Zakon o geološkim istraživanjima

NN 34/86

na snazi od 20.08.1986.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. OSNOVNE ODREDBE

 Član 1.

Geološkim istraživanjima, prema ovom zakonu, smatraju se istraživanja i utvrđivanja sastava i građe zemljine kore (kopna i podmorja), pronalaženje i istraživanje ležišta mineralnih sirovina, istraživanje pitkih, mineralnih i termalnih podzemnih voda kao i geološka ispitivanja prije izgradnje objekata.

Radnje iz stava 1. ovoga člana obavljaju se geološkim, geofizičkim, geokemijskim, hirogeološkim i inženjersko-geološkim metodama, površinskim i podzemnim radovima te istražnim i strukturnim bušenjem.

 Član 2.

Geološka istraživanja su osnovna, regionalna i detaljna, te geološka istraživanja prije izgradnje objekata. 

Član 3.

Osnovna geološka istraživanja obavljaju se radi dobivanja osnovnih geoloških podataka o sastavu i građi zemljine kore te radi utvrđivanja mogućnosti pronalaženja mineralnih sirovina ili određivanja inženjersko-geoloških, hidrogeoloških, geofizičkih i petroloških karakteristika stijena.

Osnovna geološka istraživanja uključuju i izradu odgovarajućih karata mjerila: 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000 i manjih mjerila

 Član 4.

Regionalna geološka istraživanja obavljaju se radi dobivanja podataka o sastavu i građi zemljine kore određene regije te pronalaženja ležišta mineralnih sirovina i vodonosnih kompleksa.

Istraživanja iz stava 1. ovoga člana obavljaju se:

- na području na kojem je prethodno utvrđena mogućnost postojanja jedne ili više mineralnih sirovina, nalazišta voda ili izvora geotermalne energije,

- na području koje je perspektivno na temelju rezultata osnovnih geoloških istraživanja za izvođenje regionalnih geoloških istraživanja.

Regionalna geološka istraživanja uključuju i izradu odgovarajućih karata mjerila 1:10.000 i manjih mjerila.

Član 5.

Detaljna geološka istraživanja obavljaju se radi dobivanja podataka o postanku, položaju i obliku ležišta mineralnih sirovina i utvrđivanju njihove količine, kakvoće te mogućnosti i uvjeta eksploatacije.

Istraživanja iz stava 1. ovoga člana provode se prema Zakonu o rudarstvu i Zakonu o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi.

Detaljna geološka istraživanja obavljaju se i radi istraživanja podzemnih voda, ispitivanja stijena te dobivanja podataka potrebnih za poduzimanje mjera za zaštitu čovjekove okoline.

Detaljna geološka istraživanja uključuju i izradu odgovarajućih geoloških karata u mjerilu 1:10.000 i većem.

 Član 6.

Geološka istraživanja prije izgradnje objekata obavljaju se radi dobivanja geoloških podataka potrebnih za izradu tehničke dokumentacije propisane Zakonom o izgradnji objekata.

Ako investitor raspolaže podacima, uvjetima i podlogama na osnovi kojih se može pristupiti izradi tehničke dokumentacije za izgradnju objekata neće se ponovno obaviti geološka istraživanja iz stava 1. ovoga člana.

Član 7.

Geološka istraživanja mogu izvoditi organizacije udruženog rada koje ispunjavaju ovim zakonom propisane uvjete.

Član 8.

Rezultati geoloških istraživanja su dostupni javnosti.

Javnost rezultata geoloških istraživanje može ograničiti zakonom i propisima donesenim na osnovi zakona.

 Član 9.

Osnovna i regionalna geološka istraživanja su djelatnost od posebnog društvenog interesa.

U obavljanju osnovnih i regionalnih geoloških istraživanja poseban društveni interes izražava se u:

- planiranju i koordiniranju geoloških istraživanja u Republici,

- utvrđivanju prioriteta geoloških istraživanja i osiguravanju kontinuiteta tih istraživanja u skladu s dugoročnom politikom privrednog razvoja zemlje,

- utvrđivanju uvjeta pod kojima se mogu izvoditi geološka istraživanja i koristiti rezultati tih istraživanja,

- vođenju jedinstvene evidencije o rezultatima geoloških istraživanja od općeg interesa za Republiku.

Član 10.

Vođenje jedinstvene evidencije o rezultatima geoloških istraživanja od općeg interesa za Republiku povjerava se Geološkom zavodu u Zagrebu (u daljem tekstu: Zavod).

U obavljanju poslova iz stava 1. ovoga člana Zavod:

- uspostavlja centralni arhiv geološke dokumentacije te čuva i distribuira sve vrste osnovnih i regionalnih geoloških karakta,

- evidentira i pohranjuje podatke o svim vrstama mineralnih sirovina i podzemnih voda,

- vodi katastar istražnih radova (podaci o bušenju i ostalim vrstama istražnih radova) čije je praćenje i sistematiziranje od općeg interesa za Republiku.

Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. ovoga člana osiguravaju se u republičkom budžetu na osnovi programa kojeg utvrđuje Izvršno vijeće Sabora na prijedlog republičkog organa uprave nadležnog za poslove znanosti.

Podatke iz stava 2. ovoga člana Zavod daje na uvid organima društveno-političkih zajednica i ostalim zainteresiranim organima i organizacijama pod propisanim uvjetima.

Član 11.

Nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovi njega obavlja republički organ uprave nadležan za poslove znanosti.

 

II. IZVOĐENJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Član 12.

Geološka istraživanja izvode se na temelju programa geoloških istraživanja.

Program osnovnih i regionalnih istraživanja mora sadržavati: svrhu i cilj istraživanja; prikaz dosadašnjih istraživanja; metode istraživanja; vrstu, opseg i troškovnik predviđenih radova i dinamiku izvođenja radova.

Program detaljnih geoloških istraživanja iz člana 5. stava 3. i geoloških istraživanja prije izgradnje objekata mora sadržavati: rezultate odgovarajućih osnovnih i regionalnih geoloških istraživanja; vrste planiranih radova i njihova tehnička rješenja; opseg radova; potrebna tehnološka ispitivanja; dinamiku radova i rokove izvršenja te potrebna financijska sredstva.

 Član 13.

Programiranje osnovnih i regionalnih geoloških istraživanja obavlja se u okviru Samoupravne interesne zajednice znanosti Socijalističke Republike Hrvatske uz suradnju Privredne komore Hrvatske.

Programiranje dijela osnovnih i regionalnih geoloških istraživanja može se obaviti i u organizacijama udruženog rada, a u skladu s ovim zakonom.

Prijedlog programa geoloških istraživanja izrađuje organizacija udruženog rada koja je osposobljena za izvođenje tih istraživanja.

Program geoloških istraživanja usvaja radnički savjet odnosno drugi odgovarajući samoupravni organ korisnika istraživanja.

 Član 14.

Planiranje osnovnih i regionalnih geoloških istraživanja obavlja se u okviru Samoupravne interesne zajednice Socijalističke Republike Hrvatske uz suradnju Privredne komore Hrvatske.

Planiranje dijela osnovnih i regionalnih istraživanja može se vršiti i u organizacijama udruženog rada, a u skladu s ovim zakonom.

 Član 15.

Geološka istraživanja povjeravaju se na izvođenje na osnovi natječaja ili neposrednom pogodbom investitora i organizacije udruženog rada koja ispunjava uvjete utvrđene ovim zakonom za izvođenje geoloških istraživanja.

Investitor i organizacija udruženog rada koja izvodi geološka istraživanja zaključuju ugovor o izvođenju geoloških istraživanja u pismenom obliku.

Član 16.

Osnovna geološka istraživanja izvode se u skladu s uputstvima koje donosi Savezni geološki zavod.

Regionalna i detaljna geološka istraživanja iz člana 5. stava 3. vode se u skladu s uputstvima koje donosi Samoupravna interesna zajednica znanosti Socijalističke Republike Hrvatske.

 Član 17.

Rukovođenje izradom programa osnovnih i regionalnih geoloških istraživanja, rukovođenje i samostalno obavljanje geoloških istraživanja, te izrada dokumentacije o izvršenim istraživanjima može se povjeriti radniku koji ima stručnu spremu sedmog (VII/1) stupnja geološke struke i osposobljen je za samostalno obavljanje geoloških istraživanja.

Obavljanje detaljnih geoloških istraživanja koje izvodi organizacija udruženog rada za vlastite potrebe može se povjeriti i radniku kojima ima stručnu spremu sedmog (VII/1) stupanj geološke ili rudarske struke i osposobljen je za samostalno obavljanje geoloških istraživanja.

Republički organ uprave nadležan za poslove znanosti uz pribavljeno mišljenje republičkog organa uprave nadležnog za poslove obrazovanja i republičkog organa uprave nadležnog za poslove rudarstva, propisat će uvjete, način i program stručnog osposobljavanja te način provjere stručne osposobljenosti radnika iz stava 1. i 2. ovoga člana.

Član 18.

