Povezani zakoni

Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja

NN 57/18

na snazi od 05.07.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

DIO PRVI   UVODNE ODREDBE

Predmet propisa

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje provedba carinskog zakonodavstva donesenog na razini Europske unije (u daljnjem tekstu: Unija) u dijelu koji se odnosi na pravo Republike Hrvatske da, kao država članica i u skladu s pravom Unije, nacionalnim zakonodavstvom uredi pitanje uvjeta prema kojima osoba s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj u okviru registrirane djelatnosti može pružati usluge carinskog zastupanja u Republici Hrvatskoj.

Ovlaštenje za donošenje propisa sadržano u carinskom zakonodavstvu donesenom na razini Unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba članka 18. stavka 3. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2016/2339 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije, u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom (SL L 354, 23. 12. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013).

Pojmovna određenja

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. carinsko zastupanje je provođenje radnji i formalnosti propisanih carinskim zakonodavstvom, koje na osnovi i u opsegu punomoći (izravno ili neizravno carinsko zastupanje) carinski zastupnik poduzima za račun zastupane osobe u poslovanju s Ministarstvom financija, Carinskom upravom (u daljnjem tekstu: Carinska uprava), kao tijelom nadležnim za provedbu carinskog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj

2. carinski otpremnik je osoba koja kao carinski zastupnik u okviru registrirane djelatnosti pruža uslugu carinskog zastupanja i korisnik je odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja, izdanim sukladno odredbama ovoga Zakona

3. carinski agent je fizička osoba koja kao zaposlenik carinskog otpremnika poduzima radnje carinskog zastupanja.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju značenje određeno Uredbom (EU) br. 952/2013 i odredbama koje ga dopunjuju ili provode i donesene su na razini Unije i zakonom kojim se uređuje provedba carinskog zakonodavstva donesenog na razini Unije.

Rodno značenje izraza

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

DIO DRUGI   ZAJEDNIČKE ODREDBE

Ovlaštenje za pružanje usluga i poduzimanje radnji carinskog zastupanja

Članak 5.

(1) Ovlaštenje za pružanje usluga carinskog zastupanja carinski otpremnik stječe odobrenjem za pružanje usluga carinskog zastupanja, izdanim sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Osoba određena kao carinski agent u odobrenju iz stavka 1. ovoga članka poduzima radnje carinskog zastupanja kao zaposlenik carinskog otpremnika koji je korisnik tog odobrenja.

Odgovornost za poštivanje obveza koje proizlaze iz odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja i neprenosivost tog odobrenja na drugu osobu

Članak 6.

(1) Carinski otpremnik odgovoran je za poštivanje obveza koje proizlaze iz odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja.

(2) Odobrenje za pružanje usluga carinskog zastupanja ne može se prenijeti na drugu osobu.

Načelo transparentnosti u iskazivanju troškova, naknada i javnih davanja koja se plaćaju u okviru pružanja usluga carinskog zastupanja

Članak 7.

(1) Carinski otpremnik je dužan zastupanoj osobi iskazati troškove, naknade i javna davanja koja se plaćaju u okviru pružanja usluga carinskog zastupanja te u svakom pojedinom slučaju:

1. jasno i nedvojbeno naznačiti opis i iznos troškova i naknada koje naplaćuje od zastupane osobe, a nisu javna davanja, pri čemu ti troškovi i naknade ne smiju sadržavati naznake i opise koji mogu ukazivati da se radi o troškovima i naknadama koji se naplaćuju kao javno davanje i

2. specificirati javna davanja (carina, trošarine, porezi, pristojbe, naknade, kamate i druga javna davanja) koja carinski otpremnik plaća za račun zastupane osobe.

(2) Specifikacija iz stavka 1. točke 2. ovoga članka može biti sadržana u računu o izvršenoj usluzi carinskog zastupanja ili izdana posebno uz račun o izvršenoj usluzi carinskog zastupanja.

 

DIO TREĆI   UVJETI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA

Uvjeti za izdavanje odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja

Članak 8.

