Povezani zakoni

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći

NN 99/18

Na snazi od 17.11.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje način provedbe projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) i projekata tehničke pomoći koje provode tijela javne uprave te način sudjelovanja, prava i obveze tih tijela i stručnjaka u tim projektima.

(2) Pri provedbi projekata iz stavka 1. ovoga članka tijela javne uprave i stručnjaci koji sudjeluju u projektima dužni su poštovati pravila pripreme i provedbe projekata te postupanja u skladu sa sadržajem natječajne dokumentacije koju za provedbu projekata propisuje EU (u daljnjem tekstu: pravila EU-a).

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu i u provedbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Međunarodna institucionalna suradnja obuhvaća:

a) Twinning je instrument EU-a za institucionalnu suradnju kojim države članice EU-a pružaju pomoć državama korisnicama pri izgradnji i jačanju administrativnih kapaciteta njihove javne uprave radi prijenosa znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU-a ili njihovoj pripremi za članstvo u EU-u.

b) Tehnička pomoć i razmjena informacija (Technical Assistance and Information Exchange – TAIEX) (u daljnjem tekstu: TAIEX) je instrument EU-a za kratkoročnu tehničku pomoć, u svrhu razmjene informacija i iskustava u primjeni i provedbi pravne stečevine i politika EU-a te izgradnje i jačanja administrativnih kapaciteta tijela javne uprave država korisnica ovog instrumenta. TAIEX se provodi između tijela javne uprave država članica EU-a i tijela javne uprave država korisnica TAIEX-a. Korisnici TAIEX-a su države koje se pripremaju za članstvo u EU-u, države europskog susjedstva, države članice EU-a i ostale zemlje u skladu s pravilima EU-a.

2. Tijela javne uprave, u smislu ovoga Zakona, su tijela državne uprave, druga državna tijela, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravosudna tijela, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.).

3. Projekt tehničke pomoći je međunarodna suradnja u provedbi projekata financiranih sredstvima državnog proračuna, sredstvima EU-a ili drugih donatora radi jačanja kapaciteta javne uprave država korisnica za integracijski proces EU-a te prijenosa znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU-a.

4. Nositelj projekta je tijelo javne uprave koje sudjeluje u twinningu i projektu tehničke pomoći kao potpisnik ugovora o projektu ili potpisnik ugovora o zajednici ponuditelja.

5. Zajednica ponuditelja (Consortium) je ugovorni odnos između nositelja projekta i drugih institucija država članica EU-a u kojoj nositelj projekta nastupa kao vodeći ili sudjelujući partner.

6. Vodeći partner (Member State Lead Partner) je institucija države članice EU-a koja je u zajednici ponuditelja sa sudjelujućim partnerima i snosi sveukupnu odgovornost provedbe projekta te djeluje i odgovara samostalno ugovornom tijelu države korisnice, predstavnicima Delegacije EU-a u državi korisnici te krajnjim korisnicima projekta.

7. Sudjelujući partner (Member State Junior Partner) je institucija države članice EU-a koja djeluje kao partner u zajednici ponuditelja i provodi aktivnosti projekta koje su u njezinoj nadležnosti.

8. Stručnjak je osoba zaposlena u tijelu javne uprave koja posjeduje iskustvo u primjeni i provedbi pravne stečevine EU-a ili pripremi država korisnica za članstvo u EU-u. Za potrebe ovoga Zakona stručnjaci su: kratkoročni stručnjaci, dugoročni stručnjaci i dugoročni twinning savjetnik.

9. Kratkoročni stručnjaci (Experts) su svi stručnjaci koji u skladu s pravilima EU-a i/ili ugovorom o projektu provode projekt unutar vremenskih ograničenja propisanih ovim Zakonom.

10. Dugoročni stručnjaci su svi stručnjaci koji u skladu s pravilima EU-a i ugovorom o projektu provode projekt u trajanju dužem od maksimalnih vremenskih ograničenja propisanih za kratkoročne stručnjake, a u skladu s vremenskim ograničenjima određenima ugovorom o projektu.

11. Voditelj projekta (Member State Project Leader/PL) je stručnjak zaposlen u tijelu nositelja projekta u svojstvu glavnog ili višeg rukovoditelja zadužen za upravljanje i sadržajnu provedbu projekta.

12. Dugoročni twinning savjetnik (Resident Twinning Adviser/RTA) je stručnjak koji je upućen u državu korisnicu te je zadužen za cjelokupnu koordinaciju projektnih aktivnosti na najmanje 12 uzastopnih mjeseci ili privremeno angažiran na temelju ugovora s nositeljem projekta.

13. Tijelo administrator projekta je tijelo javne uprave koje služi drugom tijelu javne uprave kao administrativna, financijska, pravna ili druga vrsta podrške u pripremi i provedbi projekta međunarodne institucionalne suradnje i projekata tehničke pomoći.

14. Nacionalna kontakt točka (National Contact Point) za projekte međunarodne institucionalne suradnje je zaposlenik ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove.

15. Kontakt točka je zaposlenik tijela javne uprave imenovan za izvješćivanje nacionalne kontakt točke o svim pitanjima povezanim s projektima međunarodne institucionalne suradnje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. TWINNING

Obavijest o namjeri sudjelovanja

Članak 3.

(1) Nacionalna kontakt točka putem kontakt točke tijela javne uprave prosljeđuje poziv i projektni sažetak Europske komisije za sudjelovanje u projektu relevantnim tijelima javne uprave.

(2) Pisana obavijest o namjeri sudjelovanja u projektu dostavlja se nacionalnoj kontakt točki u roku od 14 dana od dana kada je tijelo javne uprave zaprimilo projektni sažetak od nacionalne kontakt točke.

(3) Ako u roku od 14 dana od dana dostave pisane obavijesti iz stavka 2. ovoga članka nacionalna kontakt točka ne dostavi obrazloženi odgovor o razlozima odbijanja namjere sudjelovanja, smatra se da je tijelu javne uprave dana suglasnost za sudjelovanje u projektu.

(4) Ako se nakon dobivanja suglasnosti na način opisan u stavku 3. ovoga članka bitno promijene uvjeti koji utječu ili bi mogli utjecati na provedbu projekta ili ako tijelo javne uprave odustane od namjere sudjelovanja u projektu, o tome mora pisanim putem izvijestiti nacionalnu kontakt točku.

Ponuda za projekt

Članak 4.

(1) Ponuda za projekt pripremljena u skladu sa sadržajem natječajne dokumentacije za projekt, u kojem nositelj projekta nastupa samostalno ili kao vodeći partner, podnosi se putem nacionalne kontakt točke.

(2) Prijedlog ponude iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nacionalnoj kontakt točki najkasnije dva radna dana prije isteka roka koji je u natječajnoj dokumentaciji određen kao rok za podnošenje ponude.

Potpisivanje dokumentacije za provedbu projekta

Članak 5.

(1) Potpisnik dokumentacije za provedbu projekta je čelnik nositelja projekta odnosno osoba koju on za to ovlasti.

(2) Supotpisnik dokumentacije za provedbu projekta može biti tijelo administrator projekta kojeg je tijelo nositelj projekta ovlastilo za pružanje administrativne podrške u pripremi i provedbi projekta.

(3) Voditelj projekta je potpisnik onih dokumenata za koje pravila EU-a tako zahtijevaju.

Projektna skupina

Članak 6.

(1) Nakon dobivene obavijesti Europske komisije o odabiru za sudjelovanje u projektu čelnik nositelja projekta osniva projektnu skupinu za provedbu projekta odlukom o osnivanju projektne skupine.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka čelnik nositelja projekta imenuje voditelja projekta, kratkoročne stručnjake te, ako je primjenjivo, dugoročnog twinning savjetnika koji će sudjelovati u provedbi aktivnosti projekta i službenike koji će sudjelovati u tehničkoj provedbi projekta, uz naznaku njihove funkcije u projektu.

(3) Čelnik nositelja projekta imenuje voditelja projekta koji vodi projektnu skupinu.

(4) U odluci iz stavka 1. ovoga članka navodi se obveza obavljanja zadataka u projektu na stručan način, u skladu s pravilima EU-a te prema uputama voditelja projekta.

Sudjelovanje dugoročnog twinning savjetnika u projektu

Članak 7.

(1) Čelnik nositelja projekta ili tijelo administrator projekta sklapa sporazum s dugoročnim twinning savjetnikom za provedbu projekta kojim se reguliraju međusobna prava i obveze u skladu s pravilima EU-a.

(2) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka sklapa se na određeno vrijeme, ovisno o trajanju sudjelovanja dugoročnog twinning savjetnika u projektu.

(3) Dugoročni twinning savjetnik za vrijeme trajanja projekta prima plaću kod svojeg poslodavca koja se nadoknađuje iz proračuna projekta u visini plaće radnog mjesta s kojeg se upućuje na rad na projektu i ima pravo na druga primanja i naknade u skladu s pravilima EU-a.

(4) Dugoročni twinning savjetnik za vrijeme trajanja projekta ima prava iz obveznog mirovinskog osiguranja i pravo na plaćene doprinose koji se nadoknađuju poslodavcu iz proračuna projekta.

Obveze u projektu i redovne poslovne obveze voditelja projekta i kratkoročnih stručnjaka

Članak 8.

(1) Kratkoročni stručnjak mora ispunjavati obveze u projektu u skladu s uputama voditelja projekta i dugoročnog twinning savjetnika.

(2) Voditelj projekta dužan je pravodobno nacionalnoj kontakt točki dostaviti relevantnu dokumentaciju povezanu s provedbom projekta.

Plaćanje kratkoročnih stručnjaka i voditelja projekta

Članak 9.

(1) Kratkoročni stručnjak i voditelj projekta su za rad u projektu plaćeni iz proračuna projekta u skladu s ovim Zakonom i pravilima EU-a.

(2) Kratkoročnom stručnjaku pripada pravo na dnevnu paušalnu naknadu za dan rada u zemlji korisnici u minimalnom iznosu od 350 eura bruto koja se isplaćuje iz proračuna projekta.

(3) Voditelj projekta i kratkoročni stručnjak imaju pravo na naknadu troškova povezanih sa službenim putovanjem unutar projekta u visini i na način određen pravilima EU-a.

(4) Troškovi iz stavka 3. ovoga članka nadoknađuju se iz proračuna projekta prije odlaska na službeno putovanje na temelju odobrenja za odlazak na službeno putovanje.

(5) Plaćanje voditelja projekta i kratkoročnog stručnjaka obavlja se u roku od 14 radnih dana od dana kada nositelj projekta ili tijelo administrator projekta zaprimi sve dokumente potrebne za isplatu dnevne paušalne naknade za rad na projektu.

(6) Dokumenti potrebni za isplatu dnevne paušalne naknade su izvješće o radu u zemlji korisnici, potvrda o radu u zemlji korisnici i zahtjev za plaćanje.

(7) Voditelj projekta i kratkoročni stručnjak u radnom odnosu koji sudjeluju u projektu za vrijeme boravka u inozemstvu primaju plaću radnog mjesta na koje su raspoređeni.

Sredstva projekta

Članak 10.

(1) Sredstva za provedbu projekta osigurava EU, a njima upravlja nositelj projekta.

(2) Nositelj projekta može sporazumom s tijelom administratorom projekta ovlastiti tijelo administratora projekta za korištenje sredstava za provedbu projekta.

(3) Nositelj projekta ili tijelo administrator projekta koji je korisnik državnog proračuna otvara zaseban projekt u državnom proračunu na kojemu se osiguravaju sredstva potrebna za provedbu projekta.

Troškovi podrške provedbi projekata

Članak 11.

(1) Troškovi podrške provedbi projekta nadoknađuju se nositelju projekta iz proračuna projekta u skladu s pravilima EU-a.

(2) Troškovi podrške provedbi projekta mogu se koristiti:

– za pokrivanje dodatnih materijalnih i nematerijalnih troškova vezanih uz provedbu i administraciju projekata

– za dodatno plaćanje kratkoročnih stručnjaka i ostalih članova projektne skupine iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona koji su uključeni u pripremu i provedbu projekata zbog povećanog opsega posla, a sukladno odluci čelnika tijela javne uprave i

– za druge namjene u skladu s pravilima EU-a.

Sporazum o raspodjeli troškova i dnevne paušalne naknade

Članak 12.

Nositelj projekta i institucije koje sudjeluju u projektu u skladu s ovim Zakonom i pravilima EU-a sporazumom uređuju način i iznos raspodjele:

– troškova povezanih sa službenim putovanjem

– dnevne paušalne naknade za rad

– troškova podrške provedbi projekta.

 

III. TAIEX

Obavijest o namjeri sudjelovanja

Članak 13.

(1) Nacionalna kontakt točka putem kontaktne točke prosljeđuje poziv Europske komisije za sudjelovanje u projektu relevantnim tijelima javne uprave.

(2) Zainteresirana tijela javne uprave dužna su u roku naznačenom u pozivu putem kontakt točke obavijestiti nacionalnu kontakt točku o namjeri sudjelovanja u projektu.

(3) Obavijest o namjeri sudjelovanja iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati svu prijavnu dokumentaciju propisanu pozivom za sudjelovanje u projektu.

Pravo na naknadu

Članak 14.

(1) Kratkoročni stručnjak koji sudjeluje u projektu ima pravo na dnevnu paušalnu naknadu u skladu s pravilima EU-a.

(2) Kratkoročni stručnjak u radnom odnosu koji sudjeluje u projektu za vrijeme boravka u inozemstvu prima plaću radnog mjesta na koje je raspoređen.

(3) Troškove povezane sa službenim putovanjem kratkoročnog i dugoročnog stručnjaka unutar projekta snosi EU u visini i na način kako to određuju pravila EU-a.

(4) Tijela javne uprave, kada sudjeluju u projektu u svojstvu domaćina studijskog posjeta, imaju pravo na naknadu u skladu s pravilima EU-a.

 

IV. PROJEKTI TEHNIČKE POMOĆI

Odgovarajuća primjena odredbi Zakona na projekte tehničke pomoći

Članak 15.

(1) Ako tijelo javne uprave, dugoročni stručnjak ili kratkoročni stručnjak sudjeluje u projektima tehničke pomoći, odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Odredba ovoga Zakona o minimalnom iznosu dnevne paušalne naknade iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona ne primjenjuje se na projekte tehničke pomoći ako je ugovorom o tehničkoj pomoći drugačije određeno.

 

V. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Vremensko ograničenje sudjelovanja u projektu

Članak 16.

(1) Kratkoročni stručnjak može sudjelovati u projektima najduže 40 radnih dana u kalendarskoj godini.

(2) Rad na projektima mora se organizirati tako da ne utječe na redovno ispunjavanje poslovnih obveza prema tijelu u kojemu je kratkoročni stručnjak zaposlen.

(3) Po odobrenju čelnika tijela javne uprave, radi dinamike projekata, kratkoročni stručnjak može u kalendarskoj godini sudjelovati u projektima duže od roka iz stavka 1. ovoga članka, ali ne duže od 60 radnih dana.

(4) Odredbe ovoga članka ne odnose se na dugoročnog twinning savjetnika i dugoročnog stručnjaka.

Sudjelovanje dugoročnog stručnjaka u projektu

Članak 17.

(1) Čelnik tijela javne uprave daje suglasnost dugoročnom stručnjaku za sudjelovanje u projektu na temelju procjene opravdanosti sudjelovanja zaposlenika u ulozi dugoročnog stručnjaka, uz uvjet da takav angažman neće izazivati teškoće u obavljanju poslova toga tijela.

(2) Dugoročni stručnjak s nositeljem projekta sklapa ugovor o provedbi projekta kojim se uređuju međusobna prava i obveze u skladu s pravilima EU-a.

(3) Dugoročnom stručnjaku za vrijeme trajanja ugovora iz stavka 2. ovoga članka miruju prava i obveze iz radnog odnosa.

(4) Vrijeme trajanja ugovora iz stavka 2. ovoga članka priznaje se kao neprekidni rad i kao stečeno radno iskustvo u struci.

(5) Dugoročni stručnjak nakon povratka sa sudjelovanja na projektu vraća se na radno mjesto s kojeg je upućen.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako se dugoročni stručnjak nakon povratka sa sudjelovanja na projektu ne može vratiti na radno mjesto s kojeg je upućen, rasporedit će se na odgovarajuće drugo radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete.

Odobrenje za službeno putovanje

Članak 18.

Čelnik tijela javne uprave odnosno osoba koju on za to ovlasti daje odobrenje za odlazak na službeno putovanje voditelju projekta, dugoročnom twinning savjetniku te kratkoročnom stručnjaku radi izvršenja stručne misije u okviru projekta.

Obveze u projektu

Članak 19.

(1) Tijelo javne uprave i/ili voditelj projekta, dugoročni twinning savjetnik, dugoročni stručnjak te kratkoročni stručnjak koji sudjeluju u projektu obvezni su obavljati zadatke u projektu na stručan način i u skladu s pravilima EU-a.

(2) Tijelo javne uprave i/ili voditelj projekta, dugoročni stručnjak te kratkoročni stručnjak koji sudjeluju u projektu predstavljaju interese Republike Hrvatske.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primjena Zakona

Članak 20.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na sve projekte za koje je provedba počela nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/94
Zagreb, 31. listopada 2018.

HRVATSKI SABOR

 

Copyright © Ante Borić