Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o porezu na dobit Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Carinski zakonik EU Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o poreznoj upravi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o porezu na dohodak Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o igrama na sreću Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o carinskoj službi Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Opći porezni zakon Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o lokalnim porezima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o doprinosima Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o računovodstvu Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o trošarinama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o proračunu Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji

Copyright © Ante Borić