Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Oružane snage i branitelji
Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o općem upravnom postupku Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti Zakon o Zakladi vojne solidarnosti Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o civilnoj službi Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o obrani Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju Zakon o upravnim sporovima Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o grobljima boraca Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018

Copyright © Ante Borić