Povezani zakoni

Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana

NN 94/18, 42/20, 114/22

na snazi od 01.01.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se kategorije oružja, postupci nabave, registracije i sakupljanja oružja građana, produženja roka valjanosti isprava o oružju, način postupanja s oružjem i streljivom, punjenje streljiva za vlastite potrebe, postupak u slučaju smrti vlasnika oružja, postupci oduzimanja oružja, streljiva i isprava o oružju i postupanje prilikom unošenja i iznošenja oružja iz Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (SL L 256, 13. 9. 1991.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2017/853 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (Tekst značajan za EGP) (SL L 137, 24. 5. 2017.).

Članak 3.

(1) Posjedovati oružje prema odredbama ovoga Zakona mogu hrvatski državljani i državljani treće zemlje odnosno državljani države članice Europskoga gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) ili Švicarske Konfederacije koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja za privremeni ili stalni boravak i ispunjavaju uvjete iz članka 11. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Republika Hrvatska će o osobama koje u Republici Hrvatskoj posjeduju oružje izvijestiti državu članicu EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju ako je osoba iz stavka 1. ovoga članka njihov državljanin.

Članak 4.

(1) Oružje u smislu ovoga Zakona je vatreno oružje kategorije A, B i C te ostalo oružje kategorije C i D.

(2) Vatreno oružje je svako prijenosno cijevno oružje koje ispaljuje, služi za ispaljivanje ili se može prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva.

(3) Vatrenim oružjem u smislu ovoga Zakona smatraju se i bitni dijelovi vatrenog oružja.

Članak 5.

U smislu ovoga Zakona ne smatraju se oružjem predmeti koji su izrađeni za uzbunjivanje, signaliziranje, spašavanje života, humano usmrćivanje životinja, lov harpunom, ili u industrijske ili tehničke svrhe, pod uvjetom da se mogu upotrebljavati samo u navedene svrhe, te praćke i dekorativno oružje (imitacije oružja).

Članak 6.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1) automatsko vatreno oružje je svako vatreno oružje koje se nakon opaljenja automatski napuni i koje može ispaliti više od jednog komada streljiva jednokratnim pritiskanjem okidača

2) bitni dijelovi vatrenog oružja su odvojivi dijelovi koji su prilikom ispaljivanja streljiva opterećeni tlakom (oni dijelovi na kojima se nalaze tormentacijske oznake, kao i serijski broj), ovisno o konstrukciji oružja to su cijev vatrenog oružja s ležištem streljiva, kućište, mehanizam za bravljenje (npr. navlaka kod pištolja, zatvarač kod pušaka, bubanj kod revolvera), i koji se kao odvojeni predmeti svrstavaju u kategoriju vatrenog oružja na koje su postavljeni ili na koje se namjeravaju postaviti

3) C.I.P. je skraćenica za Stalnu međunarodnu komisiju za ispitivanje ručnog vatrenog oružja – Commission Internationale Permanente Pour d’Epreuve Des Armes à Feu Portatives

4) dozvoljenim neškodljivim tvarima smatraju se kemijski spojevi CN (kloracetofenon), CS (ortoklorbenzenmalon-dinitril) te OC (oleoresin capsicum) u dozvoljenim koncentracijama

5) dekorativno oružje (imitacije oružja) su predmeti koji su izrađeni u dekorativne svrhe i nije ih moguće uporabiti ili preinačiti u vatreno oružje

6) dio vatrenog oružja znači dio ili zamjenski dio vatrenog oružja posebno osmišljen za vatreno oružje i za njegovo djelovanje, te svaka naprava osmišljena ili prilagođena za smanjivanje buke (prigušenje pucnja) izazvane pucanjem iz vatrenog oružja

7) dozvoljeno streljivo je komercijalno i ispitno (tormentacijsko) streljivo za puške, pištolje, revolvere, ostalo oružje, prenosive naprave, profesionalne ili industrijske alate. Dozvoljeno streljivo i lista propisanih specifičnih kalibara streljiva za vatreno oružje u smislu ovog Zakona sadržani su u tablicama i dodacima C.I.P.-a

8) dugo vatreno oružje su puške s glatkom, užljebljenom ili kombinacijom užlijebljenih i glatkih cijevi, čija je cijev duža od 30 cm ili čija ukupna dužina prelazi 60 cm

9) električni paralizatori su ručne naprave koje pomoću visokog električnog napona privremeno onesposobljavaju osobu

10) hladno oružje su bokseri, bodeži, kame, mačevi, koplja, sablje, bajunete, te noževi čije se sječivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz drške iskaču pritiskom na gumb, bez obzira na dužinu oštrice ili skrivene oštrice, druga potajna oružja sa skrivenim oštricama (oružni štapovi, oružni kišobrani i sl.), te metalne zvjezdice za bacanje. Hladnim oružjem smatraju se i razne vrste palica te drugi predmeti pogodni za nanošenje ozljeda

11) kolekcionar je fizička osoba kojoj je izdano odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B ili odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C prema ovom Zakonu, te pravna osoba kojoj je izdano odobrenje za sakupljanje starog oružja prema posebnom propisu i koja sakuplja vatreno oružje ili bitne dijelove vatrenog oružja u povijesne, kulturne, znanstvene, tehničke i obrazovne svrhe ili u svrhu očuvanja nasljeđa

12) kratko vatreno oružje su pištolji, revolveri, oružje za lansiranje pirotehnike čija cijev nije duža od 30 cm ili čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm

13) lovačko oružje je vatreno oružje kojim je dopušteno loviti divljač po propisima o lovstvu

14) muzej je stalna institucija u službi društva i njegova razvoja, otvorena javnosti, u kojoj se nabavljaju, čuvaju, istražuju i izlažu vatreno oružje, bitni dijelovi vatrenog oružja ili streljivo u povijesne, kulturne, znanstvene, tehničke i obrazovne svrhe te svrhe očuvanja nasljeđa ili rekreativne svrhe, a koja ima odobrenje za sakupljanje oružja prema posebnom propisu

15) mužari i kubure su ručne ili samostojeće naprave namijenjene izazivanju glasnog pucanja, koje su konstruirane tako da ne mogu primiti cjeloviti naboj, pune se s ušća cijevi određenom količinom crnog baruta i pale štapinom, kremenom i kapislom, a zatvaraju sredstvom male specifične težine

16) neaktivne komponente streljiva su čahure i patrone bez inicijalne kapisle ili s inicijalnom kapislom koja je aktivirana te zrna, sačma, kuglice ili drugi projektili koji su odvojeni od cjeline streljiva, deaktivirano streljivo kao cjelina i školsko streljivo

17) onesposobljeno vatreno oružje je vatreno oružje koje je trajno onesposobljeno za uporabu u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/2403, osiguravajući da su svi bitni dijelovi dotičnog vatrenog oružja postali trajno neuporabljivi i da ih nije moguće ukloniti, zamijeniti ili modificirati kako bi se vatreno oružje na bilo koji način ponovno osposobilo

18) oružje s tetivom su lukovi, samostreli i druge naprave koje snagom napete tetive potiskuju strijelu ili drugi projektil

19) oružje za samoobranu je kratko i dugo vatreno oružje različitih kalibara

20) oružje za uzbunjivanje i signalizaciju su naprave s ležištem streljiva namijenjene samo za ispaljivanje streljiva bez projektila, drugih aktivnih tvari ili pirotehničkog streljiva za signalizaciju te koje se ne mogu prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva

21) paradno i akustično oružje je vatreno oružje koje je posebno prepravljeno za isključivu uporabu ispaljivanja streljiva bez projektila, za uporabu primjerice u kazališnim predstavama, fotografiranju, filmskom i televizijskom snimanju, rekonstrukciji povijesnih događaja, povorkama, sportskim događanjima i obuci

22) plinsko oružje su pištolji, revolveri, puške i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ili stlačenog plina usmjereno raspršuju neškodljive nadražljive tvari za onesposobljavanje pojedinca koje imaju kratkotrajan učinak na ljudske sposobnosti ili izazivaju efekt pucnja

23) poluautomatsko vatreno oružje je ono koje je nakon ispaljivanja pojedinog komada streljiva ponovno pripravno za ispaljivanje i kod kojeg je jednokratnim pritiskom okidača moguće ispaljivati samo po jedan komad streljiva

24) prenošenje oružja je premještanje oružja, za koje je izdan oružni list, s jednog mjesta na drugo

25) registracija oružja je prijava oružja nadležnom tijelu radi izdavanja isprave o oružju ili produljenje roka valjanosti isprave o oružju

26) reprodukcije oružja su kopije dugog i kratkog vatrenog oružja, koje se pune s ušća cijevi crnim barutom i pale fitiljem, kremenom ili kapislom

27) skriveno ili prikriveno oružje je oružje koje je skriveno u drugim predmetima, kao i skrivena oružja koja su izrađena u obliku nekog uporabnog predmeta određene namjene te tako svojim vanjskim izgledom ne sliči na oružje, već na neki određeni uporabni predmet

28) staro oružje je oružje proizvedeno prije 1899. godine

29) streljivo s eksplozivnim projektilima je vojno streljivo čiji projektil sadrži eksplozivnu tvar

30) streljivo s pancirnim učinkom je streljivo za vojnu uporabu pri čemu je projektil presvučen košuljicom i ima čvrstu probojnu jezgru načinjenu od ili miješanjem raznih legura izuzetno čvrstih metala

31) streljivo sa zapaljivim projektilima je streljivo za vojnu uporabu kod kojeg projektil sadrži kemijsku smjesu koja se zapali prilikom dodira sa zrakom ili prilikom udara

32) streljivo znači cjelinu koja je sastavljena od čahure s inicijalnom kapislom, potisnog punjenja, zrna ili projektila koji se koriste u vatrenom oružju

33) trgovac oružjem je svaka fizička ili pravna osoba čija se trgovina ili poslovanje sastoje u cijelosti ili djelomično od proizvodnje, trgovine, razmjene, najma, popravka, modifikacije ili prepravljanja vatrenog oružja ili bitnih dijelova vatrenog oružja ili proizvodnje, trgovine, razmjene, modifikacije ili prepravljanja streljiva

34) vatreno oružje s jednostrjelnim opaljenjem je ono koje nema spremnik i koje se prije svakog hica puni ručnim ubacivanjem jednog komada streljiva u ležište streljiva u cijevi

35) vatreno oružje s repetirajućim mehanizmom je oružje kod kojega je nakon ispaljivanja svakog komada streljiva potrebno ručno preko mehanizma iz spremnika ubaciti streljivo u cijev

36) vatreno oružje znači svako prijenosno cijevno oružje koje ispaljuje, služi za ispaljivanje ili se može prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva. Smatra se da je neki predmet sposoban za prepravljanje kako bi ispaljivao sačmu, zrno ili projektil djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva ako ima izgled vatrenog oružja i moguće ga je prepraviti zbog njegove konstrukcije ili materijala od kojeg je izrađen

37) vojno oružje i policijsko oružje i streljivo za to oružje je oružje i streljivo koje se nabavlja prema posebnim propisima i koristi isključivo za vojne i policijske potrebe, te čiji promet fizičkim osobama nije dozvoljen

38) zračno oružje su sve vrste pušaka, pištolja, revolvera i drugih naprava koje snagom stlačenog zraka ili drugog plina izbacuju kroz cijev zrno, kuglicu ili drugi projektil.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. RAZVRSTAVANJE ORUŽJA U KATEGORIJE

Članak 7.

(1) Oružje kategorije A – zabranjeno vatreno oružje:

1. eksplozivni vojni projektili i bacači

2. automatsko vatreno oružje

3. skriveno ili prikriveno oružje

4. streljivo s pancirnim, eksplozivnim ili zapaljivim projektilima te projektili za takvo streljivo

5. streljivo za pištolje i revolvere koje ima ekspanzijski učinak te projektili za takvo streljivo, osim streljiva za lov ili sportsko oružje za osobe kojima je dozvoljeno koristiti ga

6. automatsko vatreno oružje koje je prepravljeno u poluautomatsko vatreno oružje

7. bilo koje od sljedećeg poluautomatskog vatrenog oružja sa središnjom udarnom iglom:

a) kratko vatreno oružje koje omogućuje ispaljivanje više od 21 naboja bez ponovnog punjenja, ako je spremnik kapaciteta većeg od 20 naboja dio tog vatrenog oružja ili ako je u njega umetnut odvojivi spremnik kapaciteta većeg od 20 naboja

b) dugo vatreno oružje koje omogućuje ispaljivanje više od 11 naboja bez ponovnog punjenja, ako je spremnik kapaciteta većeg od 10 naboja dio vatrenog oružja ili ako je u njega umetnut odvojivi spremnik kapaciteta većeg od 10 naboja

8. poluautomatsko dugo vatreno oružje (npr. vatreno oružje izvorno namijenjeno ispaljivanju s ramena) koje se može smanjiti na dužinu manju od 60 cm, a da ne izgubi svoju funkciju, i to sklopivim ili teleskopskim nastavkom ili nastavkom koji se može ukloniti bez upotrebe alata

9. vojno i policijsko oružje

10. eksplozivno oružje i njegovi dijelovi

11. oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja

12. sve vrste oružja s integriranim prigušivačima, prigušivači namijenjeni oružju i dijelovi za prigušivače

13. svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje.

(2) Oružje kategorije B – vatreno oružje za koje je potrebno odobrenje:

1. repetirajuće kratko vatreno oružje

2. jednostrijelno kratkocijevno vatreno oružje sa središnjom udarnom iglom

3. jednostrijelno kratkocijevno vatreno oružje s rubnim paljenjem, ukupne dužine do 28 cm

4. poluatomatsko dugocijevno vatreno oružje kod kojeg spremnik i ležište naboja zajedno primaju više od tri naboja, u slučaju vatrenog oružja s rubnim paljenjem, odnosno više od tri ali manje od 12 naboja, u slučaju vatrenog oružja sa središnjom udarnom iglom

5. poluautomatsko kratkocijevno vatreno oružje, osim onog navedenog u stavku 1. točki 7. podtočki a) ovoga članka

6. poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje navedeno u stavku 1. točki 7. podtočki b) ovoga članka kod kojeg spremnik i ležište naboja ne mogu zajedno primiti više od tri naboja, pri čemu se spremnik može odvojiti odnosno nije sigurno da se uobičajenim alatom ne može prepraviti u oružje kod kojeg spremnik i ležište naboja zajedno primaju više od tri naboja

7. repetirajuće i poluatomatsko dugocijevno vatreno oružje s glatkom cijevi ukupne dužine do 60 cm

8. poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu koje je slično oružju s automatskim mehanizmom, osim onog navedenog u stavku 1. točkama 6., 7. ili 8. ovoga članka

9. repetirajuće dugocijevno vatreno oružje

10. dugocijevno oružje s jednom ili više jednostrijelnih užlijebljenih cijevi

11. poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje, osim onog navedenog u kategoriji A

12. jednostrijelno kratkocijevno oružje s rubnim paljenjem ukupne dužine najmanje 28 cm

13. dugo vatreno oružje s jednostrukim okidanjem i glatkim cijevima stavljeno na tržište 14. rujna 2018. ili nakon tog datuma

14. jednostrijelno dugocijevno oružje s kombinacijom glatkih i užlijebljenih cijevi

15. poluatomatsko plinsko oružje koje se može lako prepraviti

16. svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje.

(3) Oružje kategorije C – vatreno oružje i oružje koje je potrebno prijaviti:

1. svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje

2. vatreno oružje razvrstano u kategoriju A ili B ili u ovu kategoriju koje je onesposobljeno u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2403 оd 15. prosinca 2015. o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 19. 12. 2015.)

3. plinsko oružje, osim poluautomatskog plinskog oružja koje je lako prepraviti

4. reprodukcije vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava jedinstveni naboj

5. mužari i kubure

6. zračno oružje

7. oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N

8. staro oružje.

(4) Oružje kategorije D – oružje za koje nije potrebna prijava:

1. oružje s tetivom čija je sila natega 450 N ili manja

2. električni paralizatori

3. raspršivači dozvoljenih neškodljivih tvari

4. hladno oružje

5. oružje koje pomoću stlačenog zraka izbacuje plastične kuglice ili kuglice punjene bojom (oružje izrađeno za airsoft i paintball).

Članak 8.

Oružje iz članka 7. ovoga Zakona, u smislu prava i obveza vlasnika oružja, razvrstava se u:

1. zabranjeno oružje – oružje i streljivo kategorije A, hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda i predmeti pogodni za nanošenje ozljeda, kada se nose na javnom mjestu, a način ili okolnosti njihovog nošenja ukazuju da se nose kako bi bili uporabljeni za napad ili nanošenje ozljeda te oružje kategorije C i D kada se koristi za uznemiravanje, napad i nanošenje ozljeda

2. vatreno oružje za čiju je nabavu potrebno prethodno odobrenje – oružje kategorije B

3. vatreno oružje i ostalo oružje koje je nakon nabave potrebno prijaviti nadležnom tijelu – oružje kategorije C

4. dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom tijelu – oružje kategorije D, uz iznimku oružja koje pomoću stlačenog zraka izbacuje plastične kuglice ili kuglice punjene bojom (oružje izrađeno za airsoft i paintball), koje je potrebno prijaviti u slučaju prelaska državne granice.

 

III. ISPRAVE O ORUŽJU

Članak 9.

(1) Isprave o oružju prema ovom Zakonu su:

1. odobrenje za nabavu oružja

2. europska oružna propusnica

3. oružni list za držanje ili oružni list za držanje i nošenje oružja

4. odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B i odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C

5. druge isprave o oružju izdane na temelju međunarodnih ugovora.

(2) Ministar nadležan za unutarnje poslove pravilnikom propisuje sadržaj, izgled i cijenu isprava o oružju i obrazaca o oružju.

1. Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu

1. Odobrenje za nabavu oružja fizičkoj osobi

Članak 10.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja kategorije B podnosi se na propisanom obrascu policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji ministarstva nadležnog za unutarnje poslove prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva odnosno mjestu boravišta državljanina treće zemlje odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

(2) Vatreno oružje kategorije B može se nabavljati radi bavljenja lovom, sportskim streljaštvom ili radi osobne sigurnosti.

Članak 11.

(1) Nadležno tijelo izdat će podnositelju zahtjeva odobrenje za nabavu vatrenog oružja kategorije B radi bavljenja lovom, sportskim streljaštvom ili radi osobne sigurnosti ako ispunjava opće i posebne uvjete.

(2) Opći uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:

1. da je položila lovački ispit, ako vatreno oružje nabavlja radi bavljenja lovom ili da se aktivno bavi sportskim streljaštvom, ako vatreno oružje nabavlja radi bavljenja sportskim streljaštvom, o čemu mora priložiti odgovarajuće uvjerenje, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ili da ima opravdani razlog za nabavu oružja, ako oružje nabavlja radi osobne sigurnosti

2. da je navršila 21 godinu života, osim policijskih službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, pravosudne policije, drugih državnih tijela i zaštitara koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje i koji moraju imati navršenih 18 godina života te članova sportske streljačke organizacije koji se aktivno natječu u streljaštvu i osoba s položenim lovačkim ispitom koje moraju imati navršenih 18 godina života

3. da nije pravomoćno osuđena i da protiv nje nije pokrenut postupak za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, kazneno djelo protiv strane države ili međunarodne organizacije, kazneno djelo protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, kazneno djelo protiv života i tijela, kazneno djelo protiv opće sigurnosti, kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kazneno djelo protiv osobne slobode, kazneno djelo protiv spolne slobode, kazneno djelo protiv okoliša koje se odnosi na protuzakoniti lov i ubijanje ili mućenje životinja, kazneno djelo protiv zdravlja ljudi koje se odnosi na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama i omogućavanje trošenja droga, te kazneno djelo koje u sebi sadrži elemente nasilja, a sadržano je u kaznenim djelima protiv imovine, kaznenim djelima protiv braka, obitelji i djece, kaznenim djelima protiv pravosuđa, kaznenim djelima protiv javnog reda, kaznenim djelima protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, kaznenim djelima protiv privatnosti, kaznenim djelima protiv službene dužnosti, kaznenim djelima protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske i u kaznenim djelima iz propisa o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima

4. da nije u Republici Hrvatskoj pravomoćno kažnjena i da protiv nje nije pokrenut postupak za prekršaje s elementima nasilja, posebice za prekršaje protiv javnog reda i mira, javnog okupljanja, nereda na sportskim natjecanjima, prekršaje zbog nasilja u obitelji, zbog zlouporabe droga, oružja ili eksplozivnih tvari, prekršaje u području lovstva odnosno za istovjetno djelo u državi čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište, te da joj nije izrečena zaštitna mjera radi navedenih prekršaja

5. da ima uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja.

(3) Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:

1. da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja

2. da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na posjedovanje oružja.

(4) Građanin ne smije nabavljati, držati niti nositi vatreno oružje kategorije B bez odobrenja za nabavu oružja koje je izdalo nadležno tijelo.

(5) Ministar nadležan za poslove zdravstva, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za hrvatske branitelje, pravilnikom propisuje način obavljanja zdravstvenih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja iz stavka 3. točke 1. ovoga članka i visinu naknade u vezi s utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti.

2. Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja

Članak 12.

(1) Opravdani razlog za nabavu oružja radi osobne sigurnosti ima osoba koja dokaže da je njezina osobna sigurnost ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj mjeri da joj za njezino osiguranje treba oružje te ako zbog naravi posla ili okolnosti u kojima ga obavlja postoji potreba za nabavom oružja, a aktivnostima i mjerama institucija sigurnosti ili drugim mjerama ne bi se mogla osigurati dostatna zaštita.

(2) Mišljenje o tome postoji li kod osobe koja je podnijela zahtjev za nabavu oružja radi osobne sigurnosti opravdani razlog za nabavu oružja daje povjerenstvo koje osniva čelnik nadležnog tijela, na temelju činjenica i okolnosti koje je u svom zahtjevu za nabavu oružja radi osobne sigurnosti naveo podnositelj zahtjeva i činjenica i okolnosti utvrđenih tijekom provođenja postupka povodom zahtjeva za nabavu oružja.

Članak 13.

(1) Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja dužna je pisanom izjavom potvrditi da ima osigurane uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja.

(2) U slučaju sumnje policijski službenik nadležnog tijela će provjeriti postojanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka neposrednim opažanjem u stambenom ili drugom prostoru gdje se oružje drži, a vlasnik oružja dužan mu je omogućiti ulazak u prostor u kojem se oružje drži.

(3) O utvrđenom činjeničnom stanju iz stavka 2. ovoga članka policijski službenik sačinjava zapisnik.

Članak 14.

(1) Postojanje uvjeta zdravstvene sposobnosti iz članka 11. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona podnositelj zahtjeva dokazuje uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti.

(2) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja uz prethodno pribavljeno mišljenje izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izabranog doktora medicine specijalista psihijatrije izdaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i privatne ordinacije medicine rada koje ispunjavaju propisane uvjete i koje za to ovlasti ministarstvo nadležno za poslove zdravstva.

(3) Ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i privatne ordinacije medicine rada u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja obvezne su:

1. obavljati zdravstvenu djelatnost sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita

2. ispunjavati uvjete u pogledu prostora i tehničke opremljenosti:

– sanitarno-tehničke i higijenske uvjete sukladno posebnom propisu o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

– uvjete u pogledu prostora, opreme i radnika za specijalističku ordinaciju djelatnosti medicine rada sukladno posebnom propisu o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti i

– imati prostor za čuvanje medicinske dokumentacije ili metalni ormar s ključem za osobne kartone zdravstvenog pregleda kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja

3. zapošljavati u redovnom radnom odnosu doktora medicine specijalistu medicine rada / medicine rada i sporta

4. zapošljavati ili imati sklopljen ugovor o obavljanju poslova s doktorom medicine specijalistom psihijatrom, doktorom medicine specijalistom oftalmologije i optometrije i psihologom.

(4) Doktori medicine, specijalisti iz stavka 3. točaka 3. i 4. ovoga članka moraju imati važeće odobrenje za samostalni rad (licenciju), a psiholog iz stavka 3. točke 4. ovoga članka mora imati važeću dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti.

(5) Ministarstvo nadležno za poslove zdravstva ovlašćuje zdravstvene ustanove, trgovačka društva i privatne ordinacije medicine rada za obavljanje zdravstvenih pregleda kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja.

(6) Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovoga članka treba priložiti ministarstvu nadležnom za poslove zdravstva uz pisani zahtjev za izdavanje ovlaštenja iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Ako postoji sumnja da su ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačka društva ili privatne ordinacije medicine rada prestali ispunjavati bilo koji od uvjeta iz ovoga članka, na temelju kojih je izdano ovlaštenje, zdravstvena inspekcija ministarstva nadležnog za poslove zdravstva utvrdit će činjenično stanje.

(8) Na temelju nalaza zdravstvene inspekcije iz stavka 7. ovoga članka, ministarstvo nadležno za poslove zdravstva može ukinuti izdano ovlaštenje iz stavka 5. ovoga članka.

(9) Protiv odluka ministarstva nadležnog za poslove zdravstva iz stavaka 5. i 8. ovoga članka može se uložiti pravni lijek u skladu s odredbama propisa o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 15.

(1) Osoba koja želi nabaviti oružje dužna je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja pisanom izjavom dati suglasnost da njezin izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni njezina zdravstvenog stanja, koje utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja, o tome izvješćuje nadležno tijelo, te da nadležno tijelo može od njezina izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili svakog drugog liječnika tražiti podatke o njezinu zdravstvenom stanju.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja ili odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B i C ili prilikom prijave oružja kategorije C građanin mora nadležnom tijelu dati podatke o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, a nadležno tijelo izvijestit će izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite o osobama kojima je izdan oružni list, odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B i C ili potvrda o prijavljenom oružju kategorije C.

(3) Građanin iz stavka 2. ovoga članka dužan je o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite izvijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od izvršene promjene.

(4) Izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja, a koje utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja, dužan je odmah po saznanju za takvu promjenu izvijestiti nadležno tijelo.

(5) Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo, kojeg osniva te čiji sastav i način rada pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove zdravstva, preispitat će, na zahtjev građanina ili nadležnog tijela koje nije zadovoljno izdanim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, ocjenu zdravstvene sposobnosti osobe kojoj je izdano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

(6) Ministar nadležan za poslove zdravstva, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, pravilnikom propisuje način izvješćivanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja koje utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja.

3. Pravilnik o nadležnosti, sastavu i načinu rada drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja

4. Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja

Članak 16.

(1) Nadležno tijelo uputit će zaključkom na izvanredni zdravstveni pregled vlasnika oružja za kojeg dobije obavijest o promjeni zdravstvenog stanja iz članka 15. stavka 4. ovoga Zakona ili za kojeg opravdano sumnja da više nije zdravstveno sposoban za posjedovanje oružja.

(2) Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koji obavljaju djelatnost medicine rada i kod specijalista medicine rada u privatnoj praksi, koji su ovlašteni za obavljanje takvih zdravstvenih pregleda, uz prilaganje zaključka o upućivanju na izvanredni zdravstveni pregled.

(3) Vlasnik oružja iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od 15 dana od dana primitka zaključka o upućivanju na izvanredni zdravstveni pregled dostaviti nadležnom tijelu uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za posjedovanje oružja.

(4) Troškove zdravstvenog pregleda vlasnika oružja iz stavka 1. ovoga članka koji je proglašen zdravstveno sposoban za posjedovanje oružja snosi nadležno tijelo koje ga je uputilo na zdravstveni pregled.

(5) Vlasnik oružja iz stavka 1. ovoga članka za kojeg se na izvanrednom zdravstvenom pregledu utvrdi da nije zdravstveno sposoban za posjedovanje oružja sam snosi troškove izvanrednog zdravstvenog pregleda.

Članak 17.

Postojanje posebnog uvjeta raspolaganja tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i poznavanja propisa koji se odnose na posjedovanje oružja iz članka 11. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona podnositelj zahtjeva dokazuje:

– za oružje kategorije B koje nabavlja radi bavljenja lovom – uvjerenjem o položenom lovačkom ispitu ili lovačkom iskaznicom, izdanima sukladno posebnom propisu o lovstvu

– za oružje kategorije B koje nabavlja radi bavljenja sportskim streljaštvom – potvrdom krovne organizacije koja vodi evidenciju svojih članova izdanom članu sportske streljačke organizacije ili kluba koji se aktivno bavi ili natječe u streljaštvu

– za oružje kategorije B koje nabavlja radi osobne sigurnosti – potvrdom o osposobljenosti za posjedovanje i pravilnu uporabu oružja koju izdaje nadležna ustrojstvena jedinica ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ili ustanova i druga pravna osoba ili obrt koji imaju odobrenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja.

Članak 18.

(1) Policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske i djelatne vojne osobe na službi izvan Oružanih snaga, pravosudne policije i pripadnici drugih državnih tijela koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, postojanje posebnih uvjeta iz članka 11. stavka 3. ovoga Zakona dokazuju odgovarajućom potvrdom, ispravom ili iskaznicom koju je izdalo nadležno državno tijelo u kojem su zaposleni.

(2) Zaštitari koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje postojanje posebnih uvjeta iz članka 11. stavka 3. ovoga Zakona dokazuju dopuštenjem za obavljanje poslova privatne zaštite.

Članak 19.

(1) Nadležno tijelo zatražit će od podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja koji ispunjava opće uvjete iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz članka 11. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Građaninu koji ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 11. ovoga Zakona nadležno tijelo izdat će odobrenje za nabavu lovačkog oružja radi držanja i nošenja te odobrenje za nabavu sportskog oružja i oružja za osobnu sigurnost radi držanja.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, građaninu koji ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 11. ovoga Zakona nadležno tijelo može izdati odobrenje za nabavu oružja za osobnu sigurnost radi držanja i nošenja, o čemu nadležno tijelo odlučuje po slobodnoj ocjeni, uzimajući u obzir činjenice i okolnosti koje je u svom zahtjevu za nabavu oružja radi osobne sigurnosti naveo podnositelj zahtjeva i činjenice i okolnosti utvrđene tijekom provođenja postupka povodom zahtjeva za nabavu oružja.

(4) Odobrenje za nabavu oružja nadležno tijelo izdaje građaninu s rokom važenja od šest mjeseci od dana izdavanja.

(5) Odobrenje za nabavu oružja koje nije iskorišteno u roku iz stavka 4. ovoga članka mora se vratiti nadležnom tijelu u roku od osam dana od isteka roka važenja.

(6) Pri svakom sljedećem zahtjevu za izdavanje odobrenja za nabavu oružja, koji podnese osoba koja ima važeći oružni list za oružje koje je ranije nabavila na temelju izdanog odobrenja za nabavu oružja, nadležno tijelo provjerit će ispunjava li osoba uvjete iz članka 11. stavka 2. točaka 3. i 4. ovoga Zakona te opravdanost razloga za nabavu oružja.

Članak 20.

(1) Nadležno tijelo odbit će rješenjem zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja građaninu ako ne ispunjava uvjete za nabavu oružja propisane ovim Zakonom.

(2) Protiv rješenja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za nabavu oružja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

2. Oružni list

Članak 21.

(1) Za oružje kategorije B koje je nabavljeno na temelju odobrenja za nabavu oružja građanin mora podnijeti zahtjev za registraciju oružja i izdavanje oružnog lista nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana nabave.

(2) Za oružje koje je nabavljeno na temelju odobrenja za nabavu oružja građaninu se izdaje oružni list za držanje ili oružni list za držanje i nošenje oružja.

Članak 22.

(1) Nakon izdavanja oružnog lista nadležno tijelo svakih pet godina po službenoj dužnosti uvidom u podatke iz službenih evidencija nadležnih pravosudnih tijela provjerava ispunjava li vlasnik oružja i nadalje uvjete iz članka 11. stavka 2. točaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Prilikom provođenja postupka iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo može pozvati vlasnika oružja da donese na uvid oružje kako bi se provjerilo je li oružje propisno označeno i obilježeno, je li tehnički ispravno odnosno je li dotrajalo ili neuporabljivo, te da dostavi dokaze da i nadalje ispunjava uvjet iz članka 11. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona.

Članak 23.

(1) Nadležno tijelo odbit će rješenjem izdati oružni list za oružje za koje se ne može dokazati podrijetlo, koje prije stavljanja u promet nije obilježeno žigom i označeno jasnom, trajnom i jedinstvenom oznakom koja uključuje naziv proizvođača (njegov svojstveni znak ili robnu marku), zemlju ili mjesto proizvodnje, serijski broj i godinu proizvodnje, ako već nije dio serijskog broja, te ako je izvedivo model, ili koje nije tehnički ispravno, odnosno koje je dotrajalo ili neuporabljivo, kada se u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za nabavu oružja te u slučaju podnošenja zahtjeva za registraciju oružja po isteku roka iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo oduzima i ukida odobrenje za nabavu oružja te oduzima oružje bez prava na naknadu, osim kad je oružje oduzeto zbog postojanja razloga za odbijanje zahtjeva za nabavu oružja, u kojem slučaju vlasniku pripada naknada sukladno odredbama članka 51. stavka 5. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, građanin može zadržati oružje pod uvjetom da ga onesposobi za uporabu kod pravne osobe ili obrtnika koji ima odobrenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove za obavljanje djelatnosti popravka i prepravka oružja.

(4) Protiv rješenja o zahtjevu za izdavanje oružnog lista i rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 24.

(1) Oružnim listom se za držanje ili držanje i nošenje oružja ovlašćuje samo osobu na koju ova isprava glasi.

(2) O svakoj promjeni podataka koji se upisuju u oružni list osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je obavijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana promjene, radi upisa promjene podataka u službene evidencije i u isprave o oružju.

3. Europska oružna propusnica

Članak 25.

(1) Europska oružna propusnica je isprava u koju se upisuje oružje za koje je nositelju propusnice izdan oružni list radi posjedovanja oružja u svrhu lova ili sporta, ili potvrda o prijavljenom oružju kategorije C, ili potvrda sportske streljačke organizacije, ili sportske streličarske organizacije koja mu je oružje dala na korištenje i s kojom nositelj propusnice može, uz predočenje poziva ili drugog dokaza kojim dokazuje svoj razlog putovanja povezan s lovom, sportskim streljaštvom ili sportskim streličarstvom ili rekonstrukcijom povijesnih događaja, putovati s vatrenim oružjem koje je u njoj upisano kroz države članice EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju bez njihovog prethodnog odobrenja, osim kada pojedine države članice EGP-a ili Švicarska Konfederacija kroz koje putuje zabranjuju nabavu i posjedovanje takvog vatrenog oružja ili putovanje kroz svoje državno područje s takvim vatrenim oružjem uvjetuju ishođenjem odobrenja.

(2) U slučajevima kada pojedina država članica EGP-a ili Švicarska Konfederacija dostavi obavijest da zabranjuje nabavu i posjedovanje vatrenog oružja razvrstanog u kategoriju B ili C ili unos tog oružja na svoje državno područje uvjetuje izdavanjem odobrenja, u europsku oružnu propusnicu koja se osobi izdaje za takvo vatreno oružje upisuje se napomena o zabrani putovanja s vatrenim oružjem u tu državu ili napomena o obvezi ishođenja odobrenja za putovanje s vatrenim oružjem u tu državu.

(3) Europska oružna propusnica nije prenosiva i prilikom putovanja s oružjem vlasnik oružja mora uvijek uz sebe imati europsku oružnu propusnicu i važeći oružni list za oružje koje je u nju upisano, potvrdu sportske streljačke organizacije ili streličarske organizacije koja mu je oružje dala na korištenje ili potvrdu o prijavljenom oružju kategorije C.

(4) Europsku oružnu propusnicu izdaje nadležno tijelo na zahtjev građanina kojem je izdan oružni list radi posjedovanja oružja u svrhu lova ili sporta ili potvrda o prijavljenom oružju kategorije C, a svaka promjena povezana s posjedovanjem ili značajkama vatrenog oružja, kao i njegov gubitak ili krađa, moraju biti evidentirani u propusnici.

(5) Članu sportske streljačke organizacije ili sportske streličarske organizacije može se izdati europska oružna propusnica ako priloži potvrdu sportske streljačke organizacije ili sportske streličarske organizacije kojom ona potvrđuje da mu je oružje dala na korištenje.

(6) Europska oružna propusnica izdaje se s rokom važenja oružnog lista, ali ne duljim od pet godina, a na zahtjev građanina koji ima važeći oružni list za posjedovanje oružja u svrhu lova ili sporta ili prijavljeno oružje kategorije C rok važenja može se produžiti za idućih pet godina.

(7) Protiv rješenja o zahtjevu za izdavanje europske oružne propusnice žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

4. Odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B i odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C

Članak 26.

(1) Nadležno tijelo izdat će odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B kolekcionaru koji ispunjava opće uvjete iz članka 11. stavka 2. točaka 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona i posebne uvjete iz članka 11. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Nadležno tijelo izdat će odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C kolekcionaru koji ispunjava opće uvjete iz članka 11. stavka 2. točaka 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

(3) Kolekcionari iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju svako oružje koje nabave u svrhu sakupljanja prijaviti nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana nabave, a nadležno tijelo će im o tome izdati potvrdu.

(4) Oružje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koje je nabavljeno u svrhu sakupljanja oružja ne smije se nositi, upotrebljavati niti se za njega smije nabavljati i puniti streljivo, a smije se prenositi samo u svrhu popravka, prepravka i izlaganja na izložbama ili sličnim manifestacijama.

(5) Oružje sakupljeno na temelju odobrenja iz stavka 1. ovoga članka može se prodati ili predati samo osobama kojima je izdano odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B ili odobrenje za nabavu oružja kategorije B te ovlaštenim trgovcima oružjem.

(6) Oružje sakupljeno na temelju odobrenja iz stavka 2. ovoga članka može se prodati ili predati osobama kojima je izdano odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C i ovlaštenim trgovcima oružjem, a osobe kojima je prodano ili predano sakupljeno oružje kategorije C, a nemaju odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C, dužne su to oružje prijaviti nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana stjecanja oružja.

(7) Nadležno tijelo će o izdanim odobrenjima za sakupljanje oružja kategorije C izvijestiti ministarstvo nadležno za kulturu.

(8) Za izvoz ili iznošenje iz Republike Hrvatske oružja koje je zaštićeno kao kulturno dobro potrebno je pribaviti dozvolu za izvoz ili iznošenje kulturnoga dobra sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

(9) Nadležno tijelo ukinut će odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B i odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C građaninu koji prestane ispunjavati neki od uvjeta potrebnih za izdavanje odobrenja.

(10) Odredbe članka 24. ovoga Zakona primjenjuju se i na odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B i C.

(11) Protiv rješenja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B, rješenja za sakupljanje oružja kategorije C i rješenja iz stavka 9. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(12) Kolekcionar ne smije sakupljati oružje kategorije B bez odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B niti oružje kategorije C bez odobrenja za sakupljanje oružja kategorije C koje je izdalo nadležno tijelo.

 

IV. ORUŽJE KATEGORIJE C S OBVEZOM PRIJAVLJIVANJA

Članak 27.

(1) Građani stariji od 21 godine, policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, pravosudne policije, drugih državnih tijela i zaštitari koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, članovi sportske streljačke organizacije ili sportske streličarske organizacije koji se aktivno natječu u streljaštvu i streličarstvu i osobe s položenim lovačkim ispitom s navršenih 18 godina, smiju bez odobrenja nadležnog tijela nabavljati oružje kategorije C.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje nabave oružje kategorije C dužne su ga prijaviti nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana nabave.

(3) Za prijavljeno oružje nadležno tijelo izdat će potvrdu.

 

V. POSTUPANJE S ORUŽJEM I STRELJIVOM

Članak 28.

(1) S oružjem i streljivom mora se postupati s osobitom pažnjom.

(2) Osobita pažnja u postupanju s oružjem i streljivom pokazuje se u njegovom pravilnom čuvanju, pravilnoj i stručnoj uporabi, nošenju, prenošenju i držanju u ispravnom stanju.

SUDSKA PRAKSA: Presuda

Članak 29.

(1) Oružje kategorije B se ne smije nositi bez oružnog lista.

(2) Građani su dužni pridržavati se pravila javno istaknutih zabrana o unošenju oružja u određene prostore ili prostorije.

(3) Građanin ne smije nositi oružje kada je pod utjecajem droga, lijekova ili drugih omamljujućih sredstava ili ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka odnosno kada je u takvom stanju da nije u mogućnosti shvatiti značenje svojeg postupanja odnosno vladati svojom voljom.

(4) Građanin koji nosi oružje dužan se na zahtjev službene osobe podvrgnuti pregledima i ispitivanjima pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja radi utvrđivanja je li pod utjecajem droga, lijekova ili drugih omamljujućih sredstava i ima li u krvi alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(5) Oružje kategorije B, C i D se na javnom mjestu ne smije učiniti vidljivim drugim građanima, odnosno nositi na način koji građane uznemiruje.

Članak 30.

(1) Oružje kategorije B smije se prodati ili predati samo onome tko ima važeće odobrenje za nabavu oružja ili važeći oružni list te ovlaštenom trgovcu oružjem.

(2) Streljivo za oružje kategorije B smije se prodati ili predati samo onome tko ima važeći oružni list ili važeće odobrenje za nabavu oružja te ovlaštenom trgovcu oružjem.

(3) Streljivo za oružje kategorije B može posjedovati samo osoba koja ima važeći oružni list ili važeće odobrenje za nabavu oružja ili europsku oružnu propusnicu ili drugu ispravu o oružju izdanu na temelju međunarodnih ugovora.

(4) Osobe koje ovlaštenom trgovcu oružjem prodaju oružje ili predaju oružje radi prodaje, a za koje je izdana isprava o oružju, dužne su o prodaji ili predaji oružja koje se nabavlja na temelju odobrenja, a koje se prema ovom Zakonu može nabaviti na temelju odobrenja za nabavu oružja, izvijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana prodaje ili predaje.

(5) Osobe koje posjeduju oružje za koje je izdana isprava o oružju dužne su u slučaju prodaje oružja odjaviti oružje kod nadležnog tijela u roku od osam dana od dana prodaje.

Članak 31.

(1) Osobe koje posjeduju oružje za koje je izdana isprava o oružju mogu takvo oružje onesposobiti za uporabu kod pravne osobe ili obrtnika koji ima odobrenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove za obavljanje djelatnosti popravka i prepravka oružja.

(2) Troškove onesposobljavanja oružja snosi vlasnik oružja.

(3) Vlasnik oružja dužan je odjaviti onesposobljeno oružje kod nadležnog tijela u roku od osam dana od dana onesposobljavanja uz predočenje potvrde izdane sukladno posebnom propisu, radi poništenja isprava o oružju.

(4) Vatreno oružje koje je onesposobljeno za uporabu ne smije se osposobljavati.

Članak 32.

(1) Građanin koji posjeduje važeći oružni list za oružje registrirano u svrhu lova ili sporta može puniti streljivo za vlastite potrebe.

(2) Građanin iz stavka 1. ovoga članka smije držati najviše 2000 grama baruta.

(3) Streljivo napunjeno za vlastite potrebe, kao i barut čuvaju se na način da ne budu dostupni osobi koja nije ovlaštena za njihovo posjedovanje, zaključani i odvojeni u ormaru od čvrstog materijala, sefu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene uporabe.

(4) Građanin iz stavka 1. ovoga članka može, na temelju važećeg oružnog lista za oružje registrirano u svrhu lova ili sporta, nabavljati komponente streljiva.

(5) Prilikom punjenja streljiva za vlastite potrebe građanin je dužan voditi brigu o sigurnosti drugih osoba i imovine kako ih ne bi ugrozio.

1. Čuvanje oružja i streljiva

Članak 33.

Oružje i streljivo moraju se čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalaze u mjestu prebivališta ili boravišta vlasnika ili korisnika oružja i streljiva zaključani u ormaru od čvrstog materijala, sefu ili sličnom spremištu koje neovlaštene osobe ne mogu otvoriti alatom uobičajene uporabe.

Članak 34.

(1) Vlasnik oružja i streljiva koji napušta mjesto prebivališta ili boravišta na vrijeme duže od godinu dana, a oružje i streljivo koje prema ovom Zakonu posjeduje na temelju oružnog lista ne nosi sa sobom, dužan ga je predati na čuvanje osobi koja ima oružni list za takvu vrstu oružja ili ovlaštenom trgovcu oružjem.

(2) Vlasnik oružja i streljiva dužan je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka o predaji oružja i streljiva na čuvanje osobi koja ima oružni list za takvu vrstu oružja obavijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana predaje.

2. Korištenje oružja

Članak 35.

(1) Vlasnik oružja dužan je oružje održavati u ispravnom stanju i njime pravilno i pozorno rukovati.

(2) Oružje je zabranjeno upotrebljavati na javnim mjestima ili na mjestima gdje se može ugroziti sigurnost građana.

(3) Lovačko oružje smije se koristiti u skladu s propisima o lovstvu, kao i na civilnim strelištima ili drugim mjestima određenim za vježbe gađanja.

(4) Sportsko oružje ne smije se upotrebljavati izvan civilnih strelišta ili drugih mjesta koja su određena za vježbe gađanja.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, zračno oružje i luk smiju se upotrebljavati i na mjestima koja su po svom položaju ili po poduzetim mjerama osiguranja takva da se ne može ugroziti sigurnost građana.

(6) Oružje je zabranjeno dati na uporabu djeci, osim prema odredbama ovoga Zakona.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, oružjem kategorije B i zračnim oružjem i oružjem s tetivom kategorije C i D iz članka 7. ovoga Zakona smiju se koristiti i djeca starija od devet godina na sportskim strelištima i na drugim mjestima određenim i uređenim za vježbe gađanja pod nadzorom trenera koji ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 11. ovoga Zakona i uvjete propisane posebnim propisom o sportu, te se oružjem kategorije B iz članka 7. ovoga Zakona smiju koristiti djeca starija od sedamnaest godina i šest mjeseci prilikom osposobljavanja za lovca pod nadzorom osoba ovlaštenih za izvođenje programa osposobljavanja lovaca sukladno posebnom propisu o lovstvu, uz pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika.

(8) Oružje kategorije B i C mora se izvan lovišta odnosno strelišta prenositi u odgovarajućim navlakama ili kovčezima i nenapunjeno, a oružje koje se nosi radi osobne sigurnosti mora se nositi na način da nije vidljivo.

3. Posuđivanje oružja

Članak 36.

(1) Posuđivati se smije samo oružje za lov i sport.

(2) Sportska streljačka organizacija i sportska streličarska organizacija koja posuđuje oružje svojim članovima mora mu za nošenje takvog oružja i pripadajućeg streljiva izdati potvrdu.

(3) Član sportske streljačke organizacije i sportske streličarske organizacije iz stavka 2. ovoga članka ne smije oružje i streljivo sportske streljačke organizacije ili sportske streličarske organizacije nositi bez potvrde te organizacije.

Članak 37.

(1) Oružje se smije posuđivati samo osobama koje imaju oružni list za takvu vrstu oružja ili odobrenje za nabavu takve vrste oružja ili strancu kojem je izdana lovačka iskaznica za stranca, bez obzira na marku, model i kalibar oružja.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka smiju posuđeno oružje nositi, prenositi i za njega nabavljati streljivo uz svoj oružni list i presliku oružnog lista izdanog za posuđeno oružje osobi koja je oružje posudila.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sportske streljačke organizacije i sportske streličarske organizacije mogu posuđivati oružje svojim članovima, ali su prije posuđivanja oružja dužne obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju ministarstva nadležnog za unutarnje poslove na čijem području imaju sjedište koja će provjeriti ispunjava li član sportske streljačke organizacije ili član sportske streličarske organizacije uvjete iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Ako član sportske streljačke organizacije ili član sportske streličarske organizacije ispunjava uvjete iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona, sportska streljačka organizacija ili sportska streličarska organizacija će mu o posuđivanju oružja izdati potvrdu, a ako ne ispunjava uvjete, sportska streljačka organizacija mu ne smije posuđivati oružje.

4. Gubitak, krađa i pronalaženje oružja, streljiva i isprava o oružju

Članak 38.

(1) Osobe koje posjeduju oružje na temelju oružnog lista ili odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B i C dužne su odmah prijaviti gubitak ili krađu toga oružja i streljiva ili isprava o oružju.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se bez odgode policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu događaja ili saznanja o gubitku ili krađi oružja i streljiva ili isprava o oružju.

Članak 39.

Tko nađe oružje ili streljivo ili sazna za skriveno oružje ili streljivo dužan je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.

 

VI. POSTUPAK U SLUČAJU SMRTI VLASNIKA ORUŽJA

Članak 40.

(1) U slučaju smrti vlasnika oružja punoljetni član njegove obitelji, zakonski zastupnik, skrbnik, osoba koja je s njim živjela u zajedničkom kućanstvu ili osoba kod koje se oružje u trenutku smrti nalazilo, dužna je odmah po saznanju o postojanju oružja obavijestiti nadležno tijelo radi predaje oružja i streljiva.

(2) Nadležno tijelo će o preuzetom i predanom oružju i streljivu iz stavka 1. ovoga članka izdati potvrdu.

(3) Nasljednik oružja dužan je u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju:

1. oružje prodati ili darovati ili

2. podnijeti zahtjev za registraciju oružja ili

3. dati onesposobiti oružje te ga zadržati ili

4. odreći se oružja u korist Republike Hrvatske bez naknade.

(4) Zakonski zastupnik maloljetnog nasljednika oružja može s oružjem postupiti na način propisan stavkom 3. točkama 1., 3. ili 4. ovoga članka, uz prethodno provođenje postupka propisanog posebnim zakonom kojim su regulirani odnosi djece i njihovih zastupnika, koji se odnose na zastupanje u vezi s vrednijom imovinom odnosno imovinskim pravima djeteta.

(5) Zakonski zastupnik koji želi zadržati u posjedu oružje maloljetnog nasljednika može ga registrirati na svoje ime ako ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 11. ovoga Zakona, a nasljednik oružja moći će to oružje preregistrirati na svoje ime kada ispuni opće i posebne uvjete iz članka 11. ovoga Zakona ili će kada navrši 18 godina s naslijeđenim oružjem moći postupiti na način propisan stavkom 3. točkama 1., 3. ili 4. ovoga članka.

Članak 41.

Nasljednik oružja koji oružje proda, daruje ili onesposobi dužan ga je odjaviti kod nadležnog tijela u roku od osam dana od dana prodaje, darovanja ili onesposobljavanja.

Članak 42.

Nasljedniku oružja koji podnese zahtjev za registraciju naslijeđenog oružja nadležno tijelo izdat će oružni list ako ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 11. ovoga Zakona.

Članak 43.

Oružje koje nasljednik želi zadržati kao uspomenu dužan je trajno onesposobiti za uporabu sukladno odredbi članka 31. ovoga Zakona.

Članak 44.

Oružje kojeg se nasljednik odrekao u korist Republike Hrvatske bez naknade, odjavit će se po službenoj dužnosti.

Članak 45.

Ako nasljednik oružja u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ne postupi sukladno članku 40. stavku 3. točkama 1. – 4. ovoga Zakona ili ako mu je odbijen zahtjev za registraciju oružja, nadležno tijelo oduzet će oružje i streljivo i s njim postupiti na način propisan člancima 51. i 52. ovoga Zakona.

 

VII. ODUZIMANJE ORUŽJA, STRELJIVA I ISPRAVA O ORUŽJU

Članak 46.

(1) Nadležno tijelo rješenjem će oduzeti i ukinuti isprave o oružju te će oduzeti oružje i streljivo od osobe koja prestane ispunjavati neki od uvjeta iz članka 11. stavka 2. točaka 1., 3., 4. i 5. ovoga Zakona ili uvjet iz članka 11. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona.

(2) Nadležno tijelo rješenjem će oduzeti i ukinuti isprave o oružju te će oduzeti oružje i streljivo od osobe u čijem posjedu nađe spremnik koji se može pričvrstiti na poluautomatsko ili repetirajuće vatreno oružje sa središnjom udarnom iglom i koji može primiti više od 20 naboja ili u slučaju dugog vatrenog oružja može primiti više od 10 naboja.

Članak 47.

Nadležno tijelo rješenjem će oduzeti i ukinuti isprave o oružju te će oduzeti oružje i streljivo vlasniku oružja koji je na izvanrednom zdravstvenom pregledu ocijenjen nesposobnim za posjedovanje oružja ili koji ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za posjedovanje oružja u roku iz članka 16. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 48.

(1) Rješenje o oduzimanju oružja i streljiva te rješenje o oduzimanju i ukidanju isprava o oružju donosi nadležno tijelo.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 49.

(1) Oružje, streljivo i isprave o oružju nadležno tijelo privremeno će oduzeti odmah, i prije pokretanja upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, ako se radi o okolnostima koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi te poduzimanju hitnih mjera radi zaštite od nasilja u obitelji ili zbog zaštite javnog poretka, koje se ne mogu odgađati, a činjenice na kojima treba biti utemeljeno rješenje utvrđene su ili barem učinjene vjerojatnim.

(2) Nadležno tijelo izdat će potvrdu o privremeno oduzetom oružju, streljivu, odobrenju za nabavu oružja, oružnom listu i odobrenju za sakupljanje oružja kategorije B i C.

Članak 50.

(1) Oduzeto oružje i streljivo iz članka 49. stavka 1. ovoga Zakona čuvaju se kod nadležnog tijela kod kojeg se vodi postupak oduzimanja oružja do okončanja tog postupka.

(2) Nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka mora čuvati oduzeto oružje i streljivo pažnjom dobroga gospodarstvenika.

Članak 51.

(1) Oružje i streljivo oduzeto u upravnom postupku zbog prestanka ispunjavanja uvjeta iz članka 11. stavka 2. točaka 1. i 5. i članka 11. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona može njihov vlasnik prodati ili pokloniti građaninu koji ispunjava uvjete za nabavu ili registraciju oružja propisane ovim Zakonom ili pravnoj osobi ili obrtniku koji ispunjava uvjete za nabavu ili registraciju oružja propisane posebnim propisom ili prodati ili ustupiti ovlaštenom trgovcu oružjem radi prodaje, u roku od godinu dana od pravomoćnosti rješenja o oduzimanju oružja i streljiva.

(2) Oružje i streljivo oduzeto u upravnom postupku zbog prestanka ispunjavanja uvjeta iz članka 11. stavka 2. točaka 3. i 4. ovoga Zakona može njihov vlasnik prodati ili pokloniti građaninu koji ispunjava uvjete za nabavu ili registraciju oružja propisane ovim Zakonom ili pravnoj osobi ili obrtniku koji ispunjava uvjete za nabavu ili registraciju oružja propisane posebnim propisom ili prodati ili ustupiti ovlaštenom trgovcu oružjem radi prodaje, u roku od godinu dana od pravomoćnosti odluke donesene u prekršajnom ili kaznenom postupku kojom je osuđen za počinjeni prekršaj ili kazneno djelo.

(3) Vlasniku oružja koji u pravomoćno okončanom prekršajnom ili kaznenom postupku bude oslobođen krivnje oružje oduzeto u upravnom postupku će se vratiti.

(4) Oružje i streljivo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koje njihov vlasnik želi ustupiti ovlaštenom trgovcu oružjem radi prodaje nadležno tijelo predat će ovlaštenom trgovcu oružjem.

(5) Za prodano oružje i streljivo vlasniku oružja i streljiva pripada naknada u iznosu koji je dogovorio s ovlaštenim trgovcem oružja.

(6) Ako ovlašteni trgovac oružjem ne proda oružje i streljivo u roku iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, vratit će ih nadležnom tijelu u roku od osam dana.

Članak 52.

(1) Oružje i streljivo oduzeto u upravnom postupku koje ne bude prodano u roku od godinu dana od pravomoćnosti rješenja o oduzimanju ili u roku od godinu dana od pravomoćnosti odluke donesene u prekršajnom ili kaznenom postupku kojom je vlasnik oružja osuđen za počinjeni prekršaj ili kazneno djelo, vlasnik oružja može onesposobiti i zadržati ga kao uspomenu ili predati u korist Republike Hrvatske.

(2) Vlasnik oružja koji oružje želi onesposobiti i zadržati kao uspomenu dužan je u roku od 15 dana od dana isteka rokova za prodaju oružja iz stavka 1. ovoga članka o tome podnijeti zahtjev nadležnom tijelu, a ako zahtjev ne podnese u tom roku, smatrat će se da je oružje predao u korist Republike Hrvatske.

(3) Oružje i streljivo oduzeto u pravomoćno okončanom kaznenom ili prekršajnom postupku nadležno tijelo dostavit će ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove na daljnje raspolaganje.

(4) Za oružje i streljivo iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka vlasniku ne pripada naknada.

(5) O načinu raspolaganja s oružjem i streljivom iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka odlučuje povjerenstvo.

(6) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka osniva ministar nadležan za unutarnje poslove.

(7) Način rada povjerenstva iz stavka 6. ovoga članka i način postupanja s oružjem oduzetim u pravomoćno okončanom kaznenom, prekršajnom ili upravnom postupku i o predanom oružju pravilnikom propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove.

 

VIII. UNOS I IZNOS ORUŽJA U DRŽAVE ČLANICE EUROPSKE UNIJE

1. Unošenje oružja

Članak 53.

(1) Nositelji europskih oružnih propusnica mogu u svrhu lova, održavanja sportskih natjecanja ili rekonstrukcije povijesnih događaja u Republiku Hrvatsku unositi oružje koje im je upisano u europsku oružnu propusnicu ako se radi o oružju koje se prema ovome Zakonu može nabavljati i posjedovati i ako predoče poziv ili drugi dokaz kojim dokazuju svoj razlog dolaska s oružjem povezan s lovom, sportskim streljaštvom, sportskim streličarstvom ili rekonstrukcijom povijesnih događaja.

(2) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izvješćuje Europsku komisiju, države članice EGP-a i Švicarsku Konfederaciju o nadležnim tijelima koja su odgovorna za slanje i primanje informacija o vatrenom oružju te im dostavlja popis vatrenog oružja čiji je prijenos na teritorij Republike Hrvatske dozvoljen bez njezine prethodne suglasnosti.

2. Nošenje i prenošenje oružja

Članak 54.

(1) Nositelj europske oružne propusnice smije oružje koje je upisano u europsku oružnu propusnicu nositi i prenositi preko teritorija Republike Hrvatske ako ima prethodno izdano odobrenje za nošenje i prenošenje oružja koje su izdala nadležna tijela Republike Hrvatske i svake države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije preko čijeg teritorija namjerava nositi i prenositi oružje i ako su ta prethodna odobrenja upisana u europsku oružnu propusnicu koju nositelj propusnice mora predočiti svaki put kada to od njega zatraže nadležna tijela država članica.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prethodno odobrenje za nošenje i prenošenje oružja preko teritorija Republike Hrvatske i svake države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije preko čijeg teritorija osoba namjerava nositi i prenositi oružje nije potrebno ako je oružje koje se nosi i prenosi upisano u europsku oružnu propusnicu i ako osoba predoči poziv ili drugi dokaz kojim dokazuje svoj razlog putovanja s oružjem u odredišnu državu članicu EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju povezan s lovom, sportskim streljaštvom, sportskim streličarstvom ili rekonstrukcijom povijesnih događaja, te ako u europskoj oružnoj propusnici nije upisana napomena o zabrani putovanja s vatrenim oružjem u pojedinu državu članicu EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju, preko čijeg teritorija osoba namjerava putovati ili napomena o obvezi ishođenja odobrenja za putovanje s vatrenim oružjem u pojedinu državu članicu EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju preko čijeg teritorija osoba namjerava putovati.

3. Iznošenje oružja

Članak 55.

Osobe koje su u Republici Hrvatskoj ishodile europsku oružnu propusnicu mogu u svrhu lova, održavanja sportskih natjecanja ili rekonstrukcije povijesnih događaja u države članice EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju iznositi oružje koje im je upisano u europsku oružnu propusnicu uz predočenje poziva ili drugog dokaza kojim dokazuju svoj razlog putovanja povezan s lovom, sportskim streljaštvom, sportskim streličarstvom ili rekonstrukcijom povijesnih događaja, osim kada pojedine države članice EGP-a ili Švicarska Konfederacija, kroz koje putuju, zabranjuju nabavu i posjedovanje takvog vatrenog oružja ili putovanje kroz svoje državno područje s takvim vatrenim oružjem uvjetuju ishođenjem odobrenja.

Članak 56.

(1) Hrvatski državljanin može nabaviti u državama članicama EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji vatreno oružje čija je nabava dozvoljena prema odredbama ovoga Zakona samo ako ima odobrenje nadležnog tijela za nabavu vatrenog oružja i prethodnu suglasnost za unos oružja u Republiku Hrvatsku.

(2) Hrvatski državljanin koji je nabavio oružje u državi članici EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji dužan je u roku od osam dana od unosa oružja u Republiku Hrvatsku kod nadležnog tijela podnijeti zahtjev za registraciju oružja.

(3) Državljanin države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije može u Republici Hrvatskoj nabaviti vatreno oružje ako predoči odobrenje nadležnog tijela države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u kojoj ima prebivalište kojim mu dozvoljava nabavu vatrenog oružja.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka nadležno tijelo elektroničkim putem obavještava nadležno tijelo države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u kojoj osoba ima prebivalište o nabavi oružja u Republici Hrvatskoj.

(5) Na oduzimanje oružja i isprava o oružju državljaninu države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije, koji u Republici Hrvatskoj ima odobren privremeni ili stalni boravak, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

(6) Državljanin države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije dužan je na zahtjev nadležnih tijela Republike Hrvatske predočiti isprave kojima dokazuje svoje pravo na unošenje, nošenje i iznošenje oružja iz Republike Hrvatske.

 

IX. UNOS ORUŽJA I STRELJIVA U REPUBLIKU HRVATSKU I IZNOS ORUŽJA I STRELJIVA U TREĆE ZEMLJE

Članak 57.

Preko državne granice građani mogu prenositi samo one vrste oružja i pripadajućeg streljiva koje se prema odredbama ovoga Zakona mogu nabavljati i posjedovati.

Članak 58.

(1) Državljani trećih zemalja koji dolaze u Republiku Hrvatsku radi lova ili sportskih natjecanja mogu u Republiku Hrvatsku unositi oružje i pripadajuće streljivo koje im je upisano u putnu ispravu države u kojoj je oružje registrirano, ako se radi o oružju koje se prema ovome Zakonu može nabavljati i posjedovati.

(2) Upis oružja i pripadajućeg streljiva u putnu ispravu iz stavka 1. ovoga članka obavlja diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske, ako državljanin treće zemlje po propisima države u kojoj prebiva posjeduje odobrenje za posjedovanje tog oružja.

(3) Ako oružje i pripadajuće streljivo nisu upisani u putnu ispravu države u kojoj je oružje registrirano, granična policija izdat će odobrenje za unos oružja ako državljanin treće zemlje posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja prema propisima države u kojoj ima prebivalište te će u putnu ispravu unijeti podatke o unosu oružja i streljiva.

(4) Na izlasku iz zemlje granična policija oduzet će odobrenje za unos iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Državljaninu treće zemlje koji je u tranzitu neće biti dopušten ulazak u Republiku Hrvatsku radi putovanja u drugu državu članicu EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju s vatrenim oružjem i pripadajućim streljivom ako ne posjeduje dopuštenje za putovanje svake države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kroz koju putuje, uključujući i odredišnu državu članicu.

(6) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izvješćuje Europsku komisiju o načinu na koji se provodi nadzor iz stavka 5. ovoga članka te o nacionalnim odredbama koje se odnose na nabavu i posjedovanje oružja koje su strože od odredbi Direktive Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (SL L 256, 13. 9. 1991.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2017/853 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (Tekst značajan za EGP) (SL L 137, 24. 5. 2017.).

Članak 59.

Hrvatski državljani mogu u svrhu lova ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima u treće zemlje iznositi oružje i pripadajuće streljivo na temelju oružnog lista ili potvrde o prijavljenom oružju kategorije C.

Članak 60.

(1) Hrvatski državljani koji iznose oružje i pripadajuće streljivo u treće zemlje i državljani trećih zemalja koji unose oružje i pripadajuće streljivo u Republiku Hrvatsku mogu u svrhu lova preko državne granice prenositi do tri komada lovačkog oružja, 500 komada streljiva za lovačko oružje s glatkim cijevima te 100 komada streljiva za lovačko oružje s užlijebljenim cijevima, bez mogućnosti prodaje oružja i streljiva.

(2) Oružje i pripadajuće streljivo može se prenositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prijelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

(3) Hrvatski državljani i državljani trećih zemalja prilikom prelaska državne granice dužni su oružje i pripadajuće streljivo prijaviti graničnoj policiji.

(4) Granična policija privremeno će oduzeti oružje i streljivo hrvatskom državljaninu ili državljaninu treće zemlje koji prilikom prelaska državne granice oružje i streljivo ne prijavi na graničnom prijelazu i pohraniti ga do okončanja prekršajnog postupka.

Članak 61.

(1) Hrvatski državljanin s boravkom u inozemstvu koji nema odobrenje nadležnog tijela za nabavu oružja može radi lova ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima unijeti u Republiku Hrvatsku lovačko ili sportsko oružje i pripadajuće streljivo ako su mu to oružje i streljivo upisani u putnu ispravu države u kojoj je oružje registrirano.

(2) Upis u putnu ispravu oružja i streljiva iz stavka 1. ovoga članka obavlja diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske ako hrvatski državljanin po propisima države u kojoj boravi ima izdano odobrenje za posjedovanje tog oružja.

(3) Ako oružje i pripadajuće streljivo iz stavka 1. ovoga članka nije upisano u putnoj ispravi, granična policija izdat će odobrenje za unos ako hrvatski državljanin po propisima države u kojoj boravi ima izdano odobrenje za posjedovanje tog oružja te će u putnu ispravu države u kojoj je oružje registrirano unijeti podatke o unosu oružja i streljiva.

(4) Na izlasku iz zemlje granična policija oduzet će odobrenje za unos iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 62.

Članovi stranih streljačkih organizacija, udruga i kultur­no-umjet­ničkih društava registriranih u stranim zemljama koji prilikom sudjelovanja na sportskim natjecanjima i priredbama u Republici Hrvatskoj koriste sportsko i drugo oružje i streljivo za to oružje mogu preko državne granice prenositi to oružje i pripadajuće streljivo sukladno odredbama članka 58. ovoga Zakona.

Članak 63.

(1) Oružje kategorije B i pripadajuće streljivo nabavljeno u trećoj zemlji može se u Republiku Hrvatsku unijeti samo na temelju odobrenja za nabavu oružja koje je izdalo nadležno tijelo.

(2) Granična policija na odobrenju iz stavka 1. ovoga članka potvrđuje unos oružja i streljiva i o tome izvješćuje nadležno tijelo.

(3) Oružje i streljivo koje se prema odredbama ovoga Zakona može nabaviti bez odobrenja, može se unijeti u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da granična policija na odgovarajućoj ispravi o nabavci oružja i streljiva (račun i sl.) potvrdi unos oružja i streljiva i o tome izvijesti nadležno tijelo.

Članak 64.

Hrvatski državljanin koji je nabavio oružje i streljivo u trećoj zemlji na temelju odobrenja za nabavu oružja koje je izdalo nadležno tijelo dužan je u roku od osam dana od unosa oružja u Republiku Hrvatsku kod nadležnog tijela podnijeti zahtjev za registraciju oružja.

Članak 65.

Državljanin treće zemlje koji boravi u Republici Hrvatskoj na temelju odobrenja za privremeni ili stalni boravak može unositi u Republiku Hrvatsku i iznositi u treće zemlje oružje i pripadajuće streljivo pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 66.

(1) U Republici Hrvatskoj može se nabaviti oružje i streljivo koje će se iznijeti iz Republike Hrvatske u treće zemlje ako osoba ima odobrenje nadležnog tijela treće zemlje.

(2) Ovlašteni trgovac oružjem i građanin koji prodaje oružje državljaninu treće zemlje dužan je oružje odnosno streljivo dostaviti do državne granice i predati ga državljaninu treće zemlje u nazočnosti policijskog službenika granične policije.

 

X. EVIDENCIJE

Članak 67.

(1) Nadležno tijelo u svrhu kontrole nabave, registracije i kretanja oružja vodi na središnjem informacijskom sustavu ministarstva nadležnog za unutarnje poslove evidencije o izdanim odobrenjima za nabavu oružja, izdanim oružnim listovima, izdanim europskim oružnim propusnicama, izdanim odobrenjima za sakupljanje oružja kategorije B i odobrenjima za sakupljanje oružja kategorije C, o prijavljenom oružju kategorije C i prijavljenom oružju koje je nabavljeno na temelju odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B i C, o oduzetom, nađenom i predanom oružju i streljivu, o izdanim odobrenjima za unos lovačkog ili sportskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku te prijava unosa oružja kategorije C u Republiku Hrvatsku, o potvrđivanju unosa oružja i streljiva na temelju odobrenja nadležnog tijela te unosa oružja i streljiva koje se može nabaviti bez odobrenja, o privremeno oduzetom oružju i streljivu na graničnom prijelazu te ispravama o oružju i streljivu izdanim na temelju međunarodnih ugovora.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka sadrže podatke o vatrenom oružju potrebne za praćenje i identificiranje vatrenog oružja, koji uključuju:

a) vrstu, marku, model, kalibar i serijski broj svakog vatrenog oružja te oznaku na kućištu ili uvodniku metaka kao jedinstvenu oznaku koja služi kao jedinstveni identifikator svakog vatrenog oružja

b) serijski broj ili jedinstvenu oznaku na bitnim dijelovima, ako je drukčija od oznake na kućištu ili uvodniku metaka svakog vatrenog oružja

c) imena i adrese dobavljača i osoba koje nabavljaju ili posjeduju vatreno oružje, zajedno s odgovarajućim datumom ili datumima i

d) sva prepravljanja ili modifikacije vatrenog oružja zbog čega se mijenja njegova kategorija ili podkategorija, uključujući njegovo ovjereno onesposobljavanje ili uništenje, zajedno s odgovarajućim datumom ili datumima.

(3) Podaci u evidencijama iz stavka 1. ovoga članka čuvaju se 30 godina nakon uništenja vatrenog oružja ili bitnih dijelova na koje se podaci odnose.

(4) Podacima u evidencijama iz stavka 1. ovoga članka mogu pristupati:

a) tijela nadležna za izdavanje odobrenja za nabavu oružja i registraciju oružja te carinska tijela u razdoblju do deset godina nakon uništenja vatrenog oružja ili bitnih dijelova na koje se podaci odnose

b) tijela nadležna za sprječavanje, istragu, otkrivanje ili progon kaznenih djela ili izvršavanje kaznenih sankcija, u razdoblju do 30 godina nakon uništenja vatrenog oružja ili bitnih dijelova na koje se podaci odnose.

(5) Osobni podaci u evidencijama iz stavka 1. ovoga članka brišu se po isteku razdoblja iz stavka 3. ovoga članka, osim podataka koji su iz tih evidencija preneseni u evidencije tijela nadležnih za sprečavanje, istragu, otkrivanje ili progon kaznenih djela ili izvršenje kaznenih sankcija, koji se mogu koristiti sukladno odredbama propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(6) Ministar nadležan za unutarnje poslove pravilnikom propisuje sadržaj, izgled i način vođenja evidencija iz stavka 1. ovoga članka.

1. Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu

Članak 68.

(1) Kolekcionar kojem je izdano odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B ili odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C dužan je voditi evidenciju o sakupljenom oružju.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka čuva se trajno, a u slučaju smrti kolekcionara punoljetni član njegove obitelji, zakonski zastupnik, skrbnik ili osoba koja je s njim živjela u zajedničkom kućanstvu dužna je evidenciju predati nadležnom tijelu.

(3) Ministar nadležan za unutarnje poslove pravilnikom propisuje sadržaj, izgled i način vođenja evidencije iz stavka 1. ovoga članka te rokove čuvanja podataka u toj evidenciji.

1. Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu

 

XI. NADZOR

Članak 69.

Upravni nadzor nad primjenom odredbi ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

 

XII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 70. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 660,00 do 5300,00 eura ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:

1. nabavlja, drži ili nosi vatreno oružje kategorije B bez odobrenja za nabavu oružja koje je izdalo nadležno tijelo (članak 11. stavak 4.)

2. kao kolekcionar sakuplja oružje kategorije B bez odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B ili oružje kategorije C bez odobrenja za sakupljanje oružja kategorije C koje je izdalo nadležno tijelo (članak 26. stavak 12.)

3. oružje kategorije B i C koje je nabavljeno u svrhu sakupljanja oružja nosi, upotrebljava ili za njega nabavlja ili puni streljivo (članak 26. stavak 4.)

4. oružje sakupljeno na temelju odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B proda ili preda osobi koja nema odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B ili odobrenje za nabavu oružja kategorije B (članak 26. stavak 5.)

5. se ne pridržava pravila javno istaknutih zabrana o unošenju oružja u određene prostore ili prostorije (članak 29. stavak 2.)

6. proda ili preda oružje kategorije B onome tko nema važeće odobrenje za nabavu oružja ili važeći oružni list (članak 30. stavak 1.)

7. posjeduje streljivo za oružje kategorije B, a nema važeći oružni list ili važeće odobrenje za nabavu oružja ili europsku oružnu propusnicu ili drugu ispravu o oružju izdanu na temelju međunarodnih ugovora (članak 30. stavak 3.)

8. vatreno oružje koje je onesposobljeno za uporabu osposobi (članak 31. stavak 4.)

9. streljivo napunjeno za vlastite potrebe, kao i barut ne čuva na način da ne budu dostupni osobi koja nije ovlaštena za njihovo posjedovanje, zaključane i odvojene u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene uporabe (članak 32. stavak 3.)

10. prilikom punjenja streljiva za vlastite potrebe ne vodi brigu o sigurnosti drugih osoba i imovine te ih time ugrozi (članak 32. stavak 5.)

11. oružje i streljivo ne čuva u stambenom ili drugom prostoru koji se nalazi u mjestu njezina prebivališta ili boravišta zaključane u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu koje neovlaštene osobe ne mogu otvoriti alatom uobičajene uporabe (članak 33.)

12. oružje upotrebljava na javnim mjestima ili na mjestima gdje se može ugroziti sigurnost građana (članak 35. stavak 2.)

13. da oružje na uporabu djeci suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 35. stavak 6.)

14. oružje kategorije B i zračno oružje i oružje s tetivom kategorije C i D da na korištenje djeci mlađoj od devet godina ili djeci starijoj od devet godina izvan sportskih strelišta ili drugih mjesta određenih i uređenih za vježbe gađanja (članak 35. stavak 7.)

15. oružje kategorije B i zračno oružje i oružje s tetivom kategorije C i D da na korištenje djeci starijoj od devet godina na sportskim strelištima i na drugim mjestima određenim i uređenim za vježbe gađanja bez nadzora trenera koji ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 11. ovoga Zakona i uvjete propisane posebnim propisom o sportu ili oružje kategorije B da na korištenje djeci starijoj od sedamnaest godina i šest mjeseci prilikom osposobljavanja za lovca bez nadzora osoba ovlaštenih za izvođenje programa osposobljavanja lovaca sukladno posebnom propisu o lovstvu ili bez potpisane suglasnosti roditelja ili skrbnika da dijete može koristiti oružje prilikom osposobljavanja za lovca (članak 35. stavak 7.)

16. prilikom prelaska državne granice ne prijavi oružje i pripadajuće streljivo graničnoj policiji (članak 60. stavak 3.)

17. oružje i streljivo koje prodaje državljaninu trećih država ne dostavi do državne granice i preda ga državljaninu trećih država u nazočnosti granične policije (članak 66. stavak 2.).

(2) Oružje, streljivo i barut iz stavka 1. ovoga članka će se oduzeti.

Članak 71. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 390,00 do 1990,00 eura ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:

1. prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja da lažnu izjavu da ima osigurane uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja (članak 13.)

2. za oružje kategorije B koje je nabavljeno na temelju odobrenja za nabavu oružja u roku od osam dana od dana nabave ne podnese nadležnom tijelu zahtjev za registraciju oružja i izdavanje oružnog lista (članak 21. stavak 1.)

3. ne postupa s oružjem i streljivom s osobitom pažnjom (članak 28.)

SUDSKA PRAKSA: Presuda

4. nosi oružje kada je pod utjecajem droga, lijekova ili drugih omamljujućih sredstava ili kada u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka odnosno kada je u takvom stanju da nije u mogućnosti shvatiti značenje svojeg postupanja odnosno vladati svojom voljom (članak 29. stavak 3.)

5. se na zahtjev službene osobe odbije podvrgnuti pregledima i ispitivanjima pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja radi utvrđivanja je li pod utjecajem droga, lijekova ili drugih omamljujućih sredstava i ima li u krvi alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka (članak 29. stavak 4.)

6. oružje kategorije B, C i D nosi na javnim mjestima na način kojim se uznemiruju građani i da je vidljivo drugim građanima (članak 29. stavak 5.)

7. streljivo za oružje kategorije B proda ili preda onome tko nema važeći oružni list ili važeće odobrenje za nabavu oružja (članak 30. stavak 2.)

8. puni streljivo za vlastite potrebe, a ne posjeduje važeći oružni list za oružje registrirano u svrhu lova ili sporta (članak 32. stavak 1.)

9. ne preda svoje oružje i streljivo na čuvanje osobi koja ima oružni list za takvu vrstu oružja ili ovlaštenom trgovcu oružjem kada napušta mjesto prebivališta ili boravišta na vrijeme duže od godinu dana, a oružje i streljivo koje prema ovom Zakonu posjeduje na temelju oružnog lista ne nosi sa sobom (članak 34. stavak 1.)

10. lovačko oružje koristi protivno propisima o lovstvu ili izvan civilnih strelišta ili drugih mjesta određenih za vježbe gađanja (članak 35. stavak 3.)

11. sportsko oružje upotrebljava izvan civilnih strelišta ili drugih mjesta koja su određena za vježbe gađanja (članak 35. stavak 4.)

12. zračno oružje i luk upotrebljava na mjestima gdje se može ugroziti sigurnost građana (članak 35. stavak 5.)

13. posuđuje oružje koje nije registrirano za lov ili sport (članak 36. stavak 1.)

14. kao član sportske streljačke organizacije ili sportske streličarske organizacije posuđeno oružje i streljivo sportske streljačke organizacije ili sportske streličarske organizacije nosi bez potvrde te organizacije (članak 36. stavak 3.)

15. posudi oružje osobi koja nema oružni list za takvu vrstu oružja ili odobrenje za nabavu takve vrste oružja ili strancu kojem nije izdana lovačka iskaznica za stranca, bez obzira na marku, model ili kalibar oružja (članak 37. stavak 1.)

16. kao nasljednik oružja ne odjavi kod nadležnog tijela naslijeđeno oružje u roku od osam dana od dana prodaje, darovanja ili onesposobljavanja oružja (članak 41.)

17. kao hrvatski državljanin koji iznosi oružje i pripadajuće streljivo u treće države i kao državljanin treće države koji unosi oružje i pripadajuće streljivo u Republiku Hrvatsku, u svrhu lova preko državne granice prenosi više od tri komada lovačkog oružja odnosno više od 500 komada streljiva za lovačko oružje s glatkim cijevima te više od 100 komada streljiva za lovačko oružje s užlijebljenim cijevima (članak 60. stavak 1.)

18. ne vodi evidenciju o sakupljenom oružju kategorije B i C (članak 68. stavak 1.).

(2) Oružje, streljivo i komponente streljiva iz stavka 1. točaka 1. – 13. te točaka 15. – 18. ovoga članka će se oduzeti.

 

Članak 72. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:

1. posjeduje hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda ili koja nosi na javnom mjestu predmete pogodne za nanošenje ozljeda, a način ili okolnosti njihovog nošenja ukazuju da se nose kako bi bili uporabljeni za napad ili nanošenje ozljeda (članak 8. stavak 1. točka 1.)

2. u roku od osam dana od izvršene promjene ne izvijesti nadležno tijelo o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite (članak 15. stavak 3.)

3. kao izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja, a koje utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja, odmah o tome ne izvijesti nadležno tijelo (članak 15. stavak 4.)

4. u propisanom roku ne vrati neiskorišteno odobrenje za nabavu oružja (članak 19. stavak 5.)

5. ako nakon isteka roka važenja oružnog lista ne priloži uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (članak 22. stavak 2.)

6. u propisanom roku ne prijavi promjenu podataka koji se upisuju u oružni list (članak 24. stavak 2.)

7. u propisanom roku ne prijavi oružje kategorije C (članak 27. stavak 2.)

8. nosi oružje kategorije B bez oružnog lista (članak 29. stavak 1.)

9. u roku od osam dana od dana prodaje oružja ili predaje oružja ovlaštenom trgovcu oružjem radi prodaje, a za koje je izdana isprava o oružju, ne izvijesti nadležno tijelo o prodaji oružja ili predaji na prodaju ovlaštenom trgovcu oružja koje se nabavlja na temelju odobrenja, a koje se prema ovom Zakonu može nabaviti na temelju odobrenja za nabavu oružja (članak 30. stavak 4.)

10. u propisanom roku ne odjavi oružje (članak 30. stavak 5.)

11. u propisanom roku ne odjavi onesposobljeno oružje radi poništenja isprava o oružju (članak 31. stavak 3.)

12. u svrhu punjenja streljiva za vlastite potrebe drži više od 2000 grama baruta (članak 32. stavak 2.)

13. u propisanom roku ne obavijesti o predaji oružja i streljiva na čuvanje (članak 34. stavak 2.)

14. oružje kategorije B i C ne prenosi izvan lovišta odnosno strelišta u odgovarajućim navlakama ili kovčezima i nenapunjeno, ili ako oružje koje se nosi radi osobne sigurnosti nosi na način da je vidljivo (članak 35. stavak 8.)

15. odmah ne prijavi gubitak ili krađu oružja ili streljiva ili isprava o oružju (članak 38. stavci 1. i 2.)

16. nađe oružje ili streljivo ili sazna za skriveno oružje ili streljivo, a o tome odmah ne obavijesti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju (članak 39.)

17. kao punoljetni član obitelji, zakonski zastupnik, skrbnik, osoba koja je s umrlim vlasnikom oružja živjela u zajedničkom kućanstvu ili osoba kod koje se oružje u trenutku smrti vlasnika oružja nalazilo, odmah po saznanju o postojanju oružja ne obavijesti nadležno tijelo radi predaje oružja i streljiva (članak 40. stavak 1.)

18. kao nasljednik oružja u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju oružje ne proda ili daruje ili ne podnese zahtjev za registraciju oružja ili ne da onesposobiti oružje kako bi ga zadržala ili se ne odrekne oružja u korist Republike Hrvatske bez naknade (članak 40. stavak 3.).

(2) Oružje i streljivo iz stavka 1. točaka 1., 5., 7., 8., 11., 12., 14., 15., 16., 17. i 18. ovoga članka će se oduzeti.

Članak 73. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 660,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako oružje kategorije B i zračno oružje i oružje s tetivom kategorije C i D da na korištenje djeci mlađoj od devet godina ili djeci starijoj od devet godina izvan sportskih strelišta ili drugih mjesta određenih i uređenih za vježbe gađanja (članak 35. stavak 7.)

2. ako oružje kategorije B i zračno oružje i oružje s tetivom kategorije C i D da na korištenje djeci starijoj od devet godina na sportskim strelištima i na drugim mjestima određenim i uređenim za vježbe gađanja bez nadzora trenera koji ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 11. ovoga Zakona i uvjete propisane posebnim propisom o sportu ili oružje kategorije B da na korištenje djeci starijoj od sedamnaest godina i šest mjeseci prilikom osposobljavanja za lovca bez nadzora osoba ovlaštenih za izvođenje programa osposobljavanja lovaca sukladno posebnom propisu o lovstvu ili bez potpisane suglasnosti roditelja ili skrbnika da dijete može koristiti oružje prilikom osposobljavanja za lovca (članak 35. stavak 7.)

3. ako posudi oružje osobi koja nema oružni list ili odobrenje za nabavu oružja ili strancu kojem nije izdana lovačka iskaznica za stranca (članak 37. stavak 1.)

4. ako prije posuđivanja oružja svojim članovima ne obavijesti policijsku upravu odnosno policijsku postaju ministarstva nadležnog za unutarnje poslove na čijem području ima sjedište (članak 37. stavak 3.)

5. ako posuđuje oružje svojim članovima koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona (članak 37. stavak 4.)

6. ovlašteni trgovac oružjem koji u roku od osam dana ne vrati nadležnom tijelu oružje koje nije prodao u roku od godinu dana (članak 51. stavak 6.)

7. ako oružje i streljivo koje prodaje državljaninu trećih država ne dostavi do državne granice i preda ga državljaninu trećih država u nazočnosti granične policije (članak 66. stavak 2.).

(2) Oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka će se oduzeti.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 660,00 do 1990,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 74. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 660,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik:

1. ako oružje kategorije B i zračno oružje i oružje s tetivom kategorije C i D da na korištenje djeci mlađoj od devet godina ili djeci starijoj od devet godina izvan sportskih strelišta ili drugih mjesta određenih i uređenih za vježbe gađanja (članak 35. stavak 7.)

2. ako oružje kategorije B i zračno oružje i oružje s tetivom kategorije C i D da na korištenje djeci starijoj od devet godina na sportskim strelištima i na drugim mjestima određenim i uređenim za vježbe gađanja bez nadzora trenera koji ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 11. ovoga Zakona i uvjete propisane posebnim propisom o sportu ili oružje kategorije B da na korištenje djeci starijoj od sedamnaest godina i šest mjeseci prilikom osposobljavanja za lovca bez nadzora osoba ovlaštenih za izvođenje programa osposobljavanja lovaca sukladno posebnom propisu o lovstvu ili bez potpisane suglasnosti roditelja ili skrbnika da dijete može koristiti oružje prilikom osposobljavanja za lovca (članak 35. stavak 7.)

3. ako posudi oružje osobi koja nema oružni list ili odobrenje za nabavu oružja ili strancu kojem nije izdana lovačka iskaznica za stranca (članak 37. stavak 1.)

4. ako prije posuđivanja oružja svojim članovima ne obavijesti policijsku upravu odnosno policijsku postaju ministarstva nadležnog za unutarnje poslove na čijem području ima sjedište (članak 37. stavak 3.)

5. ako posuđuje oružje svojim članovima koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona (članak 37. stavak 4.)

6. ovlašteni trgovac oružjem koji u roku od osam dana ne vrati nadležnom tijelu oružje koje nije prodao u roku od godinu dana (članak 51. stavak 6.)

7. ako oružje i streljivo koje prodaje državljaninu trećih država ne dostavi do državne granice i preda ga državljaninu trećih država u nazočnosti granične policije (članak 66. stavak 2.).

(2) Oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka će se oduzeti.

Članak 75.

(1) Po pravomoćno okončanom prekršajnom postupku provedenom po odredbama članaka 70., 71., 72., 73. i 74. ovoga Zakona oduzeto oružje i streljivo predaje se ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

(2) Oružje kategorije A i streljivo za koje se, prilikom oduzimanja od građana ili tijekom čuvanja, utvrdi da predstavlja izravnu opasnost za život i zdravlje ljudi i koje nije moguće čuvati na odgovarajući način, može se uništiti i prije okončanja postupka.

(3) Na temelju obrazloženog zahtjeva tijela koje je privremeno oduzelo oružje ili kojem je oružje i streljivo povjereno na čuvanje, tijelo kod kojeg se vodi postupak donosi posebno rješenje o oduzimanju i uništavanju oružja i streljiva.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako se radi o oružju i streljivu čije uništavanje ne trpi odgodu, uništavanje se može provesti na temelju usmenog rješenja, a o provedenom hitnom uništavanju i razlozima izvijestit će se tijelo kod kojeg se vodi postupak.

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

(1) Građaninu koji nakon stupanja na snagu ovoga Zakona podnese zahtjev za registraciju oružja i izdavanje oružnog lista za oružje koje je proizvedeno u Europskoj uniji ili je uvezeno u Europsku uniju prije 14. rujna 2018. nadležno tijelo izdat će oružni list ako se za oružje može dokazati podrijetlo, ako je tehnički ispravno odnosno ako nije dotrajalo ili neuporabljivo, ako na oružju nisu izvršene nepropisne preinake, ako s njega nisu nepropisno uklonjene oznake koje služe kao jedinstveni identifikator tog oružja i ako na njega nisu naknadno stavljene oznake protivno propisima koji reguliraju označavanje i obilježavanje ručnog vatrenog oružja, te ako građanin ispunjava uvjete iz članka 11. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Nadležno tijelo odbit će rješenjem izdati oružni list građaninu iz stavka 1. ovoga članka za oružje za koje se ne može dokazati podrijetlo ili za oružje koje nije tehnički ispravno, odnosno koje je dotrajalo ili neuporabljivo, ili za oružje na kojem su izvršene nepropisne preinake, ili s kojeg su nepropisno uklonjene oznake koje služe kao jedinstveni identifikator tog oružja ili na koje su naknadno stavljene oznake protivno propisima koji reguliraju označavanje i obilježavanje ručnog vatrenog oružja, kao i kada građanin ne ispunjava uvjete iz članka 11. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka nadležno tijelo oduzet će rješenjem oružje bez prava na naknadu, osim kad je oružje oduzeto zbog toga što vlasnik oružja ne ispunjava uvjete iz članka 11. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, u kojem slučaju vlasniku pripada naknada sukladno odredbama članka 51. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, građanin može zadržati oružje pod uvjetom da ga onesposobi za uporabu kod pravne osobe ili obrtnika koji ima odobrenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove za obavljanje djelatnosti popravka i prepravka oružja.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 77.

(1) Građanin kojem je prije stupanja na snagu ovoga Zakona izdan oružni list za držanje ili oružni list za držanje i nošenje oružja s rokom važenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti dužan je nakon isteka roka važenja oružnog lista podnijeti zahtjev za produženje roka važenja oružnog lista.

(2) Nadležno tijelo će na zahtjev građanina iz stavka 1. ovoga članka produžiti rok važenja oružnog lista ako građanin ispunjava uvjete iz članka 11. stavka 2. točaka 1., 3., 4. i 5. ovoga Zakona, ako je oružje tehnički ispravno odnosno nije dotrajalo ili neuporabljivo, ako na oružju nisu izvršene nepropisne preinake, ako s oružja nisu nepropisno uklonjene oznake koje služe kao jedinstveni identifikator tog oružja i ako na oružje nisu naknadno stavljene oznake protivno propisima koji reguliraju označavanje i obilježavanje ručnog vatrenog oružja.

(3) Nadležno tijelo odbit će rješenjem produžiti rok važenja oružnog lista građaninu iz stavka 1. ovoga članka za oružje koje nije tehnički ispravno, odnosno koje je dotrajalo ili neuporabljivo, ili za oružje na kojem su izvršene nepropisne preinake, ili s kojeg su nepropisno uklonjene oznake koje služe kao jedinstveni identifikator tog oružja ili na koje su naknadno stavljene oznake protivno propisima koji reguliraju označavanje i obilježavanje ručnog vatrenog oružja, kao i kada građanin ne ispunjava uvjete iz članka 11. stavka 2. točaka 1., 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka nadležno tijelo oduzet će rješenjem oružje bez prava na naknadu, osim kad je oružje oduzeto zbog toga što vlasnik oružja ne ispunjava uvjete iz članka 11. stavka 2. točaka 1., 3., 4. i 5. ovoga Zakona, u kojem slučaju vlasniku pripada naknada sukladno odredbama članka 51. stavka 5. ovoga Zakona.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, građanin može zadržati oružje pod uvjetom da ga onesposobi za uporabu kod pravne osobe ili obrtnika koji ima odobrenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove za obavljanje djelatnosti popravka i prepravka oružja.

(6) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 77.a (NN 42/20)

(1) Građanin iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za produljenje roka važenja oružnog lista, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

(2) Oružni list koji je izdan građaninu iz stavka 1. ovoga članka smatra se valjanim do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Radnje u upravnom postupku koje su građani dužni poduzeti u rokovima propisanim odredbama ovoga Zakona, a čiji krajnji rok poduzimanja je bio počevši od 11. ožujka 2020. ili će biti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, građani mogu poduzeti najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Članak 78.

Građanin kojem je prije stupanja na snagu ovoga Zakona izdano odobrenje za sakupljanje starog oružja može nastaviti sakupljati staro oružje na temelju tog odobrenja, a ako namjerava sakupljati oružje kategorije B i ostalo oružje kategorije C, dužan je ishoditi odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B i odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 79.

(1) Građanin koji nedozvoljeno posjeduje oružje kategorije A, B i C dužan je posjedovanje takvog oružja prijaviti najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji radi predaje ili onesposobljavanja.

(2) Nadležno tijelo preuzet će oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka na mjestu na kojem se ono nalazi, a o preuzetom oružju i streljivu će građaninu izdati potvrdu.

(3) Ako građanin želi onesposobiti oružje iz stavka 1. ovoga članka, dužan je podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za onesposobljavanje oružja u roku od osam dana od dana predaje oružja.

(4) Troškove onesposobljavanja oružja snosi podnositelj zahtjeva.

(5) Ako građanin postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, a prije poduzimanja izvida prekršaja sukladno zakonu kojim se uređuju prekršaji i započinjanja izvida kaznenih djela te hitnih dokaznih radnji sukladno zakonu kojim se uređuje kazneni postupak odnosno zakonu kojim se uređuju policijski poslovi i ovlasti, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.

(6) Građani koji posjeduju zračno oružje koje je prema odredbama Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07., 146/08. i 59/12.) bilo razvrstano u D kategoriju dužni su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prijaviti posjedovanje tog oružja nadležnom tijelu.

Članak 80.

Upravni i prekršajni postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07., 146/08. i 59/12.).

Članak 81.

Nadležni ministri donijet će pravilnike iz članka 9. stavka 2., članka 11. stavka 5., članka 15. stavaka 5. i 6., članka 52. stavka 7., članka 67. stavka 6. i članka 68. stavka 3. ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 82.

Do stupanja na snagu propisa potrebnih za izvršenje ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi:

1. Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (»Narodne novine«, br. 33/08., 155/08., 52/13. i 80/16.)

2. Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružju predanom ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju (»Narodne novine«, br. 149/14. i 35/18.)

3. Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, osim odredbe članka 13. stavka 3. (»Narodne novine«, br. 22/13.)

4. Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja (»Narodne novine«, br. 22/13.)

5. Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju (»Narodne novine«, br. 81/13.).

Članak 83.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07., 146/08. i 59/12.), Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi (»Narodne novine«, br. 33/08.), Pravilnik o vrstama i dozvoljenim kalibrima oružja za samoobranu (»Narodne novine«, br. 33/08.) i Pravilnik o vrstama i dozvoljenim kalibrima športskog oružja (»Narodne novine«, br. 35/08.).

Članak 84.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 42/20

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/22

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić