Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

Ovim se Zakonom osnivaju Muzeji Ivana Meštrovića (u daljnjem tekstu: Muzeji) radi osiguravanja uvjeta za trajnu zaštitu, očuvanje, stručno i znanstveno izučavanje, stručno prezentiranje i populariziranje umjetničkih djela koja je akademik kipar Ivan Meštrović, Darovnim ugovorom od 31. siječnja 1952. godine darovao Republici Hrvatskoj, te drugih darovanih i na drugi način pribavljenih umjetnina koje čine fundus Muzeja.

Članak 2. 

Muzeji se osnivaju kao javna muzejska ustanova i od interesa su za Republiku Hrvatsku.

Osnivač Muzeja je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3. 

Naziv ustanove glasi: Muzeji Ivana Meštrovića.

Sjedište Muzeja je u Splitu, Šetalište Ivana Meštrovića 46.

Svoju djelatnost Muzeji obavljaju u Zagrebu, Mletačka 8 (Atelijer Meštrović), u Splitu, Šetalište Ivana Meštrovića 46 (Galerija Meštrović) i Šetalište Ivana Meštrovića 39 (Crikvine – Kaštelet), te u Otavicama(Crkva Presvetog Otkupitelja).

Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o promjeni sjedišta Muzeja i mjestu obavljanja djelatnosti.

Muzeji imaju svojstvo pravne osobe i upisuju se u sudski registar.

Članak 4. 

O pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom na Muzeje se na odgovarajući način primjenjuju Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o ustanovama i na temelju njih doneseni propisi.


II. DJELATNOST MUZEJA 

Članak 5. 

Muzeji obavljaju djelatnost sukladno Zakonu o muzejima, pridržavajući se Darovnog ugovora iz članka 1. ovoga Zakona, a naročito:

– čuvaju, stručno održavaju, stručnim i znanstvenim metodama obrađuju, izučavaju, publiciraju te stalnim i povremenim izložbama prezentiraju djelo Ivana Meštrovića,

– donose program čuvanja, zaštite, prezentiranja i populariziranja djela Ivana Meštrovića,

– održavaju, te provode sanaciju i rekonstrukciju objekata Muzeja, i to objekata Galerije Meštrović i Crikvina –Kaštelet s pripadajućim zemljištima u Splitu, objekta Atelijer Meštrović s dvorištem u Zagrebu te Crkve Presvetog Otkupitelja s pripadajućim zemljištem u Otavicama,

– izučavaju cjelokupno djelo Ivana Meštrovića i razvijaju oblike populariziranja, promidžbe i prezentiranja Muzeja,

– prikupljaju, sređuju i stručno obrađuju dokumentacijsku i arhivsku građu o Ivanu Meštroviću i njegovom djelu,

– izrađuju, izdaju i objavljuju stručnu, znanstvenu, popularnu i promidžbenu građu o Ivanu Meštroviću i njegovom cjelokupnom djelu,

– surađuju s muzejima i galerijama u zemlji i inozemstvu radi zaštite, izučavanja, populariziranja i prezentiranja djela Ivana Meštrovića.

Muzeji mogu obavljati i druge poslove koji služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, ako su u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz utvrđenu djelatnost, sukladno Darovnom ugovoru iz članka 1. ovoga Zakona i odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Članak 6. 

Muzeji, uz poslove iz članka 5. ovoga Zakona, osiguravaju stručnu pomoć u zaštiti umjetničkih djela Ivana Meštrovića koja se nalaze u Spomen-galeriji Ivana Meštrovića u Vrpolju i u Gradskom muzeju Drniš u Drnišu.

Članak 7. 

Stručne i druge poslove u Muzejima obavljaju osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o muzejima, drugim zakonima i općim aktima Muzeja.

Članak 8. 

Muzeji podnose izvješće o radu i poslovanju Vladi Republike Hrvatske jednom godišnje i uvijek na njezin zahtjev.

Muzeji izvješćuju javnost o obavljanju poslova svoje djelatnosti u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa.


III. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE 

Članak 9. 

Ustrojstvo Muzeja uređuje se statutom te se za obavljanje djelatnosti Muzeja mogu ustrojavati odjeli i službe.


Članak 10.

Muzejima upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova.

Predsjednika i dva člana Upravnoga vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture iz redova kulturnih, znanstvenih i drugih istaknutih djelatnika, a dva člana bira stručno vijeće iz redova stručnih radnika Muzeja.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine i mogu biti ponovno imenovani odnosno birani.

Članak 11. 

Upravno vijeće:

– donosi Statut Muzeja uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

– predlaže ministru kulture imenovanje i razrješenje ravnatelja Muzeja,

– raspisuje i provodi javni natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja,

– donosi program rada i razvoja Muzeja na prijedlog ravnatelja,

– odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,

– predlaže promjene u ustroju i organizaciji rada Muzeja te

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom.

Članak 12. 

Rad i poslovanje Muzeja organizira i vodi ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava ministar kulture na prijedlog Upravnog vijeća.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama« i u najmanje jednom javnom glasilu.

Za ravnatelja Muzeja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o muzejima. Mandat ravnatelja traje četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Ostali uvjeti koje treba ispunjavati ravnatelj te način i postupak provođenja natječaja propisat će se Statutom.

Članak 13. 

Pored poslova određenih ovim Zakonom, Upravno vijeće i ravnatelj Muzeja obavljaju i druge poslove sukladno zakonu, drugim propisima i Statutu.

Članak 14. 

Stručni nadzor nad radom Muzeja obavlja se sukladno Zakonu o muzejima.

Nadzor nad zakonitošću rada Muzeja obavlja Ministarstvo kulture.


IV. SREDSTVA MUZEJA 

Članak 15. 

Sredstva za rad Muzeja osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.

Muzeji mogu stjecati sredstva obavljanjem djelatnosti, te iz drugih izvora kao što su darovi, potpore, sponzorstva, legati i slično.

Muzeji mogu samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom.

Muzeji vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.


V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 16. 

Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona »Fundacija Ivana Meštrovića« osnovana Zakonom o »FundacijiIvana Meštrovića«, (»Narodne novine«, br. 9/91.), nastavlja s radom kao Muzeji Ivana Meštrovića.

Muzeji preuzimaju objekte, umjetnička djela, imovinu, sredstva, opremu, prava i obveze te radnike »FundacijeIvana Meštrovića«.

Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona direktor »Fundacije Ivana Meštrovića« nastavlja s radom kao privremeni ravnatelj Muzeja do imenovanja ravnatelja prema odredbama ovoga Zakona i Statuta.

Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Upravni odbor »Fundacije Ivana Meštrovića« nastavlja s radom kao privremeno Upravno vijeće Muzeja do konstituiranja Upravnog vijeća prema odredbama ovoga Zakona.

Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona radnici »Fundacije Ivana Meštrovića« nastavljaju obavljati svoje poslove na zatečenim radnim mjestima do rasporeda na radna mjesta sukladno aktima Muzeja iz članka 18. ovoga Zakona.

Članak 17. 

Ministar kulture će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predložiti Vladi Republike Hrvatske imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog vijeća sukladno članku 10. stavku 3. ovoga Zakona.

Stručno vijeće će u roku iz stavka 1. ovoga članka izabrati dva člana Upravnog vijeća iz redova stručnih radnika Muzeja sukladno članku 10. stavku 3. ovoga Zakona.

Članak 18. 

Muzeji će uskladiti, s odredbama ovoga Zakona, Statut, druge opće akte i poslovanje u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19. 

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o »Fundaciji Ivana Meštrovića«, (»Narodne novine«, br. 9/91.).

Članak 20. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić