Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Ustav Republike Hrvatske Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o upravnim pristojbama Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o potpomognutim područjima Zakon o općem upravnom postupku Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o službenoj iskaznici Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o vanjskim poslovima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o koncesijama Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o državnim službenicima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o sustavu državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o lobiranju Zakon o političkim strankama Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o komasaciji Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o upravnim sporovima Zakon o konvalidaciji Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o obnovi Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o državnim potporama Zakon o matičnom broju Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o proračunu Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o državnim maticama Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o javnoj nabavi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Poduzetništvo
Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o leasingu Zakon o deviznom poslovanju Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o slobodnim zonama Zakon o zaštiti na radu Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o reviziji Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o arbitraži Zakon o poticanju ulaganja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o obrtu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o platnom prometu Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Ovršni zakon Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Opći porezni zakon Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o zadrugama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o strancima Zakon o trgovačkim društvima Zakon o osiguranju Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o radu Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o trgovini Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o obveznim odnosima Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o javnoj nabavi Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o zaštiti potrošača Zakon o sudskom registru Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Copyright © Ante Borić