Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Povezani zakoni

Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o duhanu Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o poljoprivredi Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o vinu Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o zaštiti okoliša Zakon o vatrogastvu Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o šumama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o igralištima za golf Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o lovstvu Zakon o zaštiti prirode Zakon o zaštiti od buke Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o gnojidbenim proizvodima Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o akvakulturi Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o zaštiti zraka Zakon o zdravlju životinja Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o kontaminantima Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o zaštiti od požara Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o morskom ribarstvu Zakon o vodama Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o zaštiti životinja Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o zadrugama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Nekretnine i gradnja
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o prostornom uređenju Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o igralištima za golf Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o najmu stanova Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o gradnji Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o komasaciji Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o građevnim proizvodima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Sport
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o igralištima za golf Zakon o sportskoj inspekciji Zakon o igrama na sreću Zakon o sportu Zakon o lovstvu Turizam i ugostiteljstvo
Zakon o turizmu Zakon o igralištima za golf Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zakon o Nacionalnom parku Brijuni Zakon o boravišnoj pristojbi Zakon o koncesijama Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o zaštiti od buke Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Zakon o turističkoj pristojbi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Prekršajni zakon Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije

Copyright © Ante Borić