Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o igralištima za golf Zakon o prostornom uređenju Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o građevnim proizvodima Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o gradnji Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o najmu stanova Zakon o komasaciji Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Geodezija
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o vodama Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o naseljima Zakon o cestama Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o općem upravnom postupku Zakon o prostornom uređenju Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o gradnji Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o šumama Zakon o željeznici

Copyright © Ante Borić