Osnovna i regionalna geološka istraživanja može izvoditi organizacija udruženog rada ako u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ima najmanje 10 radnika geološke struke sedmog (VII/1) stupnja odgovarajućih disciplina osposobljenih za samostalno obavljanje geoloških istraživanja.

Detaljna geološka istraživanja iz člana 5. stava 3. može izvoditi organizacija udruženog rada ako u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ima najmanje 5 radnika geološke struke sedmog (VII/1) stupnja osposobljenih za samostalno obavljanje geoloških istraživanja.

Detaljna geološka istraživanja za vlastite potrebe može izvoditi i organizacija udruženog rada koja ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje jednog radnika geološke ili rudarske struke sedmog (VII/1) stupnja osposobljenog za samostalno obavljanje geoloških istraživanja.

 Član 19.

Organizacija udruženog rada koja izvodi geološka istraživanja dužna je:

1. izvoditi radove prema programu geoloških istraživanja;

2. osigurati i provoditi sve mjere zaštite na radu;

3. pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost građana;

4. osigurati zaštitu čovjekove okoline i zaštićenih objekata.

Organizacija udruženog rada koja izvodi geološka istraživanja obavještava o početku radova nadležni općinski organ uprave na čijem se području izvode geološka istraživanja najkasnije 15 dana prije početka radova.

 Član 20.

Na zakonom zaštićenim područjima, geološka istraživanja mogu se izvoditi samo ako to zahtijeva opći interes i uz suglasnost organa nadležnog za zaštitu tih područja.

 Član 21.

Organizacija udruženog rada dužna je izvoditi geološka istraživanja u skladu s utvrđenim standardima i normativima te suvremenim stručnim i znanstvenim metodama.

Organizacija udruženog rada koja izvodi geološka istraživanja izrađuje dokumentaciju o:

1. izvršenim geološkim, hidrološkim, inženjersko-geološkim, geofizičkim i geokemijskim istraživanjima;

2. strukturnim i istražnim bušotinama koje su izvedene pri geološkim istraživanjima.

Organizacija udruženog rada koja izvodi osnovna i regionalna geološka istraživanja dužna je dokumentaciju iz stava 2. ovoga člana dostaviti investitoru i Zavodu u roku tri mjeseca nakon izvršenih istraživanja.

Organizacija udruženog rada koja izvodi detaljna geološka istraživanja iz člana 5. stava 3. dužna je dokumentaciju iz stava 2. ovoga člana dostaviti investitoru, a Zavodu samo evidencioni list o tim istraživanjima.

 Član 22.

Dokumentacija o izvršenim geološkim istraživanjima iz člana 21. ovoga zakona sadržava za svaku vrstu istraživanja:

1. prikaz i ocjenu ranijih istraživanja;

2. cilj i način istraživanja te vrstu i opseg izvršenih istraživanja;

3. sistematizirani prikaz podataka sakupljenih prilikom terenskih istraživanja;

4. sistematizirani prikaz rezultata kompleksnih, laboratorijskih i tehnoloških ispitivanja;

5. prikaz i objašnjenje rezultata istraživanja prema raspoloživim podacima;

6. grafičko oblikovanje obrađenih podataka prema uputstvima iz člana 16. ovoga zakona.

Dokumentacija o geološkim istraživanjima ima karakter arhivske građe koja se čuva trajno.

Član 23.

Zainteresirane organizacije udruženog rada, druge samoupravne organizacije i zajednice mogu koristiti rezultate geoloških istraživanja u skladu s odredbama zakona i propisa donesenih na osnovi zakona.

Dokumentacija osnovnih i regionalnih istraživanja može se koristiti u skladu s Pravilnikom o korištenju i upotrebi Osnovne geološke karte Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Dokumentacija detaljnih istraživanja iz člana 5. stava 3. može se koristiti uz prethodno pribavljenu suglasnost investitora tih istraživanja.

Korisnik dokumentacije o geološkim istraživanjima dužan je da pri korištenju geoloških karata i druge dokumentacije istakne i podatak o autorima ove dokumentacije i da postupa u skladu s propisima o autorskom pravu.

 Član 24.

Organizacija udruženog rada koja izvodi geološka istraživanja dužna je reprezentativne uzorke (jezgre, preparate, analize i sl.) mineralnih sirovina i stijena uzetih prilikom istraživanja na površini, dubini ili iz bušotina, pohraniti i čuvati prema potrebi, a najmanje 20 godina.

Na zahtjev republičkog organa uprave nadležnog za poslove znanosti organizacija iz stava 1. ovoga člana dužna je uzorke mineralnih sirovina i stijena predati na pohranu i čuvanje u Zavodu.

