrima za poduku,

9. preuzimanje gotovog materijala iz popisnih centara, njihovo koncentriranje u županiji odnosno Gradu Zagrebu te dostava cjelokupnog popisnog materijala Državnom zavodu za statistiku,

10. vođenje evidencije o gotovosti Popisa na određenom području,

11. izrađivanje liste za isplatu sudionika na terenu, a prema količini obavljenog posla nakon što su te liste verificirane od strane Stručnog popisnog povjerenstva za županiju odnosno Grad Zagreb i Državnog zavoda za statistiku,

12. isplata svih sudionika Popisa na terenu,

13. na temelju zahtjeva Državnog zavoda za statistiku dozna­čuje predujam sredstava Državnom zavodu za statistiku za sve materijalne, intelektualne i ostale troškove potrebne za organizaciju i provedbu Popisa.

Članak 28.

Državni zavod za statistiku i Fina će sklopiti poseban ugovor kojim će se detaljnije urediti njihova međusobna prava i obveze u provedbi i organizaciji Popisa.

Članak 29.

Radi pripreme, organizacije i provedbe Popisa na području županije odnosno Grada Zagreba, Državni zavod za statistiku u suradnji s Finom osnovat će Stručno popisno povjerenstvo za županiju, odnosno Grad Zagreb (u nastavku teksta Povjerenstvo).

Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka su predstavnici:

– Državnog zavoda za statistiku – 2 člana (koordinatori za Popis),

– Fine – 2 člana,

– Ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba – 2 člana (predstavnik Ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba i djelatnik Ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba, koji obavlja poslove državne statistike),

– Državne geodetske uprave – 1 član,

– Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu – 1 član.

Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka prema potrebi mogu biti i drugi predstavnici tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, koji mogu uspješno pridonijeti organizaciji i provođenju Popisa.

Članak 30.

U nadležnosti povjerenstva su sljedeći poslovi:

1. određivanje broja popisnih centara u gradovima/općinama za područje svoje županije, odnosno Grada Zagreba,

2. predlaganje članova popisnih centara za svoje područje na imenovanje Državnom zavodu za statistiku – predsjednik i 1 član (ukupno 2 člana),

3. pronalaženje i organiziranje prostora za poduku i rad popisnih centara, u suradnji s tijelima državne uprave i lokalne i pod­ručne (regionalne) samouprave,

4. organiziranje rada popisnih centara i provođenje nadzora nad njihovim radom,

5. predlaganje na imenovanje ravnatelju Državnog zavoda za statistiku potrebnog broja instruktora i kontrolora za svoje područje,

6. određivanje ukupno potrebnog broja popisivača prema procjenama Državnog zavoda za statistiku,

7. osiguravanje prostora za poduku koju drže koordinatori,

8. organiziranje i osiguravanje pravodobnog obavještavanja stanovništva o Popisu,

9. izrađivanje liste za isplatu svih razina sudionika na terenu i dostavljanje istih Državom zavodu za statistiku na verifikaciju,

10. na sastancima – razmatranje stanja u pripremi i provedbi poslova te poduzimanje odgovarajuće aktivnosti za rješavanje nastalih problema,

11. obavljanje i svih drugih poslova u vezi s provedbom Popisa koje mu povjeri Državni zavod za statistiku.

Članak 31.

Povjerenstvom rukovodi koordinator kao predsjednik Povjerenstva, a tajnici su djelatnik Ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba koji obavlja poslove državne statistike i djelatnik Fine.

Povjerenstvo može imati najviše 12 članova.

Članak 32.

U gradovima i općinama Povjerenstvo osniva jedan ili više popisnih centara, a u Gradu Zagrebu za jednu ili više gradskih četvrti jedan ili više popisnih centara i predlaže imenovanje 2 člana popisnog centra.

Popisni centar provodi Popis pod neposrednim nadzorom Povjerenstva u skladu s Metodologijom i odredbama ovoga Zakona.

Članak 33.

