Povezani zakoni

Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu

NN 110/15

na snazi od 21.10.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom osniva se Sveučilište u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) kao javna ustanova.

(2) Sveučilište nastaje spajanjem Veleučilišta u Slavonskom Brodu, osnovanog Uredbom o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu (»Narodne novine«, br. 108/06., 57/07. i 119/13.), Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentskog centra u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji nastavljaju s radom kao sastavnice Sveučilišta.

Članak 2.

(1) Na postupak osnivanja Sveučilišta ne primjenjuju se odredbe Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 45/09.) kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije.

(2) Ministar nadležan za visoko obrazovanje zadužuje se da, po stupanju ovoga Zakona na snagu, pokrene postupak reakreditacije Sveučilišta, sukladno članku 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 45/09.).

Članak 3.

Osnivač Sveučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će ministarstvo nadležno za znanost i visoko obrazovanje.

Članak 4.

(1) Naziv Sveučilišta glasi: Sveučilište u Slavonskom Brodu.

(2) Sjedište Sveučilišta je u Slavonskom Brodu, Trg Stjepana Miletića 12.

(3) Sveučilište se upisuje u sudski registar.

Članak 5.

(1) Djelatnost Sveučilišta je:

– visoko obrazovanje

– ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija

– ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u skladu sa zakonom koji regulira visoko obrazovanje

– ustrojavanje i izvođenje obrazovnih programa koji se ne smatraju studijem u smislu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te se temelje na načelima cjeloživotnog učenja

– ustrojavanje i izvođenje programa obrazovanja odraslih

– obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada uz uvjete utvrđene posebnim propisima

– obavljanje ostalih znanstvenih i stručnih poslova

– izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada

– izrada stručnih mišljenja i vještačenja

– cjelovito zadovoljenje potreba studentskog standarda.

(2) Sveučilište može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.

Članak 6.

(1) Sveučilište se ustrojava sa sveučilišnim odjelima, fakultetima i s drugim sastavnicama u svom sastavu.

(2) Statutom Sveučilišta pobliže se određuje njegovo ustrojstvo te druga važna pitanja za njegovo djelovanje.

Članak 7.

Sveučilišna tijela su rektor, senat i sveučilišni savjet.

Članak 8.

(1) Rektor ima prava i obveze ravnatelja ustanove.

(2) Rektor:

– predstavlja i zastupa Sveučilište

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Sveučilišta

– zastupa Sveučilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima

– daje pisanu punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti, da zastupa Sveučilište u pravnom prometu

– odgovoran je za zakonitost rada Sveučilišta

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Sveučilišta.

(3) Rektor se bira i razrješava u skladu s uvjetima propisanim posebnim zakonom i statutom Sveučilišta.

(4) Rektoru u radu pomažu prorektori. Broj, uvjeti izbora, razrješenja i ovlasti prorektora pobliže se određuju statutom Sveučilišta.

Članak 9.

(1) Rektor ne može bez suglasnosti senata sklapati poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina.

(2) Sveučilište ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu, ni ugovoriti drugi pravni posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od milijun kuna.

Članak 10.

Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta koje se bira sukladno statutu Sveučilišta, na način kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta i različitih područja znanosti i umjetnosti.

Članak 11.

(1) Senat obavlja poslove određene zakonom i statutom Sveučilišta.

(2) Sveučilište može osnivati stručna vijeća i druga tijela odjela i drugih ustrojstvenih jedinica te na njih prenijeti ovlasti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga senata, u skladu s posebnim zakonom i statutom Sveučilišta.

Članak 12.

(1) Sveučilišni savjet je tijelo koje se brine za ostvarivanje djelatnosti Sveučilišta prema aktu o osnivanju i statutu. Posebice brine o razvoju Sveučilišta u njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje, te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke senata, sukladno statutu Sveučilišta.

(2) Sveučilišni savjet radi i druge poslove u skladu s posebnim zakonom i statutom Sveučilišta.

Članak 13.

(1) Imovinu Sveučilišta čine:

– sredstva za rad osigurana u državnom proračunu

– sredstva stečena od pružanja usluga

– sredstva pribavljena iz drugih izvora.

(2) Sveučilište nema za cilj stjecanje dobiti.

(3) Ako Sveučilište u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona se upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Sveučilišta.

(4) Sveučilište odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

(5) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Sveučilišta.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:

– Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijet će odluku o spajanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Sveučilištu

– Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijet će odluku o spajanju Studentskog centra u Slavonskom Brodu Sveučilištu

– Veleučilište u Slavonskom Brodu spojit će se sa Sveučilištem.

(2) Ustanove iz stavka 1. ovoga članka prestaju s radom danom upisa Sveučilišta u sudski registar.

(3) Danom upisa Sveučilišta u sudski registar, Sveučilište preuzima sve poslove, radnike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, arhive, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze ustanova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.

(1) Studenti upisani na Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, dislocirane studije u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i Veleučilištu u Slavonskom Brodu danom spajanja ovih ustanova Sveučilištu postaju studenti Sveučilišta.

(2) Studenti iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo dovršiti studij prema nastavnom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija, a u skladu s posebnim propisom.

Članak 16.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, na prijedlog ministra nadležnog za visoko obrazovanje, imenovati privremenog rektora Sveučilišta.

(2) Privremeni rektor obavit će pripreme za početak rada Sveučilišta, donijeti privremeni statut Sveučilišta uz suglasnost osnivača, podnijeti prijavu za upis u sudski registar te poduzeti radnje za konstituiranje sveučilišnog senata.

(3) Sveučilište može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.

(4) Privremeni statut iz stavka 2. ovoga članka primjenjivat će se do stupanja na snagu statuta koji će donijeti senat Sveučilišta u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Članak 17.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i propisa koji reguliraju sustav visokog obrazovanja i znanstvenu djelatnost.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić