Povezani zakoni

Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu

NN 11/94

na snazi od 25.02.1994.

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se osnivanje Hrvatskog domovinskog fonda i dioničkog društva za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom. Hrvatski domovinski fond je fond za ulaganje kapitala (investicijski fond), a dioničko društvo za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom je društvo za ulaganje kapitala (investicijsko društvo).

Članak 2.

Hrvatski domovinski fond i dioničko društvo za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom mogu osnovati Savez hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HVIDR-a) i vojni invalidi domovinskog rata i članovi obitelji poginulih branitelja domovinskog rata.

Za svoj osnivački ulog HVIDR-a ima pravo na odabir dionica kojima raspolaže Hrvatski fond za privatizaciju u dinarskoj protuvrijednosti od 8 milijuna DEM

Članak 3.

Hrvatski domovinski fond čine dionice koje u Hrvatski domovinski fond unesu HVIDR-a, dionice koje unesu vojni invalidi domovinskog rata i članovi obitelji poginulih branitelja domovinskog rata koji su stekli pravo na te dionice na temelju odredaba članka 31. stavka 2., 3. i 4. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, dionice i drugi vrijednosni papiri i novčana sredstva ostvarena gospodarenjem Hrvatskim domovinskim fondom te dionice i vrijednosni papiri i novčana sredstva što ih Hrvatskom domovinskom fondu bez naknade dade Republika Hrvatska te druge pravne i fizičke osobe. Hrvatski domovinski fond nije pravna osoba.

Članak 4.

Vojni invalidi domovinskog rata i članovi obitelji poginulih branitelja domovinskog rata, kojima još nisu izdane dionice na koje imaju pravo na temelju odredbi Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 19/91., 83/92.. 94/93. i 2/94.) a koji osnivanjem dioničkog društva za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom odluče unijeti svoje dionice u Hrvatski domovinski fond, imaju pravo putem dioničkog društva za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom na odabir i rezervaciju dionica kod Hrvatskog fonda za privatizaciju.

HVIDR-a ima pravo odabira dionica kod Hrvatskog fonda za privatizaciju i njihovog unosa u Hrvatski domovinski fond za one branitelje domovinskog rata koji se vode kao nestali čime Društvo za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom preuzima obvezu izdavanja svojih dionica kada se riješi status nestalih.

Članak 5.

Sredstva Hrvatskog domovinskog fonda čine zasebnu imovinu koja se dijeli u jednake, u dionicama Društva za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom iskazane, udjele i predstavlja zajedničku imovinu vlasnika dionica Društva za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom.

Vrijednost jednog udjela u času osnivanja Hrvatskog domovinskog fonda iznosit če dinarsku protuvrijednost 100 DEM.

Članak 6.

Dioničko društvo za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom pravna je osoba koja gospodari imovinom Hrvatskog domovinskog fonda.

Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka dioničko društvo za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom prikuplja novčana sredstva prodajom dionica i drugih vrijednosnih papira kojima gospodari i tim sredstvima kupuje dionice i druge vrijednosne papire, ili ih ulaže u banke ili druge financijske institucije pod najpovoljnijim uvjetima.

Dioničko društvo za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom pored djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može obavljati djelatnosti ekonomskog i pravnog konzaltinga u svezi s izdavanjem i prometom vrijednosnih papira, konzaltinga u svezi s investiranjem u vrijednosne papire te informatičku i propagandnu djelatnost u svezi s vrijednosnim papirima. Dioničko društvo za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom imovinom Hrvatskog domovinskog fonda upravlja u svoje ime, a za račun vlasnika imovine Hrvatskog domovinskog fonda. Djelatnost Društva za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom svrstava se u djelatnost financijskih institucija.

Članak 7.

Dioničko društvo za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom može se osnovati kada su u Hrvatski domovinski fond unesene dionice ili drugi vrijednosni papiri u dinarskoj protuvrijednosti 2 milijuna DEM.

Dioničko društvo iz stavka 1. ovoga članka poslovat če pod tvrtkom "Hrvatski domovinski fond" d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo HDF).

Članak 8.

Organi Društva HDF jesu - Skupština - Uprava - Nadzorni odbor.

Skupština u Nadzorni odbor mora u natpolovičnom broju imenovati članove koje je predložila Vlada Republike Hrvatske. Na izbor organa Društva HDF i njihovu nadležnost primjenjuju se odredbe o organima dioničkog društva Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 9.

HVIDR-a, vojni invalidi domovinskog rata i članovi obitelji poginulih branitelja domovinskog rata koji unesu u Hrvatski domovinski fond dionice postaju time dioničari Društva HDF s razmjerno nominalnoj vrijednosti dionica koje su unijeli. Društvo HDF izdat če invalidima domovinskog rata i članovima obitelji poginulih branitelja domovinskog rata te HVIDR-i dionice Društva HDF čija vrijednost odgovara vrijednosti jednog udjela u Hrvatskom domovinskom fondu i u omjeru su 1:1 u odnosu na vrijednost dionica koje su invalidi domovinskog rata i članovi obitelji poginulih branitelja i HVIDR-a unijeli u Hrvatski domovinski fond u njihovoj nominalnoj vrijednosti.

Hrvatski fond za privatizaciju če u ime Republike Hrvatske unijeti dodatnu količinu dionica iz svog portfelja kako bi se osiguralo da u startu vrijednost unijetih dionica bude realno jednaka nominalnoj vrijednosti unijetih dionica. Količinu dionica iz stavka 2. ovoga članka odredit če i izbor ovih dionica izvršit če ministar financija po pribavljenom mišljenju direktora Hrvatskog fonda za privatizaciju i Uprave Društva HDF.

Članak 10.

Dionice Društva HDF su vrijednosni papiri i označavaju udjele dioničara u imovini Hrvatskog domovinskog fonda i prava vlasnika prema Društvu HDF Dionice Društva HDF moraju glasiti na ime.

Članak 11.

Samo je Društvo HDF ovlašteno raspolagati imovinom Hrvatskog domovinskog fonda, pri čemu se Društvo HDF ne može zaduživati niti odobravati kredite niti davati jamstva, niti može zalagati ili drugačije opterećivati imovinu Hrvatskog domovinskog fonda, niti može stjecati vlastite vrijednosne papire ili vrijednosne papire ze svoj račun.

Iznimno za pokriče kratkoročnih potreba u novčanim sredstvima Društvo HDF može uzimati kredite s rokom vračanja do 12 mjeseci i uz druge najpovoljnije uvjete s time da uzeti krediti nikada ne mogu zajedno preči 10% vrijednosti imovine Hrvatskog domovinskog fonda. Dioničari Društva HDF nemaju pravo niti pojedinačnog niti zajedničkog raspolaganja imovinom Hrvatskog domovinskog fonda. Sudska i druga izvršenja protiv dioničara HDF nisu moguča iz imovine Hrvatskog domovinskog fonda več njihovi vjerovnici mogu steči samo dionice Društva HDF koje pripadaju dioničaru. Raspolaganja suprotna odredbama stavka 1. do 4. ovoga članka ništava su.

Članak 12.

Dioničari Društva HDF mogu međusobno prenositi dionice Društva HDF bez ograničenja ali ih ne mogu prenositi drugim osobama. Dioničar Društva HDF može tražiti da mu se uz povrat dionice isplati njegov udio u Hrvatskom domovinskom fondu. Isplata ovisi o imovini Hrvatskog domovinskog fonda i pristizanju novčanih sredstava u Hrvatski domovinski fond, što se uređuje Pravilnikom Hrvatskog domovinskog fonda. U slučaju smrti dioničara nasljednicima če se izdati, uz povrat dionica, nove dionice ili izvršiti isplata. Isplata dionice dovodi do smanjenja njihovog broja jer se za isplačene dionice ne mogu izdavati nove.

Članak 13.

Dioničko društvo čije se dionice unose u Hrvatski domovinski fond ili ih Društvo HDF prodaje, dužno je dopustiti izravan upis Društva HDF u knjigu dioničara toga društva

Članak 14.

Za Hrvatski domovinski fond vodi se zasebno računovodstvo i evidencija imovine. Svaka promjena vrijednosti imovine evidentira se, pa se u slučaju porasta vrijednosti uračunava u prinos iz imovine, a u slučaju pada vrijednosti u troškove poslovanja. Pozitivni rezultati gospodarenja podijelit če se u skladu s Pravilnikom Hrvatskog domovinskog fonda. Gubitak Hrvatskog domovinskog fonda iskazuje se kroz smanjenje vrijednosti imovine Hrvatskog domovinskog fonda. Godišnja dobit Hrvatskog domovinskog fonda mora se nakon odbitaka troškova poslovanja te dijela dobiti za sredstva rezervi raspodijeliti na dioničare Društva HDF. Dobit se dijeli u skladu s Pravilnikom Hrvatskog domovinskog fonda.

Članak 15.

Radi izravnanja smanjene vrijednosti i pokrića drugih gubitaka Hrvatskog domovinskog fonda formiraju se sredstva rezervi. Sredstva rezervi formiraju se iz dobiti Hrvatskog domovinskog fonda te unošenjem novčanih sredstava i vrijednosnih papira od strane fizičkih i pravnih osoba za koje Društvo HDF nema obvezu izdavati dionice.

Članak 16.

Za slučaj da se iz godišnje dobiti Hrvatskog domovinskog fonda ne može isplatiti dividenda dioničarima Društva HDF-a u visini prosječne kamatne stope koju građani ostvaruju na oročene dinarske depozite na godinu dana kod poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj, Republika Hrvatska če u državnom proračunu osigurati potrebna sredstva za isplatu takove dividende. Obvezu iz stavka I. ovoga članka Republika Hrvatska preuzima na vrijeme od 5 godina od dana registracije Društva HDF.

Članak 17.

Društvo HDF za troškove upravljanja Hrvatskim domovinskim fondom ili za troškove službe koje rade za Društvo može od Hrvatskog domovinskog fonda naplatiti naknadu. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka sredstva za troškove poslovanja Društva HDF u prvih pet godina njegovog poslovanja osigurat če se u državnom proračunu. Naknade za troškove upravljanja Hrvatskim domovinskim fondom moraju biti utvrdene Statutom Društva HDF.

Članak 18.

Hrvatski domovinski fond ima svoj Pravilnik. Pravilnik Hrvatskog domovinskog fonda donosi Uprava Društva HDF, po pribavljenom mišljenju ministra financija. Pravilnik Hrvatskog domovinskog fonda mora naročito uređivati:

a) osnove gospodarenja Hrvatskog domovinskog fonda,

b) politiku raspoređivanja dobiti Hrvatskog domovinskog fonda,

c) politiku određivanja cijene dionica i iskupa njihove vrijednosti,

d) naknade Društva za upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom.

Članak 19.

Društvo HDF oslobađa se plaćanja poreza na dobit. poreza na promet vrijednosnih papira i druge imovine Hrvatskog domovinskog fonda. Dioničari Društva HDF oslobađaju se plačanja poreza na prihod od imovine koju čini prihod dividendi i prihod od dionica Društva HDF. Oslobađanja iz stavka 1. ovoga članka traju pet godina od dana registracije Društva HDF.

Članak 20.

Nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja Hrvatskog domovinskog fonda i Društva HDF provodi u okviru svojih nadležnosti Ministarstvo financija.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

 

Copyright © Ante Borić