Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o tajnosti podataka Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o policiji Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o prebivalištu Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Prekršajni zakon Zakon o nadzoru državne granice Zakon o osobnom imenu Zakon o javnom okupljanju Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Ustav Republike Hrvatske Zakon o privatnim detektivima Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o strancima Zakon o kaznenom postupku Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o državnim službenicima Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o azilu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Copyright © Ante Borić