Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o obnovi Ustav Republike Hrvatske Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o službenoj iskaznici Zakon o proračunu Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o općem upravnom postupku Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o državnim službenicima Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o državnim maticama Zakon o državnim potporama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o konvalidaciji Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o vanjskim poslovima Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o sustavu državne uprave Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o upravnim pristojbama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o matičnom broju Zakon o potpomognutim područjima Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o političkim strankama Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o koncesijama Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o lobiranju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o komasaciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o Državnom inspektoratu (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o upravnim sporovima 2024 Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o upravnim sporovima Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o javnoj nabavi Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Porezi i carine
Zakon o porezu na dobit Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o porezu na dohodak Zakon o računovodstvu Zakon o igrama na sreću Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o trošarinama Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o doprinosima Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o proračunu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Carinski zakonik EU Zakon o carinskoj službi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Opći porezni zakon Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o lokalnim porezima Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o poreznoj upravi Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji

Copyright © Ante Borić