Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o trgovačkim društvima Zakon o strancima Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o sudskom registru Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o radu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o zaštiti na radu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o zaštiti potrošača Zakon o osiguranju Opći porezni zakon Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o deviznom poslovanju Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o slobodnim zonama Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o obveznim odnosima Zakon o zadrugama Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o reviziji Zakon o arbitraži Zakon o javnoj nabavi Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o obrtu Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Stečajni zakon 2015-2017 Ovršni zakon Zakon o trgovini Zakon o leasingu Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o poticanju ulaganja Zakon o platnom prometu Građansko pravo
Zakon o zakladama Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Zakon o parničnom postupku Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o osiguranju Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o mirnom rješavanju sporova Obiteljski zakon Zakon o obveznim odnosima Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o najmu stanova Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o mjenici Zakon o kamatama Zakon o nasljeđivanju Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o izvanparničnom postupku Ovršni zakon Stečajni zakon Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o leasingu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o koncesijama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o

Copyright © Ante Borić