Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.

NN 153/05, 57/12 

na snazi od 31.05.2012.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

Trgovačko društvo HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. podijelit će se na četiri društva s ograničenom odgovornošću za poslovna područja:

1. upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture,

2. prijevoz putnika,

3. prijevoz tereta,

4. vuču vlakova.

Posebnom Odlukom Vlade Republike Hrvatske osnovat će se društvo s ograničenom odgovornošću čiji će jedini član biti Repub­lika Hrvatska na koje će tom Odlukom Vlada Republike Hrvatske prenijeti poslovne udjele koje će Republika Hrvatska steći u trgovačkim društvima iz stavka 1. ovoga članka prema odredbi članka 3. ovoga Zakona.

Trgovačka društva iz stavka 1. ovoga članka mogu se, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, dijeliti, pripajati, spajati te provoditi druge statusne promjene sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. 

Članak 2.

Radi provođenja odredbi članka 1. ovoga Zakona, Vlada Repub­like Hrvatske će do 1. lipnja 2006., na prijedlog ministara mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: ministar), donijeti Odluku kojom će odrediti koja imovina (nepokretne i pokretne stvari, poslovni udjeli, prava i novac) trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. danom upisa u sudski registar trgovačkih društava iz članka 1. ovoga Zakona postaje imovinom tih društava.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se popis zemljišta, objekata i uređaja koji čine željezničku infrastrukturu i opće su dobro u javnoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske i ne postaju imovina trgovačkih društava iz članka 1. ovoga Zakona.

Željezničku infrastrukturu iz stavka 2. ovoga članka danom upisa u Sudski registar preuzima u posjed na korištenje i na upravljanje trgovačko društvo osnovano za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture koje će ugovorom s Vladom Republike Hrvatske urediti međusobna prava i obveze iz članka 18. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/03. i 30/04.).

Izuzetno od odredbe stavka 2., odlukom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se poslovne zgrade koje će se dati na zajedničko korištenje trgovačkim društvima iz članka 1. ovoga Zakona, koja će ugovorom urediti pitanja u svezi s korištenjem poslovnih zgrada koje su im dane na zajedničko korištenje.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se, koji radnici trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. danom brisanja tog Društva iz Sudskog registra postaju radnici trgovačkih društava iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, a koji postaju radnici trgovačkog društva iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona. 

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske donijet će do 30. lipnja 2006., na prijedlog ministra, Odluku o osnivanju trgovačkih društava iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se vrijednost temeljnog kapitala ovih društava koji će činiti temeljne uloge koje će preuzeti Republika Hrvatska.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se predmet poslovanja ovih trgovačkih društava, njihova tijela i način njihova imenovanja. 

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske donijet će do 30. lipnja 2006., na prijedlog ministra, Odluku o osnivanju trgovačkog društva iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se vrijednost temeljnog kapitala ovoga društva, predmet njegovog poslovanja, njegova tijela i način njihova imenovanja.

Članak 5.

Odlukama iz članka 3. i 4. ovoga Zakona odredit će se način ostvarivanja prava Republike Hrvatske u skupštini trgovačkog društva iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona i način ostvarivanja interesa Republike Hrvatske putem prava toga trgovačkog društva u skupštinama trgovačkih društava iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona.

Odlukama iz članka 3. i 4. ovoga Zakona bit će priložene izjave o osnivanju trgovačkih društava iz članka 1. stavka 1. te trgovačkog društva iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona, te određena osoba koja će u ime i za račun Republike Hrvatske usvojiti i potpisati izjave o osnivanju ovih trgovačkih društava i poduzeti druge potrebne radnje radi provođenja ovih odluka. 

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske može, na prijedlog ministra, korištenje i upravljanje nekim dijelom željezničke infrastrukture iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona izuzeti iz posjeda trgovačkog društva osnovanog za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture i dati ga nekoj drugoj domaćoj ili inozemnoj pravnoj osobi pod uvjetima iz članka 33. Zakona o željeznici. 

Članak 7.

Danom upisa u Sudski registar trgovačkih društava iz članka 1. ovoga Zakona brisat će se iz Sudskog registra upis trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o.

Trgovačka društva iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona pravni su sljednici trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. u odnosu na preuzetu imovinu, prava i obveze, osim obveza iz članka 42. stavka 3. Zakona o željeznici. 

Članak 8.

Do dana upisa u Sudski registar trgovačkih društava iz članka 1. ovoga Zakona, trgovačko društvo HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. obavljat će poslove upravljanja željezničkom infrastrukturom i prijevozne usluge u željezničkom prometu bez obveze da ishodi dozvole i rješenja iz članka 5. stavka 1. i članka 17. stavka 1. Zakona o željeznici.

Trgovačka društva iz članka 1. ovoga Zakona obvezna su u roku od 90 dana od dana upisa u Sudski registar ishoditi dozvole i rješenja iz članka 5. stavka 1. i članka 17. stavka 2. Zakona o željeznici, a do isteka toga roka će obavljati poslove iz svoje djelatnosti kao da imaju te dozvole. 

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odred­be članka 42. stavka 1., 2. i 6. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/03. i 30/04.). 

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić