Povezani zakoni

Zakon o grobljima boraca

Sl.l FNRJ 52/61 i Sl.l. SFRJ 09/65

na snazi od 11.03.1965.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. Opće odredbe 

Član 1.

U svrhu očuvanja vidne uspomene na žrtve koje su narodi Jugoslavije i njihovi saveznici dali u borbama za oslobođenje, i odavanja dužne počasti palim borcima, groblja  grobovi boraca nalaze se pod zaštitom i uređuju se i održavaju po odredbama zakona.

Član 2.

Pod grobljima i grobovima boraca, u smislu ovog zakona, razumijevaju se:

1) Brisan

2) groblja i grobovi jugoslavenskih boraca, Jugoslavena ratnih zarobljenika, interniranih osoba i drugih žrtava neprijateljskog terora, u inozemstvu, iz drugog svjetskog rata i prijašnjih ratova (u daljnjem tekstu: groblja i grobovi jugoslavenskih boraca u inozemstvu);

3) groblja i grobovi boraca savezničkih armija na teritoriju Jugoslavije iz drugog svjetskog rata i prijašnjih ratova;

4) groblja i grobovi boraca stranih armija ili odreda, sahranjenih na teritoriju Jugoslavije, a koji su se u drugom svjetskom ratu borili u Jugoslaviji protiv zajedničkog neprijatelja.

Član 3.

Brisan.

 

II. Uređivanje i održavanje groblja 

Član 4.

Radi uređivanja i što boljeg održavanja groblja i grobova boraca savezničkih i stranih armija ili odreda iz člana 2. tač. 3. i 4. ovog zakona (u daljnjem tekstu: groblja i grobovi boraca savezničkih i stranih armija), posmrtni ostaci ovih boraca sahranjeni u pojedinačnim grobovima i manjim grobovima, skupit će se i sahraniti na postojećim grobljima ili na novim grobljima boraca koja će se u tu svrhu podići.

Rješenja o prenošenju i sahranjivanju posmrtnih ostataka boraca, u smislu odredbe stava 1. ovog člana, donosi Savezni sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku.

Prenošenje i sahranjivanje posmrtnih ostataka boraca po rješenju iz stava 2. ovog člana organizira nadležni organ općine na čijoj se teritoriju nalaze rastureni grobovi i manja groblja ovih boraca.
Prenošenje i sahranjivanje posmrtnih ostataka boraca, kao i druga pitanja u vezi s grobljima i grobovima boraca, mogu se po principu reciprociteta rješavati i na drugi način, ako je to utvrđeno međudržavnim sporazumom.

Član 5.

Radi što lakšeg skupljanja posmrtnih ostataka boraca savezničkih i stranih armija sahranjenih na teritoriju Jugoslavije i njihovog sahranjivanja u određena groblja, skupština općina na čijoj se teritoriju osiguraju od oštećenja i uništenja spomenike, obilježja i znakove na ovim grobovima, kao i da čuvaju sve dokumente koji se odnose na te grobove.

Član 6.

Groblja i grobovi jugoslavenskih boraca u inozemstvu uređuju se u skladu s mjesnim običajima i, po pravilu, na način na koji su uređena groblja i grobovi boraca drugih država, ako međudržavnim sporazumom između odnosne države i Jugoslavije nije određeno drukčije.

Član 7.

O uređivanju i održavanju groblja i grobova boraca savezničkih i stranih armija brine se skupština općine na čijoj se teritoriju nalaze ova groblja i grobovi.

O uređivanju i održavanju groblja i grobova jugoslavenskih boraca u inozemstvu brinu se jugoslavenska diplomatska predstavništva i konzulati.

Član 7a.

Groblja i grobovi boraca savezničkih i stranih armija ne mogu se prekopavati ni prenositi, niti im se može mijenjati izgled, bez prethodne suglasnosti Saveznog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku.

Član 8.

O grobljima i grobovima boraca vodi se evidencija.

Evidenciju o grobljima i grobovima boraca iz člana 2. ovoga zakona vodi Savezni sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku.

Član 9.

Jugoslavenska diplomatska predstavništva i konzulati, kao i nadležni općinski organi uprave, dužni su Saveznom sekretarijatu za zdravstvo i socijalnu politiku dostavljati na njegov zahtjev podatke potrebne za vođenje evidencije o grobljima i grobovima boraca iz člana 2. ovoga zakona.

Član 10.

Financijska sredstva potrebna za prenošenje i sahranjivanje posmrtnih ostataka boraca spomenutih u članu 2. ovog zakona, i za uređivanje i održavanje njihovih groblja i grobova, osiguravaju se u saveznom budžetu.

 

III. Prelazne i završne odredbe 

Član 11.

Groblja i grobovi pripadnika stranih armija koji nisu obuhvaćeni odredbama ovog zakona, a nalaze se na teritoriju Jugoslavije, obilježit će se i održavati u skladu sa međunarodnim obavezama Jugoslavije.

Član 12.

Ovlašćuje se Savezni sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku da, u sporazumu s državnim sekretarom za vanjske poslove, propiše način uređivanja i održavanja groblja i grobova boraca, kao i način vođenja evidencije i grobljima i grobovima boraca.

Član 13.

Do donošenja republičkih propisa, predviđenih u članu 3. ovog zakona, u pogledu uređivanja i održavanja groblja i grobova jugoslavenskih boraca, Jugoslavena ratnih zarobljenika, interniranih osoba i drugih žrtava neprijateljskog terora sahranjenih na teritoriju Jugoslavije, primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti grobova boraca palih u narodnooslobodilačkom ratu i žrtava fašističkog terora (»Službeni list FNRJ«, br. 29/54).

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u »Službenom listu FNRJ«.

Prijelazne i završne odredbe iz Sl.l.SFRJ 09/65

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivalja u »Službenom listu SFRJ«

 

 

Copyright © Ante Borić