Odobrenje za pružanje usluga carinskog zastupanja izdaje se osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

2. registrirana je za obavljanje gospodarske djelatnosti koja obuhvaća pružanje usluge carinskog zastupanja

3. ispunjava obveze u pogledu plaćanja carina i drugih davanja, poreza ili pristojbi koje se naplaćuju na uvoz ili izvoz robe ili u vezi s njime

4. u odnosu na navedenu osobu se ne vodi kazneni postupak odnosno nije pravomoćno osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine), članka 257. (izbjegavanje carinskog nadzora) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) i članka 298. (izbjegavanje carinskog nadzora) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) krivotvorenje, na temelju

– članka 278. (krivotvorenje isprave), članka 279. (krivotvorenje službene ili poslovne isprave), članka 281. (ovjeravanje neistinitog sadržaja) i članka 282. (izdavanje i uporaba neistinite liječničke ili veterinarske svjedodžbe) Kaznenog zakona

– članka 311. (krivotvorenje isprave), članka 312. (krivotvorenje službene isprave), članka 313. (posebni slučajevi krivotvorenja isprave), članka 315. (ovjerovljavanje neistinitog sadržaja) i članka 316. (izdavanje i uporaba neistinite liječničke ili veterinarske svjedodžbe) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

g) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

5. u odnosu na navedenu osobu se ne vodi prekršajni postupak odnosno ne postoje pravomoćno donesene prekršajne odluke za tešku povredu ili ponovljene povrede carinskog zakonodavstva i poreznih pravila i

6. u radnom odnosu ima osobu koja udovoljava sljedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni da bi bila određena kao carinski agent:

a) ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

b) ima završeno najmanje srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj ili priznatu odgovarajuću inozemnu stručnu kvalifikaciju

c) ima položen stručni ispit za carinskog agenta sukladno odredbama ovoga Zakona ili državni stručni ispit za državnog službenika najmanje srednje stručne spreme s uključenim posebnim dijelom ispita za upravno područje financija – carinski sustav

d) u odnosu na navedenu osobu je ispunjen uvjet iz točke 4. ovoga članka i

e) u odnosu na navedenu osobu je ispunjen uvjet iz točke 5. ovoga članka.

Razdoblje za koje se dokazuje ispunjenost određenih uvjeta za izdavanje odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja

Članak 9.

Za dokazivanje ispunjenosti uvjeta iz članka 8. točki 3., 4. i 5. te točke 6. podtočki d) i e) ovoga Zakona promatrano razdoblje uključuje razdoblje od tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva.

 

DIO ČETVRTI   ODOBRENJE ZA PRUŽANJE USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA

POGLAVLJE I.   IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja

Članak 10.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja podnosi se Carinskoj upravi, Središnjem uredu (u daljnjem tekstu: Središnji ured), na propisanom obrascu.

(2) Uz zahtjev se prilaže:

1. popis zaposlenika koji će obavljati radnje carinskog zastupanja (carinski agenti), s identifikacijskim podacima (ime i prezime, OIB i e-adresa) i

2. za svakog zaposlenika iz točke 1. ovoga stavka:

a) identifikacijska isprava (osobna iskaznica), u preslici

b) ugovor o radu, u preslici

c) dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. točke 6. podtočke b) ovoga Zakona i

d) fotografije i dokaz o predujmu troška izrade iskaznice carinskog agenta.

(3) U provedbi članka 15. stavka 2. prvog podstavka točki (a) i (b) te drugog podstavka Uredbe (EU) br. 952/2013 podnositelj zahtjeva je odgovoran za:

1. točnost i potpunost informacija navedenih u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka

2. vjerodostojnost, točnost i valjanost isprava iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje izgled i sadržaj obrasca zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

Pravilnik o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja

Odobrenje za pružanje usluga carinskog zastupanja

Članak 11.

(1) Odluku o zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja donosi Središnji ured.

(2) Odobrenje za pružanje usluga carinskog zastupanja donosi se nakon provjere jesu li temeljem uredno podnesenog zahtjeva ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje zahtijevanog odobrenja.

(3) U provedbi stavka 2. ovoga članka Središnji ured po službenoj dužnosti:

1. na okolnost ispunjenja uvjeta iz članka 8. točki 1. i 2. te točke 6. podtočke a) ovoga Zakona, obavlja provjeru u odgovarajućem propisanom registru odnosnih podataka

2. za promatrano razdoblje propisano člankom 9. ovoga Zakona, na okolnost ispunjenja uvjeta iz:

a) članka 8. točke 3. ovoga Zakona, obavlja provjeru je li podnositelj zahtjeva ispunio obveze u pogledu plaćanja carina i drugih davanja, poreza ili pristojbi koje se naplaćuju na uvoz ili izvoz robe ili u vezi s njime

b) članka 8. točke 4. i točke 6. podtočke d) ovoga Zakona, pribavlja potvrdu iz evidencije nadležnog općinskog suda i evidencije ministarstva nadležnog za pravosuđe, da se u odnosu na navedene osobe ne vodi kazneni postupak odnosno ne postoje pravomoćno donesene odluke za tešku povredu ili ponovljene povrede carinskog zakonodavstva i poreznih pravila te za teška kaznena djela povezana s gospodarskom djelatnošću navedenih osoba

c) članka 8. točke 5. i točke 6. podtočke e) ovoga Zakona, obavlja provjeru uvidom u odgovarajuće evidencije Carinske uprave i Ministarstva financija, Porezne uprave, da se u odnosu na navedene osobe ne vodi prekršajni postupak odnosno ne postoje pravomoćno donesene prekršajne odluke za tešku povredu ili ponovljene povrede carinskog zakonodavstva i poreznih pravila

3. obavlja provjeru uvidom u odgovarajuću evidenciju Carinske uprave na okolnost ispunjenja uvjeta iz članka 8. točke 6. podtočke c) ovoga Zakona.

Sadržaj odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja

Članak 12.

(1) Odobrenje za pružanje usluga carinskog zastupanja sadrži najmanje:

1. podatke o korisniku odobrenja – carinskom otpremniku (naziv, sjedište, OIB i EORI broj)

2. podatke o zaposlenicima carinskog otpremnika koji će obavljati radnje carinskog agenta, s identifikacijskim podacima (ime i prezime, OIB, navod da ima položen stručni ispit sukladno odredbama ovoga Zakona, e-adresa)

3. evidencijski broj iz evidencije propisane člankom 24. stavkom 2. točkom 1. ovoga Zakona

4. navod o obvezama korisnika odobrenja propisanim člankom 7. ovoga Zakona.

(2) Odobrenje za pružanje usluga carinskog zastupanja se dostavlja na znanje carinskim agentima iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

Opća pravila o odlukama koje se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva

Članak 13.

Odluka o zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja i odluke koje se donose u vezi s odobrenjem za pružanje usluga carinskog zastupanja su odluke koje se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva sukladno Uredbi (EU) br. 952/2013.

Obveza dostave obavijesti o čimbenicima koji nastanu nakon što je odobrenje za pružanje usluga carinskog zastupanja doneseno i koji mogu utjecati na njegovo održavanje ili sadržaj

Članak 14.

Korisnik odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja dužan je bez odgode obavijestiti Središnji ured o čimbenicima koji nastanu nakon što je odobrenje doneseno i koji mogu utjecati na njegovo održavanje ili sadržaj, a osobito:

1. prestanak poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj korisnika odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja i/ili u istom određenog carinskog agenta

2. prestanak obavljanja gospodarske djelatnosti koja obuhvaća pružanje usluga carinskog zastupanja, od strane korisnika odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja

3. prestanak osnova zaposlenja ili neki drugi razlog zbog kojeg odnosni carinski agent kod korisnika odobrenja neće više provoditi radnje carinskog zastupanja

4. pokretanje kaznenog postupka zbog povrede carinskog zakonodavstva ili poreznih pravila ili za teška kaznena djela povezana s gospodarskom djelatnošću, pokrenutog protiv korisnika odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja i/ili u istom određenog carinskog agenta.

Pravo žalbe

Članak 15.

(1) Protiv odluke iz članka 13. ovoga Zakona žalba se predaje Carinskoj upravi u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

(2) O žalbi odlučuje nadležno tijelo sukladno zakonu kojim se uređuje provedba carinskog zakonodavstva Europske unije.

(3) Postupak po žalbi, koja sukladno članku 45. Uredbe (EU) br. 952/2013 ne odgađa pravne učinke odluke iz članka 13. ovoga Zakona, je hitan.

POGLAVLJE II.   ISKAZNICA CARINSKOG AGENTA

Jedinstvena pravila izdavanja i korištenja iskaznice
carinskog agenta

Članak 16.

(1) Iskaznica carinskog agenta:

1. izdaje se uz odobrenje za pružanje usluga carinskog zastupanja kao identifikacijska isprava kojom carinski agent dokazuje da ima ovlaštenje za poduzimanje radnji carinskog zastupanja u ime carinskog otpremnika kao svog poslodavca

2. brojčano je označena iskaznica u obliku ovjesnice koju je carinski agent dužan istaknuti na vidljivom mjestu prilikom neposrednog poduzimanja radnji carinskog zastupanja pred tijelom iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje tehničke standarde fotografija koje se prilažu u svrhu izdavanja iskaznice carinskog agenta, iznos i način namirenja troška izdavanja te oblik i sadržaj obrasca iskaznice carinskog agenta.

Pravilnik o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja

Zabrana korištenja iskaznice carinskog agenta

Članak 17.

Zabranjeno je korištenje iskaznice carinskog agenta:

1. od druge osobe

2. koja je oglašena nevažećom

3. kada carinski agent više ne ispunjava uvjete propisane za njezino korištenje

4. za vrijeme suspenzije odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja uz koje je izdana, u skladu s člankom 45. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 952/2013

5. nakon poništenja ili ukidanja odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja uz koje je izdana, u skladu s člancima 27. i 28. Uredbe (EU) 952/2013

6. nakon izmjene odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja, u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) br. 952/2013 zbog koje odnosni carinski agent više nije određen za provođenje radnji carinskog zastupanja

7. koja je oštećena ili dotrajala u mjeri koja onemogućava identifikaciju propisanu člankom 16. ovoga Zakona

8. za koju je Središnjem uredu sukladno članku 18. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona upućena obavijest da je izgubljena ili ukradena.

Dužne mjere i radnje carinskog agenta

Članak 18.

(1) Carinski agent je dužan:

1. poduzeti sve mjere radi sprječavanja neovlaštenog korištenja ili drugih oblika nenamjenskog korištenja ili zlouporabe iskaznice carinskog agenta

2. bez odgode obavijestiti Središnji ured o krađi ili gubitku iskaznice carinskog agenta

3. bez odgode Središnjem uredu vratiti:

a) radi zamjene iskaznicu carinskog agenta koja je oštećena ili dotrajala u mjeri koja onemogućava identifikaciju propisanu člankom 16. ovoga Zakona

b) iskaznicu carinskog agenta čije korištenje više nije dopušteno sukladno odluci Središnjeg ureda.

(2) Po zaprimanju:

1. obavijesti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka Središnji ured:

a) na mrežnim stranicama Carinske uprave oglašava iskaznicu carinskog agenta nevažećom i

b) izdaje novu iskaznicu, o trošku carinskog agenta

2. oštećene ili dotrajale iskaznice carinskog agenta iz stavka 1. točke 3. podtočke a) ovoga članka Središnji ured izdaje novu iskaznicu, o trošku carinskog agenta.

POGLAVLJE III.   POSEBNOSTI PRUŽANJA USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA OD STRANE CARINSKOG OTPREMNIKA U PROSTORU NA GRANIČNOM PRIJELAZU

Zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Republike Hrvatske na lokaciji graničnog prijelaza putem javnog natječaja

Članak 19.

(1) Poslovni prostori u vlasništvu Republike Hrvatske na lokaciji graničnog prijelaza mogu se temeljem zakupa i sukladno odredbama ovoga Zakona koristiti za pružanje usluga carinskog zastupanja.

(2) Poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske na lokaciji graničnog prijelaza daje se carinskom otpremniku u zakup putem javnog natječaja.

(3) Uvjeti i postupak javnog natječaja određuju se u skladu s odlukom ministarstva nadležnog za financije.

(4) Postupak javnog natječaja provodi i odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi ministarstvo nadležno za financije.

(5) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene zakupnine.

(6) Zakupnina se smatra javnim davanjem u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak.

(7) Ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja u svakom slučaju uključuje preuzimanje obveze carinskog otpremnika kao zakupoprimca:

1. da u roku određenom u uvjetima javnog natječaja započne s pružanjem usluga carinskog zastupanja na lokaciji graničnog prijelaza i

2. da tijekom zakupa na lokaciji određenog graničnog prijelaza:

a) u radnom odnosu ima carinske agente u broju potrebnom za kontinuirani rad u pružanju usluga carinskog zastupanja u otpremnič kom uredu

b) pruža uslugu carinskog zastupanja u otpremničkom uredu u skladu s uredovnim vremenom odgovarajuće ustrojstvene jedinice Carinske uprave i

c) posjeduje tehničku opremu i programske aplikacije za elektroničku komunikaciju u provođenju radnji i formalnosti koje se na ulazu i izlazu iz carinskog područja sukladno carinskom zakonodavstvu provode elektroničkim putem.

(8) Carinska uprava objavljuje na svojim mrežnim stranicama popis poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na lokaciji graničnih prijelaza, koji mogu biti predmet zakupa, a u slučaju poslovnih prostora za koje je zasnovan zakup, isti sadrži najmanje naziv zakupoprimca, osnovu zasnivanja i razdoblje važenja zakupa.

Mogućnost zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na lokaciji graničnog prijelaza neposrednom pogodbom

Članak 20.

(1) Iznimno od članka 19. stavka 2. ovoga Zakona, u slučaju nastupa opravdanih okolnosti u kojima je nužno osigurati djelatno uredovanje graničnih službi i kontinuirano pružanje usluge carinskog zastupanja na određenom graničnom prijelazu i ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići, postupak zasnivanja zakupa ministarstvo nadležno za financije može provesti bez javnog natječaja, neposrednom pogodbom, uz obvezu ispunjenja uvjeta iz članka 19. stavka 7. ovoga Zakona.

(2) Smatra se da su opravdane okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupile osobito u slučaju:

1. ako postupak javnog natječaja još nije okončan

2. ako u okončanom javnom natječaju nije bila podnijeta niti jedna prijava odnosno među podnesenim prijavama nije bila niti jedna uredna prijava sukladno uvjetima javnog natječaja

3. ako carinski otpremnik ne započne s pružanjem usluga carinskog zastupanja na lokaciji graničnog prijelaza u roku iz članka 19. stavka 7. točke 1. ovoga Zakona

4. drugih objektivnih okolnosti koje bitno utječu na djelatno uredovanje graničnih službi i kontinuirano pružanje usluge carinskog zastupanja na određenom graničnom prijelazu (otkaz ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na lokaciji odnosnoga graničnog prijelaza, zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na lokaciji odnosnoga graničnog prijelaza prestane obavljati djelatnost pružanja usluga carinskog zastupanja i sl.)

5. promjene kategorije graničnog prijelaza koja uz uredovanje graničnih službi zahtijeva kontinuirano pružanje usluge carinskog zastupanja ili većeg poremećaja u prekograničnom prometu ili objektivnih nemogućnosti ili većih poteškoća u provedbi carinsko-sigurnosnih mjera ili provedbi carinskih formalnosti s mogućim štetnim posljedicama za javnopravne i/ili gospodarske interese i probitke.

(3) U slučaju neposredne pogodbe, razdoblje zasnivanja zakupa određuje se ovisno o okolnostima iz stavka 2. ovoga članka, ali najduže za razdoblje do jedne godine.

(4) Izborom u postupku neposredne pogodbe izabrana osoba ne stječe prednost u odnosu na ostale sudionike u provedbi javnog natječaja za određeni granični prijelaz.

Primjena drugih zakona

Članak 21.

Za pitanja koja u odnosu na zasnivanje zakupa nisu uređena ovim Zakonom odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zakup i kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i odredbe zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

DIO PETI   STRUČNI ISPIT ZA CARINSKOG AGENTA

Stručni ispit za carinskog agenta i osnivanje Ispitnog povjerenstva

Članak 22.

(1) Položenim stručnim ispitom za carinskog agenta osoba dokazuje posjedovanje stručnih znanja nužnih za poduzimanje radnji carinskog zastupanja.

(2) Ne isključujući mogućnost drugih načina dokazivanja uvjeta ispunjenosti kriterija za praktične standarde za osposobljenost ili stručne kvalifikacije, položeni stručni ispit za carinskog agenta smatra se dokazom ispunjenosti uvjeta propisanog člankom 39. točkom (d) Uredbe (EU) br. 952/2013.

(3) Stručni ispit za carinskog agenta polaže se pri Središnjem uredu, pred Ispitnim povjerenstvom za provjeru stručnih znanja za carinskog agenta (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo).

(4) Ispitno povjerenstvo na prijedlog ravnatelja Carinske uprave osniva ministar financija.

(5) Stručnom ispitu za carinskog agenta može pristupiti svaka osoba koja ispunjava uvjete iz članka 8. točke 6. podtočki a) i b) ovoga Zakona.

(6) Stručni ispit za carinskog agenta polaže se iz područja propisa carinskog zakonodavstva te područja posebnih propisa koji se primjenjuju u postupku primjene carinskog zakonodavstva (porezni propisi, trošarinski propisi, propisi o posebnim porezima te trgovinski, sanitarni, fitosanitarni, veterinarski i drugi propisi).

(7) O položenom stručnom ispitu za carinskog agenta izdaje se uvjerenje.

(8) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za carinskog agenta potpisuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(9) Carinska uprava provodi postupak priznavanja strane isprave kojom se dokazuje posjedovanje stručnih znanja za poduzimanje radnji carinskog zastupanja.

(10) U postupku priznavanja strane isprave Ispitno povjerenstvo utvrđuje opseg i sadržaj stečene stručne osposobljenosti osobe na koju se strana isprava odnosi te ovisno o tome utvrđuje potrebu i opseg provjere stručnih znanja koja se provodi odgovarajućom primjenom ovoga članka.

(11) U primjeni stavka 9. ovoga članka Ispitno povjerenstvo izdaje uvjerenje koje je istovrijedno uvjerenju o položenom stručnom ispitu za carinskog agenta.

(12) Ministar financija pravilnikom propisuje sastav i način rada Ispitnog povjerenstva, program stručnog ispita za carinskog agenta, uvjete i način provedbe stručnog ispita za carinskog agenta, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita carinskog agenta i uvjerenja o položenom stručnom ispitu za carinskog agenta, visinu naknade troškova za polaganje stručnog ispita za carinskog agenta te mjerila i troškove priznanja strane isprave.

Pravilnik o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja

 

DIO ŠESTI   EVIDENCIJE

Vođenje evidencija

Članak 23.

(1) Ministarstvo nadležno za financije vodi evidenciju poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na lokaciji graničnog prijelaza, koji su predmet zakupa sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Carinska uprava vodi evidenciju o:

1. izdanim odobrenjima za pružanje usluga carinskog zastupanja

2. iskaznicama carinskog agenta

3. provedbi stručnih ispita za carinskog agenta.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja evidencija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Pravilnik o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja

 

DIO SEDMI   UPORABA SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Razmjena i pohrana informacija uporabom tehnike elektroničke obrade podataka

Članak 24.

(1) Podnesci i akti u smislu ovoga Zakona dostavljaju se pisano, osim kada Carinska uprava odobri korištenje tehnika elektroničke obrade podataka za potrebe razmjene i pohrane informacija između stranaka i Carinske uprave, u kojem slučaju takvo korištenje ima pravno obvezujući učinak.

(2) Carinska uprava objavljuje na svojim mrežnim stranicama tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina).

(3) Korisnici sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja:

1. moraju osigurati ispunjenje tehničkih preduvjeta i

2. dužni su postupati po pravilima uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina).

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe postupka razmjene podataka i izvješćivanja uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

 

DIO OSMI   UPRAVNE PRISTOJBE

Upravne pristojbe

Članak 25.

Za pismena i radnje koje se odnose na primjenu ovoga Zakona ne plaćaju se upravne pristojbe.

 

DIO DEVETI   NADZOR

Upravni i inspekcijski nadzor

Članak 26.

(1) Upravni nadzor nad provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za financije.

(2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode ovlašteni carinski službenici.

 

DIO DESETI   PREKRŠAJNE ODREDBE

Teški prekršaji

Članak 27.

(1) Novčanom kaznom od 2000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. pruža uslugu carinskog zastupanja kao carinski otpremnik, a nema odobrenje za pružanje usluga carinskog zastupanja (članak 5. stavak 1.)

2. poduzima radnju carinskog zastupanja, a nije kao carinski agent određena odobrenjem iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona ili poduzima radnju carinskog zastupanja kao carinski agent onog carinskog otpremnika kao korisnika odobrenja iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona u kojem nije određena kao carinski agent (članak 5. stavak 2.)

3. ne poštuje obvezu koja proizlazi iz odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja (članak 6. stavak 1.)

4. odobrenje za pružanje usluga carinskog zastupanja prenese na drugu osobu (članak 6. stavak 2.)

5. zastupanoj osobi ne naznači opis ili iznos troška ili naknade koju naplaćuje od zastupane osobe, a nije javno davanje ili opis ili iznos troška ili naknade koju naplaćuje od zastupane osobe, a nije javno davanje ne naznači jasno ili nedvojbeno ili točno ili potpuno ili trošak ili naknadu koju naplaćuje od zastupane osobe, a nije javno davanje, naznači na način da sadrži naznaku ili opis koji može ukazivati da se radi o trošku ili naknadi koja se naplaćuje kao javno davanje (članak 7. stavak 1. točka 1.)

6. zastupanoj osobi ne specificira javna davanja (carina, trošarine, porezi, pristojbe, naknade, kamate i druga javna davanja) koja plaća za račun zastupane osobe ili ne specificira točno ili potpuno javna davanja (carina, trošarine, porezi, pristojbe, naknade, kamate i druga javna davanja) koja plaća za račun zastupane osobe (članak 7. stavak 1. točka 2. i stavak 2.)

7. iskaznicu carinskog agenta koristi suprotno jednoj od zabrana koja je propisana člankom 17. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 1500,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

(3) Novčanom kaznom od 1000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom od 1000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Lakši prekršaji

Članak 28.

(1) Novčanom kaznom od 2000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u zahtjevu iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona ne navede točnu ili potpunu informaciju i/ili ne podnese vjerodostojnu ili točnu ili valjanu ispravu (članak 10. stavak 3.)

2. bez odgode ne obavijesti Središnji ured o čimbeniku koji nastane nakon što je odobrenje doneseno i koji može utjecati na njegovo održavanje ili sadržaj (članak 14.)

3. ne istakne iskaznicu carinskog agenta na vidljivom mjestu prilikom neposrednog poduzimanja radnji carinskog zastupanja pred tijelom iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona (članak 16. stavak 1. točka 2.)

4. ne postupi sukladno obvezi propisanoj člankom 18. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 1000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

(3) Novčanom kaznom od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju

Članak 29.

Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom u prvom stupnju vodi Carinska uprava.

 

DIO JEDANAESTI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odobrenja

Članak 30.

(1) Odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika na određenom graničnom prijelazu, izdana sukladno odredbama Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (»Narodne novine«, br. 92/01), važeća su do isteka roka do kojeg su izdana.

(2) Korisnici važećih odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika i odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenih carinskih zastupnika, izdanih sukladno odredbama Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (»Narodne novine«, br. 92/01.), mogu nastaviti poslovati pod uvjetima iz odobrenja do ishođenja novog odobrenja sukladno odredbama ovoga Zakona, a najkasnije do 31. prosinca 2019.

(3) Odobrenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka upisuju se po službenoj dužnosti u odgovarajuću evidenciju propisanu ovim Zakonom.

Stručni ispit

Članak 31.

Sa stručnim ispitom iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona izjednačuje se stručni ispit položen ili priznat sukladno propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Okončanje upravnih i prekršajnih postupaka

Članak 32.

(1) Upravni i prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (»Narodne novine«, br. 92/01.).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se po odredbama ovoga Zakona ako je to povoljnije za počinitelja prekršaja.

Donošenje provedbenih propisa

Članak 33.

(1) Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 10. stavka 4., članka 16. stavka 2., članka 22. stavka 12., članka 23. stavka 3. i članka 24. stavka 4. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju:

1. Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima (»Narodne novine«, br. 93/02., 125/02., 68/03., 122/07. i 45/14.)

2. Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika (»Narodne novine«, br. 9/14.).

Prestanak važenja propisa

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (»Narodne novine«, br. 92/01.).

Stupanje na snagu

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/25

Zagreb, 14. lipnja 2018.

HRVATSKI SABOR

 

 

Copyright © Ante Borić