Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Član 1.

Pod informatičkom djelatnošću prema ovom zakonu podrazumijeva se: izgradnja i povezivanje informacijskih sistema, razvitak i povezivanje informacijsko-dokumentacijsko-komunikacijskih djelatnosti, primjena i razvitak uređaja za automatsku obradu i prijenos podataka i informacija (informatička oprema).

Informatička je djelatnost od posebnoga društvenog interesa i sastavni je dio društvenog sistema informiranja.

Član 2.

Radi ostvarivanja prava radnih ljudi i građana da budu obavještavani o pitanjima koja su značajna za njihov društveno-ekonomski položaj i samoupravljanje, organizacije udruženog rada, samoupravne interesne zajednice, druge samoupravne organizacije i zajednice, društveno-političke zajednice i društveno-političke organizacije imaju pravo i dužnost da:

- osiguravaju racionalnost i djelotvornost prikupljanja, obrade i prijenosa podataka i informacija;

- osiguravaju dostupnost podataka i informacija, kao i međusobno informiranje;

- usklađuju planove, akcije i mjere na području projektiranja, izgradnje i funkcioniranja informacijskih sistema;

- utvrđuju i provode zajedničku politiku nabave, korištenja i povezivanja informatičke opreme, nabave i razrede programskih rješenja, znanstveno-istraživačkog rada i osiguranja potrebnih kadrova;

- reguliraju način rada, zaštitu i osiguranje u rukovanju podacima, informacijama, programima i informatičkom opremom;

- dogovaraju se o drugim pitanjima od zajedničkog interesa. 

Član 3.

Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, skupštine zajednica općina, Skupština gradske zajednice općina Zagreb, republičke samoupravne interesne zajednice na području društvenih djelatnosti, Republička konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske, Vijeće Saveza sindikata Hrvatske i Privredna komora Hrvatske provest će postupak zaključivanja društvenog dogovora o međusobnoj suradnji i obavezama u vezi s utvrđivanjem osnova politike dugoročnog razvitka informatičke djelatnosti, društvenih osnova za projektiranje, izgradnju i funkcioniranje informacijskih sistema od posebnog društvenog značenja i njihova povezivanja u informacijski sistem Republike i Jugoslavije.

Postupak za zaključivanje društvenog dogovora provest će se najkasnije šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona. 

Član 4.

Društveni dogovor iz člana 3. ovoga zakona posebno će sadržavati:

- idejnu osnovu projektiranja i izgradnje informacijskog sistema Republike iz koje će biti vidljivi trajni ciljevi, osnovni koncept njegova funkcioniranja i pravac daljeg razvitka kao i aspekte općenarodne obrane i društvene samozaštite;

- osnovni koncept izgradnje tehničke osnovice informacijskog sistema Republike, politike nabave informatičke opreme i ulogu domaćih proizvođača;

- osnovne elemente projektnog zadatka informacijskog sistema Republike i njegove tehničke osnovice, kao i materijalne obaveze u odnosu na izradu i provedbu projekta;

- osnovnu koncepciju izvora podataka i informacija iz kojih će se neposredno obavještavati radni ljudi i građani;

- koncepciju povezivanja s informativnom djelatnosti u funkciji ostvarivanja društvenog sistema informiranja. 

Član 5.

Informacijskim sistemom Republike osigurava se:

- dostupnost podacima i informacijama;

- brzo i efikasno dostavljanje podataka i informacija;

- otklanjanje ponavljanja i neracionalnih postupaka u prikupljanju, obradi i u prijenosu podataka i informacija;

- jedinstveni standardi, šuarski sistem, metoda i postupak obrade podataka i informacija;

- primjena optimalnih tehničkih rješenja uz maksimalni stupanj njihove povezanosti i jedinstva;

- povezanost informacijskog sistema Republike s informacijskim sistemom pokrajina, drugih republika i federacije;

- usklađenost sistema s koncepcijom i politikom općenarodne obrane i društvene samozaštite. 

Član 6.

Za nabavu informatičke opreme, koja je od bitnog značenja za ostvarivanje i funkcioniranje jedinstvenog projekta informacijskog sistema u Republici, podnosioci zahtjeva za nabavu takve opreme dužni su izraditi projektnu dokumentaciju.

Izvršno vijeće Sabora će, na temelju odredbi društvenog dogovora iz člana 3. i 4. ovoga zakona, utvrditi kriterije za izradu projektne dokumentacije za nabavku informatičke opreme iz stava 1. ovoga člana najkasnije u roku tri mjeseca nakon zaključivanja društvenog dogovora.

Član 7.

Podnosioci zahtjeva za nabavu informatičke opreme dužni su, prije raspisivanja natječaja za nabavu opreme, projektnu dokumentaciju iz člana 6. ovoga zakona dostaviti nadležnom republičkom organu za informatiku radi davanja stručnog mišljenja.

Republički organ iz stava 1. ovoga člana dužan je svoje pismene primjedbe dostaviti podnosiocu zahtjeva u roku 30 dana od dana primitka projektne dokumentacije. Ako nadležni republički organ za informatiku svoje primjedbe ne dostavi u navedenom roku, smatrat će se da na projektnu dokumentaciju nema primjedaba.

Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovoga člana obavezan je upućene primjedbe nadležnoga republičkog organa razmotriti te o svojim stavovima i mišljenjima obavijestiti organ koji mu je primjedbe uputio.

 Član 8.

Organizacije udruženog rada, samoupravne interesne zajednice, druge samoupravne organizacije i zajednice, kao i društveno-političke zajednice u kojima se evidentiraju, prikupljaju i obrađuju podaci i informacije informatičkom opremom, dužni su u roku godine dana nakon stupanja na snagu ovoga zakona općim aktima regulirati način rada u rukovanju informatičkom opremom, kao i podacima i informacijama koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju primjenom informatičke opreme.

 Član 9.

Općim aktima iz člana 8. ovoga zakona posebno se regulira:

- postupak u rukovanju podacima i informacijama;

- odgovornost radnika u rukovanju i kontroli podataka i informacija;

- način zaštite od neovlaštenog korištenja podataka i informacija koji predstavljaju poslovnu ili službenu tajnu te osobnih podataka i informacija o građanima;

- način zaštite informatičke opreme od mogućih elementarnih nepogoda (požari, poplave, ptresi itd.) i postupak pri radu na sprečavanju šteta u takvim slučajevima;

- način zaštite informatičke opreme i postupak pri radu u ratnim uvjetima;

- kontrola kretanja stranih osoba u prostorijama gdje je smještena informatička oprema i gdje su pohranjeni mediji – nosioci podataka i informacija;

- postupak u slučajevima zastoja ili kvarova na informatičkoj opremi.

 Član 10.

Do zaključenja društvenog dogovora iz člana 3. ovoga zakona o usvajanju idejnog projekta izgradnje informacijskog sistema Republike:

- podatke i informacije od zajedničkog interesa dogovorno će utvrđivati izvršni organi sudionika navedenoga društvenog dogovora;

- Republički savjet za informatiku će uz suradnju Republičkog zavoda za statistiku utvrditi standarde za statističku obradu podataka i informacija od zajedničkog interesa;

- politika nabave informatičke opreme iz člana 6. ovoga zakona ostvarivat će se na osnovi kriterija koje će donijeti Izvršno vijeće Sabora najkasnije u roku tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga zakona.

 Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić