Povezani zakoni

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

NN 64/18

na snazi od 26.07.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za dodjeljivanje državne potpore za istraživačko-razvojne projekte u kategoriji horizontalne potpore za istraživanje i razvoj, nadležnosti tijela Republike Hrvatske u pogledu dodjele državnih potpora za istraživačko-razvojne projekte, postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava, vođenje evidencija i izvještavanje te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na potpore za istraživačko-razvojne projekte.

(2) Na pitanja postupka koja nisu uređena ovim Zakonom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe:

– zakona kojima se uređuje područje državnih potpora

Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (Službeni list Europske unije, br. L 187, 26. 6. 2014., str. 1; u daljnjem tekstu: Uredba o općem skupnom izuzeću)

Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (Službeni list Europske unije, br. L 156, 20. 6. 2017., str. 1; (u daljnjem tekstu Uredba 2017/1084) i

Uredbe (EU) br. 1303/2013 članak 68. stavak 1 (b), Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006. (Službeni list Europske unije, br. L 347/320).

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom osigurava provedba mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte usklađena s odredbama Uredbe o općem skupnom izuzeću i s odredbama Uredbe 2017/1084.

(2) Pojedinačne potpore dodijeljene na temelju ovoga Zakona izuzete su od obveze prethodne prijave Europskoj komisiji u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz ovoga Zakona.

Cilj Zakona

Članak 3.

Cilj ovoga Zakona je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj i povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na istraživačko-razvojnim projektima pri čemu istraživanje i razvoj obuhvaća kreativan i sistematičan rad poduzet sa svrhom povećanja fonda znanja – uključujući znanje čovječanstva, kulture i društva – te kako bi se osmislile nove primjene postojećeg znanja. Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju uključivati pet osnovnih kriterija: novo znanje (kao cilj aktivnosti), kreativno (novi koncepti, ideje i metode koji unaprjeđuju postojeće znanje), neizvjesno u smislu ishoda, sistematično (planirano s osiguranjem sredstava i bilježenjem ishoda) i prenosivo (ishodi su prenosivi kao nova znanja) i/ili moguće ponoviti (ishode je moguće ponoviti).

 

Značenje pojmova

Članak 4.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

a) plan evaluacije znači dokument koji sadržava najmanje ove elemente: ciljeve programa potpore koji se vrednuje, pitanja evaluacije, pokazatelje rezultata, predviđenu metodologiju za provedbu evaluacije, zahtjeve u pogledu prikupljanja podataka, predloženi vremenski okvir evaluacije, uključujući dan podnošenja završnog izvješća o evaluaciji, opis neovisnog tijela koje provodi evaluaciju ili kriterije koji će se primjenjivati na njegov odabir i načine osiguravanja javnosti evaluacije

b) istraživačko-razvojni projekt podrazumijeva operaciju koja uključuje aktivnosti koje se protežu na jednu ili više kategorija istraživanja i razvoja, čiji je cilj precizne gospodarske, znanstvene ili tehničke prirode te je jasno unaprijed definiran. Istraživačko-razvojni projekt može se sastojati od nekoliko radnih paketa i uz jasne ciljeve uključuje aktivnosti koje će se provoditi (uključujući očekivane troškove) i pokazatelje za ocjenu ostvarivanja ciljeva. Kada se jedan ili više istraživačko-razvojnih projekata ne mogu jasno razdvojiti jedan od drugog i posebno kada nemaju neovisne mogućnosti za tehnološki uspjeh, smatraju se jednim projektom

c) istraživačko-razvojni projekt obuhvaćen je jednom ili više sljedećih kategorija:

temeljno istraživanje znači eksperimentalni ili teorijski rad poduzet prvenstveno kako bi se stekla nova znanja o temeljnim načelima fenomena i vidljivih činjenica, bez predviđene izravne tržišne primjene ili uporabe

industrijsko istraživanje znači planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga. Industrijsko istraživanje obuhvaća stvaranje sastavnih dijelova složenih sustava i može uključivati izradu prototipova u laboratorijskom okruženju ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava te pilot-linije ako je to neophodno za industrijsko istraživanje, prvenstveno za provjeru generičke tehnologije

eksperimentalni razvoj podrazumijeva stjecanje, kombiniranje, oblikovanje i uporabu postojećih znanstvenih, tehnoloških, poslovnih i ostalih mjerodavnih znanja i vještina u cilju razvoja novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga. Može uključivati i djelatnosti u cilju konceptualnog definiranja, planiranja i dokumentiranja novih proizvoda, procesa ili usluga. Eksperimentalni razvoj može obuhvaćati izradu prototipova, demonstracijske aktivnosti, pilot-projekata, ispitivanje i provjeru novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga u okruženju koje odražava operativne uvjete iz stvarnog života ako je osnovni cilj ostvarenje daljnjih tehničkih poboljšanja na proizvodima, procesima ili uslugama koji nisu u bitnome utvrđeni. To može uključivati i razvoj tržišno upotrebljivog prototipa ili pilot-projekta koji je nužno konačni tržišni proizvod, a neekonomično ga je proizvesti samo da bi se upotrebljavao u svrhu demonstracijskih aktivnosti i provjere. Eksperimentalni razvoj ne uključuje rutinske ili periodične izmjene postojećih proizvoda, proizvodnih linija, proizvodnih procesa, usluga i drugih aktivnosti u tijeku, čak i ako te izmjene znače poboljšanja

d) studija izvedivosti znači evaluacija i analiza potencijala istraživačko-razvojnih projekta, čiji je cilj podržati proces donošenja odluka objektivnim i racionalnim otkrivanjem njegovih prednosti i nedostataka, mogućnosti i prijetnji (SWOT) te utvrditi resurse potrebne za njegovu provedbu i u konačnici njegove izglede za uspjeh

e) troškovi osoblja obuhvaćaju troškove istraživača, tehničara i drugog pomoćnog osoblja u mjeri u kojoj je zaposleno u odgovarajućem projektu ili djelatnosti

f) državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

g) državna potpora za istraživačko-razvojni projekt u smislu ovoga Zakona odnosi se na potporu koja se daje na temelju ovoga Zakona, vodeći računa o praćenju i utvrđivanju maksimalnog intenziteta potpora i maksimalnog iznosa potpore

h) bruto ekvivalent bespovratnog sredstva znači iznos potpore ako je korisniku dodijeljena u obliku bespovratnog sredstva, prije odbitka poreza ili drugih naknada

i) intenzitet potpore je bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada

j) organizacija za istraživanje i širenje znanja znači subjekt (kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje) bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja. Ako taj subjekt obavlja i ekonomske djelatnosti, financiranje, troškovi i prihodi tih ekonomskih djelatnosti moraju se obračunati zasebno. Poduzetnici koji imaju presudan utjecaj na takav subjekt, na primjer kao njegovi vlasnici udjela ili članovi, nemaju povlašten pristup rezultatima koje subjekt proizvede

k) poduzetnik u teškoćama znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

– u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim malog i srednjeg poduzeća (u daljnjem tekstu: MSP) koje postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom sedam godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe »društvo s ograničenom odgovornosti« odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u posebnom propisu o računovodstvu, a »vlasnički kapital« obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice

– u slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom sedam godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe »društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva« odnosi se posebno na vrste društva navedene u posebnom propisu o računovodstvu

– ako se nad poduzetnikom provodi stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede stečajni postupak na zahtjev vjerovnika

– ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja

– u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:

1. omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i

2. EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0

l) učinkovita suradnja je suradnja između najmanje dvije neovisne stranke u cilju razmjene znanja ili tehnologije odnosno ostvarenja zajedničkog cilja na temelju podjele rada, pri čemu stranke zajednički utvrđuju opseg projekta suradnje, doprinose njegovoj provedbi te dijele njegove rizike i rezultate. Jedna stranka ili više njih može snositi cjelokupne troškove projekta te tako smanjiti financijski rizik projekta za druge stranke. Ugovorene usluge i pružanje usluga istraživanja ne smatraju se oblicima suradnje

m) po tržišnim uvjetima znači da se uvjeti transakcije između ugovornih stranaka ne razlikuju od onih koji bi bili utvrđeni između neovisnih poduzeća i nema naznake nedopuštenog dogovaranja. Za svaku transakciju koja proizlazi iz otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka smatra se da zadovoljava načelo transakcije po tržišnim uvjetima

n) početak radova znači početak građevinskih radova povezanih s ulaganjem ili prva zakonski obvezujuća obveza za naručivanje opreme ili bilo koja druga obveza koja ulaganje čini neopozivim, ovisno o tome što nastupi prije. Kupnja zemljišta i pripremni radovi, primjerice ishođenje dozvola i provođenje studija izvedivosti, ne smatraju se početkom radova. U slučaju preuzimanja »početak radova« znači trenutak stjecanja imovine koja je izravno povezana sa stečenom poslovnom jedinicom

o) datum dodjele potpore smatra se datum na koji je na temelju ovoga Zakona dodijeljeno pravo na primanje potpore, u smislu ovoga Zakona datum izdavanja Potvrde o statusu korisnika potpore

p) mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) smatraju se poduzeća koja ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I. Uredbe o općem skupnom izuzeću

r) velika poduzeća znači poduzeća koja ne ispunjavaju kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe o općem skupnom izuzeću

s) stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda znači držanje ili izlaganje u cilju prodaje, ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prodaje preprodavateljima i prerađivačima koju obavlja primarni proizvođač i svih djelatnosti povezanih s pripremom proizvoda za takvu prvu prodaju; prodaja krajnjim potrošačima koju obavlja primarni proizvođač smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u zasebnim za to predviđenim prostorijama

t) primarna poljoprivredna proizvodnja znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovoru bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda

u) prerada poljoprivrednih proizvoda znači svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su nužne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju

v) poljoprivredni proizvodi znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru, osim proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.

z) ugljen znači visokokvalitetan, srednje kvalitetan i niskokvalitetan ugljen kategorije A i B u smislu međunarodnog sustava kodificiranja ugljena koji je utvrdila Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu i koji je objašnjen u Odluci Vijeća od 10. prosinca 2010. o državnim potporama za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. PRAVILA I KRITERIJI

Davatelj državne potpore

Članak 5.

(1) Davatelj državne potpore za istraživačko-razvojne projekte (u daljnjem tekstu: potpore) je ministarstvo nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministarstvo može povjeriti provedbu pojedinih aktivnosti u postupku davanja potpore provedbenom tijelu iz nadležnosti Ministarstva koje mora biti pravna osoba s javnim ovlastima te imati propisanu djelatnost davanja državnih potpora za istraživanje i razvoj (u nastavku: provedbeno tijelo). Ako se provedba potpore povjerava provedbenom tijelu, Ministarstvo može u svakom trenutku izvršiti uvid i obaviti nadzor provedbe potpore.

(3) Postupak dodjele potpore uključuje:

– zaprimanje projektne prijave

– administrativnu provjeru

– provjeru prihvatljivosti korisnika, projekta, aktivnosti i troškova

– izdavanje potvrde o statusu nositelja poticajnih mjera na temelju provedenog postupka obrade i vrednovanja prijave

– evidentiranje korisnika potpore za istraživačko-razvojne projekte

– praćenje i odobravanje realizacije projektnih aktivnosti i troškova projekta i izdavanje odobrenja za korištenje potpore za prethodno razdoblje

– izvještavanje o rezultatima i učincima potpora prema zadanim indikatorima za vrijeme i nakon završetka projekta.

Korisnici potpore

Članak 6.

(1) Korisnik potpore, u smislu ovoga Zakona, može biti obveznik poreza na dobit utvrđen sukladno propisima Republike Hrvatske o oporezivanju dobiti ili obveznik poreza na dohodak utvrđen sukladno propisima Republike Hrvatske o oporezivanju dohotka koji dohodak utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija.

(2) Korisnik potpore iz stavka 1. ovoga članka provodi aktivnosti vlastitog istraživanja i razvoja tako da projektom rješava vlastiti tehnički problem ili znanstvenoistraživačko pitanje radi buduće komercijalizacije konačnog proizvoda, usluge ili procesa koji proizlazi iz tog istraživačko-razvojnog projekta.

(3) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka svrstava se u kategoriju malih, srednjih i velikih poduzetnika u skladu s odredbama važeće Uredbe o općem skupnom izuzeću. Pod kategorijom velikog poduzetnika podrazumijeva se korisnik koji ne ispunjavaju uvjete propisane Prilogom I. Uredbe o općem skupnom izuzeću.

Područje primjene

Članak 7.

(1) Potpora je dostupna korisnicima iz članka 6. stavka 1. i 2. ovoga Zakona u svim sektorima djelatnosti te svim znanstvenim i tehnologijskim područjima.

(2) Pri određivanju dostupnosti potpore primjenjuju se odredbe Uredbe o općem skupnom izuzeću kojima je propisano područje primjene, navedene u članku 1. stavcima 2., 3., 4. i 5.

(3) Po ovom Zakonu potporu nije moguće dodijeliti:

1. poduzetniku koji prema Uredbi o općem skupnom izuzeću, članku 1. stavku 4. a) podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, uz iznimku programa potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama, i članku 1. stavku 4. b) za jednokratne potpore u korist takvog poduzetnika i c) potpore poduzetnicima u teškoćama uz iznimku programa potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama

2. poduzetniku u teškoćama i/ili u postupku predstečajne nagodbe prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.) i/ili u predstečajnom postupku prema Stečajnom zakonu (»Narodne novine«, br. 71/15. i 104/17.)

3. poduzetniku nad kojim je otvoren stečajni postupak prema Stečajnom zakonu (»Narodne novine«, br. 71/15. i 104/17.) ili poduzetniku u postupku likvidacije prema Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 63/13. i 110/15.)

4. poduzetniku koji je u postupcima propisanim Zakonom o postupku izvanredne uprave trgovačkih društava od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 32/17.)

5. poduzetniku koji nije ispunio obveze vezane uz plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj su osnovani ili s onima zemlje ugovornog tijela

6. poduzetniku koji nema podmirene sve obveze prema svojim zaposlenima po bilo kojoj osnovi

7. za projekte čiji su troškovi povezani s budućim prihodima u sektorima:

a) poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68)

b) djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92)

c) financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake 64, 65, 66)

d) djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD oznake 87, 88)

e) trgovina na malo i veliko (NKD oznake 45, 46, 47).

(4) U slučaju fizičke osobe, obveznika poreza na dohodak, uzimajući u obzir kriterije iz članka 4. stavka 1. podstavka k) ovoga Zakona, poduzetnikom u teškoćama smatra se onda kada su prisutni tipični pokazatelji, kao što su to primjerice smanjenje ukupnih primitaka, rast izdataka, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta netovrijednost imovine i drugi slični pokazatelji. Utvrđivanje radi li se o poduzetniku u poteškoćama procjenjuje se tijekom postupka dodjele iz članka 5. ovoga Zakona.

Vrsta potpore

Članak 8.

(1) Potpora u smislu ovoga Zakona odnosi se na poreznu olakšicu za istraživačko-razvojne projekte iz članka 4. stavka 1. točke c) i studije izvedivosti iz članka 4. stavka 1. točke d) do najviše dopuštenog intenziteta državne potpore sukladno članku 11. ovoga Zakona.

(2) Potpora iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se kao pravo na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, za opravdane troškove istraživačko-razvojnih projekata odnosno troškove studije izvedivosti.

Trajanje projekta

Članak 9.

Razdoblje realizacije projekta na temelju koje se ostvaruje potpora iz članka 8. ovoga Zakona može trajati do tri godine od početka projekta.

Prihvatljivi troškovi projekta

Članak 10.

(1) Prihvatljivi troškovi istraživačko-razvojnih projekata u smislu ovoga Zakona su sljedeći:

a) troškovi osoblja, koji uključuju troškove plaća i naknada istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačko-razvojnom projektu u razmjernom dijelu radnog vremena

– u smislu ovoga Zakona istraživač je stručnjak uključen u stvaranje koncepcije ili stvaranje novih znanja koji provodi istraživanje i poboljšava ili razvija koncepte, teorije, modele, tehnike instrumentacije, softver ili operativne metode

– u smislu ovoga Zakona tehničarima se podrazumijevaju osobe čiji glavni zadaci zahtijevaju tehnička znanja i iskustva u jednom ili više područja znanosti i umjetnosti. Tehničari sudjeluju u istraživačko-razvojnim aktivnostima obavljajući znanstvene i tehničke zadaće, uključujući primjenu koncepata i operativnih metoda i korištenja istraživačke opreme, uz nadzor istraživača

– u smislu ovoga Zakona pomoćno osoblje je osoblje koje je na jasan i nedvosmislen način uključeno u provedbu prijavljenog istraživačko-razvojnog projekta (osoblje koje je u provedbu prijavljenog istraživačko-razvojnog projekta uključeno tako da aktivnosti provodi ponajprije ili isključivo za ciljeve potpore projekta), a uključuje kvalificirane radnike, administratore i slična zanimanja uključenih u provedbu projekta na poslovima planiranja, informacijske i financijske podrške, pravnih i patentnih usluga, podrške u sastavljanju, prilagodbi i održavanju znanstvene opreme i infrastrukture

b) troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt

Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, sukladno računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta.

c) troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili su licencijom ustupljeni od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt

Ovi troškovi prihvatljivi su do maksimalnog udjela od 30% u ukupnim prihvatljivim troškovima projekta poštujući maksimalno dopuštene intenzitete potpora iz članka 11. ovoga Zakona.

d) izdaci poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda), nastali izravno kao posljedica projekta

e) dodatni režijski troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja iz ovoga stavka poštujući maksimalno dopuštene intenzitete potpora iz članka 11. ovoga Zakona.

(2) Prihvatljivi troškovi za studije izvedivosti su troškovi izrade studije.

(3) Za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova svi iznosi koji se upotrebljavaju trebaju biti iznosi prije odbitka poreza ili drugih naknada. Prihvatljivi troškovi popraćuju se pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani.

(4) Ako se potpora ne dodjeljuje u obliku bespovratnog sredstva, iznos potpore jednak je bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva.

(5) Potpore koje se isplaćuju u više obroka treba diskontirati na njihovu vrijednost u trenutku dodjele. Prihvatljive troškove treba diskontirati na njihovu vrijednost u trenutku dodjele. Kamatna stopa koju treba primijeniti pri diskontiranju diskontirana je kamatna stopa koja se primjenjuje u trenutku dodjele potpore. Obroke potpore treba diskontirati na temelju diskontnih stopa primjenjivih u raznim trenutcima kad porezne pogodnosti stupe na snagu.

(6) Ministarstvo ili provedbeno tijelo može u postupku odobravanja potpore pojedinom projektu procijeniti da su prijavljeni troškovi prihvatljivi u iznosima koji su niži od prijavljenih iznosa troškova; ili da su prijavljeni troškovi prihvatljivi u okviru različitih kategorija istraživanja i razvoja u odnosu na prijavljene.

Maksimalni intenziteti potpore

Članak 11.

(1) Ukupni najviši intenzitet potpore (IP) za pojedinu kategoriju istraživanja i razvoja u istraživačko-razvojnom projektu na koji korisnik može ostvariti pravo, po bilo kojoj osnovi na temelju ovoga Zakona, uključujući druge pravne osnove, može biti do:

a) 100% iznosa prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja

b) 50% iznosa prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja

c) 25% iznosa prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj

d) 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

(2) Intenziteti potpore za industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj iz stavka 1. ovoga članka mogu se uvećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje i za eksperimentalni razvoj:

1) za 20-postotnih bodova za male poduzetnike te za 10-postotnih bodova za srednje poduzetnike

2) za 15-postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) projekt uključuje učinkovitu suradnju:

1. među poduzetnicima od kojih je najmanje jedan mikro, mali ili srednji poduzetnik ili se provodi u najmanje dvije države članice Europske unije ili u jednoj državi članici i državi koja je ugovorna stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova projekta ili

2. između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija ili organizacije snose zajedno najmanje 10% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja

b) ako se rezultati projekta objavljuju širokoj javnosti na konferencijama, objavom u repozitorijima s otvorenim pristupom ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.

(3) Intenziteti potpora za studije izvedivosti mogu se uvećati za 10-postotnih bodova za srednje poduzetnike i 20-postotnih bodova za male poduzetnike.

(4) Projekti se razvrstavaju po kategorijama istraživanja i razvoja u skladu s podjelom navedenom u članku 4. stavku 1. točki c) ovoga Zakona. Kod projekta koji obuhvaća različite aktivnosti, svaka aktivnost mora biti u okviru jedne od kategorija istraživanja i razvoja: temeljnog, industrijskog ili eksperimentalnog razvoja.

(5) Najviši dopušteni iznos državne potpore koji korisnik može ostvariti za projekt ili studiju izvedivosti izračunava se tako da se ukupni iznos prihvatljivih troškova projekta ili studije izvedivosti (T) pomnoži s pripadajućim intenzitetom potpore (IP) kako je propisano stavcima od 1. do 3. ovoga članka (formula: NIDP = T x IP).

Maksimalni pragovi potpore

Članak 12.

(1) Ukupni iznos potpore za istraživanje i razvoj koje korisnik po projektu može ostvariti na temelju ovoga Zakona je sljedeći:

a) za pretežno temeljno istraživanje: iznos u protuvrijednosti u kunama do 300.000,00 eura po poduzetniku po projektu

b) za pretežno industrijsko istraživanje: iznos u protuvrijednosti u kunama do 200.000,00 eura po poduzetniku po projektu

c) za pretežno eksperimentalni razvoj: iznos u protuvrijednosti u kunama do 100.000,00 eura po poduzetniku po projektu

d) za studije izvedivosti u pripremi istraživačkih djelatnosti: iznos u protuvrijednosti u kunama do 50.000,00 eura po studiji.

(2) Projekt se u smislu ovoga članka definira kao pretežno temeljno ili pretežno industrijsko istraživanje odnosno pretežno eksperimentalni razvoj, ovisno o tome kojom je kategorijom istraživanja i razvoja obuhvaćeno više od polovice prihvatljivih troškova projekta.

(3) Ako je više od polovice prihvatljivih troškova projekta nastalo djelatnostima obuhvaćenim kategorijama industrijskog istraživanja i temeljnog istraživanja zajedno, projekt se u smislu ovoga članka definira kao pretežno industrijsko istraživanje.

(4) Ukupni iznosi iz stavka 1. ovoga članka mogu se povećati ako više od 50% troškova istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se pribavljaju isključivo za projekt iz članka 10. ovoga Zakona, poduzetnik ugovori s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.

(5) Najviši ukupni zbirni iznos potpore za istraživačko-razvojni projekt koji pojedini poduzetnik može ostvariti na temelju ovoga Zakona, uzimajući u obzir uvjet iz stavka 4. ovoga članka i drugih pravnih osnova je sljedeći:

a) za pretežno temeljno istraživanje: iznos u protuvrijednosti u kunama do 40 milijuna eura po poduzetniku po projektu

b) za pretežno industrijsko istraživanje: iznos u protuvrijednosti u kunama do 20 milijuna eura po poduzetniku po projektu

c) za pretežno eksperimentalni razvoj: iznos u protuvrijednosti u kunama do 15 milijuna eura po poduzetniku po projektu.

(6) Ukupan iznos za studiju izvedivosti u pripremi istraživačkih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se povećati ako poduzetnik ugovori izradu studije izvedivosti s organizacijom za istraživanje i širenje znanja.

(7) Najviši ukupni iznos državne potpore koji se može ostvariti na temelju ovoga Zakona i drugih pravnih osnova za studije izvedivosti u pripremi istraživačkih djelatnosti jednak je iznosu protuvrijednosti kuna do 7,5 milijuna eura po studiji.

(8) Utvrđeni iznosi potpore u smislu ovoga članka ne smiju se izbjegavati umjetnim razdvajanjem projekta potpore na nekoliko projekata sa sličnim karakteristikama, ciljevima ili korisnicima, što utvrđuje Ministarstvo ili provedbeno tijelo na temelju zaprimljene prijave.

Dodatno umanjenje porezne osnovice

Članak 13.

(1) Korisnik ostvaruje potporu dodatnim umanjenjem porezne osnovice (UPO) za prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata odnosno za studije izvedivosti, sukladno propisima o porezu na dobit odnosno porezu na dohodak, u sljedećim ukupnim postocima:

a) 200% prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja

b) 150% prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja

c) 125% prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj

d) 150% prihvatljivih troškova za studiju izvedivosti.

(2) Iznos umanjenja porezne osnovice (IUPO) izračunava se pomoću sljedeće formule: IUPO = T x UPO pri čemu T predstavlja ukupni iznos prihvatljivih troškova po kategorijama istraživačko-razvojnog projekta ili studije izvedivosti, a UPO postotak umanjenja porezne osnovice sukladno stavku 1. ovoga članka. IUPO se iskazuje u prijavi poreza na dobit odnosno dohodak.

Izračun iznosa državne potpore

Članak 14.

(1) Iznos državne potpore (DP) izračunava se pomoću sljedeće formule: DP = IUPO x S. IUPO se definira sukladno članku 13. stavku 2. ovoga Zakona, a S znači odgovarajuću stopu poreza na dobit odnosno prosječnu odgovarajuću stopu poreza na dohodak.

(2) Iznos državne potpore ograničen je maksimalnim intenzitetom potpore propisanim člankom 11. ovoga Zakona, pri čemu on ne može biti veći od najvišeg dopuštenog iznosa državne potpore iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona; te maksimalnim iznosima potpore propisanim člankom 12. ovoga Zakona.

Zbrajanje državnih potpora

Članak 15.

(1) Korisnik može koristiti potporu na temelju ovoga Zakona ako koristi pravo na potporu i na temelju drugih pravnih osnova kada se te potpore odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi u odnosu na prihvatljive troškove iz članka 10. ovoga Zakona.

(2) Korisnik može koristiti potporu na temelju ovoga Zakona ako koristi pravo na državnu potporu i na temelju drugih pravnih osnova koja se odnose na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično bilo potpuno preklapaju, tako da se zbrajanje potpora dopušta do najvišeg intenziteta potpore i iznosa potpore iz članaka 11. i 12. ovoga Zakona.

(3) U slučaju zbrajanja potpore na temelju ovoga Zakona s potporama male vrijednosti (de minimis potporama) na odgovarajući se način primjenjuju odredbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Korisnik koji koristi financiranje kojim centralno upravljaju institucije, agencije, zajednička poduzeća ili druga tijela Unije koja nisu pod izravnom ili neizravnom kontrolom države članice i ako financiranje kombinira s državnim potporama, za potrebe određivanja poštuju li se pragovi za prijavu i maksimalni intenziteti potpore ili maksimalni iznosi potpore, u obzir se uzimaju samo državne potpore, pod uvjetom da ukupan iznos javnog financiranja dodijeljen u odnosu na iste prihvatljive troškove ne premašuje najpovoljniju stopu financiranja utvrđenu u primjenjivim propisima zakonodavstva Unije.

 

III. POSTUPAK DODJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE

Uređivanje postupka dodjele

Članak 16.

(1) Ministar nadležan za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt (u daljnjem tekstu: ministar), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije, detaljnije će propisati postupak dodjele potpore, način ostvarivanja prava, način praćenja provedbe projekta te druga pitanja u vezi s ostvarivanjem državne potpore sukladno člancima 18. i 19. ovoga Zakona pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.

(2) Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka detaljnije će se propisati:

a) postupak prijave projekta

b) način utvrđivanja prihvatljivosti projekta, prijavitelja i troškova

c) postupak dodjele potpore

d) sadržaj evidencije korisnika državne potpore

e) način informiranja u vezi s vidljivosti i dostupnosti potpore

f) način praćenja realizacije projekata te usklađenosti prijavljenih i stvarnih projektnih troškova

g) način vrednovanja učinaka dodijeljene potpore

h) kriteriji i postupak odabira te naknade za vanjske stručnjake u vrednovanju projektnih prijava i praćenju realizacije projekata.

(3) Davatelj potpore ili provedbeno tijelo po potrebi će izraditi dodatne upute za prijavitelje koje pobliže određuju tehničke detalje vezane uz prijavu i evaluaciju projektnih prijedloga, koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva.

Evidencija korisnika državne potpore za istraživačko-razvojne projekte

Članak 17.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju korisnika državne potpore za istraživačko-razvojne projekte i druge relevantne podatke sukladno člancima 9. i 12. Uredbe o općem skupnom izuzeću te Uredbi 2017/1084., koja sadrži podatke o korisnicima državne potpore i projektima koji su ostvarili pravo na državnu potporu na temelju ovoga Zakona.

(2) Podaci koji se upisuju u evidenciju iz stavka 1. ovoga članka propisani su pravilnikom.

Prijava, praćenje i nadzor

Članak 18.

(1) Poduzetnik koji namjerava koristiti potporu na temelju ovoga Zakona podnosi Prijavu za dodjelu državne potpore za istraživačko-razvojni projekt prije početka radova na projektu, koja obvezno sadrži podatke i dokumente propisane pravilnikom te sadrži informacije propisane člankom 6. stavkom 2. Uredbe o općem skupnom izuzeću.

(2) Prijava se podnosi davatelju potpore sukladno članku 5. ovoga Zakona.

(3) Nakon primitka Prijave provodi se postupak administrativne provjere i ocjene prihvatljivosti projekta, prijavitelja i troškova kojim se utvrđuje udovoljava li Prijava formalne i materijalne uvjete za dodjelu potpore propisane odredbama ovoga Zakona i pravilnika.

(4) Ako je ishod provedenog postupka pozitivan, izdaje se Potvrda o statusu korisnika potpore.

(5) Korisnik potpore dužan je tijekom realizacije projekta i korištenja potpore davatelju potpore ili provedbenom tijelu podnositi Godišnje izvješće o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) te podnositi ministarstvu nadležnom za financije isto Godišnje izvješće uz prijavu poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, u skladu s rokovima propisanim posebnim propisom kojim se uređuje porez na dobit odnosno porez na dohodak. Sadržaj Godišnjeg izvješća propisuje se pravilnikom iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Na temelju predanog Godišnjeg izvješća korisniku potpore dostavlja se Odobrenje za korištenje potpore za prethodno razdoblje.

(7) Ako korisnik potpore zbog neopravdanog razloga u roku propisanom pravilnikom iz članka 16 stavka 1. ovoga Zakona ne podnese izvješća iz stavka 5. ovoga članka, prestaje mu pravo korištenja odobrene potpore te gubi status korisnika potpore.

(8) Davatelj potpore u suradnji s ministarstvom nadležnim za financije može izvršiti nadzor nad korištenjem potpora u prostorijama korisnika potpore radi otkrivanja i sankcioniranja eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti.

(9) U slučaju poreznog nadzora koje vrši ministarstvo nadležno za financije neće se osporavati status korisnika potpore stečen na temelju izdanog odobrenja za korištenje potpore prema odredbama ovoga Zakona.

Praćenje i utvrđivanje maksimalnog intenziteta i iznosa potpore

Članak 19.

(1) U svrhu praćenja i utvrđivanja maksimalnog intenziteta dodijeljenih potpora Ministarstvo ili provedbeno tijelo ima pravo tražiti podatke o svim dodijeljenim državnim potporama od korisnika potpore i ministarstva nadležnog za financije, a može tražiti podatke i od ministarstava i drugih tijela nadležnih za odobravanje potpora.

(2) Ministarstvo ili provedbeno tijelo obvezno je izračunavati bruto ekvivalent bespovratnog sredstva, kao i apsolutni iznos potpore za svaki pojedini projekt u odnosu na ukupno dodijeljene potpore za opravdane troškove projekta te raditi izračun iskorištenja maksimalnog intenziteta potpore iz ovoga Zakona.

(3) Kad Ministarstvo ili provedbeno tijelo utvrdi da je pojedini korisnik potpore iskoristio maksimalni intenzitet potpora za istraživanje i razvoj, o tome pisanim putem izvještava korisnika potpore i ministarstvo nadležno za financije.

(4) Potpora u smislu ovoga Zakona smatra se transparentnom sukladno članku 5. stavku 2.(d) Uredbe o općem skupnom izuzeću jer mjera predviđa gornju vrijednost koja osigurava da ne dođe do premašivanja primjenjivog praga.

Povrat potpore

Članak 20.

Svaki korisnik potpore obvezan je izvršiti povrat cjelokupnog iznosa potpore na način propisan zakonom kojim se uređuje područje državnih potpora, u sljedećim slučajevima:

a) u slučaju kršenja odredbi iz uredbi iz članka 2. ovoga Zakona

b) kada davatelj potpore utvrdi da se sredstva potpore koriste suprotno odredbama ovoga Zakona

c) kada povrat potpore naloži Europska komisija.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskog akta

Članak 21.

Ministar će donijeti pravilnik iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja ovoga Zakona na snagu.

Pravo na potpore po prijavama do 31. prosinca 2014.

Članak 22.

Projekti i korisnici koji su ostvarili pravo na potporu na temelju mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte koja se provodila od 2007. do 2014. godine u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17.) i Pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (»Narodne novine«, br. 116/07.) ostvarivat će pravo na potporu do završetka projekata odobrenih na temelju prijava zaprimljenih do 31. prosinca 2014.

Stupanje na snagu

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/07

Zagreb, 6. srpnja 2018.

HRVATSKI SABOR

 

 

Copyright © Ante Borić