Povezani zakoni

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža

NN 96/03, 190/03

na snazi od 18.06.2003.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (u da­lj­njem tekstu: Zavod) kao javne ustanove od osobitog interesa za Republiku Hrvat­sku.

(2) Na pita­nja koja ovim Zakonom nisu uređena primje­njuju se odredbe Zakona o ustanovama.

Članak 2.

Osnivač  Zavoda je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obav­ljat će Ministarstvo znanosti i tehnologije.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 3.

(1) Naziv Zavoda je: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

(2) Sjedište Zavoda je u Zagrebu.

(3) Na zaštitu naziva Zavoda primje­njuju se na odgovarajući način odredbe zakona kojim se uređuje zaštita tvrtke trgovačkog društva.

(4) Zavod je pravna osoba upisana u re­gistar Trgovačkog suda u Zagrebu.

 

III. DJELATNOST

Članak 4.

(1) Zavod je nosite­lj poslova u djelatnosti leksikografije i enciklopedike od interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Poslovi leksikografske i enciklopedičke djelatnosti u smislu ovoga Zakona osobito su:

• prikup­lja­nje i obrada podataka,

• znanstveno istraživa­nje,

• dokumentira­nje i čuva­nje podataka,

• objav­ljiva­nje i dava­nje podataka na korište­nje,

• znanstveno usavršava­nje i stručna izobrazba,

• utvrđiva­nje i primjena strukovnih standarda.

(3) Djelatnost Zavoda pobliže se uređuje ­nje­govim Statutom, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 5.

(1) Poslove iz odredaba ovoga Zakona obav­ljaju znanstveni i stručni suradnici (leksikografi).

(2) Uvjete stjeca­nja i napredova­nja u zva­nje utvrđuje ministar nadležan za znanstvenoistraživačku djelatnost, a postupak napre­dova­nja provodi Znanstveno vijeće Zavoda.

Članak 6.

Poslove iz svoje djelatnosti Zavod obav­lja samostalno ili u surad­nji s drugim znanstvenim i kulturnim ustanovama, tijelima državne uprave i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 7.

Javne ustanove i tijela državne uprave dužni su u sklopu svojih djelatnosti, odnosno djelokruga rada omogućiti Zavodu nesmetano obav­lja­nje djelatnosti utvrđenih ovim Zakonom.

Članak 8.

Svoju djelatnost Zavod obav­lja prema načelima znanstvene objektivnosti i strukovne neovisnosti.

Članak 9.

Zavod može biti osnivačem trgovačkih društava, uz prethodnu suglasnost osnivača.

Članak 10.

Zavod o svom radu jedanput na godinu izvješćuje Vladu Republike Hrvatske putem Ministarstva znanosti i tehnologije.

Članak 11.

Zavod je dužan pravodobno obavještavati javnost o obav­lja­nju svoje djelatnosti, na način određen Statutom Zavoda, osim informacija koje su službena i poslovna tajna te osobni podaci fizičkih osoba. 

 

IV. USTROJ I TIJELA ZAVODA

Članak 12.

(1) Zavod radi obav­lja­nja svojih djelatnosti kao unutar­nje ustrojstvene jedinice ima redakcije, odjele i službe.

(2) Zavod za pojedine poslove može ustrojiti ili osnovati posebne ustrojstvene jedinice (podružnice) koje će se financirati iz vlastite djelatnosti, u skladu sa Statutom Zavoda.

Članak 13.

(1) Unutar­nji ustroj Zavoda, ovlasti te način odlučiva­nja ­nje­govih tijela, kao i sva druga pita­nja značajna za poslova­nje i djelatnost Zavoda uredit će se pobliže Statutom Zavoda, sukladno ovom Zakonu.

(2) Statut Zavoda i ­nje­gove izmjene i dopune donosi Ravnate­ljstvo Zavoda, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ravnate­ljstvo

Članak 14.

(1) Zavodom uprav­lja Ravnate­ljstvo od pet članova.

(2) Na čelu Ravnate­ljstva je glavni ravnate­lj.

(3) Glavnog ravnate­lja i dva člana Ravnate­ljstva imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to glavnog ravnate­lja i jednog člana Ravnate­ljstva na prijedlog Ministarstva znanosti i tehnologije, a jednog člana ravnate­ljstva na prijedlog Ministarstva kulture, dva člana imenuje Znanstveno vijeće Zavoda.  

(4) Glavni ravnate­lj i članovi Ravnate­ljstva imenuju se na rok od četiri  godine, s time da mogu ponovo biti imenovani.

Članak 15.

Ravnate­ljstvo Zavoda:

• planira rad Zavoda, donosi dugoročne i godiš­nje programe ­nje­gova rada i određuje osnove poslovne politike Zavoda,

• prati i nadzire ispu­nje­nje poslovne politike,

• daje glavnom ravnate­lju prijedloge i miš­lje­nja o pojedinim pita­njima,

• razmatra i donosi godiš­nja izvješća o radu Zavoda,

• odlučuje o raspolaga­nju sredstvima i dobiti Zavoda,

• donosi godiš­nji financijski proračun i godiš­nji obračun Zavoda,

• donosi Statut i druge opće akte Zavoda,

• donosi izmjene i dopune Statuta Zavoda,

• imenuje i razrješuje ravnate­lja Zavoda,

• imenuje i razrješuje glavne urednike edicija i vodite­lje znanstvenih projekata,

• odlučuje o poveziva­nju Zavoda u poslovne i strukovne zajednice,

• odlučuje o uspostav­lja­nju strukovne i poslovne surad­nje Zavoda s drugim znanstvenim i kulturnim ustanovama, tijelima državne uprave i drugim pravnim i fizičkim osobama,

• odlučuje o osniva­nju podružnica Zavoda te osniva­nju trgovačkih društava u skladu sa Statutom i ovim Zakonom,

• donosi poslovnik o svom radu te obav­lja druge poslove određene Zakonom i Statutom Zavoda.

Glavni ravnate­lj

Članak 16.

Glavni ravnate­lj na čelu je Ravnate­ljstva i obav­lja s­ljedeće poslove:

• saziva i predsjedava sjednicama Ravnate­ljstva,

• odgovara za znanstveno-strukovni rad Zavoda,

• predlaže imenova­nje i razrješe­nje glavnih urednika i vodite­lja znanstvenih projekata,

• obav­lja i druge poslove u vezi s radom Ravnate­ljstva i svojim ovlastima koje su predviđene Statutom Zavoda.

Ravnate­lj

Članak 17.

(1) Ravnate­lj ima poslovodnu funkciju u Zavodu.

(2) Ravnate­lj:

• predstav­lja i zastupa Zavod sukladno ovlastima propisanima Statutom Zavoda,

• organizira i vodi rad i poslova­nje Zavoda,

• brine se o izvršava­nju odluka Ravnate­ljstva Zavoda te odgovara Ravnate­ljstvu za ­njihovu provođe­nje,

• odgovara za zakonitost rada Zavoda,

• obav­lja i druge poslove određene zakonom i Statutom Zavoda.

Članak 18.

(1) Ravnate­lja Zavoda imenuje i razrješuje Ravnate­ljstvo Zavoda na teme­lju javnog natječaja na rok od četiri godine, nakon koje­g može ponovo biti imenovan.

(2) Postupak izbora Ravnate­lja Zavoda pobliže će se urediti Statutom Zavoda. 

Znanstveno vijeće

Članak 19.

(1) Znanstveno vijeće je najviše znanstveno-strukovno tijelo Zavoda, mjerodavno za stručno bav­lje­nje leksikografsko-enciklo­pedičkim poslovima.

(2) Znanstveno vijeće prati i ocje­njuje rad leksikografa te obav­lja izbore i promaknuća u leksikografska zva­nja.

(3) Znanstveno vijeće donosi poslovnik o svom radu.

(4) Sastav Znanstvenog vijeća utvrđuje se Statutom.

 

V. SREDSTVA I IMOVINA ZAVODA

Članak 20.

(1) Sredstva za rad Zavoda osiguravaju se:

• iz proračuna Republike Hrvatske,

• vlastitom djelatnošću,

• donacijama te ostalim prihodima sukladno zakonskim propisima.

(2) Ostvari li Zavod obav­lja­njem svoje djelatnosti dobit, ona se upotreb­ljava isk­ljučivo za obav­lja­nje i razvoj djelatnosti Zavoda, u skladu sa Statutom Zavoda.

Članak 21.

U vlasništvu Zavoda su nekretnine, pokretnine te intelektualna prava što ih je stekao tijekom svoga rada.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Zavod je dužan uskladiti svoje opće akte i svoje poslova­nje s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana ­nje­gova stupa­nja na snagu.

Članak 23.

Danom stupa­nja na snagu ovoga  Zakona prestaje važiti Ured­ba Vlade Republike Hrvatske o Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža« (»Narodne novine«, br. 6/91.).

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić