Povezani zakoni

Zakon o najvišoj mirovini

NN 162/98, 82/01

na snazi od 01.10.2001.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom određuje najviša mirovina koju može ostvariti osiguranik kojemu se mirovina određuje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

(2) Svota najviše mirovine iz stavka 1. ovoga članka određuje se množenjem osobnih bodova iz članka 2. ovoga Zakona, mirovinskog faktora i aktualne vrijednosti mirovine.

Članak 1.a

(1) Ovim se Zakonom određuje i najviša mirovina koju može ostvariti osiguranik kojemu se mirovina određuje prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 108/96.) i Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00.).

(2) Svota najviše mirovine iz stavka 1. ovoga članka ne može biti viša od dvije svote najviše mirovine određene prema odredbama članka 1. i 2. Zakona o najvišoj mirovini (»Narodne novine«, br. 162/98.) za 40 godina mirovinskog staža.

Članak 2.

Osobni bodovi za određivanje najviše mirovine prema ovome Zakonu utvrđuju se tako da se ukupni mirovinski staž osiguranika pomnoži sa 3,8 vrijednosnih bodova i polaznim faktorom.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1999.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 82/01

Članak 2.

(1) Korisnicima mirovine koji su mirovinu ostvarili do dana primjene ovoga Zakona i kojima je mirovina određena prema zakonima iz članka 1.a stavka 1. ovoga Zakona ili prema drugim propisima na temelju kojih su bili izuzeti od primjene odredbi o ograničenju mirovine do propisane svote najviše mirovine, ponovno će se odrediti mirovina prema odredbi članka 1.a stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, po službenoj dužnosti, donijet će novo rješenje o određivanju mirovine, prema odredbama ovoga Zakona, najkasnije u roku od 60 dana od dana početka primjene ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2001.

 

 

Copyright © Ante Borić