Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Povezani zakoni

Mediji, telekomunikacije i elektronske stvari
Zakon o elektroničkim komunikacijama Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina Zakon o elektroničkoj ispravi Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji Zakon o elektroničkom novcu Zakon o informatičkoj djelatnosti Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga 2018-2024 Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu Zakon o kibernetičkoj sigurnosti Zakon o elektroničkim medijima Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji Zakon o prestanku važenja Zakona o nadležnosti organa uprave u poslovima unošenja, raspačavanja i širenja inozemnih sredstava masovnog komuniciranja Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ Zakon o medijima Zakon o poštanskim uslugama Banke, financije i investicije
Zakon o računovodstvu Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o mjenici Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o državnim potporama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Pomorski zakonik Zakon o faktoringu Zakon o deviznom poslovanju Zakon o tržištu kapitala 1/2 Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o tajnosti podataka Zakon o elektroničkom novcu Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o igrama na sreću Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o tržištu kapitala 2/2 Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o obrtu Zakon o kreditnim institucijama Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o trgovačkim društvima Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o čeku Zakon o sudskom registru Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o zaštiti potrošača Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o kamatama Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o financijskom osiguranju Zakon o trgovini Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2012 godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza Zakon o poticanju ulaganja Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o arbitraži Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Stečajni zakon Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o osiguranju Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o kreditnim unijama Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o reviziji Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o platnom prometu Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o leasingu

Copyright © Ante Borić