Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o koncesijama Zakon o javnoj nabavi Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o komasaciji Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o službenoj iskaznici Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o upravnim pristojbama Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o potpomognutim područjima Zakon o obnovi Zakon o proračunu Zakon o političkim strankama Zakon o državnim potporama Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o sustavu državne uprave Zakon o matičnom broju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o vanjskim poslovima Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o upravnim sporovima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o konvalidaciji Ustav Republike Hrvatske Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o lobiranju Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim maticama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o državnim službenicima Zakon o općem upravnom postupku Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Europska unija
Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o strancima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Ustav Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o uslugama Zakon o azilu Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Copyright © Ante Borić