Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Povezani zakoni

Oružane snage i branitelji
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama Zakon o općem upravnom postupku Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Zakon o grobljima boraca Zakon o obrani Zakon o civilnoj službi Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu Zakon o Zakladi vojne solidarnosti Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o upravnim sporovima

Copyright © Ante Borić