Uzroci mineralnih sirovina i stijena iz stava 1. ovoga člana mogu se dati na uvid i korištenje drugim geološkim i znanstvenim organizacijama, samo uz prethodno pribavljenu suglasnost investitora.

 Član 25.

Organizacija udruženog rada koja je izvela geološka istraživanja dužna je nakon završetka ili obustavljanja tih istraživanja na područjima na kojima su obavljeni radovi provesti sve mjere osiguranja kojima se isključuje nastupanje opasnosti za ljude i imovinu kao i za čovjekovu okolinu i o tome obavijestiti nadležni općinski organ uprave na čijem području su izvođeni radovi.

Ako organ uprave iz stava 1. ovoga člana utvrdi da su provedene potrebne mjere osiguranja izdat će o tome potvrdu organizaciji udruženog rada koja je izvela geološka istraživanja.

 

III. FINANCIRANJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA I SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE

 Član 26.

Sredstva za financiranje osnovnih i regionalnih geoloških istraživanja osiguravaju se u okviru Samoupravne interesne zajednice znanosti Socijalističke Republike Hrvatske, a mogu i u neposrednim odnosima s organizacijama udruženog rada koje izvode geološka istraživanja.

Član 27.

Sredstva za financiranje detaljnih geoloških istraživanja osiguravaju organizacije udruženog rada, druge samoupravne organizacije i zajednice zainteresirane za istraživanje, eksploataciju, preradu i trgovinu mineralnim sirovinama.

Član 28.

Sredstva za financiranje geoloških istraživanja prije izgradnje objekata osigurava investitor objekta za čije potrebe se izvode istraživanja.

 

IV. KAZNENE ODREDBE

 Član 29.

Novčanom kaznom od 1,000.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup organizacija udruženog rada ili druga pravna osoba:

1. ako geološka istraživanja ne izvodi u skladu s uputstvima iz člana 16. ovoga zakona ili se ne pridržava suvremenih stručnih i znanstvenih metoda;

2. ako u propisanom roku ne udovolji zahtjevu iz člana 24. stava 1. i 2. ovoga zakona;

3. ako ne provede potrebne mjere osiguranja nakon završetka ili obustave geoloških istraživanja (član 25. stav 1.).

Za privredni prijestup iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 100.000 dinara.

 Član 30.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kaznit će se za prekršaj organizacija udruženog rada ili druga pravna osoba:

1. ako ugovor s investitorom o izvođenju geoloških istraživanja ne zaključi u pismenom obliku (član 15. stav 2.);

2. ako izradu programa osnovnih i regionalnih geoloških istraživanja, rukovođenje geološkim istraživanjima ili izradu dokumentacije o izvršenim istraživanjima povjeri neovlaštenoj osobi (član 17. stav 1.);

3. ako ne izvodi istraživanje u skladu s programom (član 19. stav 1. točka 1.);

4. ako u početku izvođenja geoloških istraživanja ne obavijesti nadležni općinski organ uprave najkasnije 15 dana prije početka radova (član 19. stav 2.);

5. ako o izvršenim istraživanjima ne izradi dokumentaciju o izvršenim geološkim, hidrološkim, inženjersko-geološkim, geofizičkim i geokemijskim istraživanjima (član 21. stav 2. točka 1.);

6. ako o izvršenim istraživanjima ne izradi dokumentaciju o strukturnim i istražnim bušotinama koje su izvedene pri geološkim istraživanjima (član 21. stav 2. točka 2.);

7. ako reprezentativne uzroke mineralnih sirovina i stijena ne pohrani ili ne čuva najmanje 20 godina (član 24. stav 2.);

8. ako na zahtjev republičkog organa uprave nadležnog za poslove znanosti ne preda na pohranu i čuvanje uzorke mineralnih sirovina i stijena Zavoda (član 24. stav 2.).

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara. 

 

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Do organiziranja Samoupravne interesne zajednice znanosti Socijalističke Republike Hrvatske programiranje, planiranje i financiranje osnovnih i regionalnih geoloških istraživanja obavljat će se u Samoupravnoj interesnoj zajednici za znanstveni rad u rudarstvu, proizvodnji nafte i plina, vodoprivredi, građevinarstvu, arhitekturi, željezničkom, cestovnom i zračnom saobraćaju, stambenoj i komunalnoj djelatnosti i odgovarajućoj djelatnosti Socijalističke Republike Hrvatske (SIZ=III).

Član 32.

Republički organ uprave nadležan za poslove znanosti donijet će pobliže propise iz člana 10. stava 3. i člana 17. ovoga zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 Član 33.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 3013-1986

Zagreb, 23. srpnja 1986.

 

Copyright © Ante Borić