Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju osnivačka prava, ustrojstvo, djelatnost, upravljanje i nadzor nad radom Hrvatske matice iseljenika (u daljnjem tekstu: Matica).

(2) Matica djeluje pod nazivom: Hrvatska matica iseljenika.

(3) Sjedište Matice je u Zagrebu.

Članak 2.

(1) Osnivač Matice je Republika Hrvatska.

(2) Osnivačka prava u ime osnivača obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Središnje tijelo).

(3) Matica je javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku.

(4) Matica ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

DJELATNOST

Članak 3.

(1) Djelatnost Matice je očuvanje i razvoj hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

(2) U obavljanju djelatnosti Matica:

– organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske

– izdaje časopise, knjige, druge publikacije i audio-vizualna djela

– organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

– njeguje i potiče suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u području svog djelovanja.

(3) Djelatnost Matice od interesa je za Republiku Hrvatsku.

(4) Djelatnost Matice ne obavlja se radi stjecanja dobiti.

Članak 4.

(1) Matica djeluje na području Republike Hrvatske.

(2) Matica djeluje putem središnjeg ureda, a može djelovati i putem podružnica, u skladu s odredbama Statuta.

(3) Osnivanje podružnica Matice, njihova djelatnost te druga pitanja vezana uz rad podružnica Matice uređuju se Statutom.

UPRAVLJANJE

Članak 5.

(1) Tijela Matice su Upravno vijeće i ravnatelj.

(2) Matica može imati i druga stručna i savjetodavna tijela čije se osnivanje, sastav i nadležnost uređuju Statutom.

Članak 6.

(1) Upravno vijeće upravlja Maticom.

(2) Upravno vijeće:

– donosi Statut, akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, programe rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje

– odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu

– predlaže osnivaču promjenu djelatnosti

– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja

– donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom i Statutom.

(3) Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana.

(4) Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, po prethodno pribavljenom mišljenju Središnjeg tijela.

(5) Član Upravnog vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

– sam zatraži razrješenje

– ne ispunjava dužnosti u skladu s odredbama Statuta

– zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga izgubi sposobnost obnašanja dužnosti, a to bude utvrđeno od strane ovlaštenih osoba ili ustanova

– svojim postupanjem i ponašanjem povrijedi dužnost koju obnaša.

(6) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova.

(7) Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

(8) Način rada Upravnog vijeća uređuje se Statutom.

Članak 7.

(1) Ravnatelj je voditelj Matice.

(2) Ravnatelja imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Upravnog vijeća, po prethodno pribavljenom mišljenju Središnjeg tijela u skladu sa zakonom i Statutom.

(3) Ravnatelj mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ispunjavati druge uvjete propisane Statutom.

(4) Ravnatelj se imenuje na temelju provedenog javnog natječaja čija se provedba uređuje Statutom.

(5) Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost.

(6) Ravnatelj:

– predstavlja i zastupa Maticu

– organizira i vodi poslovanje Matice

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Matice

– zastupa Maticu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima

– izvršava odluke Upravnog vijeća

– odgovoran je za zakonitost rada Matice

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

(7) Ravnatelj vodi i odgovoran je za stručni rad Matice.

Članak 8.

(1) Ravnatelj ima zamjenika.

(2) Zamjenik zamjenjuje ravnatelja u okviru ovlasti ravnatelja i na njega se odgovarajuće primjenjuje odredba članka 7. stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

(3) Statutom se pobliže utvrđuju poslovi, ovlasti i odgovornosti zamjenika ravnatelja.

STATUT

Članak 9.

(1) Statutom se uređuje:

– unutarnje ustrojstvo Matice

– tijela Matice te ovlasti, način rada i njihov djelokrug

– međusobna prava i obveze osnivača i Matice

– podružnice Matice, predstavljanje i zastupanje Matice

– način raspolaganja viškom prihoda

– druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Matice.

(2) Statut Matice donosi se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, po prethodno pribavljenom mišljenju Središnjeg tijela.

Članak 10.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Matice osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 11.

Matica je u području planiranja, računovodstvenog evidentiranja i financijskog izvještavanja u obvezi postupati u skladu s propisima iz sustava proračuna.

Članak 12.

(1) Rad Matice je javan.

(2) O javnosti rada skrbi ravnatelj.

NADZOR

Članak 13.

Nadzor nad zakonitošću rada Matice obavlja Središnje tijelo.

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Matica osnovana Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika (»Narodne novine«, br. 59/90.) nastavlja s radom sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Ravnatelj i članovi Upravnog odbora Matice koji su imenovani sukladno Zakonu o Hrvatskoj matici iseljenika (»Narodne novine«, br. 59/90.) i Statutu nastavljaju s radom do isteka vremena na koje su imenovani.

(3) Upravno vijeće će Statut i druge opće akte Matice uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Ravnatelj će poduzeti potrebne radnje za upis promjena u sudski registar u roku od 15 dana od dana donošenja Statuta.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika (»Narodne novine«, br. 59/90.).

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/56

Zagreb, 12. listopada 2018.

 

 

Copyright © Ante Borić