Povezani zakoni

Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora

NN 86/98, 16/01, 27/01, 140/05, 38/13

 na snazi od 01.04.2013.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju plaće ovlaštenih državnih revizora u Državnom uredu za reviziju.

Članak 2.

Plaće ovlaštenih državnih revizora u Državnom uredu za reviziju utvrđuju se određivanjem koeficijenta za pojedina zvanja i položaje.

Članak 3. (NN 38/13)

Za pojedina radna mjesta i položaje ovlaštenih državnih revizora utvrđuje se sljedeća vrijednost koeficijenata:

Redni broj

Položaj i radna mjesta

Koeficijent

 

1.

Pomoćnik glavnog državnog revizora

3,686

 

2.

Načelnik odjela

2,619

 

3.

Pročelnik područnog odjela

2,619

 

4.

Viši državni revizor

2,231

 

5.

Državni revizor

1,794

 

Članak 3.a

Mjesečna plaća ovlaštenih državnih revizora u Državnom uredu za reviziju iz članka 3. ovoga Zakona utvrđuje se množenjem pripadajućeg koeficijenta s osnovicom koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Iznos plaće utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovoga članka povećava se 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 4.

Prestao važiti.

Članak 5.

Ostala primanja i prava ovlašteni državni revizori Državnog ureda za reviziju na koje se odnosi ovaj Zakon, ostvaruju u skladu sa Zakonom o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05.) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona u odnosu na ovlaštene državne revizore iz članka 3. ovoga Zakona, prestaju važiti odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94., 86/94. i 7/95.), Uredbe o dodacima za poslove s posebnim uvjetima rada ("Narodne novine", br. 90/94.), Uredbe o položajnim dodacima državnih službenika Državnog ureda za reviziju ("Narodne novine", br. 12/95.) i Uredbe o položajnim dodacima ovlaštenih državnih revizora u Državnom uredu za reviziju ("Narodne novine", br. 61/96.) u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje plaća.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Prijelazne i završne odredbe iz NN 140/05

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, u odnosu na ovlaštene državne revizore iz članka 1. ovoga Zakona, prestaju važiti odredbe Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05.) koje se odnose na utvrđivanje plaća i odredbe članka 11. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01.).

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2006.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 38/13

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2013.

 

 

Copyright © Ante Borić