Povezani zakoni

Zakon o "Nagradi Ivan Filipović"

NN 123/23

na snazi od 31.10.2023.

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje dodjela i oblik Nagrade »Ivan Filipović« (u daljnjem tekstu: Nagrada), područja u kojima se Nagrada dodjeljuje, kriteriji za dodjelu Nagrade, oblik priznanja i vrijeme dodjele Nagrade, postupak imenovanja Odbora za Nagradu »Ivan Filipović« (u daljnjem tekstu: Odbor), postupak dodjele Nagrade te sredstva za Nagradu.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DODJELA, OBLIK, PODRUČJA I KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE

Članak 2.

Nagradu dodjeljuje Republika Hrvatska za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Članak 3.

(1) Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo.

(2) Svake godine može se dodijeliti do pet nagrada za životno djelo i do 15 godišnjih nagrada.

(3) Nagrada se može dodijeliti za sljedeća područja djelovanja:

– za područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

– za područje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

– za područje srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

– za područje visokog obrazovanja i

– za područje znanstvenog i stručnog rada u području odgoja i obrazovanja.

(4) Za svako područje djelovanja iz stavka 3. ovoga članka može se dodijeliti po jedna nagrada za životno djelo.

(5) Prednost pri dodjeli nagrade za životno djelo imaju kandidati koji su već nagrađeni godišnjom nagradom.

Članak 4.

(1) Godišnja nagrada dodjeljuje se istaknutim odgojno-obrazovnim radnicima, znanstvenicima i stručnjacima, grupi odgojno-obrazovnih radnika ili znanstvenika i stručnjaka ako je ostvarenje rezultat njihova zajedničkog rada, za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina, a osobito u godini koja prethodi dodjeli Nagrade.

(2) Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim odgojno-obrazovnim radnicima, znanstvenicima i stručnjacima čiji je odgojno-obrazovni ili znanstveni i stručni rad trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(3) Kriterij za dodjelu Nagrade su osobito zapaženi rezultati u teorijskom ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju kojima se kandidat ističe među odgojno-obrazovnim radnicima.

(4) Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu uputiti: dječji vrtići, osnovne i srednje škole, sveučilišta i fakulteti, strukovna društva i udruženja, pojedinci i ustanove koji su svojom djelatnošću povezani s odgojno-obrazovnom djelatnosti.

(5) Prijedlog za dodjelu Nagrade mora sadržavati:

a) životopis kandidata

b) prikaz njegova rada

c) detaljno obrazloženje prijedloga

d) napomenu predlaže li se kandidat za dodjelu godišnje nagrade ili nagrade za životno djelo

e) područje djelovanja iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona za koje se predlaže dodjela Nagrade.

(6) Ako je prijedlog za dodjelu Nagrade nepotpun, predlagatelj će se pozvati da u određenom roku prijedlog dopuni, a ako prijedlog u ostavljenom roku ne bude dopunjen, neće se razmatrati.

OBLIK PRIZNANJA I VRIJEME DODJELE NAGRADE

Članak 5.

Nagrada se dodjeljuje u obliku posebnog priznanja i u novcu.

Članak 6.

Nagrada se dodjeljuje svake godine uoči ili na dan obljetnice rođenja Ivana Filipovića 24. lipnja.

ODBOR ZA NAGRADU »IVAN FILIPOVIĆ«

Članak 7.

(1) Nagradu dodjeljuje Odbor.

(2) Odbor ima predsjednika i osam članova.

(3) Članove i predsjednika Odbora imenuje Hrvatski sabor na četiri godine.

(4) Odbor ima pet povjerenstava za sljedeća područja:

– ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

– osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

– srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

– visokog obrazovanja i

– znanstvenog i stručnog rada u području odgoja i obrazovanja.

(5) Svako povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

(6) Predsjednike i članove povjerenstava imenuje Odbor, na vrijeme trajanja mandata članova Odbora.

(7) Povjerenstvo za pojedino područje iz stavka 4. ovoga članka upućuje prijedlog Odboru za dodjelu Nagrade iz tog područja.

(8) Predsjednici i članovi povjerenstava ne mogu biti kandidati za dodjelu Nagrade.

(9) Poslovnikom o radu, koji donosi Odbor, uređuje se način rada Odbora i povjerenstava, kriteriji za dodjelu i iznos Nagrade.

(10) Administrativne i stručne poslove za potrebe Odbora obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje.

POSTUPAK DODJELE NAGRADE I SREDSTVA ZA NAGRADU

Članak 8.

(1) Postupak za dodjelu Nagrade pokreće se svake godine natječajem koji raspisuje Odbor.

(2) U natječaju se navode kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja kandidata i rok za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu Nagrade.

(3) Natječaj za dodjelu Nagrade objavljuje se u »Školskim novinama« i na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Članak 9.

Sredstva za Nagradu i za materijalne troškove osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Predsjednica i članovi Odbora imenovani Odlukom o imenovanju predsjednice i članova Odbora »Nagrade Ivan Filipović« (»Narodne novine«, br. 140/22.) te članovi povjerenstava nastavit će obavljati svoju dužnost do isteka mandata na koji su imenovani.

Članak 11.

(1) Odbor će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti poslovnik o radu iz članka 7. stavka 9. ovoga Zakona.

(2) Danom stupanja na snagu poslovnika o radu iz članka 7. stavka 9. ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o radu Odbora za dodjelu »Nagrade Ivan Filipović« (»Narodne novine«, br. 15/92.).

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o »Nagradi Ivan Filipović« (»Narodne novine«, br. 61/91. i 149/09.).

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić