Povezani zakoni

Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 [radi obeštećenja korisnika mirovina]

NN 105/04, 19/07

na snazi od 16.02.2007.  

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje provođenje Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-283/97 od 12. svibnja 1998. (»Narodne novine«, br. 69/98.) radi obeštećenja korisnika mirovina koje je nastupilo zbog djelomičnog usklađivanja mirovina za razdoblje od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1998.

Obeštećenje korisnika mirovina prema odredbama ovoga Zakona ostvarit će se putem posebnog fonda.

Posebni fond iz stavka 2. ovoga članka osnovat će se posebnim zakonom, kojim će se urediti njegova djelatnost, te prava i obveze u provođenju načina obeštećenja.

Članak 2. (NN 19/07)

Pravo na obeštećenje imaju korisnici starosnih, prijevremenih starosnih, invalidskih i obiteljskih mirovina ostvarenih prema odredbama Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalid­skog osiguranja (»Narodne novine«, br. 53/91.) i Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 44/94. i 59/96.) za razdoblje iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, a na temelju usklađivanja tih mirovina s kretanjem prosječnih neto plaća svih zaposlenih na teritoriju Republike Hrvatske u razdoblju iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Pravo na obeštećenje za razdoblje iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona imaju i korisnici najviše mirovine iz članka 93.a Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju isplata koje je određena umjesto mirovine ostvarene prema propisima iz stavka 1. ovoga članka.

Pravo na obeštećenje za razdoblje iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona imaju i korisnici obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 71/99., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 92/05.) ako je obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti korisnika mirovine iz stavka 1. ili 2. ovoga članka koji je umro prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, za korisnike obiteljskih mirovina iz stavka 3. ovoga članka kojima je obiteljska mirovina određena nakon smrti korisnika starosne, prijevremene starosne i invalidske mirovine, ili najviše mirovine ostvarene prema propisima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, usklađivanje prema stavku 1. i 2. ovoga članka radi obeštećenja prema ovome Zakonu provodi se na mirovinu umrlog korisnika mirovine od koje je obiteljska mirovina određena.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika (»Narodne novine«, br. 53/91., 73/91., 18/92. i 96/93.); mirovine određene prema propisima o određivanju mirovina zastupnika u Hrvatskom saboru; mirovine određene prema propisima o određivanju mirovina hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; mirovine određene prema propisima o pravima bivših političkih zatvorenika i mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika (»Narodne novine«, br. 26/83., 49/83., 57/83., 47/86., 40/90., 26/93. i 96/93.).

Članak 3. (NN 19/07)

Radi obeštećenja korisnika mirovina Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje utvrdit će razliku između iznosa starosne, prijevremene starosne, invalidske, obiteljske mirovine i najviše mirovine koja pripada korisnicima mirovina od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1998. i isplaćenih mirovinskih primanja prema uredbama Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina (»Narodne novine«, br. 93/93. do 91/94.), Uredbe o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu (»Narodne novine«, br. 33/95.) i Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja (»Narodne novine«, br. 20/97. i 89/97.).

U obračun razlike iz stavka 1. ovoga članka ulaze i sredstva što su na osnovi Zakona o prenošenju sredstava državnog pro­računa fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanja mirovina (»Narodne novine«, br. 102/98.) isplaći­vana kao dodatak uz mirovinu do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/04.).

U obračun razlike iz stavka 1. ovoga članka ulaze i sredstva što su na osnovi Zakona o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima (»Narodne novine«, br. 127/00.) isplaćena do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka za korisnike obiteljske mirovine iz članka 2. stavka 4. ovoga Zakona razlika mirovine radi određivanja obeštećenja određuje se u visini razlike između iznosa starosne, prijevremene starosne, invalidske mirovine i/ili najviše mirovine koja bi tome umrlom korisniku pripadala za razdoblje iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona na temelju usklađivanja tih mirovina prema članku 2. stavku 1. ili 2. ovoga Zakona i isplaćenih mirovinskih primanja prema propisima iz stavka 1. do 3. ovoga članka. Tako usklađena mirovina, radi obeštećenja, ne smije prijeći po mjesecima mjesečnu svotu najviše mirovine koja bi tim korisnicima pripadala prema članku 2. stavku 2. ovoga Zakona.

Na obračun razlike iz ovoga članka dodat će se obeštećenje na ime kamata u protuvrijednosti od 2 milijarde i 300 milijuna kuna.

Članak 4.

Utvrđivanje pripadajuće razlike iz članka 3. ovoga Zakona, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izvršit će za svakog korisnika mirovine po službenoj dužnosti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Utvrđena razlika iz stavka 1. ovoga članka i obeštećenje iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona bit će temelj za određivanje početne vrijednosti imovine posebnog fonda iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona i određivanje udjela prema zakonu o posebnom fondu iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 5.

Odredbe ovoga Zakona odnose se na korisnike mirovine iz članka 2. ovoga Zakona kojima je mirovina u isplati na dan stupanja na snagu ovoga Zakona kao i na korisnike mirovina kojima je mirovina obustavljena radi zaposlenja.

U slučaju smrti korisnika mirovine nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, prava po osnovi ovoga Zakona mogu ostvariti nasljednici prvoga nasljednog reda.

Članak 6.

U roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ustrojit će se i početi s radom posebni fond iz članka 1. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakona stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 19/07

Članak 3.

Na ukupan obračun razlike iz članka 3. Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (»Narodne novine«, br. 105/04.), korisnicima iz članka 1. ovoga Zakona dodat će se obeštećenje na ime kamata u visini od 19,9752 %.

Članak 4.

Utvrđivanje pripadajuće razlike za svakog korisnika mirovine iz članka 1. ovoga Zakona utvrdit će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje do 31. ožujka 2007.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić