Povezani zakoni

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Sl.l.SFRJ 06/73 NN 53/91

na snazi od 08.10.1991.

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Članak 1.

Legalizacija (u daljnjem tekstu: ovjerovljenje) isprava u međunarodnom prometu čini se na način predviđen ovim zakonom, ako međunarodnim ugovorom koji obvezuje Jugoslaviju nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovjerovljenjem, u smislu ovoga zakona, potvrđuju se vjerodostojnost potpisa osobe koja je ispravu potpisala i vjerodostojnost pečata stavljenoga na ispravu.

Članak 3.

Javne isprave izdane u inozemstvu mogu se upotrijebiti u Jugoslaviji samo ako ih ovjerovi Savezni sekretarijat za vanjske poslove odnosno diplomatsko ili konzularno predstavništvo Jugoslavije u inozemstvu.

Inozemne javne isprave ne podliježu ovjerovljenju u smislu ovoga članka ako, s temelja uzajamnosti, ni jugoslavenske javne isprave ne podliježu ovjerovljenju u državi o ispravi koje je riječ.

Pod javnom ispravom razumijevaju se isprave koje se u državi u kojoj su izdane smatraju javnom ispravom i koje su izdane u obliku i na način propisan zakonom dotične države.

Članak 4.

Ako organ kojemu je inozemna javna isprava podnesena posumnja u njezinu vjerodostojnost, može zatražiti od Saveznog sekretarijata za vanjske poslove da provjeri je li ispravu izdao organ koji je u njoj označen.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka upućuje se preko republičkog ili pokrajinskog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 5.

Javne isprave izdane u Jugoslaviji što će se upotrijebiti u inozemstvu ovjerovit će se samo ako zakon zemlje u kojoj će se jugoslavenska isprava upotrijebiti zahtijeva ovjerovljenje.

Članak 6.

Prije nego što će se domaće javne isprave dostaviti na ovjerovljenje nadležnom inozemnom organu, njih ovjerovljuje Savezni sekretarijat za vanjske poslove odnosno diplomatsko ili konzularno predstavništvo Jugoslavije u inozemstvu.

Članak 7.

Savezni sekretarijat za vanjske poslove ovjerovit će domaće javne isprave radi njihove upotrebe u inozemstvu samo ako je potpis i pečat organa ili organizacije koji su izdali ispravu već ovjerovio predsjednik općinskog suda ili sudac kojega on odredi, a potpis predsjednika suda odnosno suca i pečat suda - republički ili pokrajinski organ uprave nadležan za poslove pravosuđa.

Predsjednik odnosno sudac općinskog suda može ovjeroviti samo one javne isprave što su ih izdali organi i organizacije koji imaju sjedište na području toga suda.

Javne isprave što su ih izdali savezni republički i pokrajinski organi i organizacije ne podliježu ovjerovljenju od organa iz stavka 1. ovoga članka, već te isprave ovjerovljuje neposredno Savezni sekretarijat za vanjske poslove.

Članak 8.

Jugoslavenske isprave radi njihove upotrebe u državama koje su članice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (»Službeni list FNRJ«, br. 10/62 - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi), ovjerovljuje općinski sud i republički ili pokrajinski organ uprave nadležan za poslove pravosuđa.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, općinski sud može ovjeroviti samo isprave što su ih izdali organi i organizacije koje imaju sjedište na području toga suda, a republički i pokrajinski organ uprave nadležan za poslove pravosuđa - isprave što su ih izdali organi i organizacije koji imaju sjedište na području bilo kojega općinskog suda na teritoriju republike ili autonomne pokrajine.

Ovjerovljenje, u smislu ovoga članka, obavlja u općinskom sudu predsjednik suda ili sudac kojega on odredi, a u republičkom i pokrajinskom organu uprave nadležnome za poslove pravosuđa - radnik kojega odredi starješina toga organa.

Članak 9.

Osobe koje nisu jugoslavenski državljani mogu zahtijevati nostrifikaciju svjedodžaba o završenoj školi ili stečenu doktoratu znanosti u inozemstvu, ako imaju pravni interes da im se to prizna u Jugoslaviji.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje vrijediti Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom saobraćaju (»Službeni list FNRJ«, br. 44/46) i odredba članka 1. stavak 2. Zakona o nostrifikaciji školskih svjedodžbi stečenih u inozemstvu (»Službeni list SFRJ«, br. 12/67).

Članak 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom listu SFRJ«.

 

Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (NN 53/91)

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu ("Službeni list SFRJ", br. 6/1973) kao republički zakon.

Članak 2.

Zakon iz članka 1. ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj u cijelosti.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić