Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Oružane snage i branitelji
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o upravnim sporovima Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o Zakladi vojne solidarnosti Zakon o općem upravnom postupku Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o grobljima boraca Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju Zakon o obrani Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o civilnoj službi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti Domovinski rat
Ustav Republike Hrvatske Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu Zakon o zaštiti poduzeća i drugih pravnih osoba sa privremeno zaposjednutih područja Republike Hrvatske Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Kazneni zakon Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o statusu prognanika i izbjeglica Zakon o utvrđivanju ratne štete Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta

Copyright © Ante Borić