Popisni centar obavlja sljedeće poslove:

1. obavještava stanovništvo o Popisu,

2. osigurava prostor i organizira poduku kontrolora i popisi­vača za svoje područje,

3. predlaže Povjerenstvu kontrolore i popisivače za gradove i općine, odnosno dijelove Grada Zagreba,

4. preuzima popisne obrasce i ostali pribor od Povjerenstva,

5. raspodjeljuje područje za popis, obrasce i pribor popisi­vačima,

6. nadzire rad kontrolora i popisivača i ispravnu primjenu Metodologije, a u slučaju nepostupanja u skladu s odredbama ovoga Zakona, Metodologije i uputa predlaže opoziv ovlaštenja za Popis,

7. nadzire kontrolu primljene popisne građe od popisivača, osigurava kontrolu popisne građe, a po potrebi je vraća popisi­va­čima na dopunu ili ispravak,

8. obavlja i druge poslove u vezi s Popisom.

Članak 34.

Uredi državne uprave u županijama i upravno tijelo Grada Zagreba nadležni za poslove državne statistike sudjeluju u pripremi, organiziranju i provedbi popisa obavljajući poslove koje im povjeri Državni zavod za statistiku.

 

VIII. FINANCIRANJE POPISA

Članak 35.

Sredstva za financiranje priprema, organizacije, provedbe popisa, obrade i objavljivanja podataka bit će osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. i 2004. godinu.

U skladu sa stavkom 1. ovoga članka Vlada Republike Hr­vat­ske, Fina i Državni zavod za statistiku sklopit će poseban ugovor.

Članak 36.

Sredstva potrebna za provođenje Popisa iznose 125.480.000,00 kuna.

 

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 37.

Novčanom kaznom od 300,00 do 600,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja odbije dati podatke o kućanstvu s poljoprivrednom proizvodnjom koje od nje traži popisivač ili druga ovlaš­tena osoba za popis ili ako dade netočne ili nepotpune podatke ili onemogući provjeru podataka koji se prikupljaju u skladu s ovim Zakonom (članak 12.).

Članak 38.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. popisivač ili druga osoba ovlaštena za popis ako u popisne obrasce unosi podatke različite od iskaza osobe koja daje podatke (članak 15.),

2. popisivač i druga ovlaštena osoba za popis ako se ne pridržavaju odredaba o čuvanju i zaštiti podataka u skladu s ovim Zakonom (članak 21. i članak 22.).

Članak 39.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslovni subjekt i dijelovi poslovnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, u slučaju da se radi o fizičkoj osobi, ako ne dostavi podatke koji se od njega traže ili ne dostavi podatke u određenom roku,ako dade netočne ili nepotpune podatke ili onemogući provjeru podataka koji se prikupljaju u skladu s ovim Zakonom (članak 12.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u poslovnom subjektu i dijelu poslovnog subjekta koji obavlja poljoprivrednu proizvodnju iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 40.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslovni subjekt i dijelovi poslovnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, u slučaju da se radi pravnoj osobi, ako ne dostavi podatke koji se od njega traže ili ne dostavi podatke u određenom roku, ako dade netočne ili nepotpune podatke ili onemogući provjeru podataka koji se prikupljaju u skladu s ovim Zakonom (članak 12.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u poslovnom subjektu i dijelu poslovnog subjekta koji obavlja poljoprivrednu proizvodnju iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 3.000,00 do 8.000,00 kuna.

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Uništavanje osnovne popisne građe obavlja se nakon završetka unosa popisnih podataka na računalni medij, obavljenih kontrola, odnosno obrade popisa i odabiranja dijela popisne građe za Hrvatski državni arhiv na temelju naredbe ravnatelja Državnog zavoda za statistiku, u skladu s rješenjem Hrvatskoga državnog arhiva o odobrenju izlučivanja.

Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donijet će naredbu iz stavka 1. ovog članka po završetku obrade Popisa.

Članak 42.

Metodologiju iz članka 25. stavka 2. ovoga Zakona donijet će ravnatelj Državnog zavoda za statistiku u roku osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 43.

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona obavlja Državni zavod za statistiku.

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić