Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o komasaciji Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o gradnji Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o igralištima za golf Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o građevnim proizvodima Zakon o prostornom uređenju Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o najmu stanova Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Copyright © Ante Borić