Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o proračunu Zakon o državnim maticama Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o komasaciji Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o potpomognutim područjima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o konvalidaciji Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o općem upravnom postupku Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o upravnim pristojbama Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o sustavu državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o matičnom broju Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o upravnim sporovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o javnoj nabavi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o obnovi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o Tjednu solidarnosti (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o koncesijama Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o državnim potporama Zakon o zaštiti osobnih podataka Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o političkim strankama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o državnim službenicima Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o službenoj iskaznici Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Ustav Republike Hrvatske Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o vanjskim poslovima Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o lobiranju Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Poduzetništvo
Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o platnom prometu Zakon o osiguranju Zakon o slobodnim zonama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o reviziji Zakon o obveznim odnosima Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o radu Zakon o javnoj nabavi Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o sudskom registru Zakon o leasingu Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o trgovačkim društvima Ovršni zakon Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o poticanju ulaganja Opći porezni zakon Zakon o zaštiti na radu Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o trgovini Zakon o strancima Zakon o elektroničkoj trgovini Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o zadrugama Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o obrtu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o deviznom poslovanju Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o zaštiti potrošača Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o arbitraži Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Copyright © Ante Borić